Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 69


Luku 69

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa 11. marraskuuta 1831. Ilmoituskokoelma, joka oli tarkoitettu julkaistavaksi pian, oli hyväksytty erityiskonferenssissa 1.–2. marraskuuta. Ilmoitus, joka on tässä lukuna 133 ja jota myöhemmin kutsuttiin Liitteeksi, lisättiin 3. marraskuuta. Oliver Cowdery oli aiemmin valittu viemään koottujen ilmoitusten ja käskyjen käsikirjoitus painettavaksi Independenceen Missouriin. Hänen piti ottaa mukaansa myös rahat, jotka oli lahjoitettu kirkon vahvistamiseksi Missourissa. Tässä ilmoituksessa John Whitmerille annetaan ohje lähteä Oliver Cowderyn mukaan ja Whitmeriä käsketään myös matkaamaan ja keräämään historiallista aineistoa tehtävässään kirkon historioitsijana ja aikakirjanpitäjänä.

1–2 John Whitmerin tulee lähteä Oliver Cowderyn mukana Missouriin. 3–8 Hänen tulee myös saarnata sekä koota, merkitä muistiin ja kirjoittaa historiallisia tietoja.

1 Kuulkaa minua, sanoo Herra, teidän Jumalanne, palvelijani aOliver Cowderyn vuoksi. Ei ole minun viisauteni mukaista, että hänelle uskotaan käskyt ja rahat, jotka hänen tulee viedä Siionin maahan, ellei hänen mukanaan mene joku, joka on luotettava ja uskollinen.

2 Sen tähden minä, Herra, tahdon, että palvelijani aJohn Whitmer lähtee palvelijani Oliver Cowderyn mukaan;

3 ja myös että hän edelleen kirjoittaa ja alaatii historiaa kaikista tärkeistä asioista, joita hän havaitsee ja saa tietää minun kirkostani;

4 ja myös että hän ottaa vastaan aneuvoja ja apua palvelijaltani Oliver Cowderylta ja muilta.

5 Ja myös palvelijoideni, jotka ovat eri tahoilla maan päällä, tulee lähettää tilinteot ataloudenhoidostaan Siionin maahan;

6 sillä Siionin maa on oleva keskus ja paikka, jossa kaikki nämä otetaan vastaan ja tehdään.

7 Kuitenkin palvelijani John Whitmer matkatkoon monta kertaa paikasta paikkaan ja seurakunnasta seurakuntaan, jotta hän voisi saada helpommin tietoa –

8 saarnaten ja selittäen, kirjoittaen, jäljentäen, valikoiden ja hankkien kaikkea, mikä on hyväksi kirkolle ja nouseville sukupolville, jotka varttuvat aSiionin maassa omistaakseen sen polvesta polveen aina ja ikuisesti. Aamen.