Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 67


Luku 67

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa marraskuun alussa 1831. Tämä tapahtui erityiskonferenssissa, ja Herralta profeetan kautta jo saatujen ilmoitusten julkaisemista harkittiin ja siitä päätettiin (ks. OL 1 johdanto). William W. Phelps oli vastikään perustanut kirkon kirjapainon Independenceen Missouriin. Konferenssissa päätettiin julkaista ilmoitukset nimellä Book of Commandments [Käskyjen kirja] ja painattaa teosta 10 000 kappaletta (mikä odottamattomien vaikeuksien vuoksi vähennettiin myöhemmin 3 000 kappaleeseen). Monet veljet todistivat vakaasti, että silloin julkaistaviksi kootut ilmoitukset olivat totisesti totta, kuten heidän päällensä vuodatettu Pyhä Henki todisti. Joseph Smithin historiassa sanotaan, että sen jälkeen kun lukuna OL 1 tunnettu ilmoitus oli saatu, ilmoituksissa käytetystä kielestä oli käyty jonkin verran keskustelua. Tämä ilmoitus seurasi.

1–3 Herra kuulee vanhintensa rukoukset ja varjelee heitä. 4–9 Hän haastaa viisaimman henkilön jäljittelemään vähäisintä ilmoituksistaan. 10–14 Henki elävöittää uskollisia vanhimpia, ja he saavat nähdä Jumalan kasvot.

1 Katsokaa ja kuulkaa, oi te minun kirkkoni vanhimmat, jotka olette kokoontuneet yhteen ja joiden rukoukset minä olen kuullut ja joiden sydämet minä tunnen ja joiden toiveet ovat tulleet ylös minun eteeni.

2 Katsokaa ja nähkää, minun silmäni katsovat teitä, ja taivaat ja maa ovat minun käsissäni, ja iankaikkisuuden rikkaudet ovat minun annettavinani.

3 Te yrititte uskoa, että saisitte siunauksen, joka tarjottiin teille; mutta katso, totisesti minä sanon teille, että sydämessänne oli pelko, ja totisesti tämä on syy, miksi ette saaneet.

4 Ja nyt minä, Herra, annan teille todistuksen näiden teidän edessänne olevien käskyjen totuudellisuudesta.

5 Teidän silmänne ovat katsoneet palvelijaani Joseph Smith nuorempaa, ja hänen puhetapansa te olette tunteneet; ja hänen vajavaisuutensa te olette tunteneet; ja te olette etsineet sydämessänne tietoa, jotta voisitte ilmaista hänen puhetapaansa paremmin; tämän te myös tiedätte.

6 Etsikää nyt Käskyjen kirjasta vähäisin, joka on niiden joukossa, ja nimittäkää se, joka on viisain keskuudessanne;

7 tai jos teidän keskuudessanne on joku, joka tekee sen kaltaisen, silloin teillä on oikeus sanoa, että ette tiedä niiden olevan totta;

8 mutta ellette osaa tehdä sen kaltaista, te olette tuomion alaisia, ellette todista, että ne ovat totta.

9 Sillä te tiedätte, ettei niissä ole mitään epävanhurskasta, ja se, mikä on vanhurskasta, tulee alas ylhäältä, valojen Isältä.

10 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että teidän oikeutenne on, ja minä annan lupauksen teille, jotka on asetettu tähän palvelutyöhön, että sikäli kuin riisutte yltänne kateudet ja pelot ja nöyrrytte minun edessäni, sillä te ette ole kyllin nöyriä, väliverho repäistään ja te näette minut ja tiedätte, että minä olen – ette lihallisella ettekä luonnollisella mielellä vaan hengellisellä.

11 Sillä kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa lihassa, paitsi Jumalan Hengen elävöittämänä.

12 Eikä kukaan luonnollinen ihminen voi kestää Jumalan kirkkautta, eikä kukaan, jolla on lihallinen mieli.

13 Te ette kykene kestämään Jumalan kirkkautta nyt, ette liioin enkelien palvelusta; jatkakaa sen tähden kärsivällisesti, kunnes teistä tehdään täydellisiä.

14 Älkää antako mielenne kääntyä takaisin, ja kun olette arvollisia, minun hyväksi näkemänäni aikana te saatte nähdä ja tietää sen, mikä on suotu teille minun palvelijani Joseph Smith nuoremman kätten kautta. Aamen.