Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 52


Luku 52

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkon vanhimmille Kirtlandissa Ohiossa 6. kesäkuuta 1831. Kirtlandissa oli pidetty konferenssi, joka oli alkanut 3. päivänä ja päättynyt 6. päivänä kesäkuuta. Tässä konferenssissa suoritettiin ensimmäiset nimenomaiset asettamiset ylipapin virkaan ja havaittiin tiettyjä väärien ja eksyttävien henkien ilmenemisiä ja näitä henkiä nuhdeltiin.

1–2 Seuraava konferenssi on määrä pitää Missourissa. 3–8 Tiettyjä vanhimpia määrätään kulkemaan yhdessä. 9–11 Vanhinten tulee opettaa, mitä apostolit ja profeetat ovat kirjoittaneet. 12–21 Hengen valaisemat tuottavat kiitoksen ja viisauden hedelmää. 22–44 Eri vanhimpia määrätään saarnaamaan evankeliumia matkallaan konferenssiin Missouriin.

1 Katso, näin sanoo Herra vanhimmille, jotka hän on kutsunut ja valinnut näinä viimeisinä aikoina Henkensä äänellä

2 sanoen: Minä, Herra, ilmaisen teille, mitä minä tahdon teidän tekevän tästä hetkestä seuraavaan konferenssiin, joka pidetään Missourissa, maassa, jonka minä pyhitän kansalleni, joka on Jaakobin jäännös, ja niille, jotka ovat perillisiä liiton mukaan.

3 Sen tähden totisesti minä sanon teille: Palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Sidney Rigdon lähtekööt matkaan niin pian kuin valmistelut voidaan tehdä heidän lähteäkseen kodeistaan ja matkatakseen Missourin maahan.

4 Ja sikäli kuin he ovat uskollisia minulle, heille ilmaistaan, mitä heidän tulee tehdä;

5 ja heille ilmaistaan myös, sikäli kuin he ovat uskollisia, teidän perintömaanne.

6 Ja elleivät he ole uskollisia, heidät erotetaan pois, niin kuin minä tahdon, kuten hyväksi näen.

7 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Palvelijani Lyman Wight ja palvelijani John Corrill lähtekööt joutuin matkaan;

8 ja myös palvelijani John Murdock ja palvelijani Hyrum Smith lähtekööt matkaan samaan paikkaan Detroitin kautta.

9 Ja he matkatkoot sieltä saarnaten sanaa matkalla puhumatta mistään muista asioista kuin niistä, joista profeetat ja apostolit ovat kirjoittaneet, ja siitä, mitä Lohduttaja opettaa heille uskon rukouksen kautta.

10 He menkööt kaksittain, ja siten he saarnatkoot matkalla jokaisessa seurakunnassa ja kastakoot vedellä ja kätten päällepanemisella veden äärellä.

11 Sillä näin sanoo Herra: Minä päätän äkkiä työni vanhurskaasti, sillä päivät tulevat, jolloin minä saatan oikeuden voittoon.

12 Ja palvelijani Lyman Wight varokoon, sillä Saatana haluaa seuloa häntä kuin akanoita.

13 Ja katso, se, joka on uskollinen, pannaan paljon haltijaksi.

14 Ja vielä, minä annan teille mallin kaikkeen, jotta ette eksyisi; sillä Saatana on irrallaan maan päällä, ja hän kulkee eksyttämässä kansakuntia –

15 ja nyt, sen, joka rukoilee ja jonka mieli on murtunut, sen minä hyväksyn, jos hän on kuuliainen minun toimituksilleni.

16 Se, joka puhuu ja jonka mieli on murtunut ja jonka kieli on sävyisä ja rakentaa, se on Jumalasta, jos hän on kuuliainen minun toimituksilleni.

17 Ja vielä, se, joka vapisee minun valtani alla, tehdään väkeväksi, ja hän tuottaa kiitoksen ja viisauden hedelmää niiden ilmoitusten ja totuuksien mukaisesti, jotka minä olen antanut teille.

18 Ja vielä, se, joka on voitettu eikä tuota hedelmää, tosiaankaan, tämän mallin mukaisesti, ei ole minusta.

19 Tämän mallin mukaisesti te siis tunnette henget jokaisessa tapauksessa kaikkien taivaiden alla.

20 Ja päivät ovat tulleet; ihmisille tapahtuu heidän uskonsa mukaan.

21 Katso, tämä käsky on annettu kaikille vanhimmille, jotka minä olen valinnut.

22 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Myös palvelijani Thomas B. Marsh ja palvelijani Ezra Thayre lähtekööt matkaan tähän samaan maahan ja saarnatkoot sanaa matkalla.

23 Ja vielä, palvelijani Isaac Morley ja palvelijani Ezra Booth lähtekööt matkaan ja myös saarnatkoot sanaa matkalla tähän samaan maahan.

24 Ja vielä, palvelijani Edward Partridge ja Martin Harris lähtekööt matkaan palvelijoideni Sidney Rigdonin ja Joseph Smith nuoremman kanssa.

25 Myös palvelijani David Whitmer ja Harvey Whitlock lähtekööt matkaan tähän samaan maahan ja saarnatkoot matkalla.

26 Ja palvelijani Parley P. Pratt ja Orson Pratt lähtekööt matkaan aina tähän samaan maahan saakka ja saarnatkoot matkalla.

27 Ja myös palvelijani Solomon Hancock ja Simeon Carter lähtekööt matkaan tähän samaan maahan ja saarnatkoot matkalla.

28 Myös palvelijani Edson Fuller ja Jacob Scott lähtekööt matkaan.

29 Myös palvelijani Levi W. Hancock ja Zebedee Coltrin lähtekööt matkaan.

30 Myös palvelijani Reynolds Cahoon ja Samuel H. Smith lähtekööt matkaan.

31 Myös palvelijani Wheeler Baldwin ja William Carter lähtekööt matkaan.

32 Ja palvelijani Newel Knight ja Selah J. Griffin molemmat asetettakoon, ja lähtekööt hekin matkaan.

33 Niin, totisesti minä sanon: Kaikki nämä lähtekööt matkaan yhteen paikkaan eri teitään, älköönkä toinen rakentako toisen perustukselle älköönkä matkatko toisen jälkiä.

34 Sitä, joka on uskollinen, sitä varjellaan ja siunataan paljoilla hedelmillä.

35 Ja vielä minä sanon teille: Palvelijani Joseph Wakefield ja Solomon Humphrey lähtekööt matkaan itäisille seuduille;

36 he tehkööt työtä sukunsa keskuudessa julistamatta mitään muuta kuin profeettoja ja apostoleja, sitä mitä ovat nähneet ja kuulleet ja varmasti uskovat, jotta profetiat täyttyisivät.

37 Rikkomuksen tähden se, mitä suotiin Heman Bassetille, otettakoon häneltä ja pantakoon Simonds Ryderin pään päälle.

38 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Jared Carter asetettakoon papiksi, ja myös George James asetettakoon papiksi.

39 Loput vanhimmista valvokoot seurakuntia ja julistakoot sanaa niitä ympäröivillä seuduilla; ja he tehkööt työtä omin käsin, jottei mitään epäjumalien palvontaa eikä jumalattomuutta harjoitettaisi.

40 Ja muistakaa kaikessa köyhiä ja tarvitsevia, sairaita ja ahdistettuja, sillä se, joka ei näin tee, se ei ole minun opetuslapseni.

41 Ja vielä, palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Sidney Rigdon ja Edward Partridge ottakoot mukaansa suosituksen kirkolta. Ja hankittakoon sellainen myös palvelijalleni Oliver Cowderylle.

42 Ja näin, niin kuin minä olen sanonut, jos olette uskollisia, te kokoonnutte yhteen riemuitaksenne Missourin maassa, joka on teidän perintömaanne mutta joka on nyt teidän vihollistenne maa.

43 Mutta katso, minä, Herra, kiirehdin kaupunkia aikanaan ja kruunaan uskolliset ilolla ja riemulla.

44 Katso, minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika, ja minä ylennän heidät viimeisenä päivänä. Aivan niin. Aamen.