Pyhät kirjoitukset
Virallinen julistus 2


Virallinen julistus 2

Mormonin kirjassa opetetaan, että ”kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia”, mukaan lukien mustat ja valkoiset, orjat ja vapaat, miehet ja naiset (ks. 2. Nefi 26:33). Kautta kirkon historian monissa maissa on kastettu ihmisiä riippumatta heidän rodustaan tai etnisestä taustastaan, ja he ovat eläneet uskollisina kirkon jäseninä. Joseph Smithin elinaikana pappeuteen asetettiin muutamia mustia kirkon miesjäseniä. Kirkon historian alkuaikoina kirkon johtajat lopettivat pappeuden antamisen afrikkalaista syntyperää oleville mustille miehille. Kirkon aikakirjoista ei käy selkeästi ilmi, mistä tämä käytäntö sai alkunsa. Kirkon johtajat uskoivat, että tämän käytännön muuttamiseen tarvittiin ilmoitus Jumalalta, ja he rukoilivat pyytäen johdatusta. Tämä ilmoitus tuli kirkon presidentille Spencer W. Kimballille ja se vahvistettiin muille kirkon johtajille Suolajärven temppelissä 1. kesäkuuta 1978. Ilmoitus poisti kaikki rotuun liittyvät rajoitukset, jotka aiemmin olivat koskeneet pappeutta.

Kaikille, joita asia koskee

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 148. puolivuotiskonferenssissa 30. syyskuuta 1978 presidentti N. Eldon Tanner, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, esitti seuraavaa:

Tämän vuoden kesäkuun alkupuolella ensimmäinen presidenttikunta ilmoitti, että presidentti Spencer W. Kimball oli saanut ilmoituksen pappeuden ja temppelin siunausten suomisesta kaikille kirkon kelvollisille miespuolisille jäsenille. Presidentti Kimball on pyytänyt minua ilmoittamaan konferenssille, että sen jälkeen kun hän oli saanut tämän ilmoituksen, joka tuli hänelle pitkällisen mietiskelyn ja rukouksen jälkeen pyhän temppelin pyhissä huoneissa, hän esitti sen neuvonantajilleen, jotka uskoivat siihen ja hyväksyivät sen. Sen jälkeen se esitettiin kahdentoista apostolin koorumille, joka hyväksyi sen yksimielisesti, ja myöhemmin se esitettiin kaikille muillekin johtaville auktoriteeteille, jotka samoin hyväksyivät sen yksimielisesti.

Presidentti Kimball on pyytänyt minua nyt lukemaan tämän kirjeen:

Kesäkuun 8. päivänä 1978

Kaikille Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtaville ja paikallisille pappeusvirkailijoille kautta maailman

Rakkaat veljet

Nähdessämme Herran työn laajenevan kautta maailman olemme olleet kiitollisia siitä, että monien kansakuntien ihmiset ovat olleet vastaanottavaisia palautetun evankeliumin sanomalle ja ovat liittyneet kirkkoon yhä kasvavin joukoin. Tämä puolestaan on innoittanut meitä halulla suoda kirkon jokaiselle kelvolliselle jäsenelle kaikki etuoikeudet ja siunaukset, joita evankeliumi tarjoaa.

Tietoisina lupauksista, joita meitä edeltäneet kirkon profeetat ja presidentit ovat antaneet, että jonakin päivänä, Jumalan iankaikkisen suunnitelman mukaisesti, kaikki veljemme, jotka ovat kelvollisia, voivat saada pappeuden, ja kun olemme nähneet niiden uskollisuuden, joilta pappeus on evätty, olemme kauan ja vakavasti anoneet näiden uskollisten veljiemme puolesta viettäen monia tunteja temppelin ylähuoneessa rukoillen nöyrästi Herralta jumalallista ohjausta.

Hän on kuullut rukouksemme ja on vahvistanut ilmoituksen kautta, että on koittanut kauan luvattu päivä, jolloin jokainen uskollinen, kelvollinen mies kirkossa voi saada pyhän pappeuden ja voiman käyttää sen jumalallista valtuutta sekä nauttia rakkaidensa kanssa jokaisesta siunauksesta, joka siitä koituu, temppelisiunaukset mukaan luettuina. Tämän mukaisesti kirkon kaikki kelvolliset miespuoliset jäsenet voidaan asettaa pappeuteen rotuun tai ihonväriin katsomatta. Pappeusjohtajia kehotetaan noudattamaan toimintaperiaatetta puhutella huolellisesti kaikkia joko Aaronin tai Melkisedekin pappeuteen asetettaviksi suositeltuja varmistuakseen siitä, että he täyttävät asetetut kelvollisuusvaatimukset.

Ilmoitamme vakaasti, että Herra on nyt ilmaissut tahtonsa siunatakseen kautta maailman kaikkia lapsiaan, jotka kuulevat hänen valtuutettujen palvelijoidensa ääntä ja valmistautuvat kaikkien evankeliumin siunausten saamiseen.

Vilpittömästi teidän

Spencer W. Kimball

N. Eldon Tanner

Marion G. Romney

ensimmäinen presidenttikunta

Tunnustaen Spencer W. Kimballin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi ehdotetaan, että päätösvaltaisena kokouksena hyväksymme tämän ilmoituksen Herran sanaksi ja tahdoksi. Kaikkia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se kohottamalla oikea kätensä, vastaan olevia samalla tavalla.

Äänestys edellisen esityksen hyväksymisen puolesta oli yksimielinen.

Salt Lake City Utah syyskuun 30. päivänä 1978