Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 101


Luku 101

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa Ohiossa 16. ja 17. joulukuuta 1833. Missouriin kokoontuneet pyhät kärsivät tänä aikana suurta vainoa. Väkivaltaiset joukot olivat karkottaneet heidät heidän kodeistaan Jacksonin piirikunnassa, ja muutamat pyhistä olivat yrittäneet asettua Van Burenin, Lafayetten ja Rayn piirikuntiin, mutta vaino seurasi heitä. Pyhien pääryhmä oli tuolloin Clayn piirikunnassa Missourissa. Kirkon yksittäisiä jäseniä uhattiin monesti kuolemalla. Jacksonin piirikunnan pyhät olivat menettäneet huonekaluja, vaatteita, karjaa ja muuta henkilökohtaista omaisuutta, ja heidän satonsa oli hävitetty monin paikoin.

1–8 Pyhiä kuritetaan ja ahdistetaan heidän rikkomustensa tähden. 9–15 Herran suuttumus kohtaa kansakuntia, mutta hänen kansansa kootaan ja sitä lohdutetaan. 16–21 Siionia ja sen vaarnoja vahvistetaan. 22–31 Tuhatvuotisen valtakunnan aikaisen elämän luonnetta kuvaillaan. 32–42 Pyhiä siunataan ja palkitaan silloin. 43–62 Vertaus ylhäisestä miehestä ja oliivipuista kuvaa Siionin vastoinkäymisiä ja lopulta tapahtuvaa lunastusta. 63–75 Pyhien tulee kokoontua edelleen yhteen. 76–80 Herra sääti Yhdysvaltain perustuslain. 81–101 Pyhien on haettava hyvitystä kärsimyksiinsä naisen ja väärämielisen tuomarin vertauksen mukaan.

1 Totisesti minä sanon teille veljistänne, joita on ahdistettu ja avainottu ja bkarkotettu perintömaaltaan:

2 Minä, Herra, olen sallinut aahdingon, jolla heitä on ahdistettu, kohdata heitä heidän brikkomustensa tähden;

3 mutta minä tunnustan heidät omikseni, ja he ovat aminun päivänä, jona minä tulen kokoamaan jalokiveni.

4 Ja nyt, heitä täytyy akurittaa ja koetella niin kuin bAbrahamia, jota käskettiin uhraamaan ainoa poikansa.

5 Sillä ne, jotka eivät tahdo kestää kuritusta vaan akieltävät minut, eivät voi tulla bpyhitetyiksi.

6 Katso, minä sanon teille: Heidän keskuudessaan oli epäsopua ja ariitoja ja bkateutta ja kiistoja ja chimokkaita ja ahneita haluja; sen tähden he saastuttivat näillä perintöosansa.

7 He olivat hitaita akuulemaan Herran, heidän Jumalansa, ääntä; sen tähden Herra, heidän Jumalansa, on hidas kuulemaan heidän rukouksiaan, vastaamaan heille heidän ahdinkonsa päivänä.

8 Rauhansa päivänä he pitivät minun neuvoani vähäarvoisena; mutta aahdinkonsa päivänä he pakosta bhapuilevat minua etsien.

9 Totisesti minä sanon teille: Heidän synneistään huolimatta minun sisimpäni on täynnä amyötätuntoa heitä kohtaan. Minä en täysin bhylkää heitä; ja cvihan päivänä minä muistan armon.

10 Minä olen vannonut, ja julistus on lähtenyt maailmaan aiemman käskyn myötä, jonka minä olen antanut teille, että minä annan suuttumukseni amiekan iskeä kansani puolesta; ja niin kuin olen sanonut, on tapahtuva.

11 Minun suuttumukseni vuodatetaan pian määrättömänä kaikkien kansakuntien päälle; ja tämän minä teen, kun niiden pahuuden malja on atäysi.

12 Ja sinä päivänä kaikki ne, jotka ovat avartiotornissa, eli toisin sanoen koko Israelini, pelastetaan.

13 Ja ne, jotka on hajotettu, akootaan.

14 Ja kaikki ne, jotka ovat olleet amurheellisia, saavat lohdutuksen.

15 Ja kaikki ne, jotka ovat antaneet ahenkensä minun nimeni tähden, kruunataan.

16 Sen tähden olkoon sydämenne lohdullinen, mitä tulee Siioniin; sillä kaikki liha on minun akäsissäni; olkaa levollisia ja btietäkää, että minä olen Jumala.

17 aSiionia ei siirretä sijaltansa, vaikka sen lapset on hajotettu.

18 Ne, jotka jäävät jäljelle ja ovat puhdassydämisiä, palaavat ja tulevat aperintöosillensa, he ja heidän lapsensa, ikuisen ilon blauluin, crakentamaan Siionin autioita paikkoja –

19 ja kaikki tämä, jotta profeettojen kirjoitukset täyttyisivät.

20 Ja katso, mitään muuta apaikkaa ei ole määrätty kuin se, jonka minä olen määrännyt; eikä mitään muuta paikkaa määrätäkään kuin se, jonka minä olen määrännyt pyhieni kokoamistyötä varten,

21 kunnes tulee päivä, jolloin heille ei enää löydy tilaa; ja silloin minulla on muita paikkoja, jotka minä määrään heille, ja niitä kutsutaan avaarnoiksi telttakankaita varten eli Siionin vahvistukseksi.

22 Katso, tahtoni on, että kaikki ne, jotka huutavat avuksi minun nimeäni ja palvelevat minua minun ikuisen evankeliumini mukaan, akokoontuvat yhteen ja bseisovat pyhissä paikoissa;

23 ja valmistautuvat ilmoitukseen, joka on tuleva, jolloin telttamajassani oleva aväliverho, joka peittää temppelini ja joka kätkee maan, poistetaan, ja kaikki liha saa bnähdä minut yhtä aikaa.

24 Ja kaikki akatoavainen, sekä ihmisestä että maan eläimistä ja taivaiden linnuista ja meren kaloista, jotka asuvat koko maan päällä, bhävitetään;

25 ja myös se, mikä on alkuaineesta, asulaa hehkuvassa kuumuudessa; ja kaikki tulee buudeksi, niin että minun tuntemukseni ja ckirkkauteni voi olla koko maan päällä.

26 Ja sinä päivänä ihmisen avihamielisyys ja eläinten vihamielisyys, niin, kaiken lihan vihamielisyys blakkaa minun kasvojeni edestä.

27 Ja mitä tahansa kuka tahansa pyytääkin sinä päivänä, se annetaan hänelle.

28 Eikä aSaatanalla ole sinä päivänä valtaa kiusata ketään ihmistä.

29 Eikä amurhetta ole, koska ei ole kuolemaa.

30 Sinä päivänä asylilapsi ei kuole, ennen kuin hän on vanha; ja hänen elinaikansa on kuin puun ikä;

31 ja kun hän kuolee, hän ei nuku, nimittäin maassa, vaan hänet amuutetaan silmänräpäyksessä ja btemmataan ylös, ja hänen leponsa on loistava.

32 Niin, totisesti minä sanon teille: Sinä apäivänä, jolloin Herra tulee, hän bilmoittaa kaiken –

33 menneet asiat ja asalatut asiat, joita kukaan ei ole tiennyt, asioita maasta, minkä kautta se on tehty, ja sen tarkoituksen ja lopun –

34 kallisarvoisimmat asiat, sen mikä on ylhäällä ja sen mikä on alhaalla, sen mikä on maassa ja maan päällä ja taivaassa.

35 Ja kaikki ne, jotka kärsivät avainoa minun nimeni tähden ja kestävät uskossa, vaikka heidät kutsutaan antamaan henkensä minun btähteni, pääsevät kuitenkin osallisiksi kaikesta tästä kirkkaudesta.

36 Älkää sen tähden pelätkö edes akuolemaa, sillä tässä maailmassa teidän ilonne ei ole täysi, mutta minussa teidän bilonne on täysi.

37 Älkää siis huolehtiko ruumiista älkääkä ruumiin elämästä, vaan huolehtikaa asielusta ja sielun elämästä.

38 Ja aetsikää alati Herran kasvoja, jotta voittaisitte bkärsivällisyydellä omaksenne sielunne, niin saatte iankaikkisen elämän.

39 Kun ihmisiä kutsutaan minun aikuiseen evankeliumiini ja he tekevät ikuisen liiton, heitä pidetään maan bsuolana ja ihmisten makuna;

40 heidät on kutsuttu ihmisten mauksi; sen tähden, jos tuo maan suola menettää makunsa, katso, se ei kelpaa enää muuhun kuin ulos heitettäväksi ja ihmisten jalkoihin tallattavaksi.

41 Katso, tämä on viisasta Siionin lapsiin nähden, niin, moniin mutta ei kaikkiin: heidät havaittiin rikkojiksi, sen tähden heitä täytyy akurittaa.

42 Joka itsensä akorottaa, se alennetaan, ja joka itsensä balentaa, se korotetaan.

43 Ja nyt minä esitän teille vertauksen, jotta te voitte tietää minun tahtoni Siionin lunastuksesta.

44 Eräällä aylhäisellä miehellä oli maapalsta, hyvin oivallinen; ja hän sanoi palvelijoillensa: Menkää minun bviinitarhaani, nimittäin tälle sangen oivalliselle maakappaleelle, ja istuttakaa kaksitoista oliivipuuta;

45 ja asettakaa avartijoita niiden ympärille ja rakentakaa torni, niin että joku voi valvoa ympäröivää maata, olla vartijana tornissa, niin ettei minun oliivipuitani kaadettaisi maahan, kun vihollinen tulee ryöstämään ja ottamaan itselleen minun viinitarhani hedelmät.

46 Nyt, ylhäisen miehen palvelijat menivät ja tekivät, kuten heidän herransa oli käskenyt heitä, ja istuttivat oliivipuut ja rakensivat aidan ympärille ja asettivat vartijoita ja alkoivat rakentaa tornia.

47 Ja ollessaan vielä laskemassa sen perustusta he alkoivat sanoa keskenään: Ja mihin herrani tarvitsee tätä tornia?

48 Ja he neuvottelivat pitkän aikaa sanoen keskenään: Mihin herrani tarvitsee tätä tornia, sillä tämä on rauhan aikaa?

49 Eikö tämä raha voitaisi antaa rahanvaihtajille? Sillä ei näitä tarvita.

50 Ja ollessaan keskenään eripuraisia he kävivät hyvin laiskoiksi, eivätkä he kuulleet herransa käskyjä.

51 Ja vihollinen tuli yöllä ja kaatoi maahan aaidan; ja ylhäisen miehen palvelijat nousivat ja olivat peloissaan ja pakenivat; ja vihollinen hävitti heidän työnsä ja kaatoi maahan oliivipuut.

52 Nyt, katso, ylhäinen mies, viinitarhan herra, kutsui palvelijoitansa ja sanoi heille: Miksi? Mikä on syynä tähän suureen pahuuteen?

53 Eikö teidän olisi pitänyt tehdä, niin kuin minä käskin teitä ja – kun olitte istuttaneet viinitarhan ja rakentaneet ympärille aidan ja asettaneet vartijoita sen muureille – rakentaa myös torni ja asettaa vartija torniin ja vartioida minun viinitarhaani eikä nukkua, niin ettei vihollinen olisi käynyt kimppuunne?

54 Ja katso, vartija tornissa olisi nähnyt vihollisen tämän ollessa vielä kaukana; ja silloin te olisitte voineet valmistautua ja estää vihollista kaatamasta maahan sen aitaa ja pelastaa viinitarhani tuhoojan käsiltä.

55 Ja viinitarhan herra sanoi yhdelle palvelijoistaan: Mene ja kokoa yhteen loput palvelijoistani ja ota akoko taloni voima, jota ovat soturini, nuoret mieheni ja myös ne, jotka ovat keski-ikäisiä kaikkien palvelijoideni keskuudessa ja jotka ovat taloni voima, ainoastaan niitä lukuun ottamatta, jotka minä olen määrännyt jäämään;

56 ja menkää heti minun viinitarhani maalle ja lunastakaa minun viinitarhani, sillä se on minun; minä olen ostanut sen rahalla.

57 Lähtekää siis heti minun maalleni, kaatakaa maahan vihollisteni muurit; kukistakaa heidän torninsa ja ajakaa hajalle heidän vartijansa.

58 Ja sikäli kuin he kokoontuvat yhteen teitä vastaan, akostakaa minun puolestani minun vihollisilleni, että minä voin tulla pian lopun talonväkeni kanssa ja ottaa maan haltuuni.

59 Ja palvelija sanoi herralleen: Milloin tämä tapahtuu?

60 Ja hän sanoi palvelijalleen: Kun minä tahdon; mene heti ja tee kaikki, mitä minä olen käskenyt sinun tehdä;

61 ja tämä on minun sinettini ja siunaukseni sinulle: sinä olet uskollinen ja aviisas taloudenhoitaja talossani, bhallitsija minun valtakunnassani.

62 Ja hänen palvelijansa meni heti ja teki kaiken, mitä hänen herransa käski hänen tehdä; ja amonen päivän kuluttua kaikki oli täytetty.

63 Vielä, totisesti minä sanon teille: Minä näytän teille, mikä on minun viisauteni mukaista, mitä tulee kaikkiin seurakuntiin, sikäli kuin ne haluavat, että niitä opastetaan oikealla ja soveliaalla tiellä niiden pelastukseksi –

64 jotta minun pyhieni yhteen kokoamisen työ voi jatkua, jotta minä voin vahvistaa heitä nimelleni apyhissä paikoissa; sillä belonkorjuun aika on tullut, ja minun sanani täytyy ctoteutua.

65 Sen tähden minun on koottava yhteen kansani vehnän ja arikkaviljan vertauksen mukaisesti, jotta vehnä voi olla turvassa aitoissa saadakseen omaksi iankaikkisen elämän ja tullakseen kruunatuksi bselestisellä kirkkaudella, kun minä tulen Isäni valtakuntaan maksamaan jokaiselle hänen tekojensa mukaan;

66 kun taas rikkavilja sidotaan kimpuiksi ja niiden siteet vahvistetaan, niin että ne voidaan apolttaa sammumattomassa tulessa.

67 Sen tähden minä annan kaikille seurakunnille käskyn, että niiden tulee edelleen kokoontua yhteen paikkoihin, jotka minä olen määrännyt.

68 Kuitenkin, kuten minä olen sanonut teille aikaisemmassa käskyssä, älköön akokoontumisenne tapahtuko kiireessä eikä paeten; vaan kaikki valmistettakoon teidän edellänne.

69 Ja jotta kaikki olisi valmista teidän edellänne, noudattakaa käskyä, jonka minä olen antanut näistä asioista

70 ja joka sanoo tai opettaa, että teidän tulee aostaa rahalla kaikki maat, jotka voidaan rahalla ostaa, sitä maata ympäröivältä seudulta, jonka minä olen määrännyt Siionin maaksi, pyhieni kokoamisen aluksi;

71 kaiken maan, joka voidaan ostaa Jacksonin piirikunnasta ja ympäröivistä piirikunnista, ja jättäkää loput minun käteeni.

72 Nyt, totisesti minä sanon teille: Kaikki seurakunnat kootkoot yhteen kaikki rahansa; nämä asiat tehtäköön aikanaan mutta ei akiireessä; ja huolehtikaa siitä, että kaikki valmistetaan teidän edellänne.

73 Ja kunniallisia miehiä nimitettäköön, nimittäin viisaita miehiä, ja lähettäkää heidät ostamaan näitä maita.

74 Ja seurakunnat itäisillä seuduilla, kun ne ovat vahvistuneet, jos ne kuulevat tätä neuvoa, ne voivat ostaa maita ja kokoontua yhteen niille; ja tällä tavalla ne voivat vahvistaa Siionia.

75 Jo nyt on riittävästi, niin, vieläpä runsaasti, varattuna Siionin lunastamiseen ja sen autioiden paikkojen vahvistamiseen, niin ettei niitä enää kukisteta, jos seurakunnat, jotka kutsuvat itseään minun nimeni mukaan, ahaluavat kuulla minun ääntäni.

76 Ja vielä minä sanon teille, niille, jotka heidän vihollisensa ovat hajottaneet: Tahtoni on, että he hakevat yhä hyvitystä ja omaisuuden palauttamista niiden käsistä, jotka on asetettu hallitusmiehiksi ja joilla on valta teidän ylitsenne –

77 kansan lakien ja aperustuslain mukaan, jotka minä olen sallinut säätää ja joita tulee ylläpitää kaiken lihan boikeuksien ja turvan vuoksi vanhurskaiden ja pyhien periaatteiden mukaan;

78 niin että jokainen voi toimia tulevaisuutta koskevassa opissa ja periaatteessa moraalisen atahdonvapauden mukaan, jonka minä olen antanut hänelle, niin että jokainen voi olla bvastuussa omista synneistään ctuomiopäivänä.

79 Sen tähden ei ole oikein, että kukaan olisi toisen orjuudessa.

80 Ja tätä tarkoitusta varten minä olen säätänyt tämän maan aperustuslain niiden viisaiden miesten käsillä, jotka minä nostin juuri tätä tarkoitusta varten, ja lunastanut maan verta bvuodattamalla.

81 Nyt, mihin minä vertaan Siionin lapsia? Minä vertaan heitä naisen ja väärämielisen tuomarin avertaukseen – sillä ihmisten tulee brukoilla aina, lannistumatta – jossa sanotaan:

82 Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä.

83 Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, ja hän tuli hänen luokseen ja sanoi: Tee minulle oikeutta vastustajaani vastaan.

84 Mutta hän ei suostunut pitkään aikaan, mutta jälkeenpäin hän sanoi itsekseen: Vaikka minä en pelkääkään Jumalaa enkä piittaa ihmisistä, siitä huolimatta, koska tästä leskestä on minulle vaivaa, minä teen hänelle oikeuden, jottei hän väsyttäisi minua alituisilla käynneillään.

85 Näin minä vertaan Siionin lapsia.

86 He anokoot tuomarin jalkojen juuressa;

87 ja ellei hän kuuntele heitä, he anokoot kuvernöörin jalkojen juuressa;

88 ja ellei kuvernööri kuuntele heitä, he anokoot presidentin jalkojen juuressa;

89 ja ellei presidentti kuuntele heitä, silloin Herra nousee ja tulee esiin apiilopaikastaan ja vaivaa raivoissaan kansakuntaa;

90 ja ankarassa kiivaudessaan ja hehkuvassa vihassaan aikanaan erottaa pois nuo jumalattomat, epäuskoiset ja väärämieliset ataloudenhoitajat ja määrää heille heidän osansa teeskentelijöiden ja bepäuskoisten joukossa;

91 tosiaankin, ulkoisessa pimeydessä, missä aitketään ja valitetaan ja kiristellään hampaita.

92 Rukoilkaa sen tähden, että heidän korvansa avautuisivat teidän huudoillenne, jotta minä olisin aarmollinen heille, niin etteivät nämä asiat kohtaisi heitä.

93 Sen, mitä minä olen sanonut teille, täytyy tapahtua, jotta kaikki ihmiset jäisivät vaille apuolustusta;

94 jotta viisaat miehet ja hallitusmiehet saisivat kuulla ja tietää sen, mitä he eivät ole milloinkaan aajatelleet;

95 jotta minä voin ryhtyä tekemään tekoani, aoutoa tekoani, ja suorittamaan työtäni, outoa työtäni, niin että ihmiset voivat berottaa vanhurskaan jumalattomasta, sanoo teidän Jumalanne.

96 Ja vielä minä sanon teille: On vastoin minun käskyäni ja minun tahtoani, että palvelijani Sidney Gilbert myisi minun avarastohuoneeni, jonka minä olen perustanut kansalleni, vihollisteni käsiin.

97 Älkööt viholliseni saastuttako sitä, minkä minä olen perustanut, niiden suostumuksella, jotka akutsuvat itseään minun nimeni mukaan;

98 sillä tämä on erittäin raskas ja vakava synti minua vastaan ja minun kansaani vastaan niiden tapahtumien tähden, jotka minä olen säätänyt ja jotka pian kohtaavat kansakuntia.

99 Sen tähden tahtoni on, että minun kansani vaatii sitä, minkä minä olen säätänyt sille, ja pysyy vaatimuksessa, vaikkei se saisikaan asua siellä.

100 Minä en kuitenkaan sano, ettei se ole asuva siellä; sillä sikäli kuin se tuottaa minun valtakuntaani soveliaita hedelmiä ja tekoja, se tulee asumaan siellä.

101 Se rakentaa, eikä toinen aperi sitä; se istuttaa viinitarhoja, ja se syö niiden hedelmät. Aivan niin. Aamen.