Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 51


Luku 51

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Thompsonissa Ohiossa 20. toukokuuta 1831. Itäisistä osavaltioista lähteneet pyhät alkoivat saapua tänä aikana Ohioon, ja täsmälliset järjestelyt heidän asuttamisekseen kävivät välttämättömiksi. Koska tämä työ kuului erityisesti piispan virkaan, piispa Edward Partridge haki neuvoa asiaan, ja profeetta kysyi Herralta.

1–8 Edward Partridge nimitetään järjestämään taloudenhoitotehtäviä ja omaisuuksia. 9–12 Pyhien tulee toimia rehellisesti ja saada tasaveroisesti. 13–15 Heidän tulee hankkia piispan varastohuone ja järjestää omaisuudet Herran lain mukaan. 16–20 Ohio on väliaikainen kokoamispaikka.

1 Kuulkaa minua, sanoo Herra, teidän Jumalanne, niin minä puhun palvelijalleni aEdward Partridgelle ja annan hänelle ohjeita, sillä on välttämätöntä, että hän saa ohjeita tämän kansan järjestämiseksi.

2 Sillä on välttämätöntä, että se järjestetään minun alakieni mukaan; muuten se erotetaan pois.

3 Sen tähden palvelijani Edward Partridge ja ne, jotka hän on valinnut, joihin minä olen mieltynyt, määrätkööt tälle kansalle sen osuudet, jokaiselle ayhtäläisesti hänen perheensä mukaan, hänen olosuhteidensa ja puutteidensa ja btarpeidensa mukaan.

4 Ja kun palvelijani Edward Partridge määrää jollekulle tämän osuuden, hän antakoon hänelle asiakirjan, joka turvaa hänelle hänen osuutensa, jotta hän saa pitää sen, nimittäin oikeutensa ja perintöosansa kirkossa, ellei hän tee rikkomusta ja ellei häntä pidetä kirkon äänellä kirkon lakien ja aliittojen mukaan arvottomana kuulumaan kirkkoon.

5 Ja jos hän tekee rikkomuksen eikä häntä pidetä arvollisena kuulumaan kirkkoon, hänellä ei ole oikeutta siihen osuuteen, jonka hän on pyhittänyt piispalle minun kirkkoni köyhiä ja tarvitsevia varten; sen tähden hän ei saa pitää lahjaa vaan hänellä on oikeus ainoastaan siihen osuuteen, joka hänelle on luovutettu.

6 Ja näin kaikki asiat on varmistettava maan alakien bmukaan.

7 Ja se, mikä kuuluu tälle kansalle, määrättäköön tälle kansalle.

8 Ja arahat, jotka jäävät tälle kansalle – nimitettäköön tälle kansalle edustaja ottamaan vastaan brahat ja hankkimaan ruokaa ja vaatteita tämän kansan puutteiden mukaan.

9 Ja jokainen toimikoon arehellisesti ja olkoon tasaveroinen tämän kansan keskuudessa ja saakoon tasaveroisesti, niin että olisitte byhtä, niin kuin minä olen käskenyt teitä.

10 Älköönkä sitä, mikä kuuluu näille jäsenille, otettako ja annettako atoisen seurakunnan jäsenille.

11 Sen tähden jos toinen seurakunta haluaa saada rahaa tältä seurakunnalta, se maksakoon takaisin tälle seurakunnalle sen mukaan kuin ne sopivat;

12 ja tämä tehtäköön piispan tai edustajan välityksellä, joka tulee nimittää seurakunnan aäänellä.

13 Ja vielä, piispa perustakoon tälle seurakunnalle avarastohuoneen; ja kaikkea, sekä rahaa että ruokaa, mikä ylittää sen, mitä btarvitaan tämän kansan puutteisiin, pidettäköön piispan käsissä.

14 Ja hän varatkoon myös itselleen omiin puutteisiinsa ja perheensä puutteisiin, koska hän tekee tätä työtä.

15 Ja näin minä suon tälle kansalle etuoikeuden järjestäytyä minun alakieni mukaisesti.

16 Ja minä pyhitän sille atämän maan vähäksi aikaa, kunnes minä, Herra, huolehdin siitä muuten ja käsken sen lähteä täältä;

17 eikä hetkeä eikä päivää ole sille annettu, minkä vuoksi se toimikoon tässä maassa ikään kuin vuosia, niin se kääntyy sille sen hyväksi.

18 Katso, tämä on aesimerkkinä minun palvelijalleni Edward Partridgelle muissa paikoissa kaikissa seurakunnissa.

19 Ja se, joka havaitaan uskolliseksi, vanhurskaaksi ja viisaaksi ataloudenhoitajaksi, saa astua Herransa biloon ja saa periä iankaikkisen elämän.

20 Totisesti minä sanon teille: Minä olen Jeesus Kristus, joka atulee pian, bhetkellä, jota ette aavista. Aivan niin. Aamen.