Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 90


Luku 90

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa Ohiossa 8. maaliskuuta 1833. Tämä ilmoitus on askel kehityksessä kohti ensimmäisen presidenttikunnan järjestämistä (ks. OL 81 johdanto); sen seurauksena mainitut neuvonantajat asetettiin 18. maaliskuuta 1833.

1–5 Valtakunnan avaimet on annettu Joseph Smithille ja hänen kauttaan kirkolle. 6–7 Sidney Rigdonin ja Frederick G. Williamsin tulee palvella ensimmäisessä presidenttikunnassa. 8–11 Evankeliumia tulee saarnata Israelin kansakunnille, pakanoille ja juutalaisille, niin että jokainen kuulee omalla kielellään. 12–18 Joseph Smithin ja hänen neuvonantajiensa tulee saattaa kirkko järjestykseen. 19–37 Herra neuvoo eri henkilöitä vaeltamaan oikeamielisesti ja palvelemaan hänen valtakunnassaan.

1 Näin sanoo Herra: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, poikani, että syntisi on annettu sinulle aanteeksi anomisesi mukaan, sillä sinun rukouksesi ja sinun veljiesi rukoukset ovat tulleet ylös minun korviini.

2 Sen tähden siunattu olet vastedes sinä, jonka hallussa ovat sinulle annetut valtakunnan aavaimet, joka bvaltakunta tulee esiin viimeisen kerran.

3 Totisesti minä sanon sinulle, ettei tämän valtakunnan avaimia oteta sinulta milloinkaan, niin kauan kuin olet maailmassa, eikä myöskään tulevassa maailmassa;

4 lisäksi ailmoituksia annetaan sinun kauttasi toiselle, niin, nimittäin kirkolle.

5 Ja kaikki ne, jotka saavat Jumalan ilmoitukset, avarokoot, missä arvossa pitävät niitä, ettei niitä pidettäisi köykäisinä ja etteivät he siten joudu tuomion alaisiksi ja kompastu ja kaadu, kun myrskyt lankeavat ja tuulet puhaltavat ja bsateet lankeavat ja piiskaavat heidän taloaan.

6 Ja vielä, totisesti minä sanon veljillesi Sidney Rigdonille ja Frederick G. Williamsille, että myös heidän syntinsä on annettu heille anteeksi, ja heitä pidetään samanarvoisina sinun kanssasi tämän viimeisen valtakunnan avainten haltijoina;

7 kuten sinun johdossasi myös sen aprofeettojen koulun avainten, jonka minä olen käskenyt perustaa;

8 niin että he voivat siten tulla täydellisiksi palvelutyössään Siionin pelastamiseksi ja Israelin kansakuntien ja pakanoiden, kaikkien, jotka uskovat;

9 niin että he voivat sinun johdossasi saada sanan ja heidän palveluksensa kautta sana voi lähteä maan ääriin, apakanoille bensiksi, ja sitten, katso ja näe, he kääntyvät juutalaisten puoleen.

10 Ja sitten tulee päivä, jolloin Herran käsivarsi ailmoitetaan voimakkaana kansakuntien – pakanakansakuntien, bJoosefin huoneen – saamiseksi vakuuttuneiksi niiden pelastuksen evankeliumista.

11 Sillä sinä päivänä tapahtuu, että jokainen saa akuulla evankeliumin täyteyden oman puhetapansa mukaan ja omalla kielellään niiltä, jotka on basetettu tähän cvoimaan sen dLohduttajan palveluksella, joka on vuodatettu heidän päällensä Jeesuksen Kristuksen ilmoittamiseksi.

12 Ja nyt, totisesti minä sanon sinulle: Minä annan sinulle käskyn, että jatkat apalvelutyössä ja presidentinvirassa.

13 Ja kun olet saanut valmiiksi profeettojen käännöksen, siitä lähtien sinun tulee ajohtaa kirkon ja bkoulun asioita

14 ja aika ajoin, sen mukaan kuin Lohduttaja ilmaisee, ottaa vastaan ailmoituksia valtakunnan bsalaisuuksien paljastamiseksi

15 ja saattaa järjestykseen seurakunnat ja atutkia ja boppia ja perehtyä kaikkiin hyviin kirjoihin ja ckieliin ja puhetapoihin ja kansoihin.

16 Ja tämä on teidän työnne ja tehtävänne koko elämänne ajan: johtaa neuvostoa ja saattaa järjestykseen kaikki tämän kirkon ja valtakunnan asiat.

17 Älkää saattako itseänne ahäpeään älkääkä pilkan kohteiksi, vaan ottakaa vastaan ojennusta kaikesta ylimielisyydestänne ja bylpeydestänne, sillä ne johtavat teidän sielunne ansaan.

18 Saattakaa kotinne järjestykseen, pitäkää alaiskuus ja bepäpuhtaus kaukana itsestänne.

19 Nyt, totisesti minä sanon sinulle: Hankittakoon, niin pian kuin se on mahdollista, paikka sinun neuvonantajasi ja kirjurisi, nimittäin Frederick G. Williamsin, perheelle.

20 Ja iäkäs palvelijani aJoseph Smith vanhempi jääköön perheineen paikkaan, jossa hän nyt asuu; älköönkä sitä myytäkö, ennen kuin Herran suu käskee.

21 Ja neuvonantajani, nimittäin aSidney Rigdon, jääköön sinne, missä hän nyt asuu, kunnes Herran suu käskee.

22 Ja piispa etsiköön uutterasti saadakseen aedustajan, ja tämä olkoon mies, jolla on brikkauksia varastossa – Jumalan ja vahvan uskon mies –

23 niin että hän kykenee siten maksamaan jokaisen velan, jottei Herran varastohuone joutuisi huonoon maineeseen ihmisten silmissä.

24 Etsikää auutterasti, brukoilkaa alati ja uskokaa, niin ckaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne, jos vaellatte oikeamielisesti ja muistatte dliiton, jonka olette tehneet toistenne kanssa.

25 aOlkoot perheenne pieniä, etenkin iäkkään palvelijani Joseph Smith vanhemman perhe, mitä tulee niihin, jotka eivät kuulu perheisiinne,

26 niin ettei sitä, mitä teille on annettu minun työni toteuttamiseksi, otettaisi teiltä ja annettaisi niille, jotka eivät ole arvollisia –

27 eikä teitä siten estettäisi toteuttamasta sitä, mitä minä olen käskenyt teidän tehdä.

28 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Tahtoni on, että palvelijattareni Vienna Jaques saa rahaa kattaakseen kulunsa ja menee ylös Siionin maahan

29 ja loput rahat pyhitetään minulle, ja hän saa palkan minun hyväksi näkemänäni aikana.

30 Totisesti minä sanon teille, että minun silmissäni on soveliasta, että hän menee ylös Siionin maahan ja saa perintöosan piispan kädestä;

31 niin että hän voi asettua asumaan rauhassa, sikäli kuin hän on uskollinen eikä vietä päiviään joutilaisuudessa sen jälkeen.

32 Ja katso, totisesti minä sanon teille, että teidän tulee kirjoittaa tämä käsky ja sanoa veljillenne Siionissa rakastavin terveisin, että minä olen kutsunut teidät ajohtamaan myös Siionia hyväksi näkemänäni aikana.

33 Sen tähden he lakatkoot vaivaamasta minua tällä asialla.

34 Katso, minä sanon teille, että teidän veljenne Siionissa alkavat tehdä parannusta, ja enkelit riemuitsevat heistä.

35 Monet asiat eivät kuitenkaan ole minulle mieleen, enkä minä ole mieltynyt palvelijaani aWilliam E. McLelliniin enkä palvelijaani Sidney Gilbertiin; ja myös piispan ja muiden on tehtävä parannus monesta asiasta.

36 Mutta totisesti minä sanon teille, että minä, Herra, taistelen aSiionin kanssa ja vetoan sen vahvoihin ja bkuritan sitä, kunnes se voittaa ja on cpuhdas minun edessäni.

37 Sillä sitä ei siirretä sijaltansa. Minä, Herra, olen sen puhunut. Aamen.