Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 128


Luku 128

Profeetta Joseph Smithin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolle lähettämä kirje, joka sisältää lisää ohjeita kasteesta kuolleiden puolesta, päivätty Nauvoossa Illinoisissa 6. syyskuuta 1842.

1–5 Paikallisten ja johtavien kirjureiden täytyy todistaa kasteiden suorittamisesta kuolleiden puolesta. 6–9 Heidän muistiinmerkintänsä ovat sitovia, ja ne on merkitty kirjoihin maan päällä ja taivaassa. 10–14 Kasteallas on haudan vertauskuva. 15–17 Elia palautti voiman suorittaa kasteita kuolleiden puolesta. 18–21 Kaikki menneiden taloudenhoitokausien avaimet, voimat ja valtuudet on palautettu. 22–25 Ilon ja kirkkauden sanomaa kuulutetaan eläville ja kuolleille.

1 Kuten sanoin teille kirjeessäni, ennen kuin lähdin paikastani, että kirjoittaisin teille aika ajoin ja antaisin teille tietoa monista asioista, palaan nyt aiheeseen akasteesta kuolleiden puolesta, koska tämä asia tuntuu askarruttaneen mieltäni ja vaikuttaneen mitä voimakkaimmin tunteisiini siitä saakka, kun viholliseni ovat ajaneet minua takaa.

2 Minä kirjoitin teille muutamia ilmoituksen sanoja kirjurista. Olen saanut tästä asiasta muutamia uusia näkemyksiä, joista nyt todistan. Aikaisemmassa kirjeessäni nimittäin selitettiin, että täytyy olla akirjuri, jonka tulee olla silminnäkijä sekä kuulla korvillansa, niin että hän voisi laatia totuudenmukaisen aikakirjan Herran edessä.

3 Nyt, mitä tähän asiaan tulee, yhden kirjurin olisi hyvin vaikeata olla läsnä aina ja hoitaa kaikki asiat. Tämän ongelman välttämiseksi kaupungin jokaiselle alueelle voidaan määrätä kirjuri, joka kykenee hyvin tekemään tarkkoja pöytäkirjoja; ja hän olkoon hyvin täsmällinen ja tarkka kaikkien tapahtumien merkitsemisessä ja todistakoon kirjassaan, että hän on nähnyt silmillään ja kuullut korvillaan, ja esittäköön päivämäärän ja nimet ja niin edelleen ja kertomuksen koko tapahtumasta; ja mainitkoon nimeltä myös noin kolme läsnä olevaa henkilöä, jos ketään on läsnä, jotka voidaan milloin tahansa kutsua todistamaan siitä, niin että jokainen sana voidaan vahvistaa kahden tai kolmen atodistajan suulla.

4 Lisäksi olkoon johtava kirjuri, jolle voidaan antaa nämä muut kirjat liitteinään heidän omilla nimikirjoituksillaan varustetut kirjalliset todistukset, jotka todistavat, että heidän tekemänsä kirjat ovat totuudenmukaisia. Sitten kirkon johtava kirjuri voi merkitä kirjat kirkon pääkirjaan kirjallisine todistuksineen ja kaikkine läsnä olleine todistajineen sekä omine lausuntoineen, että hän tosiaan uskoo yllä olevan selvityksen ja kirjojen olevan totuudenmukaisia sen tiedon perusteella, joka hänellä on noiden miesten luonteesta yleensä ja siitä, että kirkko on heidät nimittänyt. Ja kun tämä on tehty kirkon pääkirjaan, kirja on aivan yhtä pyhä ja vastaa toimitusta aivan samoin, kuin jos hän olisi nähnyt silmillään ja kuullut korvillaan ja kirjannut sen kirkon pääkirjaan.

5 Saatatte ajatella, että tämä järjestys on hyvin pikkutarkka, mutta sallikaa minun sanoa teille, että se on olemassa ainoastaan vastatakseen Jumalan tahtoa mukautumalla toimitukseen ja valmistautumiseen, jotka Herra sääti ja valmisti ennen maailman perustamista niiden kuolleiden apelastukseksi, jotka kuolisivat vailla btietoa evankeliumista.

6 Ja edelleen, minä tahdon teidän muistavan, että Johannes Ilmestyksensaaja mietiskeli juuri tätä asiaa kuolleisiin nähden, kun hän julisti, niin kuin on kirjoitettu Ilmestyskirjan kohdassa 20:12: Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan.

7 Te huomaatte tästä lainauksesta, että kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka oli aelämän kirja; mutta kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan; niinpä mainittujen kirjojen täytyy olla kirjoja, jotka sisälsivät kertomuksen heidän teoistaan ja viittaavat bkirjoihin, joita pidetään maan päällä. Ja kirja, joka oli elämän kirja, on kirja, jota pidetään taivaassa; periaate on tarkoin yhdenmukainen sen opin kanssa, joka annettiin teille käskynä – ilmoituksessa, joka sisältyy kirjeeseen, jonka kirjoitin teille ennen lähtöäni paikastani – jotta kaikki muistiinmerkintänne merkittäisiin kirjoihin taivaassa.

8 Nyt, olennaista tässä toimituksessa on Jeesuksen Kristuksen ilmoituksen kautta annettu pappeuden avoima, jossa on suotu, että mitä te bsidottekin maan päällä, se on sidottu taivaassa, ja mitä te vapautattekin maan päällä, se on vapautettu taivaassa. Eli toisin sanoen, esittäen käännöksestä erilaisen näkemyksen, mitä te merkitsettekin kirjoihin maan päällä, se merkitään kirjoihin taivaassa, ja mitä te ette merkitse kirjoihin maan päällä, sitä ei merkitä kirjoihin taivaassa; sillä kirjojen perusteella teidän kuolleenne tuomitaan, omien tekojensa mukaan, olivatpa he itse huolehtineet ctoimituksista henkilökohtaisesti tai omien edustajiensa kautta sen toimituksen mukaisesti, jonka Jumala on valmistanut heidän dpelastuksekseen ennen maailman perustamista, niiden kirjojen mukaisesti, joita he ovat pitäneet kuolleistaan.

9 Jotkut voivat pitää hyvin uskaliaana oppia, josta me puhumme – valta merkitä kirjoihin tai sitoa maan päällä ja sitoa taivaassa. Tämä valta on kuitenkin aina annettu maailman kaikkina aikoina, milloin Herra vain on antanut pappeuden ataloudenhoidon jollekulle miehelle todellisen ilmoituksen kautta tai jollekin miesryhmälle. Niinpä kaikesta, mitä nämä miehet ovat tehneet bvaltuudella Herran nimessä ja ovat tehneet sen oikein ja tarkasti ja pitäneet siitä kirjaa oikein ja luotettavasti, siitä on tullut laki maan päällä ja taivaassa, eikä sitä ole suuren cJehovan säädösten mukaan voitu kumota. Tämä sana on varma. Kuka voi sen kuulla?

10 Ja vielä, aikaisempi esimerkki, Matteus 16:18–19: Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.

11 Nyt koko asian suuri ja ylhäinen salaisuus ja koko esillä olevan aiheen summum bonum on pyhän pappeuden voimien saamisessa. Sen, jolle nämä aavaimet on annettu, ei ole lainkaan vaikeaa saada tietoa ihmislasten bpelastusta koskevista tosiasioista, niin kuolleiden kuin elävien.

12 Tässä on akirkkaus ja bkunnia ja ckuolemattomuus ja iankaikkinen elämä: Kastetoimitus vedellä, dupottaminen siihen, niin että se olisi vertauskuva kuolemasta, niin että toinen periaate olisi sopusoinnussa toisen kanssa; upottaminen veteen ja esiin tuleminen vedestä on vertauskuva kuolleiden ylösnousemuksesta, kun he tulevat esiin haudoistaan; siksi tämä toimitus säädettiin muodostamaan yhteys kastetoimitukseen kuolleiden puolesta, koska se on kuoleman vertauskuva.

13 Sen tähden akasteallas säädettiin haudan bvertauskuvaksi ja määrättiin paikkaan, joka on sen alapuolella, mihin elävillä on tapana kokoontua, osoittamaan eläviä ja kuolleita ja jotta kaikella olisi vertauskuvansa ja että kaikki olisi sopusoinnussa toinen toisensa kanssa: maallinen mukautuen taivaalliseen, kuten Paavali julisti, 1. korinttilaiskirje 15:46, 47 ja 48:

14 Ensimmäisenä ei siis ole hengellinen vaan ajallinen; vasta sen jälkeen tulee hengellinen. Ensimmäinen ihminen on maallinen, maasta lähtöisin, toinen ihminen on taivaasta. Millainen tuo maallinen ihminen oli, sellaisia ovat kaikki maalliset ihmiset, ja millainen tuo taivaallinen ihminen on, sellaisia tulevat olemaan taivaalliset ihmiset. Ja sellaisia kuin maan päällä ovat kuolleitanne koskevat kirjat, jotka on tehty oikein, sellaisia ovat myös kirjat taivaassa. Tämä siis on asinetöivä ja sitova voima ja, sanan yhdessä merkityksessä, valtakunnan bavaimet, jotka sisältyvät ctiedon avaimeen.

15 Ja nyt, suuresti rakastetut veljeni ja sisareni, sallikaa minun vakuuttaa teille, että nämä ovat kuolleita ja eläviä koskevia periaatteita, joita ei voi sivuuttaa kevyesti, mitä tulee meidän pelastukseemme. Sillä heidän apelastuksensa on välttämätön ja tärkeä meidän pelastuksellemme, niin kuin Paavali sanoo isistä – etteivät he voi päästä btäydellisyyteen ilman meitä – emme mekään voi päästä täydellisyyteen ilman kuolleitamme.

16 Ja nyt, mitä tulee kasteeseen kuolleiden puolesta, annan teille toisen lainauksen Paavalilta, 1. korinttilaiskirje 15:29: Mitä varten sitten jotkut antavat kastaa itsensä kuolleiden puolesta? Ellei kuolleita lainkaan herätetä, miksi he kastattavat itsensä näiden puolesta?

17 Ja vielä, tämän lainauksen yhteydessä annan teille lainauksen yhdeltä profeetalta, joka oli kiinnittänyt katseensa pappeuden apalauttamiseen, viimeisinä aikoina ilmoitettaviin kirkkauksiin ja erityisesti tähän, loistavimpaan kaikista asioista, jotka kuuluvat ikuiseen evankeliumiin, nimittäin kasteeseen kuolleiden puolesta; sillä Malakia sanoo, viimeinen luku, jakeet 23 ja 24: Kuulkaa! Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta bElian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen.

18 Olisin voinut esittää tästä aselkeämmän käännöksen, mutta se on riittävän selkeä sopiakseen tarkoitukseeni sellaisena kuin se on. Tässä tapauksessa riittää, kun tietää, että maa tuomitaan perikatoon, ellei ole olemassa minkäänlaista yhdistävää bsidettä isien ja lasten välillä yhdessä tai toisessa asiassa – ja katso, mikä on tuo asia? Se on ckaste kuolleiden puolesta. Sillä me emme voi päästä täydellisyyteen ilman heitä; eivätkä he voi päästä täydellisyyteen ilman meitä. Eivät he emmekä me voi päästä täydellisyyteen ilman niitä, jotka myös ovat kuolleet evankeliumissa, sillä aikojen täyttymisen dtaloudenhoitokauden alussa – joka taloudenhoitokausi on nyt alkamassa – on välttämätöntä, että taloudenhoitokaudet ja avaimet ja voimat ja kirkkaudet liitetään ja yhdistetään yhteen ehyeksi ja täydeksi kokonaisuudeksi ja ilmoitetaan Aadamin ajoista aina nykyiseen aikaan asti. Eikä ainoastaan tätä, vaan ne asiat, joita ei milloinkaan ole ilmoitettu maailman eperustamisesta asti, vaan on pidetty kätkettyinä viisailta ja ymmärtäväisiltä, ilmoitetaan flapsille ja imeväisille tämän aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden aikana.

19 Nyt, mitä me kuulemme evankeliumissa, jonka olemme saaneet? Ilon äänen! Laupeuden äänen taivaasta ja atotuuden äänen maasta, ilosanoman kuolleille, ilon äänen eläville ja kuolleille, suuren ilon bilosanoman. Kuinka ihanat ovat vuorilla niiden cjalat, jotka tuovat hyvää ilosanomaa ja jotka sanovat Siionille: Katso, sinun Jumalasi hallitsee! Kuin Karmelin dkaste, niin on Jumalan tuntemus lankeava heidän päällensä!

20 Ja vielä, mitä me kuulemme? Ilosanoman aKumoralta! bMoronin, enkelin taivaasta, julistavan profetioiden täyttymistä – ckirjan ilmoittamista. Herran äänen dFayetten erämaassa Senecan piirikunnassa julistavan, että kolme silminnäkijää tulee etodistamaan kirjasta! fMikaelin äänen Susquehannajoen rannalla paljastavan gvalon enkelinä ilmestyneen Perkeleen! hPietarin, Jaakobin ja Johanneksen äänen erämaassa Susquehannan piirikunnan Harmonyn ja Broomen piirikunnan Colesvillen välillä Susquehannajoen rannalla julistavan, että heillä on hallussaan valtakunnan ja aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden iavaimet!

21 Ja vielä: Jumalan äänen vanhan aisä Whitmerin huoneessa Fayettessa Senecan piirikunnassa ja eri aikoina ja eri paikoissa kaikkien tämän Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon matkojen ja ahdinkojen aikana! Ja Mikaelin, ylienkelin, äänen; bGabrielin ja cRafaelin ja monien denkelien äänen Mikaelista eli eAadamista aina nykyiseen aikaan asti kaikkien julistaessa ftaloudenhoitokautensa, oikeutensa, avaimensa, kunniansa, ylhäisyytensä ja kirkkautensa ja pappeutensa voiman; antaen rivin rivin päälle, gkäskyn käskyn päälle; täällä vähän ja tuolla vähän; lohduttaen meitä julistamalla sitä, mikä on tuleva, vahvistaen htoivomme!

22 Veljet, emmekö me jatkaisi näin suuressa asiassa? Kulkekaa eteenpäin älkääkä taaksepäin. Rohkeutta, veljet; ja eteenpäin, eteenpäin voittoon! Riemuitkoot sydämenne ja iloitkoot ylenpalttisesti. Maa puhjetkoon alaulamaan. Kuolleet julistakoot iankaikkisen ylistyksen hymnejä Kuningas bImmanuelille, joka on vahvistanut, ennen kuin maailma oli, sen, minkä avulla me voimme clunastaa heidät dvankilastaan, sillä vangit pääsevät vapaiksi.

23 aVuoret huutakoot ilosta, ja kaikki te laaksot, huutakaa kovaa; ja kaikki te meret ja kuivat maat, kertokaa iankaikkisen Kuninkaanne ihmeitä! Ja te virrat ja joet ja purot, virratkaa alas iloiten. Metsät ja kaikki aukean puut ylistäkööt Herraa; ja te jykevät bkalliot, itkekää ilosta! Ja aurinko, kuu ja caamutähdet laulakoot yhdessä, ja kaikki Jumalan lapset huutakoot iloaan! Ja iankaikkinen luomakunta julistakoon hänen nimeään aina ja ikuisesti! Ja vielä minä sanon: Kuinka loistava onkaan ääni, jonka me kuulemme taivaasta julistavan korvissamme kirkkautta ja pelastusta ja kunniaa ja dkuolemattomuutta ja eiankaikkista elämää, valtakuntia, ruhtinaskuntia ja valtoja!

24 Katso, Herran suuri apäivä on käsillä; ja kuka voi bkestää hänen tulemisensa päivän ja kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin ckuonanpolttajan tuli ja niin kuin pesijän saippua; ja hän istuu kuin hopean kuonan dpolttaja ja puhdistaja; ja hän puhdistaa eLeevin pojat ja tekee heidät puhtaiksi kuin kulta ja hopea, niin että he voivat fuhrata Herralle uhrin vanhurskaasti. Uhratkaamme sen tähden kirkkona ja kansana ja myöhempien aikojen pyhinä Herralle uhri vanhurskaasti; ja esittäkäämme hänen pyhässä temppelissään, kun se on valmistunut, kirja, joka sisältää gmuistiinmerkinnät kuolleistamme ja joka on kaiken hyväksymisen arvoinen.

25 Veljet, minulla on teille paljon sanottavaa tästä asiasta, mutta lopetan nyt tältä kertaa ja jatkan aiheesta toisen kerran. Olen, kuten aina, teidän nöyrä palvelijanne ja milloinkaan horjumaton ystävänne.

Joseph Smith