Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 42


Luku 42

Ilmoitus, joka annettiin kahdessa osassa profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 9. ja 23. helmikuuta 1831. Ensimmäinen osa, joka käsittää jakeet 1–72, saatiin kahdentoista vanhimman läsnä ollessa ja Herran aikaisemmin antaman lupauksen täyttymykseksi, että ”laki” annettaisiin Ohiossa (ks. OL 38:32). Toinen osa käsittää jakeet 73–93. Profeetta sanoo tästä ilmoituksesta nimenomaan, että se ”käsittää kirkon lain”.

1–10 Vanhimpia kutsutaan saarnaamaan evankeliumia, kastamaan käännynnäisiä ja vahvistamaan kirkkoa. 11–12 Heidät täytyy kutsua ja asettaa, ja heidän tulee opettaa kirjoituksissa olevia evankeliumin periaatteita. 13–17 Heidän tulee opettaa ja profetoida Hengen voimalla. 18–29 Pyhiä kielletään tappamasta, varastamasta, valehtelemasta, himoitsemasta, tekemästä aviorikosta tai puhumasta pahaa toisista. 30–39 Omaisuuden pyhittämistä säätelevät lait esitetään. 40–42 Ylpeys ja laiskuus tuomitaan. 43–52 Sairaat tulee parantaa siunaamalla ja uskolla. 53–60 Kirkkoa hallitaan kirjoitusten mukaan, ja niitä tulee julistaa maailmalle. 61–69 Uuden-Jerusalemin paikka ja valtakunnan salaisuudet tullaan ilmoittamaan. 70–73 Pyhitettyä omaisuutta tulee käyttää kirkon virkailijoiden elantoon. 74–93 Haureutta, aviorikosta, tappamista, varastamista ja syntien tunnustamista säätelevät lait esitetään.

1 Kuulkaa, oi te minun kirkkoni vanhimmat, jotka olette kokoontuneet yhteen minun nimessäni, nimittäin Jeesuksen Kristuksen, elävän Jumalan Pojan, maailman Vapahtajan, koska te uskotte minun nimeeni ja pidätte minun käskyni.

2 Vielä minä sanon teille: kuunnelkaa ja kuulkaa ja noudattakaa lakia, jonka minä annan teille.

3 Sillä totisesti minä sanon: Koska te olette kokoontuneet yhteen sen käskyn mukaan, jonka minä annoin teille käskyksi, ja olette yhtä mieltä tästä yhdestä asiasta ja olette pyytäneet Isältä minun nimessäni, niin te saatte.

4 Katso, totisesti minä sanon teille: Minä annan teille tämän ensimmäisen käskyn, että teidän tulee lähteä maailmaan minun nimessäni, jokaisen teistä, paitsi palvelijoideni Joseph Smith nuoremman ja Sidney Rigdonin.

5 Ja minä annan heille käskyn, että heidän tulee lähteä maailmaan vähäksi aikaa, ja Hengen voimalla ilmoitetaan, milloin heidän tulee palata.

6 Ja teidän tulee lähteä maailmaan minun Henkeni voimassa saarnaamaan minun evankeliumiani kaksittain minun nimessäni, korottamaan äänenne kuin pasuunan äänellä, julistamaan minun sanaani niin kuin Jumalan enkelit.

7 Ja teidän tulee lähteä maailmaan ja kastaa vedellä ja sanoa: Tehkää parannus, tehkää parannus, sillä taivaan valtakunta on käsillä.

8 Ja tästä paikasta teidän tulee lähteä maailmaan läntisille seuduille; ja sikäli kuin te löydätte niitä, jotka ottavat teidät vastaan, teidän tulee vahvistaa minun kirkkoani joka seudulla –

9 kunnes tulee aika, jolloin teille ilmoitetaan korkeudesta, milloin Uuden-Jerusalemin kaupunki on perustettava, jotta teidät voidaan koota yhteen, jotta te olisitte minun kansani ja minä teidän Jumalanne.

10 Ja vielä minä sanon teille, että palvelijani Edward Partridgen tulee hoitaa virkaa, johon minä olen hänet nimittänyt. Ja tapahtuu, että jos hän rikkoo, toinen nimitetään hänen sijaansa. Aivan niin. Aamen.

11 Vielä minä sanon teille, ettei kenenkään tehtäväksi anneta lähteä maailmaan saarnaamaan minun evankeliumiani eikä vahvistamaan minun kirkkoani, ellei hän ole jonkun sellaisen asettama, jolla on valtuus, ja ellei kirkko tiedä, että hänellä on valtuus ja että kirkon johtajat ovat asettaneet hänet asianmukaisella tavalla.

12 Ja vielä, tämän kirkon vanhinten, pappien ja opettajien tulee opettaa minun evankeliumini periaatteita, jotka ovat Raamatussa ja Mormonin kirjassa, jossa on evankeliumin täyteys.

13 Ja heidän tulee noudattaa liittoja ja kirkon säännöksiä pitäen ne, ja näitä heidän tulee opettaa kuten Henki heitä ohjaa.

14 Ja Henki annetaan teille uskon rukouksen kautta; ja ellette saa Henkeä, teidän ei tule opettaa.

15 Ja kaikki tämä teidän tulee tehdä tarkoin, kuten minä olen käskenyt teidän opettamisestanne, kunnes minun kirjoitusteni täyteys annetaan.

16 Ja kun te korotatte äänenne Lohduttajan mukaan, te puhutte ja profetoitte, kuten minä hyväksi näen;

17 sillä katso, Lohduttaja tietää kaiken ja todistaa Isästä ja Pojasta.

18 Ja nyt, katso, minä puhun kirkolle. Älä tapa; ja se, joka tappaa, ei saa anteeksiantoa tässä maailmassa eikä tulevassa maailmassa.

19 Ja vielä minä sanon: Älä tapa; mutta sen, joka tappaa, on kuoltava.

20 Älä varasta; ja se, joka varastaa eikä tee parannusta, on karkotettava.

21 Älä valehtele; se, joka valehtelee eikä tee parannusta, on karkotettava.

22 Rakasta vaimoasi koko sydämestäsi ja liity häneen äläkä kehenkään muuhun.

23 Ja se, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, kieltää uskon, eikä hänellä ole Henkeä; ja ellei hän tee parannusta, hänet on karkotettava.

24 Älä tee aviorikosta; ja se, joka tekee aviorikoksen eikä tee parannusta, on karkotettava.

25 Mutta sille, joka on tehnyt aviorikoksen ja tekee parannuksen koko sydämestään ja hylkää sen eikä enää tee aviorikosta, sinun on annettava anteeksi;

26 mutta jos hän tekee sen uudestaan, hänelle ei saa antaa anteeksi, vaan hänet on karkotettava.

27 Älä puhu pahaa lähimmäisestäsi, äläkä tuota hänelle mitään vahinkoa.

28 Sinä tiedät, että minun näitä asioita koskevat lakini on annettu minun kirjoituksissani; se, joka tekee syntiä eikä tee parannusta, on karkotettava.

29 Jos sinä rakastat minua, sinä palvelet minua ja pidät kaikki käskyni.

30 Ja katso, sinä muistat köyhiä ja pyhität omaisuudestasi heidän elannokseen sen, mitä sinulla on annettavana heille, liitoin ja sopimuksin, joita ei voi rikkoa.

31 Ja kaiken, minkä te annatte omaisuudestanne köyhille, te annatte minulle; ja se laskettakoon minun kirkkoni piispan ja hänen neuvonantajiensa, kahden vanhimman tai ylipapin eteen, jotka hän nimittää tai on nimittänyt ja erottanut siihen tarkoitukseen.

32 Ja tapahtuu, että sen jälkeen kun se on laskettu minun kirkkoni piispan eteen ja kun hän on saanut nämä todistukset minun kirkkoni omaisuuden pyhittämisestä, niin ettei sitä voida ottaa kirkolta, minun käskyjeni mukaan, jokainen tehdään tilivelvolliseksi minulle, oman omaisuutensa eli sen taloudenhoitajaksi, mitä hän on saanut pyhittämisen kautta, sen verran, mikä riittää hänelle itselleen ja perheelle.

33 Ja vielä, jos kirkon tai kenenkään sen yksilön käsissä on tämän ensimmäisen pyhittämisen jälkeen enemmän omaisuutta kuin heidän elannokseen on tarpeen ja joka jää yli pyhitettäväksi piispalle, sitä pidettäköön niiden auttamiseksi aika ajoin, joilla ei ole, jotta jokainen, jolle se on tarpeen, voi saada kylliksi ja saada puutteidensa mukaan.

34 Sen tähden ylijäämä pidettäköön minun varastohuoneessani köyhien ja tarvitsevien auttamiseksi, siten kuin kirkon korkea neuvosto ja piispa ja hänen neuvostonsa määräävät;

35 ja maiden ostamisen tarkoitukseen kirkon yleiseksi hyödyksi ja jumalanpalvelushuoneiden rakentamiseksi sekä Uuden-Jerusalemin rakentamiseksi, josta ilmoitetaan tämän jälkeen –

36 jotta minun liittokansani voidaan koota yhteen sinä päivänä, jona minä tulen temppeliini. Ja tämän minä teen kansani pelastukseksi.

37 Ja tapahtuu, että se, joka tekee syntiä eikä tee parannusta, on karkotettava kirkosta, eikä hän saa takaisin sitä, minkä hän on pyhittänyt minun kirkkoni köyhille ja tarvitseville eli toisin sanoen minulle –

38 sillä kaiken, mitä teette vähimmille näistä, te teette minulle.

39 Sillä tapahtuu, että se, mitä minä puhuin profeettojeni suulla, toteutuu; sillä minä pyhitän niiden rikkauksista, jotka omaksuvat minun evankeliumini pakanoiden keskuudessa, kansani köyhille, jotka ovat Israelin huonetta.

40 Ja vielä, älä ole ylpeä sydämessäsi; olkoot kaikki vaatteesi yksinkertaisia ja olkoon niiden kauneus sinun omien kättesi työn kauneutta;

41 ja tehtäköön kaikki minun edessäni puhtaasti.

42 Älä ole laiska, sillä se, joka on laiska, ei saa syödä työmiehen leipää eikä pitää tämän vaatteita.

43 Ja kaikkia teidän keskuudessanne, jotka ovat sairaita ja joilla ei ole uskoa tulla terveiksi mutta jotka uskovat, ravittakoon mitä hellimmin yrteillä ja kevyellä ruoalla, eikä vihollisen käsin.

44 Ja kutsuttakoon seurakunnan vanhimmat, kaksi tai useampia, ja he rukoilkoot heidän puolestaan ja pankoot kätensä heidän päällensä minun nimessäni; ja jos he kuolevat, he kuolevat minulle, ja jos he elävät, he elävät minulle.

45 Eläkää keskenänne rakkaudessa, niin että itkette kuolevien menetystä ja etenkin niitä, joilla ei ole toivoa kirkkauden ylösnousemuksesta.

46 Ja tapahtuu, että ne, jotka kuolevat minun ominani, eivät maista kuolemaa, sillä se on heille suloinen;

47 ja ne, jotka eivät kuole minun ominani, voi heitä, sillä heidän kuolemansa on katkera.

48 Ja vielä, tapahtuu, että se, jolla on uskoa minuun tullakseen terveeksi ja jota ei ole määrätty kuolemaan, tulee terveeksi.

49 Se, jolla on uskoa nähdä, on näkevä.

50 Se, jolla on uskoa kuulla, on kuuleva.

51 Rampa, jolla on uskoa hypätä, on hyppäävä.

52 Ja niillä, joilla ei ole uskoa näiden tekemiseen mutta jotka uskovat minuun, on voima tulla minun lapsikseni, ja sikäli kuin he eivät riko minun lakejani, sinun on kestettävä heidän vajavuuksiaan.

53 Pysy taloudenhoitopaikallasi.

54 Älä ota veljesi vaatetta; maksa siitä, mitä saat veljeltäsi.

55 Ja jos saat enemmän kuin sen, mitä tarvitset elannoksesi, anna se minun varastohuoneeseeni, jotta kaikki tehtäisiin sen mukaan, mitä minä olen sanonut.

56 Pyydä, niin minun kirjoitukseni annetaan, kuten minä olen säätänyt, ja ne on säilytettävä turvassa;

57 ja on välttämätöntä, että vaikenet niistä etkä opeta niitä, ennen kuin olette saaneet ne kokonaisuudessaan.

58 Ja minä annan teille käskyn, että sitten teidän täytyy opettaa niitä kaikille ihmisille, sillä niitä täytyy opettaa kaikille kansakunnille, suvuille, kielille ja kansoille.

59 Pidä niitä asioita, jotka olet saanut ja jotka on annettu sinulle minun kirjoituksissani laiksi, minun lakinani minun kirkkoni hallitsemiseksi;

60 ja se, joka tekee näiden asioiden mukaan, pelastuu, ja se, joka ei niitä tee, tuomitaan, jos hän jatkaa niin.

61 Jos pyydät, sinä saat ilmoitusta ilmoituksen päälle, tietoa tiedon päälle, jotta voit tuntea salaisuuksia ja rauhaa tuovia asioita – sen, mikä tuo iloa, sen, mikä tuo iankaikkisen elämän.

62 Pyydä, niin sinulle ilmoitetaan minun hyväksi näkemänäni aikana, minne Uusi-Jerusalem tulee rakentaa.

63 Ja katso, tapahtuu, että minun palvelijani lähetetään maailmaan itään ja länteen, pohjoiseen ja etelään.

64 Mutta jo nyt se, joka menee itään, opettakoon niitä, jotka kääntyvät, pakenemaan länteen, ja tämä sen tähden, mitä on tulossa maan päälle, ja salaliittojen tähden.

65 Katso, noudata kaikkia näitä asioita, niin suuri on sinun palkkasi, sillä sinä saat tuntea valtakunnan salaisuudet, mutta maailma ei saa niitä tuntea.

66 Noudattakaa lakeja, jotka olette saaneet, ja olkaa uskollisia.

67 Ja tämän jälkeen te saatte kirkon liitot, ne, jotka riittävät teidän vahvistamiseksenne sekä täällä että Uudessa-Jerusalemissa.

68 Sen tähden, se, jolta puuttuu viisautta, hän pyytäköön minulta, niin minä annan hänelle auliisti ja soimaamatta häntä.

69 Ylentäkää sydämenne ja riemuitkaa, sillä teille on annettu valtakunta eli toisin sanoen kirkon avaimet. Aivan niin. Aamen.

70 Papeilla ja opettajilla tulee olla taloudenhoitotoimensa samoin kuin jäsenillä.

71 Ja niiden vanhinten ja ylipappien, jotka on nimitetty auttamaan piispaa neuvonantajina kaikessa, tulee saada perheelleen elanto siitä omaisuudesta, joka on pyhitetty piispalle köyhien hyväksi ja muihin tarkoituksiin, kuten edellä on mainittu;

72 tai heidän tulee saada oikeutettu korvaus kaikista palveluksistaan, joko taloudenhoito-omaisuutena tai muulla tavalla, niin kuin neuvonantajat ja piispa parhaaksi harkitsevat tai päättävät.

73 Ja myös piispan tulee saada elantonsa tai oikeutettu korvaus kaikista palveluksistaan kirkossa.

74 Katso, totisesti minä sanon teille, että keitään henkilöitä keskuudessanne, jotka ovat hylänneet kumppaninsa haureuden tähden, eli toisin sanoen, jos he todistavat teidän edessänne kaikessa sydämen nöyryydessä, että näin on tapahtunut, teidän ei tule karkottaa heitä keskuudestanne;

75 mutta jos havaitsette, että jotkut henkilöt ovat jättäneet kumppaninsa aviorikoksen tähden ja he itse ovat rikkojia ja heidän kumppaninsa elävät, heidät on karkotettava teidän keskuudestanne.

76 Ja vielä minä sanon teille, että teidän tulee olla tarkkaavaisia ja huolellisia kaikessa tutkinnassa, niin että ette ota keitään sellaisia keskuuteenne, jos he ovat naimisissa;

77 ja elleivät he ole naimisissa, heidän on tehtävä parannus kaikista synneistään, tai te ette saa ottaa heitä.

78 Ja vielä, jokaisen henkilön, joka kuuluu tähän Kristuksen kirkkoon, tulee pitää tarkoin kaikki kirkon käskyt ja liitot.

79 Ja tapahtuu, että jos jotkut henkilöt teidän keskuudessanne tappavat, heidät tulee luovuttaa ja heitä tulee kohdella maan lakien mukaan; sillä muistakaa, ettei hänellä ole anteeksiantoa; ja se osoitettakoon maan lakien mukaan.

80 Ja jos joku mies tai nainen tekee aviorikoksen, hänet tutkittakoon kahden tai useamman kirkon vanhimman edessä, ja kahden kirkon todistajan, eikä vihollisten, on vahvistettava jokainen sana häntä vastaan; mutta jos todistajia on enemmän kuin kaksi, se on parempi.

81 Mutta hänet tuomitaan kahden todistajan sanalla; ja vanhinten tulee viedä asia seurakunnan eteen, ja seurakunnan tulee kohottaa kätensä häntä vastaan, jotta häntä kohdeltaisiin Jumalan lain mukaan.

82 Ja jos on mahdollista, on välttämätöntä, että myös piispa on saapuvilla.

83 Ja menetelkää näin kaikissa tapauksissa, jotka tulevat teidän eteenne.

84 Ja jos mies tai nainen ryöstää, hänet luovutettakoon maan tuomiovallan käyttäjille.

85 Ja jos hän varastaa, hänet luovutettakoon maan tuomiovallan käyttäjille.

86 Ja jos hän valehtelee, hänet luovutettakoon maan tuomiovallan käyttäjille.

87 Ja jos hän tekee mitään jumalatonta, hänet luovutettakoon tuomiovallan, nimittäin Jumalan tuomiovallan, käyttäjille.

88 Ja jos sinun veljesi tai sisaresi rikkoo sinua vastaan, ota asia puheeksi hänen kanssansa kahden kesken; ja jos hän tunnustaa, tee sovinto.

89 Mutta ellei hän tunnusta, luovuta hänet kirkolle, ei jäsenille, vaan vanhimmille. Ja se tehtäköön kokouksessa, eikä maailman edessä.

90 Ja jos sinun veljesi tai sisaresi rikkoo monia vastaan, häntä ojennettakoon monien edessä.

91 Ja jos joku rikkoo julkisesti, häntä nuhdeltakoon julkisesti, jotta hän häpeäisi. Ja ellei hän tunnusta, hänet luovutettakoon Jumalan tuomiovallan käyttäjille.

92 Jos joku rikkoo salassa, häntä nuhdeltakoon salassa, jotta hänellä olisi mahdollisuus tunnustaa salassa sille, jota vastaan hän on rikkonut, ja Jumalalle, jottei seurakunta puhuisi hänestä moittien.

93 Ja menetelkää näin kaikissa asioissa.