Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 68


Luku 68

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa 1. marraskuuta 1831 vastauksena rukoukseen, että Herran mieli Orson Hydestä, Luke S. Johnsonista, Lyman E. Johnsonista ja William E. McLellinistä ilmaistaisiin. Vaikka osa tästä ilmoituksesta oli osoitettu näille neljälle miehelle, suuri osa sisällöstä koskee koko kirkkoa. Tätä ilmoitusta laajennettiin Joseph Smithin johdolla, kun se julkaistiin Opin ja liittojen vuoden 1835 laitoksessa.

1–5 Vanhinten sanat Pyhän Hengen innoittamina ovat pyhä kirjoitus. 6–12 Vanhinten tulee saarnata ja kastaa, ja merkit seuraavat tosi uskovia. 13–24 Esikoinen Aaronin poikien keskuudessa voi palvella johtavana piispana (se on, pitää piispana hallussaan johtamisavaimia) ensimmäisen presidenttikunnan johdolla. 25–28 Vanhempia käsketään opettamaan evankeliumia lapsilleen. 29–35 Pyhien tulee viettää sapattia, tehdä uutterasti työtä ja rukoilla.

1 Palvelijani Orson Hyde kutsuttiin asettamisellaan julistamaan ikuista evankeliumia elävän Jumalan aHengen mukaan, kansasta kansaan ja maasta maahan, jumalattomien seurakunnissa, heidän synagogissaan, keskustellen heidän kanssaan ja selittäen heille kaikkia kirjoituksia.

2 Ja katso ja näe, tämä on malli kaikille niille, jotka on asetettu tähän pappeuteen ja joiden tehtäväksi on määrätty lähteä maailmaan –

3 ja tämä on malli heille, että heidän täytyy apuhua, kuten Pyhä Henki heitä innoittaa.

4 Ja mitä he puhuvatkin aPyhän Hengen innoittamina, se on pyhä kirjoitus, on Herran tahto, on Herran mieli, on Herran sana, on Herran ääni ja Jumalan bvoima pelastukseksi.

5 Katso, tämä on Herran lupaus teille, oi te minun palvelijani.

6 Ja nyt, olkaa rohkealla mielellä älkääkä apelätkö, sillä minä, Herra, olen teidän kanssanne ja seison teidän rinnallanne; ja teidän tulee todistaa minusta, nimittäin Jeesuksesta Kristuksesta, että minä olen elävän Jumalan Poika, että minä olin, että minä olen ja että minä olen tuleva.

7 Tämä on Herran sana sinulle, palvelijani aOrson Hyde, sekä palvelijalleni Luke Johnsonille ja palvelijalleni Lyman Johnsonille ja palvelijalleni William E. McLellinille ja kaikille kirkkoni uskollisille vanhimmille:

8 aMenkää kaikkeen maailmaan, bsaarnatkaa evankeliumia kaikille cluoduille toimien dvaltuudella, jonka minä olen antanut teille, ekastaen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

9 Ja ajoka uskoo ja ottaa kasteen, se bpelastuu, ja joka ei usko, se ctuomitaan.

10 Ja sitä, joka uskoo, siunataan amerkeillä, jotka seuraavat, niin kuin on kirjoitettu.

11 Ja teidän annetaan tuntea aikojen amerkit ja Ihmisen Pojan tulemisen merkit;

12 ja mitä tulee kaikkiin, joista Isä todistaa, teille annetaan valta asinetöidä heidät iankaikkiseen elämään. Aamen.

13 Ja nyt, mitä tulee liittojen ja käskyjen lisäksi tuleviin asioihin, ne ovat nämä:

14 Tästedes kirkolle on erotettava muita apiispoja Herran hyväksi näkemänä aikana palvelemaan aivan ensimmäisen tavoin;

15 ja nyt, heidän tulee olla aylipappeja – ja kelvollisia, ja heidän tulee olla Melkisedekin pappeuden bensimmäisen presidenttikunnan nimittämiä – elleivät he ole cAaronin todellisia jälkeläisiä.

16 Ja jos he ovat aAaronin todellisia jälkeläisiä, heillä on laillinen oikeus piispan virkaan, jos he ovat esikoisia Aaronin poikien joukossa;

17 sillä esikoisella on oikeus johtaa tätä pappeutta ja sen aavaimet eli valtuus.

18 Kenelläkään miehellä ei ole laillista oikeutta tähän virkaan, tämän pappeuden avaimien hallussa pitämiseen, ellei hän ole Aaronin atodellinen jälkeläinen ja esikoinen.

19 Mutta koska Melkisedekin pappeuden aylipapilla on valtuus toimia kaikissa vähäisemmissä viroissa, hän voi toimia bpiispan virassa, milloin ketään Aaronin todellista jälkeläistä ei voida löytää, mikäli hänet kutsutaan ja erotetaan ja asetetaan tähän virkaan Melkisedekin pappeuden ensimmäisen presidenttikunnan kätten alla.

20 Ja todellisenkin Aaronin jälkeläisen täytyy olla tämän presidenttikunnan osoittama ja kelvolliseksi havaitsema, ja hänet on avoideltava ja basetettava tämän presidenttikunnan kätten alla; muuten hänellä ei ole laillista valtuutta toimia pappeudessaan.

21 Mutta sen säädöksen nojalla, joka koskee heidän oikeuttaan pappeuteen, joka polveutuu isältä pojalle, he voivat vaatia voiteluaan, milloin he vain voivat osoittaa syntyperänsä tai saavat tietää sen Herran ilmoituksen kautta edellä mainitun presidenttikunnan kätten alla.

22 Ja vielä, ketään piispaa tai ylipappia, joka erotetaan tähän palvelutyöhön, ei saa viedä oikeuteen eikä tuomita mistään rikoksesta muuten kuin kirkon aensimmäisen presidenttikunnan edessä;

23 ja jos hänet tämän presidenttikunnan edessä havaitaan syylliseksi todistein, joita ei voida kiistää, hänet tuomittakoon;

24 ja jos hän tekee parannuksen, hänelle annettakoon aanteeksi kirkon liittojen ja käskyjen mukaan.

25 Ja vielä, sikäli kuin Siionissa tai missään sen järjestetyistä avaarnoista on lasten bvanhempia, jotka eivät copeta heitä ymmärtämään oppia parannuksesta, uskosta Kristukseen, elävän Jumalan Poikaan, ja kasteesta ja Pyhän Hengen lahjasta kätten päällepanemisen kautta dkahdeksan vuoden iässä, esynti on vanhempien päällä.

26 Sillä tämä on laki aSiionin asukkaille eli kaikissa sen järjestetyissä vaarnoissa.

27 Ja heidän lapsensa akastettakoon syntiensä banteeksisaamiseksi ckahdeksan vuoden iässä ja he saakoot kätten päällepanemisen.

28 Ja heidän tulee myös opettaa lapsiaan arukoilemaan ja vaeltamaan oikeamielisesti Herran edessä.

29 Ja Siionin asukkaiden tulee myös viettää asapatinpäivää ja pyhittää se.

30 Ja Siionin asukkaiden tulee myös muistaa työnsä, jos heidät on määrätty tekemään työtä, kaikessa uskollisuudessa; sillä laiskuri muistetaan Herran edessä.

31 Nyt minä, Herra, en ole mieltynyt Siionin asukkaisiin, sillä heidän keskuudessaan on alaiskureita; ja myös heidän lapsensa varttuvat bjumalattomuudessa; he eivät myöskään cetsi vakaasti iankaikkisuuden rikkauksia, vaan heidän silmänsä ovat täynnä ahneutta.

32 Sellaista ei saa olla, ja sen täytyy loppua heidän keskuudessaan; sen tähden palvelijani Oliver Cowdery vieköön nämä sanat Siionin maahan.

33 Ja käskyn minä annan heille – että se, joka ei pidä arukouksiaan Herran edessä, kun on rukouksen aika, se bmuistettakoon minun kansani tuomarin edessä.

34 Nämä asanat ovat todet ja luotettavat; älkää siis rikkoko niitä, älkääkä bottako niistä.

35 Katso, minä olen aAlfa ja Oomega, ja minä btulen pian. Aamen.