Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 84


Luku 84

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 22. ja 23. syyskuuta 1832. Syyskuun aikana vanhimmat olivat alkaneet palata lähetystyöstä itäisistä osavaltioista ja antaa selontekoja työstään. Heidän ollessaan koolla tänä ilon aikana saatiin seuraava ilmoitus. Profeetta kutsui sitä ilmoitukseksi pappeudesta.

1–5 Uusi-Jerusalem ja temppeli rakennetaan Missouriin. 6–17 Pappeuden seuraanto Mooseksesta Aadamiin annetaan. 18–25 Suurempi pappeus pitää hallussaan Jumalan tuntemuksen avainta. 26–32 Vähäisempi pappeus pitää hallussaan enkelien palveluksen ja valmistavan evankeliumin avainta. 33–44 Miehet saavat iankaikkisen elämän pappeuden valan ja liiton kautta. 45–53 Kristuksen Henki valaisee ihmiset, ja maailma on synnin vallassa. 54–61 Pyhien täytyy todistaa niistä asioista, joita he ovat saaneet. 62–76 Heidän tulee saarnata evankeliumia, niin merkit seuraavat. 77–91 Vanhinten tulee lähteä maailmaan ilman kukkaroa ja laukkua, niin Herra pitää huolen heidän tarpeistaan. 92–97 Vitsaukset ja kiroukset odottavat niitä, jotka hylkäävät evankeliumin. 98–102 Siionin lunastuksen uusi laulu annetaan. 103–110 Jokainen hoitakoon oman virkansa ja tehköön työtä omassa kutsumuksessaan. 111–120 Herran palvelijoiden tulee julistaa viimeisten aikojen hävityksen iljetystä.

1 Jeesuksen Kristuksen ilmoitus palvelijalleen Joseph Smith nuoremmalle ja kuudelle vanhimmalle, kun he liittivät yhteen sydämensä ja akohottivat äänensä korkeuteen;

2 niin, Herran sana hänen kirkostaan, joka on perustettu viimeisinä aikoina hänen kansansa apalauttamiseksi, niin kuin hän on puhunut bprofeettojensa suulla, ja hänen cpyhiensä kokoamiseksi seisomaan dSiioninvuorella, joka on oleva eUuden-Jerusalemin kaupunki;

3 joka kaupunki rakennetaan alkaen atemppelitontilta, jonka Herran sormi on osoittanut Missourin osavaltion länsirajoilta ja jonka Joseph Smith nuoremman ja muiden, joihin Herra oli mieltynyt, käsi on vihkinyt.

4 Totisesti tämä on Herran sana, että kokoontuvien pyhien tulee rakentaa aUuden-Jerusalemin kaupunki tästä paikasta alkaen, nimittäin temppelin paikasta, joka btemppeli pystytetään tämän sukupolven aikana.

5 Sillä totisesti tämä sukupolvi ei katoa kokonaan, ennen kuin huone rakennetaan Herralle, ja pilvi on lepäävä sen yllä, joka pilvi on tosiaankin Herran akirkkaus, joka täyttää huoneen.

6 Ja Mooseksen pojat pyhän pappeuden mukaan, jonka hän sai appensa aJetron bkäden alla;

7 ja Jetro sai sen Kalebin käden alla;

8 ja Kaleb sai sen Elihun käden alla;

9 ja Elihu Jeremin käden alla;

10 ja Jeremi Gadin käden alla;

11 ja Gad Esaiaksen käden alla;

12 ja Esaias sai sen Jumalan käden alla.

13 Edelleen, Esaias eli Abrahamin aikoina ja sai siunauksen häneltä –

14 joka aAbraham sai pappeuden bMelkisedekiltä, joka sai sen isiensä linjan kautta aina cNooaan asti;

15 ja Nooasta aHenokiin heidän isiensä linjan kautta;

16 ja Henokista aAbeliin, joka sai surmansa veljensä bsalajuonen kautta ja joka csai pappeuden Jumalan käskyjen mukaan isänsä dAadamin käden kautta, hänen, joka oli ensimmäinen ihminen, –

17 joka apappeus jatkuu Jumalan kirkossa kaikkien sukupolvien aikana ja on vailla päivien alkua ja vuosien loppua.

18 Ja Herra vahvisti apappeuden myös bAaronille ja hänen jälkeläisilleen kautta heidän kaikkien sukupolviensa, joka pappeus myös jatkuu ja cpysyy ikuisesti sen pappeuden kanssa, joka on Jumalan pyhimmän järjestyksen mukaan.

19 Ja tämä suurempi pappeus hallitsee evankeliumia ja pitää hallussaan valtakunnan asalaisuuksien avainta, nimittäin Jumalan btuntemisen avainta.

20 Sen tähden sen atoimituksissa ilmenee jumalisuuden voima.

21 Ja ilman sen toimituksia ja pappeuden avaltuutta jumalisuuden voima ei ilmene ihmisille lihassa;

22 sillä ilman tätä kukaan aihminen ei voi nähdä Jumalan, tosiaankaan Isän, kasvoja ja elää.

23 Nyt tätä aMooses opetti selkeästi Israelin lapsille autiomaassa ja pyrki uutterasti bpyhittämään kansansa, niin että se cnäkisi Jumalan kasvot;

24 mutta se apaadutti sydämensä eikä voinut kestää hänen kirkkauttaan; sen tähden Herra vannoi bvihassaan, sillä hänen suuttumuksensa syttyi heitä vastaan, etteivät he cpääsisi hänen lepoonsa autiomaassa ollessaan, joka lepo on hänen kirkkautensa täyteys.

25 Sen tähden hän otti aMooseksen pois heidän keskuudestaan sekä pyhän bpappeuden;

26 ja vähäisempi apappeus jatkui, joka pappeus pitää hallussaan enkelien bpalveluksen ja valmistavan evankeliumin cavainta;

27 joka evankeliumi on aparannuksen ja bkasteen ja syntien canteeksisaamisen ja sen dlihallisten käskyjen elain evankeliumi, jonka Herra vihassaan antoi jatkua Aaronin huoneessa Israelin lasten keskuudessa fJohannekseen asti, jonka Jumala nosti ja joka oli gtäynnä Pyhää Henkeä äitinsä kohdusta asti.

28 Sillä hänet kastettiin, kun hän oli vielä lapsi, ja Jumalan enkeli asetti hänet aikana, jolloin hän oli kahdeksan päivän ikäinen, tähän voimaan, kukistamaan juutalaisten valtakunnan ja atekemään Herran tien suoraksi hänen kansansa kasvojen edessä, valmistamaan sitä Herran tulemiseen, Herran, jonka käteen on annettu bkaikki valta.

29 Ja vielä, vanhimman ja piispan virat ovat välttämättömiä alisäyksiä, jotka kuuluvat ylipappeuteen.

30 Ja vielä, opettajan ja diakonin virat ovat välttämättömiä lisäyksiä, jotka kuuluvat vähäisempään pappeuteen, joka pappeus vahvistettiin Aaronille ja hänen pojilleen.

31 Ja nyt, kuten minä sanoin Mooseksen pojista – sillä Mooseksen pojat sekä Aaronin pojat uhraavat otollisen auhrin ja lahjan Herran huoneessa, joka huone rakennetaan Herralle tämän sukupolven aikana, pyhitettyyn bpaikkaan, kuten minä olen määrännyt.

32 Ja Mooseksen ja Aaronin pojat täytetään Herran akirkkaudella bSiioninvuorella Herran huoneessa; te olette heidän poikiaan ja samoin monet, jotka minä olen kutsunut ja lähettänyt maailmaan vahvistamaan ckirkkoani.

33 Sillä ne, jotka ovat auskollisia, niin että saavat nämä kaksi bpappeutta, joista minä olen puhunut, ja pitävät kunniassa kutsumuksensa, Henki cpyhittää heidän ruumiinsa uudistamiseksi.

34 Heistä tulee Mooseksen ja Aaronin poikia ja aAbrahamin bjälkeläisiä ja Jumalan kirkko ja valtakunta ja cvalitut.

35 Ja myös kaikki ne, jotka ottavat vastaan tämän pappeuden, ottavat vastaan minut, sanoo Herra;

36 sillä se, joka ottaa vastaan minun palvelijani, aottaa vastaan minut;

37 ja se, joka aottaa vastaan minut, ottaa vastaan minun Isäni;

38 ja se, joka ottaa vastaan minun Isäni, ottaa vastaan minun Isäni valtakunnan; sen tähden akaikki, mitä minun Isälläni on, annetaan hänelle.

39 Ja tämä on sen avalan ja liiton mukaista, joka kuuluu pappeuteen.

40 Sen tähden kaikki ne, jotka ottavat vastaan pappeuden, ottavat vastaan tämän minun Isäni valan ja liiton, jota hän ei voi rikkoa, eikä sitä voi kumota.

41 Mutta se, joka arikkoo tämän liiton otettuaan sen vastaan ja kääntyy kokonaan siitä pois, bei saa syntien anteeksiantoa tässä maailmassa eikä tulevassa maailmassa.

42 Ja voi kaikkia niitä, jotka eivät tule tähän pappeuteen, jonka te olette ottaneet vastaan ja jonka minä nyt vahvistan teidän päällenne, jotka olette läsnä tänä päivänä, omalla äänelläni taivaista; ja minä olen jopa antanut taivaallisille joukoille ja enkeleilleni akäskyn teistä.

43 Ja nyt minä annan teille käskyn tarkkailla itseänne, ottaa tunnollisesti avarteen iankaikkisen elämän sanat.

44 Sillä teidän tulee aelää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.

45 Sillä Herran asana on totta, ja kaikki, mikä on btotta, on valoa, ja kaikki, mikä on valoa, on Hengestä, nimittäin Jeesuksen Kristuksen Hengestä.

46 Ja Henki antaa avalon bjokaiselle ihmiselle, joka tulee maailmaan; ja Henki valaisee kautta maailman jokaisen ihmisen, joka kuulee Hengen ääntä.

47 Ja jokainen, joka kuulee Hengen ääntä, tulee Jumalan, tosiaankin Isän luokse.

48 Ja Isä aopettaa hänelle bliitosta, jonka hän on uudistanut ja vahvistanut teille ja joka on vahvistettu teille teidän tähtenne, eikä ainoastaan teidän tähtenne vaan koko maailman tähden.

49 Ja koko amaailma on synnin vallassa ja huokaa bpimeyden alaisena ja synnin orjuuden alaisena.

50 Ja tästä te voitte tietää, että se on asynnin borjuuden alainen, koska se ei tule minun luokseni.

51 Sillä se, joka ei tule minun luokseni, on synnin orjuuden alainen.

52 Ja se, joka ei ota vastaan minun ääntäni, ei tunne aminun ääntäni eikä ole minusta.

53 Ja tästä te voitte erottaa vanhurskaat jumalattomista ja tietää, että koko amaailma bhuokaa csynnin ja pimeyden alaisena juuri nytkin.

54 Ja teidän mielenne on pimentynyt menneinä aikoina aepäuskon tähden ja koska te olette suhtautuneet kevyesti siihen, mitä olette saaneet –

55 mikä aturhuus ja epäusko on saattanut koko kirkon tuomion alaiseksi.

56 Ja tämä tuomio on Siionin lasten päällä, aivan kaikkien.

57 Ja he jäävät tämän tuomion alaisiksi, kunnes tekevät parannuksen ja muistavat uuden aliiton, nimittäin bMormonin kirjan ja caikaisemmat käskyt, jotka minä olen antanut heille, eivät ainoastaan puhuakseen vaan dtehdäkseen sen mukaan, mitä minä olen kirjoittanut,

58 jotta he voivat tuottaa Isänsä valtakuntaan soveliasta hedelmää; muuten jää jäljelle vitsaus ja tuomio vuodatettavaksi Siionin lasten päälle.

59 Sillä saavatko valtakunnan lapset saastuttaa minun pyhän maani? Totisesti minä sanon teille: Eivät.

60 Totisesti, totisesti minä sanon teille, jotka nyt kuulette minun asanani, jotka ovat minun ääneni: Siunattuja olette te, sikäli kuin te otatte vastaan nämä asiat;

61 sillä minä annan teille teidän syntinne aanteeksi tällä käskyllä – että te pysytte lujina mielessänne, bvakaina ja rukouksen hengessä, todistatte koko maailmalle niistä asioista, joita teille on ilmoitettu.

62 Ja nyt, amenkää kaikkialle maailmaan; ja minne te ette voi mennä, lähettäkää sana, jotta todistus voi lähteä teiltä kaikkialle maailmaan kaikille luoduille.

63 Ja niin kuin minä sanoin apostoleilleni, juuri niin minä sanon teille, sillä te olette minun aapostolejani, nimittäin Jumalan ylipappeja; te olette niitä, jotka minun Isäni on bantanut minulle; te olette minun cystäviäni;

64 sen tähden, niin kuin minä sanoin apostoleilleni, minä sanon myös teille, että jokainen asielu, joka buskoo teidän sanoihinne ja ottaa vesikasteen syntien canteeksisaamiseksi, saa dPyhän Hengen.

65 Ja nämä atunnusmerkit seuraavat niitä, jotka uskovat:

66 Minun nimessäni he tekevät monia ihmeellisiä atekoja;

67 minun animessäni he ajavat ulos riivaajia;

68 minun nimessäni he aparantavat sairaita;

69 minun nimessäni he avaavat sokeiden silmät ja aukaisevat kuurojen korvat;

70 ja mykkien kieli puhuu;

71 ja jos joku antaa heille amyrkkyä, se ei heitä vahingoita;

72 eikä käärmeen myrkyllä ole voimaa vahingoittaa heitä.

73 Mutta käskyn minä annan heille, että he eivät saa aylpeillä näistä asioista eivätkä puhua niistä maailman edessä; sillä nämä asiat on annettu teille teidän hyödyksenne ja pelastukseksenne.

74 Totisesti, totisesti minä sanon teille: Ne, jotka eivät usko teidän sanoihinne eivätkä ota avesikastetta minun nimeeni syntiensä anteeksisaamiseksi, jotta he saisivat Pyhän Hengen, btuomitaan, eivätkä he pääse minun Isäni valtakuntaan, jossa minun Isäni ja minä olemme.

75 Ja tämä ilmoitus teille ja käsky on voimassa heti tästä hetkestä lähtien koko maailmassa, ja evankeliumi on kaikille, jotka eivät ole saaneet sitä.

76 Mutta totisesti minä sanon kaikille niille, joille valtakunta on annettu: Teidän täytyy saarnata sitä heille, jotta he tekevät parannuksen aikaisemmista pahoista teoistaan; sillä heitä täytyy nuhdella epäuskoisen sydämensä pahuudesta ja teidän Siionissa olevia veljiänne kapinoimisestaan teitä vastaan aikana, jona minä lähetin teidät.

77 Ja vielä minä sanon teille, ystäväni, sillä vastedes minä kutsun teitä ystäviksi, että on tarpeen, että minä annan teille tämän käskyn, jotta teistä tulee sellaisia kuin minun ystäväni aikoina, jolloin minä olin heidän kanssansa vaeltaen saarnaamassa evankeliumia voimallani;

78 sillä minä en sallinut heidän pitää akukkaroa enkä laukkua enkä kahta takkia.

79 Katso, minä lähetän teidät koettelemaan maailmaa, ja työmies on apalkkansa ansainnut.

80 Eikä kenenkään, joka lähtee asaarnaamaan tätä valtakunnan bevankeliumia ja joka pysyy uskollisena kaikessa, mieli väsy eikä pimene, ei ruumis, jäsenet eivätkä nivelet; eikä hänen päänsä chiuskarva putoa maahan huomaamatta. Eivätkä he käy nälkäisinä eivätkä janoisina.

81 Älkää siis ahuolehtiko huomispäivästä, mitä syötte tai mitä juotte tai millä vaatetatte itsenne.

82 Sillä ajatelkaa kedon liljoja, kuinka ne kasvavat; eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää; eivätkä maailman valtakunnat kaikessa loistossaan ole niin kaunistettuja kuin yksi niistä.

83 Sillä teidän aIsänne, joka on taivaassa, btietää, että te tarvitsette kaikkea tätä.

84 Huominen pitäköön siis ahuolen itsestään.

85 Älkääkä olko etukäteen huolissanne siitä, amitä sanotte; vaan bkootkaa mieleenne alati elämän sanoja, niin teille cannetaan tuona hetkenä se osa, joka mitataan kullekin ihmiselle.

86 Sen tähden älköön teidän keskuudessanne kukaan, joka lähtee maailmaan julistamaan tätä valtakunnan evankeliumia – sillä tämä käsky on kaikille auskollisille, jotka Jumala on kutsunut kirkossa palvelutyöhön – ottako tästä lähtien kukkaroa älköönkä laukkua.

87 Katso, minä alähetän teidät nuhtelemaan maailmaa kaikista sen vääristä teoista ja opettamaan sille tuomiosta, joka on tuleva.

88 Ja sen luona, joka ottaa teidät avastaan, minäkin olen, sillä minä käyn teidän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla, ja minun Henkeni on teidän sydämessänne ja minun benkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä.

89 Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut; ja se sama ruokkii teitä ja vaatettaa teitä ja antaa teille rahaa.

90 Eikä se, joka ruokkii teitä ja vaatettaa teitä tai antaa teille rahaa, suinkaan jää palkkaansa availle.

91 Eikä se, joka ei näin tee, ole aminun opetuslapseni; tästä te voitte tuntea minun opetuslapseni.

92 Sen luota, joka ei ota teitä vastaan, menkää pois, niin että olette yksin, itseksenne, ja apeskää jalkanne, niin, vedellä, puhtaalla vedellä, olipa lämmin tai kylmä, ja todistakaa siitä Isällenne, joka on taivaassa, älkääkä palatko enää sen ihmisen luokse.

93 Ja mihin kylään tai kaupunkiin menettekin, tehkää samoin.

94 Etsikää kuitenkin uutterasti älkääkä arkailko, ja voi sitä taloa tai sitä kylää tai kaupunkia, joka hylkää teidät tai teidän sananne tai teidän todistuksenne minusta.

95 Voi, sanon jälleen, sitä taloa tai sitä kylää tai kaupunkia, joka hylkää teidät tai teidän sananne tai teidän todistuksenne minusta,

96 sillä minä, aKaikkivaltias, olen laskenut käteni kansakuntien päälle bkurittaakseni niitä niiden cjumalattomuuden tähden.

97 Ja vitsaukset lähtevät maailmaan, eikä niitä oteta maan päältä, ennen kuin minä olen täyttänyt työni, joka päättyy aäkkiä vanhurskaasti –

98 kunnes kaikki, jotka jäävät, aina pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut ja ovat täynnä Herran tuntemusta ja näkevät asilmästä silmään ja korottavat äänensä ja blaulavat yhteen ääneen tätä uutta laulua sanoen:

99 Herra on palauttanut Siionin;Herra on alunastanut kansansa bIsraelin,carmossaan dvalitun,mikä tapahtui heidän isiensäuskon ja eliiton kautta.

100 Herra on lunastanut kansansa;ja Saatana on pantu akahleisiin, eikä aikaa enää ole.Herra on yhdistänyt byhdeksi kaiken.Herra on tuonut cSiionin alas korkeudesta.Herra on dtuonut Siionin ylös alhaalta.

101 aMaa on ollut tuskissa ja synnyttänyt väkevyytensä;ja totuus on vahvistunut sen sisällä;ja taivaat ovat hymyilleet sille;ja se on puettuna Jumalansa bkirkkauteen;sillä hän seisoo kansansa keskellä.

102 Kirkkaus ja kunnia ja valta ja voimakuulukoot meidän Jumalallemme; sillä hän on täynnä laupeutta,oikeutta, aarmoa ja totuutta ja brauhaaaina ja ikuisesti. Aamen.

103 Ja vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille: On tarpeen, että jokainen, joka lähtee maailmaan julistamaan minun ikuista evankeliumiani, että sikäli kuin hänellä on perhe ja hän saa rahaa lahjaksi, että hän lähettää sen sille tai käyttää sen sen hyväksi, kuten Herra häntä ohjaa, sillä minä näen sen hyväksi.

104 Ja kaikki ne, joilla ei ole perhettä ja jotka saavat arahaa, lähettäkööt sen piispalle ylös Siioniin tai piispalle Ohioon, jotta se pyhitettäisiin ilmoitusten julki tuomiseen ja niiden painamiseen ja Siionin vahvistamiseen.

105 Ja jos joku antaa jollekulle teistä takin tai puvun, ottakaa vanha ja antakaa se aköyhille ja jatkakaa matkaanne riemuiten.

106 Ja jos joku teidän keskuudessanne on Hengessä väkevä, hän aottakoon kaikessa bsävyisyydessä mukaansa sen, joka on heikko, jotta tämä rakentuisi, jotta hänestäkin tulisi väkevä.

107 Ja nyt, ottakaa mukaanne niitä, jotka on asetettu avähäisempään pappeuteen, ja lähettäkää heidät edellänne sopimaan tilaisuuksista ja valmistamaan tietä ja menemään sovittuihin tilaisuuksiin, joihin ette itse voi mennä.

108 Katso, tämä on tapa, jolla minun apostolini muinaisina aikoina vahvistivat minun kirkkoani minulle.

109 Ja nyt, jokainen hoitakoon oman virkansa ja tehköön työtä omassa kutsumuksessaan; älköönkä pää sanoko jaloille, ettei se tarvitse jalkoja; sillä kuinka ruumis voi seistä ilman jalkoja?

110 Edelleen, ruumis tarvitsee jokaista ajäsentä, jotta kaikki rakentuisivat yhdessä, jotta elimistö pysyisi täydellisenä.

111 Ja katso, aylipappien tulee matkustaa sekä vanhinten sekä vähäisempien bpappien; mutta cdiakoneja ja dopettajia tulee nimittää evalvomaan seurakuntaa, olemaan pysyviä palvelijoita seurakunnalle.

112 Ja piispa Newel K. Whitneyn tulee myös matkustaa ympäriinsä ja kaikissa seurakunnissa etsien köyhiä ahuolehtiakseen heidän puutteistaan tekemällä rikkaat ja ylpeät bnöyriksi.

113 Hänen tulee myös käyttää aedustajaa, joka ottaa vastuun ja hoitaa hänen maalliset toimensa, kuten hän ohjaa.

114 Kuitenkin piispa menköön New Yorkin kaupunkiin, myös Albanyn kaupunkiin ja myös Bostonin kaupunkiin varoittamaan noiden kaupunkien asukkaita evankeliumin äänellä, kovalla äänellä, ahävityksestä ja täydellisestä tuhosta, joka odottaa heitä, jos he hylkäävät nämä asiat.

115 Sillä jos he hylkäävät nämä asiat, heidän tuomionsa hetki on lähellä ja heidän talonsa jää heille aautioksi.

116 Hän aluottakoon minuun, niin hän ei joudu bhäpeään; eikä chiuskarva hänen päästään putoa maahan huomaamatta.

117 Ja totisesti minä sanon teille lopuille palvelijoilleni: Lähtekää maailmaan, sikäli kuin olosuhteenne sallivat, eri tehtävissänne suuriin ja huomattaviin kaupunkeihin ja kyliin ja nuhdelkaa maailmaa vanhurskaasti kaikista sen vääristä ja jumalattomista teoista tuoden selvästi ja ymmärrettävästi julki iljetyksen hävityksen viimeisinä aikoina.

118 Sillä teidän kauttanne, sanoo Herra Kaikkivaltias, minä arevin heidän valtakuntansa; minä en ainoastaan bjärkytä maata, vaan tähtiset taivaat vapisevat.

119 Sillä minä, Herra, olen ojentanut käteni käyttääkseni taivaan voimia; te ette voi nähdä sitä nyt – vielä vähän aikaa, niin te saatte nähdä sen ja tiedätte, että minä olen ja että minä atulen bhallitsemaan kansani kanssa.

120 Minä olen aAlfa ja Oomega, alku ja loppu. Aamen.