Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 132


Tiết 132

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Nauvoo, Illinois, được ghi chép ngày 12 tháng Bảy năm 1843, về giao ước mới và vĩnh viễn, gồm có tính chất vĩnh cửu của giao ước hôn nhân và nguyên tắc về đa hôn. Mặc dù điều mặc khải này được ghi chép vào năm 1843, nhưng bằng chứng cho thấy rằng một số các nguyên tắc gồm vào trong điều mặc khải này đã được Vị Tiên Tri biết đến từ trước vào năm 1831. Xem Tuyên Ngôn Chính Thức 1.

1–6, Sự tôn cao đạt được nhờ giao ước mới và vĩnh viễn; 7–14, Các điều khoản và điều kiện của giao ước đó được đề ra; 15–20, Hôn nhân thượng thiên và sự tiếp nối của đơn vị gia đình khiến cho loài người có thể trở thành các thượng đế; 21–25, Con đường hẹp và chật dẫn đến các cuộc sống vĩnh cửu; 26–27, Luật pháp được ban ra về việc phạm thượng đến Đức Thánh Linh; 28–39, Những lời hứa về sự gia tăng vĩnh cửu và sự tôn cao được ban cho các vị tiên tri và các Thánh Hữu trong tất cả các thời đại; 40–47, Joseph Smith được ban cho quyền năng ràng buộc và gắn bó dưới thế gian và trên trời; 48–50, Chúa đóng ấn ông với sự tôn cao; 51–57, Emma Smith được khuyên nhủ phải trung thành và chân thật; 58–66, Các luật pháp chi phối về đa hôn được đề ra.

1 Thật vậy, Chúa đã phán với ngươi là tôi tớ Joseph của ta như vầy: Vì ngươi đã cầu vấn ta để biết và hiểu tại sao ta, là Chúa, lại cho các tôi tớ của ta là Áp Ra Ham, Y Sác, và Gia Cốp cũng như Môi Se, Đa Vít và Sa Lô Môn là chính đáng về nguyên tắc và giáo lý có nhiều vợ và nàng hầu—

2 Này, và trông kìa, ta là Chúa Thượng Đế của ngươi, và sẽ trả lời cho ngươi biết về vấn đề này.

3 Vậy nên, hãy chuẩn bị tâm hồn mình để tiếp nhận và tuân theo những lời chỉ dạy mà ta sắp ban cho ngươi đây; vì tất cả những ai được tiết lộ cho biết luật pháp này đều phải tuân theo nó.

4 Vì này, ta tiết lộ cho các ngươi biết một giao ước mới và vĩnh viễn; và nếu các ngươi không tôn trọng giao ước đó, thì các ngươi sẽ bị đoán phạt; vì không một ai có thể chối bỏ giao ước này mà có thể được phép đi vào vinh quang của ta.

5 Vì tất cả những ai muốn nhận được phước lành từ tay ta đều phải tôn trọng luật pháp mà đã được lập ra cho phước lành đó, và những điều kiện của nó, như đã được thiết lập từ trước khi thế gian được tạo dựng.

6 Còn về giao ước mới và vĩnh viễn, nó được lập ra vì vinh quang trọn vẹn của ta; và người nào nhận được sự trọn vẹn ấy đều phải tôn trọng luật pháp ấy, bằng không thì người đó sẽ bị đoán phạt, lời Đức Chúa Trời phán.

7 Và quả thật vậy ta nói cho các ngươi hay, những điều kiện của luật pháp này là những điều sau đây: Tất cả mọi giao ước, hợp đồng, giao kèo, bổn phận, lời thề, lời khấn, hành động, các sự liên kết, giao dịch, hay hy vọng, mà không lập ra và không được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh hứa hẹn, qua người được xức dầu, cho thời hiện tại cũng như cho thời vĩnh cửu, và cũng hết sức thiêng liêng, bởi sự mặc khải và bởi giáo lệnh qua sự trung gian của người được ta xức dầu, mà ta đã chọn trên thế gian để nắm giữ quyền năng này (và ta đã chỉ định cho tôi tớ Joseph của ta nắm giữ quyền năng này trong những ngày sau cùng, và không bao giờ có hơn một người trên thế gian ở cùng trong một thời gian được trao cho quyền năng này và các chìa khóa của chức tư tế này), thì đều không có hiệu lực, hiệu năng hay quyền hành gì trong khi và sau khi thời gian phục sinh của người chết; vì tất cả những hợp đồng không được lập ra theo thể cách này đều chấm dứt khi loài người chết đi.

8 Này, nhà của ta là một ngôi nhà có trật tự, lời Đức Chúa Trời phán, và không phải là một ngôi nhà lộn xộn.

9 Ta sẽ nhận một sự dâng hiến không phải lập nên trong danh ta chăng? Lời Chúa phán.

10 Hay ta sẽ nhận nơi tay các ngươi những điều mà ta đã không chỉ định chăng?

11 Và ta sẽ chỉ định cho các ngươi, nếu không phải do bởi luật pháp, hoặc là bởi ta và Đức Chúa Cha đã sắc phong cho ngươi trước khi thế gian được tạo dựng chăng? Lời Chúa phán.

12 Ta là Chúa Thượng Đế của ngươi; ta ban cho ngươi giáo lệnh này—chẳng có ai được đến với Đức Chúa Cha ngoại trừ qua ta hay qua lời nói của ta, tức là luật pháp của ta, lời Chúa phán.

13 Và mọi sự việc trong thế gian này, dù cho loài người lập ra, do các ngai vàng, hay chấp chính, hay quyền năng, hay những điều danh tiếng, bất cứ điều gì đi nữa, nếu không phải qua ta hay lời nói của ta, lời Chúa phán, đều sẽ bị lật đổ và sẽ không còn tồn tại sau khi loài người chết, không ở trong lúc và cũng không còn ở sau lúc phục sinh, lời Chúa Thượng Đế của ngươi phán.

14 Vì bất cứ điều gì tồn tại đều do ta; và bất cứ điều gì không do ta đều sẽ bị lung lay và hủy diệt.

15 Vậy nên, nếu một người cưới vợ trên thế gian này, và không cưới vợ mình qua ta hay qua lời nói của ta, và người ấy có giao ước với vợ mình trong khi còn ở trên thế gian, và vợ mình có giao ước với mình, thì sự giao ước và hôn nhân của họ không có hiệu lực khi họ chết, và khi họ ra khỏi thế gian; vậy nên, họ không bị ràng buộc với nhau bởi một luật pháp nào khi họ ra khỏi thế gian.

16 Vậy nên, khi họ ra khỏi thế gian, họ chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng; họ được chỉ định làm những thiên sứ trên trời; những thiên sứ ấy là những tôi tớ phụ trợ, để phục vụ cho những người xứng đáng nhận sự vinh quang cao trọng vĩnh cửu vô lượng vô biên hơn.

17 Vì những thiên sứ này không tuân theo luật pháp của ta; vì thế, họ không thể được tiến triển, mà tiếp tục sống đơn côi và riêng biệt, không được tôn cao trong trạng thái cứu rỗi, trong suốt vĩnh cửu; và từ đó trở đi họ không được làm thượng đế, mà chỉ là thiên sứ của Thượng Đế mãi mãi và đời đời.

18 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, nếu một người cưới vợ và giao ước với vợ mình cho thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu, nếu giao ước đó không qua ta hay qua lời nói của ta, tức là luật pháp của ta, và không được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh hứa hẹn, qua người mà ta đã xức dầu và chỉ định cho quyền năng này, thì giao ước ấy không có giá trị hay hiệu lực khi họ ra khỏi thế gian này, bởi vì họ không được kết hợp với nhau bởi ta hay bởi lời nói của ta, lời Chúa phán; khi họ ra khỏi thế gian, giao ước ấy không được chấp nhận ở đó, bởi vì các thiên sứ và các thượng đế được chỉ định ở đó, là những người mà họ không thể đi qua được; do đó, họ không thể thừa hưởng được vinh quang của ta; vì nhà của ta là một ngôi nhà có trật tự, lời Đức Chúa Trời phán.

19 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, nếu một người cưới vợ qua lời nói của ta, tức là luật pháp của ta, và qua giao ước mới và vĩnh viễn, và nó được đóng ấn trên họ bởi Đức Thánh Linh hứa hẹn, bởi người được xức dầu, người mà ta đã chỉ định cho quyền năng này cùng các chìa khóa của chức tư tế này; và những lời sau đây sẽ được nói với họ—Các ngươi sẽ được sống lại vào lần phục sinh thứ nhất; và nếu không được sống lại lần phục sinh thứ nhất, thì sẽ được sống lại trong lần phục sinh kế đó; và sẽ thừa hưởng các ngai vàng, vương quốc, chấp chính, và quyền năng, quyền thống trị, tất cả mọi bề cao và bề sâu—và rồi sẽ được ghi chép trong Sách Sự Sống của Chiên Con, rằng họ không được phạm tội sát nhân để làm đổ máu kẻ vô tội; và nếu các ngươi tôn trọng giao ước của ta và không phạm tội sát nhân khiến phải đổ máu kẻ vô tội, thì bất cứ điều gì mà tôi tớ của ta đã gắn bó trên họ sẽ được thực hiện cho họ, trong thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu; và sẽ có đầy đủ hiệu lực khi họ ra khỏi thế gian; và họ sẽ đi qua các thiên sứ và các thượng đế, là những vị ở đó, để đi đến sự tôn cao và vinh quang trong tất cả mọi điều, theo như những gì đã được đóng ấn trên đầu họ, mà vinh quang này là sự trọn vẹn và sự tiếp nối dòng dõi mãi mãi và đời đời.

20 Do đó họ sẽ trở thành các thượng đế, vì họ không có sự tận cùng; vậy nên họ sẽ được tồn tại từ vĩnh viễn này đến vĩnh viễn khác, vì họ tiếp tục; rồi họ sẽ được ở trên cao hơn hết, vì vạn vật đều phục tùng họ. Do đó họ sẽ trở thành các thượng đế, vì họ có tất cả quyền năng, và các thiên sứ phục tùng họ.

21 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, trừ phi các ngươi tuân theo luật pháp của ta, các ngươi không thể đạt được vinh quang này.

22 cổng hẹpđường chật dẫn đến sự tôn cao và sự tiếp nối các cuộc sống, và kẻ tìm được thì ít, vì trên thế gian các ngươi không chấp nhận ta và cũng không biết ta nữa.

23 Nhưng nếu các ngươi chấp nhận ta trên thế gian, thì các ngươi sẽ biết ta, và sẽ nhận được sự tôn cao của các ngươi; hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó.

24 Đây là các cuộc sống vĩnh cửu—để nhìn biết Thượng Đế thông sáng và chân thật duy nhất, và Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng mà Ngài đã sai đến. Ta là Đấng đó. Vậy các ngươi hãy chấp nhận luật pháp của ta.

25 Cổng rộng và đường lớn dẫn đến các sự chết; và kẻ vào đó cũng nhiều, vì họ không chấp nhận ta, và họ cũng không tuân theo luật pháp của ta.

26 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, nếu một người cưới vợ theo như lời ta phán, và họ được gắn bó bởi Đức Thánh Linh hứa hẹn, đúng theo sự chỉ định của ta, và vợ hoặc chồng phạm bất cứ một tội lỗi hay phạm giới nào về giao ước mới và vĩnh viễn, và tất cả các loại phạm thượng, và nếu họ không phạm tội sát nhân mà qua đó họ làm đổ máu kẻ vô tội, thì họ vẫn sẽ được sống lại vào lần phục sinh thứ nhất, và đi vào nơi tôn cao của họ; nhưng họ sẽ bị hủy diệt trong xác thịt và sẽ bị giao cho quỷ Sa Tan hành hạ cho đến ngày cứu chuộc, lời Đức Chúa Trời phán.

27 Sự phạm thượng đến Đức Thánh Linh, là điều sẽ không được tha thứ trên thế gian hay ra khỏi thế gian, gồm có việc các ngươi phạm tội sát nhân mà qua đó các ngươi làm đổ máu kẻ vô tội, và tán thành cái chết của ta, sau khi các ngươi đã chấp nhận giao ước mới và vĩnh viễn của ta, lời Đức Chúa Trời phán; và kẻ nào không tuân theo luật pháp này, thì không có cách nào có thể bước vào vinh quang của ta được, mà trái lại sẽ bị đoán phạt, lời Chúa phán.

28 Ta là Chúa Thượng Đế của ngươi, và sẽ ban cho ngươi luật pháp thuộc về Thánh Chức Tư Tế của ta, như đã được ta và Cha ta sắc phong trước khi thế gian được tạo dựng.

29 Áp Ra Ham đã nhận được tất cả những gì ông ta nhận được, qua sự mặc khải và giáo lệnh, qua lời nói của ta, lời Chúa phán, và đã đi vào chốn tôn cao và ngồi trên ngai của mình.

30 Áp Ra Ham đã nhận được những lời hứa về dòng dõi của ông, và về hậu tự của ông—ngươi là hậu tự của ông, nghĩa là, tôi tớ Giô Sép của ta—dòng dõi này sẽ tồn tại mãi khi nào họ còn ở trên thế gian này; và về Áp Ra Ham và dòng dõi của ông, họ sẽ tồn tại khi ra khỏi thế gian; cả trên thế gian lẫn ra khỏi thế gian họ sẽ tồn tại và gia tăng vô số như sao trên trời; hay nếu các ngươi đếm những hạt cát trên bãi biển ra sao thì ngươi cũng không thể nào đếm được họ.

31 Lời hứa này cũng áp dụng cho các ngươi, vì ngươi xuất phát từ Áp Ra Ham, và lời hứa này đã được lập với Áp Ra Ham; và qua luật pháp này mà những công trình của Cha ta được tiếp nối, mà nhờ đó Ngài làm vinh danh Ngài.

32 Vậy thì các ngươi hãy đi, và làm những công việc của Áp Ra Ham; các ngươi hãy tiếp nhận luật pháp của ta, rồi các ngươi sẽ được cứu rỗi.

33 Nhưng nếu các ngươi không tiếp nhận luật pháp của ta thì các ngươi không thể nhận được lời hứa của Cha ta, là lời hứa mà Ngài đã lập với Áp Ra Ham.

34 Thượng Đế truyền lệnh cho Áp Ra Ham, và rồi Sa Ra cho A Ga làm vợ Áp Ra Ham. Và tại sao bà ta phải làm như vậy? Vì đây là luật pháp; và do A Ga nhiều người đã được sinh ra. Vậy nên, đây, cũng như những điều khác, đã làm ứng nghiệm những lời hứa.

35 Vậy Áp Ra Ham có bị kết tội không? Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, Không; vì ta, là Chúa, đã truyền lệnh như vậy.

36 Áp Ra Ham được truyền lệnh phải hiến dâng con của mình là Y Sác; mặc dù có lời chép rằng: Ngươi chớ có giết người. Tuy nhiên, Áp Ra Ham không từ chối gì cả, và việc đó được kể là ngay chính cho ông.

37 Áp Ra Ham tiếp nhận nhiều nàng hầu, và họ sinh con cái cho ông; và việc đó được kể là ngay chính cho ông, vì họ được ban cho ông, và ông đã tôn trọng luật pháp của ta; cũng như Y Sác và Gia Cốp, họ không làm những điều gì khác hơn những điều họ được truyền lệnh phải làm; và vì họ không làm những điều gì khác hơn những điều họ được truyền lệnh phải làm, nên họ đã đi vào chốn tôn cao của mình, đúng theo những lời hứa, và ngồi trên ngai, và họ không phải là các thiên sứ mà là các thượng đế.

38 Đa Vít cũng tiếp nhận nhiều vợ và nàng hầu, và luôn cả các tôi tớ Sa Lô Môn và Môi Se của ta, cùng nhiều tôi tớ khác của ta, kể từ lúc bắt đầu sự sáng tạo cho đến bây giờ; và họ không phạm tội về bất cứ điều gì trừ những điều mà họ không nhận được từ ta.

39 Những người vợ và những nàng hầu của Đa Vít được ta ban cho hắn, qua bàn tay của Na Than, tôi tớ của ta, và những vị tiên tri khác, là những người có các chìa khóa của quyền năng này; và trong những việc này, hắn không có phạm tội nào đối với ta ngoại trừ trường hợp của U Ri và vợ người; và vì thế hắn đã sa ngã từ sự tôn cao của mình, và đã nhận phần của mình; và hắn không thừa hưởng được họ khi ra khỏi thế gian này, vì ta đã trao họ cho một người khác, lời Chúa phán.

40 Ta là Chúa Thượng Đế của ngươi, và ta ban cho ngươi, tôi tớ Joseph của ta, một sự chỉ định để phục hồi lại tất cả mọi việc. Ngươi cứ cầu xin những gì ngươi muốn rồi điều đó sẽ được ban cho ngươi theo như lời nói của ta.

41 Và vì ngươi đã hỏi về vấn đề ngoại tình, thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, nếu một người cưới vợ trong giao ước mới và vĩnh viễn, và nếu người vợ lại ăn nằm với một người đàn ông khác, và đã không chỉ định cho người vợ bằng phép xức dầu thánh, thì người vợ đó đã phạm tội ngoại tình và sẽ bị hủy diệt.

42 Nếu người vợ không ở trong giao ước mới và vĩnh viễn, và người vợ ấy ăn nằm với một người đàn ông khác, thì người vợ ấy đã phạm tội ngoại tình.

43 Và nếu chồng của người vợ ấy ăn nằm với một người đàn bà khác, và người chồng này đã thệ ước, thì người chồng đó đã phá bỏ lời thệ ước của mình và đã phạm tội ngoại tình.

44 Và nếu người vợ không phạm tội ngoại tình, nhưng vô tội và không phá bỏ lời thệ ước của mình, và người vợ ấy biết rõ như vậy, thì ta tiết lộ cho ngươi biết, hỡi tôi tớ Joseph của ta, ngươi sẽ có quyền năng, nhờ quyền năng của Thánh Chức Tư Tế của ta, để đem người vợ ấy đến cho người đàn ông không phạm tội ngoại tình nhưng đã trung thành; vì người này sẽ được giao phó cho nhiều điều.

45 Vì ta đã truyền giao cho ngươi các chìa khóa và quyền năng của chức tư tế, mà qua đó ta phục hồi lại tất cả mọi điều, và tiết lộ cho ngươi biết tất cả mọi điều vào đúng lúc.

46 Và thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, bất cứ điều gì ngươi đóng ấn dưới thế gian cũng sẽ được đóng ấn trên trời; và bất cứ điều gì ngươi ràng buộc dưới thế gian, trong danh ta và qua lời nói của ta, lời Chúa phán, thì cũng sẽ được ràng buộc vĩnh viễn trên trời; và bất cứ tội lỗi nào ngươi xóa bỏ dưới thế gian cũng sẽ được xóa bỏ vĩnh viễn trên trời; và bất cứ tội lỗi nào ngươi cầm giữ dưới thế gian cũng sẽ bị cầm giữ trên trời.

47 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho ngươi hay, bất cứ người nào ngươi ban phước lành thì ta cũng sẽ ban phước lành cho người đó, và người nào ngươi nguyền rủa thì ta cũng sẽ nguyền rủa người đó, lời Chúa phán; vì ta, là Chúa, Thượng Đế của ngươi.

48 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho ngươi hay, tôi tớ Joseph của ta, bất cứ điều gì ngươi ban cho dưới thế gian, và bất cứ ai ngươi ban cho dưới thế gian, qua lời nói của ta và theo luật pháp của ta, thì sự ban cho ấy sẽ được kèm theo với những phước lành chứ không phải với những lời nguyền rủa, và với quyền năng của ta, và sẽ không bị kết tội dưới thế gian và trên trời, lời Chúa phán.

49 Vì ta là Chúa Thượng Đế của ngươi, và sẽ ở với ngươi cho đến ngày tận thế, và trong suốt vĩnh cửu; vì thật vậy, ta đóng ấn ngươi với sự tôn cao và chuẩn bị một ngai cho ngươi trong vương quốc của Cha ta, cùng với tổ phụ Áp Ra Ham của ngươi.

50 Này, ta đã trông thấy những sự hy sinh của ngươi, và sẽ tha thứ tất cả mọi tội lỗi của ngươi; ta đã trông thấy những hy sinh của ngươi trong sự vâng theo những điều ta đã phán bảo ngươi. Vậy nên, hãy đi, và ta sẽ mở đường cho ngươi tránh khỏi, giống như ta chấp nhận sự hiến dâng của Áp Ra Ham khi dâng con mình là Y Sác.

51 Thật vậy, ta nói cho ngươi hay rằng: Ta ban một lệnh truyền cho tớ gái của ta, Emma Smith, vợ của ngươi, là người mà ta đã ban cho ngươi, rằng đó là nàng ấy phải tự giữ mình và chớ có dự phần vào những gì ta truyền lệnh ngươi đề nghị với nàng; vì ta đã làm điều đó, lời Chúa phán, để thử hai ngươi, như ta đã thử Áp Ra Ham, và ngõ hầu ta có thể đòi hỏi một sự hiến dâng từ tay ngươi, bằng giao ước và bằng sự hy sinh.

52 Và tớ gái của ta, Emma Smith, phải chấp nhận tất cả những người mà đã được ban cho tôi tớ Joseph của ta, là những người có đức hạnh và thanh khiết trước mặt ta; và những ai không thanh khiết mà nói là mình thanh khiết sẽ bị hủy diệt, lời Đức Chúa Trời phán.

53 Vì ta là Chúa Thượng Đế của ngươi, và các ngươi phải tuân theo tiếng nói của ta; và ta ban cho tôi tớ Joseph của ta rằng hắn sẽ được giao phó để chăm sóc nhiều điều; vì hắn đã trung thành trong vài việc, và từ giờ trở đi ta sẽ làm cho hắn mạnh mẽ.

54 Và ta truyền lệnh cho tớ gái của ta, Emma Smith, phải ở và khắng khít với tôi tớ Joseph của ta, chứ không được với một người nào khác. Nhưng nếu nàng ấy không tuân theo lệnh truyền này thì nàng ấy sẽ bị hủy diệt, lời Chúa phán, vì ta là Chúa Thượng Đế của ngươi, và sẽ hủy diệt nàng ấy nếu nàng ấy không tiếp tục tuân theo luật pháp của ta.

55 Nhưng nếu nàng ấy không tuân theo lệnh truyền này, thì tôi tớ Joseph của ta phải làm tất cả mọi điều cho nàng, như hắn đã nói; rồi ta sẽ ban phước lành gấp bội cho hắn, và sẽ ban cho hắn một trăm lần hơn trong thế gian này về cha mẹ, anh chị em, nhà cửa đất đai, vợ con và các mão triều thiên của các cuộc sống vĩnh cửu trong các thế giới vĩnh cửu.

56 Và lại nữa, thật vậy ta nói, tớ gái của ta phải tha thứ tôi tớ Joseph của ta về những lỗi lầm của hắn; và rồi nàng ấy sẽ được tha thứ những lỗi lầm của mình, mà qua đó nàng phạm lỗi với ta; và ta, là Chúa Thượng Đế của ngươi, sẽ ban phước lành gấp bội cho nàng, và làm cho tâm hồn nàng được hân hoan.

57 Và lại nữa, ta nói, tôi tớ Joseph của ta không được để tài sản ra khỏi tay của mình, kẻo kẻ thù đến hủy diệt hắn; vì Sa Tan đang tìm cách hủy diệt; vì ta là Chúa Thượng Đế của ngươi, và hắn là tôi tớ của ta; và này, và trông kìa, ta ở cùng hắn, như ta đã ở cùng Áp Ra Ham là tổ phụ của ngươi, nghĩa là để mang đến sự tôn cao và vinh quang cho hắn.

58 Giờ đây, về luật pháp của chức tư tế, có nhiều điều thuộc về luật pháp này.

59 Thật vậy, nếu một người được Cha ta kêu gọi, như A Rôn, qua chính tiếng nói của ta, và qua tiếng nói của Đấng đã sai ta, và ta đã ban cho người ấy các chìa khóa của quyền năng chức tư tế này, nếu người ấy làm bất cứ điều gì trong danh ta, và theo luật pháp của ta và qua lời nói của ta, thì người ấy sẽ không phạm tội, và ta sẽ xưng công bình cho người ấy.

60 Vậy nên, không một ai được chỉ trích tôi tớ Joseph của ta; vì ta sẽ xưng công bình cho hắn; vì hắn phải làm một sự hy sinh mà ta đòi hỏi nơi bàn tay hắn cho những sự phạm giới của hắn, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán.

61 Và lại nữa, về luật pháp của chức tư tế—nếu có người nào cưới một trinh nữ, và lại muốn cưới thêm một người khác nữa, và người thứ nhất bằng lòng, và nếu anh ta cưới người thứ hai, và cả hai người này đều là trinh nữ, và không có thệ ước với một người đàn ông nào khác, thì anh ta được xưng công bình; anh ta không thể phạm tội ngoại tình vì họ được ban cho anh ta; vì anh ta không thể phạm tội ngoại tình với những người thuộc về mình mà không thuộc về ai khác.

62 Và nếu anh ta được ban cho mười trinh nữ theo luật pháp này, thì anh ta không thể phạm tội ngoại tình, vì họ thuộc về anh ta, và họ được ban cho anh ta; do đó anh ta được xưng là công bình.

63 Nhưng nếu một hay bất cứ những ai trong số mười trinh nữ đó, sau khi đã lấy chồng rồi mà lại ăn ở với người khác, thì người đó phạm tội ngoại tình, và sẽ bị hủy diệt; vì họ được ban cho anh ta để sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy đất, theo như lệnh truyền của ta, và để thực thi lời hứa mà đã được Cha ta ban cho trước khi thế gian được tạo dựng, và vì sự tôn cao của họ trong các thế giới vĩnh cửu, để họ có thể sinh sản con người; vì nhờ đó mà công việc của Cha ta mới được tiếp nối, để Ngài có thể được vinh quang.

64 Và lại nữa, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, nếu một người nào có vợ, mà có nắm giữ các chìa khóa của quyền năng này, và người ấy dạy vợ mình biết luật pháp của chức tư tế của ta, về những điều này, thì người vợ phải tin và tán trợ anh ta, bằng không nàng ấy sẽ bị hủy diệt, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán; vì ta sẽ hủy diệt nàng; vì ta sẽ làm sáng danh ta trên tất cả những ai chấp nhận và tiếp tục tuân theo luật pháp của ta.

65 Vậy nên, điều chính đáng đối với ta, nếu người vợ không nhận luật pháp này, vì người chồng nhận tất cả những gì ta là Chúa Thượng Đế của hắn ban cho hắn, vì người vợ không tin và không tán trợ chồng mình theo như lời của ta; và lúc đó chính người đàn bà là người phạm giới; và người đàn ông được miễn trừ khỏi luật pháp của Sa Ra, là người đã tán trợ Áp Ra Ham theo luật pháp khi ta truyền lệnh cho Áp Ra Ham được lấy A Ga làm vợ.

66 Và giờ đây, về luật pháp này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, ta sẽ tiết lộ thêm cho ngươi hay sau này; vậy nên, bấy nhiêu đã đủ cho lúc này. Này, ta là An Pha và Ô Mê Ga. A Men.

In