Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 3
nahauna sunod


Seksyon 3

Pagpadayag nga gihatag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, sa Harmony, Pennsylvania, Hulyo 1828, nga may kalabutan sa pagkawala sa 116 nga mga pahina nga mga manuskrito nga gihubad gikan sa unang bahin sa Basahon ni Mormon, nga gitawag og basahon ni Lehi. Ang Propeta nagdumili sa pagtugot niini nga mga pahina nga mawala gikan sa iyang kamot ngadto kang Martin Harris, kinsa nakaalagad sa mubo nga panahon ingon nga usa ka tigsulat sa paghubad sa Basahon ni Mormon. Ang pagpadayag gihatag pinaagi sa Urim ug Thummim. (History of the Church, 1:21–23.) (Tan-awa usab ang seksyon 10.)

1–4, Ang katuyoan sa Ginoo usa ka walay katapusan nga nagsunod-sunod nga buhat; 5–15, Si Joseph Smith kinahanglan maghinulsol o mawad-an sa gasa sa paghubad; 16–20, Ang Basahon ni Mormon motungha aron sa pagluwas sa binhi ni Lehi.

1 Ang mga abuhat, ug mga laraw, ug ang katuyoan sa Dios dili gayud makawang, ni sila mahimo nga walay kapuslanan.

2 Kay ang aDios dili molakaw sa hiwi nga mga dalan, ni siya moliko ngadto sa tuo nga dapit ni ngadto sa wala, ni siya mag-usab-usab gikan niana diin iyang gipamulong, busa ang iyang mga dalan tul-id ug ang iyang bkatuyoan usa ka walay katapusan nga nagsunod-sunod nga buhat.

3 Hinumdumi, hinumdumi nga dili ang abuhat sa Dios ang makawang, apan ang buhat sa mga tawo;

4 Kay bisan pa og ang usa ka tawo adunay daghan nga mga pagpadayag, ug adunay gahum sa pagbuhat sa daghan nga gamhanan nga mga buhat, apan kon siya amanghambog sa iyang kaugalingon nga kusog, ug mopahimutang sa walay kapuslanan sa mga btambag sa Dios, ug mosunod subay sa mga mando sa iyang kaugalingon nga kabubut-on ug ckalibutanon nga mga tinguha, siya kinahanglan nga mapukan ug mahiagum sa dpanimalos sa usa ka makiangayon nga Dios nganha kaniya.

5 Tan-awa, ikaw gitugyanan niini nga mga butang, apan unsa ka higpit ang imong mga sugo; ug hinumdumi usab ang mga saad nga gihimo nganha kanimo, kon ikaw wala molapas kanila.

6 Ug tan-awa, unsa ka kasagaran ikaw amilapas sa mga sugo ug sa mga balaod sa Dios, ug nadala diha sa mga bpagdani sa mga tawo.

7 Kay, tan-awa, ikaw wala unta amahadlok sa tawo labaw pa kay sa Dios. Bisan pa og ang mga tawo mipahimutang sa mga tambag sa Dios sa walay kapuslanan, ug bmitamay sa iyang mga pulong—

8 Apan ikaw unta nagmatinud-anon; ug siya unta mitunol sa iyang bukton ug mitabang kanimo batok sa tanan nga nagdilaab nga mga apana sa bkaaway; ug siya unta nag-uban kanimo sa matag panahon sa ckasamok.

9 Tan-awa, ikaw si Joseph, ug ikaw napili sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, apan tungod sa kalapasan, kon ikaw wala masayud ikaw mapukan.

10 Apan hinumdumi, ang Ginoo maloloy-on; busa, paghinulsol niana nga imong nabuhat nga supak ngadto sa sugo diin Ako mihatag kanimo, ug ikaw sa gihapon pinili, ug ikaw gitawag pag-usab ngadto sa buhat;

11 Gawas kon ikaw mobuhat niini, ikaw pagabiyaan ug mahimo nga sama sa uban nga mga tawo, ug dili na makabaton og gasa.

12 Ug sa diha nga ikaw mitugyan niana nga gihatag sa Dios kanimo nga panan-aw ug gahum sa apaghubad, ikaw mitugyan niana nga sagrado ngadto sa mga kamot sa usa ka dautan nga btawo,

13 Kinsa nagpahimutang sa mga tambag sa Dios sa walay kapuslanan, ug nakalapas sa labing sagrado nga mga saad nga nahimo atubangan sa Dios, ug misalig diha sa iyang kaugalingon nga paghukom ug ananghambog sa iyang kaugalingon nga kaalam.

14 Ug kini mao ang katarungan nga ikaw nawad-an sa imong mga kahigayunan sulod sa mubo nga panahon—

15 Kay imong gitugutan ang tambag sa imong atigdumala nga pagatunob-tunoban diha gikan sa sinugdanan.

16 Bisan pa niana, ang akong buhat magpadayon, kay sa ingon ang kahibalo sa usa ka aManluluwas miabut ngadto sa kalibutan, pinaagi sa mga bpagpamatuod sa mga Judeo, bisan pa niana ang ckahibalo mahitungod sa usa ka Manluluwas moabut ngadto sa akong mga katawhan—

17 Ug ngadto sa mga aNephite, ug sa mga Jacobite, ug sa mga Josephite, ug sa mga Zoramite, pinaagi sa pagpamatuod sa ilang mga amahan—

18 Ug kini nga apagpamatuod moabut ngadto sa kahibalo sa mga bLamanite, ug sa mga Lemuelite, ug sa mga Ismaelite, kinsa cmikunhod tungod sa pagkawalay pagtuo tungod sa kadautan sa ilang mga amahan, kinsa gitugutan sa Ginoo nga dmolaglag sa ilang mga kaigsoonan nga mga Nephite, tungod sa ilang mga kadautan ug sa ilang mga pagkasalawayon.

19 Ug tungod niini nga mahinungdanon nga akatuyoan kini nga mga bpalid gitipigan, nga naglakip niini nga mga talaan—nga ang mga csaad sa Ginoo unta matuman, diin siya mihimo ngadto sa iyang mga katawhan;

20 Ug nga ang mga aLamanite unta moabut ngadto sa kasayuran sa ilang mga amahan, ug nga sila unta mahibalo sa mga saad sa Ginoo, ug nga sila bmotuo sa ebanghelyo ug cmosalig diha sa mga katakus ni Jesukristo, ug dpagahimayaon pinaagi sa hugot nga pagtuo sa iyang ngalan, ug nga pinaagi sa ilang paghinulsol sila unta maluwas. Amen.