Svētie Raksti
Mācība un Derības 88
iepriekšējais nākamais

88. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1832. gada 27. un 28. decembrī un 1833. gada 3. janvārī. Pravietis to nosauca par „„olīvas lapu” … noplūktu no Paradīzes koka, Tā Kunga miera vēsti mums”. Šī atklāsme tika dota pēc tam, kad augstie priesteri konferencē bija lūguši „To Kungu katrs atsevišķi un visi kopā, lai Viņš atklātu mums Savu gribu par Ciānas uzcelšanu”.

1–5, Uzticīgie svētie saņem to Mierinātāju, kas ir mūžīgās dzīves solījums; 6–13, Viss tiek kontrolēts un vadīts ar Kristus Gaismu; 14–16, Augšāmcelšanās nāk caur pestīšanu; 17–31, Paklausība celestiālajam, terestriālajam vai telestiālajam likumam sagatavo cilvēkus atbilstošajai valstībai un godībai; 32–35, Tie, kas dzīvos grēkā, tā arī paliks nešķīsti; 36–41, Visas valstības tiek pārvaldītas ar likumu; 42–45, Dievs ir devis likumu visam; 46–50, Cilvēks sapratīs pat Dievu; 51–61, Līdzība par vīru, kas sūta savus kalpus uz lauku un pēc kārtas tos apmeklē; 62–73, Tuvojieties Tam Kungam, un jūs ieraudzīsit Viņa vaigu; 74–80, Iesvētieties un māciet viens otram valstības mācības; 81–85, Katram cilvēkam, kurš ir ticis brīdināts, ir jābrīdina savs tuvākais; 86–94, Zīmes, pamatelementu novirzes un eņģeļi sagatavo ceļu Tā Kunga atnākšanai; 95–102, Eņģeļu bazūnes sauks mirušos pēc viņu kārtas; 103–116, Eņģeļu bazūnes pasludina evaņģēlija atjaunošanu, Bābeles krišanu un diženā Dieva kauju; 117–126, Meklējiet zināšanas, veidojiet Dieva namu (templi) un tērpieties žēlsirdības saitēs; 127–141, Tiek noteikta Praviešu skolas kārtība, ieskaitot kāju mazgāšanas rituālu.

1 Patiesi tā saka Tas Kungs jums, kas esat sapulcējušies kopā, lai saņemtu Viņa gribu attiecībā uz jums:

2 Lūk, tas ir patīkami jūsu Kungam, un eņģeļi apriecājas par jums; jūsu lūgšanu bmīlestības dāvanas ir nonākušas Tā Kunga cCebaota ausīs un ir pierakstītas dgrāmatā, kur ir iesvētīto vārdi, patiesi to, kas ir no celestiālās pasaules.

3 Tādēļ Es tagad sūtu jums citu aMierinātāju, patiesi jums, Mani draugi, lai tas būtu jūsu sirdīs, tieši bapsolījuma Svētais Gars, šis cits Mierinātājs ir tas pats, ko Es solīju Saviem mācekļiem, kā tas ir pierakstīts Jāņa liecībā.

4 Šis Mierinātājs ir solījums, kuru Es dodu jums par amūžīgo dzīvi, tieši celestiālās valstības bgodību;

5 šī godība ir tā, kas ir no aPirmdzimtā baznīcas, tieši no Dieva, vissvētākā, caur Jēzu Kristu, Viņa Dēlu—

6 aViņu, kurš nonāca no augstumiem, kā arī Viņš bpazemojās visam, tā, lai Viņš csaprastu visu, lai Viņš būtu visā un caur visu, patiesības dgaisma;

7 šī patiesība spīd. Tā ir aKristus gaisma. Kā arī Viņš ir saulē un saules gaisma, un tās spēks, ar ko tā tika bradīta.

8 Kā arī Viņš ir mēnesī un ir mēness gaisma, un tā spēks, ar ko tas tika radīts;

9 kā arī zvaigžņu gaisma un to spēks, ar ko tās tika radītas;

10 un arī zemes gaisma, un tās spēks, patiesi zemes, uz kuras jūs astāvat.

11 Un gaisma, kas spīd, kas dod jums gaismu, ir caur Viņu, kurš apgaismo jūsu acis, kas ir tā pati gaisma, kas atdzīvina jūsu asaprašanu;

12 šī agaisma nāk no Dieva klātbūtnes, lai bpiepildītu izplatījuma bezgalību—

13 gaisma, kas ir avisā, kas dod bdzīvību visam, kas ir clikums, ar ko viss tiek pārvaldīts, patiesi Dieva, kurš sēž Savā tronī, kurš ir mūžības klēpī, kurš ir visa vidū, spēks.

14 Tagad, patiesi Es saku jums, ka caur apestīšanu, kas ir veikta priekš jums, tiek īstenota augšāmcelšanās no mirušajiem.

15 Un agars un bķermenis ir cilvēka cdvēsele.

16 Un aaugšāmcelšanās no mirušajiem ir dvēseles pestīšana.

17 Un dvēseles pestīšana ir caur Viņu, kas visu atdzīvina, kura dvēseles dziļumos ir nolemts, ka azemes bnabagie un clēnprātīgie to iemantos.

18 Tādēļ tai ir jātiek iesvētītai pret visu netaisnību, lai tā tiktu sagatavota acelestiālajai godībai;

19 jo pēc tam, kad tā būs piepildījusi savas radīšanas mērķi, tā tiks kronēta ar agodību, patiesi ar Dieva Tēva klātbūtni;

20 lai ķermeņiem, kas ir no celestiālās valstības, tā varētu abūt mūžīgi mūžos; jo ar tādu bnolūku tā tika izveidota un radīta, un šim nolūkam viņi ir ciesvētīti.

21 Un tiem, kas nav iesvētīti caur likumu, ko Es jums esmu devis, patiesi Kristus likumu, vajadzēs iemantot citu valstību, tieši to, kas ir terestriālā valstība, vai to, kas ir telestiālā valstība.

22 Jo tas, kurš nespēj pakļauties celestiālās valstības alikumam, nevar izturēt celestiālo godību.

23 Un tas, kurš nespēj pakļauties terestriālās valstības likumam, nevar izturēt aterestriālo godību.

24 Un tas, kurš nespēj pakļauties telestiālās valstības likumam, nevar izturēt atelestiālo godību; tādējādi viņš neatbilst godības valstībai. Tādējādi viņam ir jādzīvo valstībā, kas nav godības valstība.

25 Un vēl, patiesi Es saku jums, azeme ievēro celestiālās valstības likumu, jo tā piepilda savas radīšanas mērķi un nepārkāpj likumu—

26 tādēļ tā tiks aiesvētīta; jā, neskatoties, ka tai būs bjāmirst, tā atkal tiks atdzīvināta un izturēs to spēku, ar kuru tā tiks atdzīvināta, un ctaisnīgie diemantos to.

27 Jo neskatoties, ka viņi mirs, viņi arī aaugšāmcelsiesbgarīgs ķermenis.

28 Tie, kuriem ir celestiāls gars, saņems to pašu ķermeni, kas bija dabīgais ķermenis; patiesi jūs saņemsit savus ķermeņus, un jūsu agodība būs tā godība, ar kuru jūsu ķermeņi tiks batdzīvināti.

29 Jūs, kas tiksit atdzīvināti ar daļu no acelestiālās godības, tad saņemsit no tās, patiesi pilnību.

30 Un tie, kas tiks atdzīvināti ar daļu no aterestriālās godības, tad saņems no tās, patiesi pilnību.

31 Un arī tie, kas tiks atdzīvināti ar daļu no atelestiālās godības, tad saņems no tās, patiesi pilnību.

32 Un tie, kas paliks, arī tiks aatdzīvināti; tomēr viņi atkal atgriezīsies savā vietā, lai baudītu to, ko viņi bvēlas saņemt, tāpēc ka viņi negribēja baudīt to, ko viņi varētu saņemt.

33 Jo kāds labums cilvēkam, ja viņam tiek dota dāvana, un viņš nepieņem to dāvanu? Lūk, viņš nepriecājas par to, kas tiek dots viņam, nedz arī priecājas par to, kurš ir tās dāvanas devējs.

34 Un vēl, patiesi Es saku jums, ka tas, kas tiek pārvaldīts ar likumu, tiek arī pasargāts ar likumu un pilnveidots, un aiesvētīts ar to pašu.

35 Ka tas, kurš apārkāpj likumu un nedzīvo pēc likuma, bet cenšas pats sev kļūt par likumu un grib dzīvot grēkā, un pilnīgi paliek grēkā, nevar tikt iesvētīts ar likumu, nedz ar bžēlastību, nedz ctaisnību, nedz tiesu. Tādēļ viņiem ir jāpaliek dnešķīstiem.

36 Visām valstībām ir dots likums;

37 un ir daudz avalstību; jo nav vietas, kur nebūtu valstības; un nav valstības, kurai nav vietas, vai nu lielāka vai mazāka valstība.

38 Un katrai valstībai ir dots alikums; un arī katram likumam ir zināmi ierobežojumi un noteikumi.

39 Neviena būtne, kas nedzīvo saskaņā ar šiem anoteikumiem, netiek battaisnota.

40 Jo asaprāts pielīp saprātam; bgudrība saņem gudrību; cpatiesība apskauj patiesību; dšķīstība mīl šķīstību; egaisma pielīp gaismai; žēlastība fiežēlojas par žēlīgajiem un pieprasa savējos; taisnība turpina savu kursu un pieprasa savējos; tiesa noris Viņa, kurš sēž tronī un pārvalda, un īsteno visu, priekšā.

41 Viņš aizprot visu, un viss ir Viņa priekšā, un viss ir visapkārt Viņam; un Viņš ir pār visu un visā, un Viņš ir cauri visam un visapkārt visam; un viss ir ar Viņu un no Viņa, patiesi Dieva, mūžīgi mūžos.

42 Un vēl, patiesi Es saku jums, Viņš visām lietām ir devis likumu, ar ko tās kustas savā abrīdī un savā laikā;

43 un viņu kursi ir noteikti, tieši debess un zemes kursi, kas ietver zemi un visas planētas.

44 Un tās dod agaismu viena otrai savā brīdī un savā laikā, savās minūtēs, savās stundās, savās dienās, savās nedēļās, savos mēnešos, savos gados—viss tas ir bviens gads Dievam, bet ne cilvēkam.

45 Zeme griežas uz saviem spārniem, un asaule dod savu gaismu dienā, un mēness dod savu gaismu naktī, un zvaigznes arī dod savu gaismu, kā tās griežas uz saviem spārniem savā godībā, Dieva bspēkā.

46 Kam Man pielīdzināt šīs valstības, lai jūs varētu saprast?

47 Lūk, tās visas ir valstības, un katrs cilvēks, kas ir redzējis jebkuru vai mazāko no tām, ir aredzējis Dievu, rīkojoties Viņa varenībā un spēkā.

48 Es saku jums, tas ir redzējis Viņu; tomēr Viņš, kas nāca pie asavējiem, netika saprasts.

49 aGaisma spīd tumsībā, un tumsība to nesaprot; tomēr pienāks diena, kad jūs bsapratīsit pat Dievu, būdami atdzīvināti Viņā un ar Viņu.

50 Tad jūs zināsit, ka jūs esat redzējuši Mani, ka Es esmu un ka Es esmu patiesā gaisma, kas ir jūsos, un ka jūs esat Manī; savādāk jums nevarētu veikties.

51 Lūk, Es pielīdzināšu šīs valstības cilvēkam, kam bija lauks, un viņš sūtīja savus kalpus uz lauku uzrakt lauku.

52 Un viņš sacīja pirmajam: Ej un strādā uz lauka, un pirmajā stundā es nākšu pie tevis, un tu redzēsi prieku manā vaigā.

53 Un viņš sacīja otrajam: Ej tu arī uz lauku, un otrajā stundā es apmeklēšu tevi ar prieku savā vaigā.

54 Un arī trešajam, sakot: Es apmeklēšu tevi;

55 un arī ceturtajam un tā tālāk līdz divpadsmitajam.

56 Un lauka kungs devās pie pirmā pirmajā stundā un uzkavējās ar viņu visu to stundu, un viņš tika darīts laimīgs ar kunga vaiga gaismu.

57 Un tad viņš aizgāja no pirmā, lai viņš varētu apmeklēt arī otro un trešo, un ceturto, un tā tālāk līdz divpadsmitajam.

58 Un tā viņi visi saņēma sava kunga vaiga gaismu, katrs cilvēks savā stundā un savā brīdī, un savā laikā—

59 sākot ar pirmo un tā tālāk līdz apēdējam, un no pēdējā līdz pirmajam, un no pirmā līdz pēdējam;

60 katrs cilvēks savā kārtā, līdz viņa stunda bija beigusies, atbilstoši tam, kā viņa kungs bija viņam pavēlējis, lai viņa kungs tiktu godināts viņā un viņš savā kungā, lai viņi visi tiktu godināti.

61 Tādējādi šai līdzībai Es pielīdzināšu visas šīs valstības un to aiedzīvotājus—katra valstība savā stundā un savā brīdī, un savā laikā, atbilstoši tam lēmumam, ko pieņēmis Dievs.

62 Un vēl, patiesi Es saku jums, Mani adraugi, Es atstāju šo sacīto ar jums, lai jūs to bpārdomātu savās sirdīs, ar šo pavēli, ko Es dodu jums, ka jums būs cpiesaukt Mani, kamēr Es esmu tuvu—

63 atuvojieties Man, un Es tuvošos jums; bmeklējiet uzcītīgi Mani, un jūs catradīsit Mani; lūdziet, un jūs saņemsit; klauvējiet, un jums taps atvērts.

64 Viss, ko jūs alūgsit Tēvam Manā Vārdā, tiks jums dots, kas jums ir bnoderīgs;

65 un, ja jūs lūgsit kaut ko, kas nav jums anoderīgs, tas pārvērtīsies jums par bnosodījumu.

66 Lūk, tas, ko jūs dzirdat, ir saucēja abalss tuksnesī—tuksnesī, tāpēc ka jūs nevarat Viņu redzēt—Mana balss, tāpēc ka Mana balss ir bGars, Mans Gars ir patiesība; cpatiesība dzīvo un tai nav gala; un ja tā būs jūsos, tā ies vairumā.

67 Un, ja jūsu acs būs avērsta vienīgi uz Manu bgodību, viss jūsu ķermenis tiks piepildīts ar gaismu, un nebūs tumsības jūsos; un tas ķermenis, kas ir piepildīts ar gaismu, csaprot visu.

68 Tādēļ aiesvētiet sevi, lai jūsu bprāti pievērstos vienīgi Dievam, un pienāks dienas, kad jūs Viņu credzēsit; jo Viņš atsegs Savu seju jums, un tas būs Viņa paša laikā un Viņa paša veidā, un saskaņā ar Viņa paša gribu.

69 Atcerieties to lielo un pēdējo solījumu, kuru Es jums esmu devis; aizmetiet savas atukšās domas un savus pārmērīgos bsmieklus tālu prom no sevis.

70 Uzkavējieties, uzkavējieties šajā vietā un sasauciet svētu sapulci, tieši no tiem, kas ir pirmie strādnieki šajā pēdējā valstībā.

71 Un lai tie, kurus viņi ir abrīdinājuši savā ceļojumā, piesauc To Kungu un apdomā savās sirdīs to brīdinājumu, ko viņi ir saņēmuši, neilgu laiku.

72 Skatieties un raugiet, Es parūpēšos par jūsu ganāmpulkiem un celšu elderus, un sūtīšu pie tiem.

73 Lūk, Es pasteidzināšu Savu darbu savā laikā.

74 Un Es dodu jums, kas esat pirmie astrādnieki šajā pēdējā valstībā, pavēli, lai jūs sapulcētos kopā un noorganizētos, un sagatavotos, un biesvētītu sevi; jā, šķīstiet savas sirdis un cattīriet savas rokas un kājas Manā priekšā, lai Es varētu darīt jūs dtīrus;

75 lai Es varētu liecināt jūsu aTēvam un jūsu Dievam, un Manam Dievam, ka jūs esat tīri no šīs ļaunās paaudzes asinīm; lai Es varētu izpildīt šo solījumu, šo lielo un pēdējo solījumu, kuru Es jums esmu devis, kad Es gribēšu.

76 Es dodu jums arī pavēli, lai no šī brīža jūs turpinātu alūgšanā un bgavēšanā.

77 Un Es dodu jums pavēli, lai jūs amācītu cits citam bvalstības mācību.

78 Māciet uzcītīgi, un Mana alabvēlība jūs pavadīs, lai jūs tiktu bapmācīti pilnīgāk teorijā, principos, mācībā, evaņģēlija likumā, visās lietās, kas piederas Dieva valstībai, kuras jums ir nepieciešams saprast;

79 par lietām gan adebesīs, gan uz zemes, un zem zemes; par to, kas ir bijis, kas ir, kam drīz jānotiek, par to, kas ir mājās, par to, kas ir aiz robežām; par bkariem un tautu apjukumiem, un par spriedumiem, kas ir pār zemi; un arī zināšanām par valstīm un valstībām,—

80 lai jūs būtu sagatavoti visās lietās, kad Es sūtīšu jūs atkal vairot tos aicinājumus, kuros Es esmu jūs aicinājis, un misiju, kurai Es esmu jūs pilnvarojis.

81 Lūk, Es sūtu jūs aliecināt un brīdināt ļaudis, un katram cilvēkam, kurš ticis brīdināts, klājas bbrīdināt savu tuvāko.

82 Tādēļ viņi paliek bez attaisnojuma, un viņu grēki ir uz viņu pašu galvām.

83 Tas, kas Mani alaikus bmeklēs, atradīs Mani un netiks atmests.

84 Tādēļ uzkavējieties un strādājiet uzcītīgi, lai jūs taptu pilnveidoti savā kalpošanā, lai dotos uz priekšu starp acitticībniekiem pēdējo reizi, visi tie, kurus nosauks Tā Kunga mute, lai baizsietu bauslību un aizzīmogotu liecību, un sagatavotu svētos tiesas stundai, kas nāks;

85 lai viņu dvēseles varētu izbēgt no Dieva dusmām, anegantības posta, kas sagaida bezdievīgos gan šajā pasaulē, gan nākamajā pasaulē. Patiesi Es saku jums, lai tie, kas nav pirmie elderi, turpina vīna dārzā, līdz Tā Kunga mute tos baicinās, jo viņu laiks vēl nav pienācis; viņu drānas vēl nav ctīras no šīs paaudzes asinīm.

86 Palieciet tanī abrīvībā, ar ko jūs esat darīti bbrīvi; cneiepinieties dgrēkā, bet lai jūsu rokas ir etīras, līdz Tas Kungs nāks.

87 Jo tikai nedaudz dienas, un azeme bdrebēs un zvalstīsies šurp un turp kā piedzēries cilvēks; un csaule paslēps savu seju un atteiks dot savu gaismu; un mēness peldēsies dasinīs; un ezvaigznes kļūs ļoti dusmīgas un kritīs uz zemi kā vīģes krīt no vīģes koka.

88 Un pēc jūsu liecības nāk niknums un sašutums pār ļaudīm.

89 Jo pēc jūsu liecības nāk azemestrīču liecība, kas radīs vaimanas tās vidū, un cilvēki kritīs zemē un nevarēs nostāvēt.

90 Un arī nāk pērkonu abalss un zibeņu balss, un vētru balss, un jūras viļņu, kas bangojas pāri savām robežām, liecība.

91 Un viss būs asatraukts; un noteikti cilvēku sirdis pamirs izbailēs; jo bailes nāks pār visiem ļaudīm.

92 Un aeņģeļi lidos debesu vidū, saukdami stiprā balsī, pūzdami Dieva bazūni, sakot: Sagatavojieties, sagatavojieties, ak, zemes iedzīvotāji; jo ir atnākusi mūsu Dieva tiesa. Skatieties un raugiet, bLīgavainis nāk; izejiet viņam pretim.

93 Un nekavējoties parādīsies aliela zīme debesīs, un visi ļaudis kopā to redzēs.

94 Un cits eņģelis pūtīs savu bazūni, sakot: Tā alielā bbaznīca, negantību cmāte, kas lika visām tautām dzert no savas dnetiklības dusmu vīna, kas vajāja Dieva svētos, kas izlēja viņu asinis—tā, kura sēž pār lielajiem ūdeņiem un pār jūras salām—lūk, viņa ir zemes enezāles, viņa ir sasieta kūlīšos; viņas saites ir stipras, neviens cilvēks nevar tās atraisīt; tādēļ viņa ir gatava, lai tiktu fsadedzināta. Un viņš pūtīs savu bazūni gan ilgi, gan skaļi, un visas tautas to dzirdēs.

95 Un būs aklusums debesīs pusstundas garumā; un uzreiz pēc tam debesu aizkars tiks atvērts, kā brullis tiek atvērts, kad tas tiek atrullēts, un Tā Kunga cvaigs tiks atsegts;

96 un svētie, kas būs dzīvi uz zemes, tiks atdzīvināti un tiks aaizrauti satikt Viņu.

97 Un tie, kas gulēs kapos, auzcelsies, jo viņu kapi atvērsies, un viņi arī tiks aizrauti satikt Viņu debesu balstu vidū—

98 viņi ir Kristus, apirmie augļi, tie, kas nolaidīsies ar Viņu vispirms, un tie, kas ir uz zemes un savos kapos, kas vispirms tiks aizrauti satikt Viņu; un tas viss ar Dieva eņģeļa skanošās bazūnes balsi.

99 Un pēc tam cits eņģelis pūtīs, kas ir otrā bazūne, un tad nāks to pestīšana, kuri kļūs par Kristus ļaudīm pie Viņa atnākšanas, kuri ir saņēmuši savu daļu tajā acietumā, kas ir sagatavots tiem, lai viņi varētu pieņemt evaņģēliju un tapt btiesāti kā cilvēki miesā.

100 Un vēl, cita bazūne skanēs, kas ir trešā bazūne; un tad nāks to cilvēku agari, kuriem jātiek tiesātiem, un kuri tiek atrasti zem bnosodījuma;

101 un šie ir atlikušie no amirušajiem; un vairs nedzīvos, līdz btūkstoš gadi nebūs beigušies, nedz vairs līdz zemes galam.

102 Un cita bazūne skanēs, kas ir ceturtā bazūne, sakot: Starp tiem ir atrodami tie, kuriem ir jāpaliek līdz tai lielajai un pēdējai dienai, patiesi galam, tie, kas paliks anešķīsti.

103 Un cita bazūne skanēs, kas ir piektā bazūne, kas ir piektais eņģelis, kurš nodod amūžīgo evaņģēliju—laizdamies debesu vidū, visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām;

104 un šī būs viņa bazūnes balss, kas saka visiem ļaudīm gan debesīs, gan uz zemes un tiem, kas ir zem zemes—jo akatra auss to dzirdēs un katrs celis blieksies, un katra mēle atzīsies, kamēr viņi dzirdēs bazūnes skaņu, sakot: cBīstieties Dieva un dodiet godu Viņam, kurš sēž tronī mūžīgi mūžos; jo Viņa tiesas stunda ir atnākusi.

105 Un vēl, cits eņģelis pūtīs savu bazūni, kas ir sestais eņģelis, sakot: Viņa, kas lika visām tautām dzert no savas netiklības dusmu vīna, ir akritusi; viņa ir kritusi, kritusi!

106 Un vēl, cits eņģelis pūtīs savu bazūni, kas ir septītais eņģelis, sakot: Tas ir beidzies; tas ir beidzies! Dieva aJērs ir buzvarējis un cminis vīna spaidu viens pats, patiesi Visvarenā Dieva dusmu niknuma vīna spaidu.

107 Un tad eņģeļi tiks kronēti ar Viņa varenības godību, un asvētie tiks piepildīti ar Viņa bgodību un saņems savu cmantojumu, un tiks darīti dvienlīdzīgi ar Viņu.

108 Un tad pirmais eņģelis atkal pūtīs savu bazūni visu dzīvo ausīs un aatklās cilvēku slepenos darbus un Dieva varenos darbus bpirmajos tūkstoš gados.

109 Un tad otrais eņģelis pūtīs savu bazūni un atklās cilvēku slepenos darbus un viņu sirds domas, un vēlmes, un Dieva varenos darbus otrajos tūkstoš gados—

110 un tā tālāk, līdz septītais eņģelis pūtīs savu bazūni; un viņš stāvēs uz zemes un uz jūras un zvērēs Tā Vārdā, kurš sēd tronī, ka alaika vairs nebūs, un bSātans tiks sasiets, tā vecā čūska, kas tiek saukts par velnu, un netiks atraisīts ctūkstoš gadu garumā.

111 Un tad viņš tiks aatraisīts uz īsu brīdi, lai viņš varētu sapulcināt kopā savus karapulkus.

112 Un aMihaēls, septītais eņģelis, tieši erceņģelis, sapulcinās kopā savus karapulkus, tieši debesu pulkus.

113 Un velns sapulcinās kopā savus karapulkus; tieši elles pulkus, un nāks kaujā pret Mihaēlu un viņa karapulkiem.

114 Un tad nāk diženā Dieva akauja, un velns un viņa karapulki tiks padzīti uz tiem atbilstošo vietu, lai viņiem vispār vairs nebūtu varas pār svētajiem.

115 Jo Mihaēls izcīnīs viņu kaujas un uzvarēs to, kas atiecas pēc Viņa, kas sēd tronī, patiesi Jēra, troņa.

116 Šī ir Dieva un aiesvētīto godība; un viņi vairs neredzēs bnāvi.

117 Tādēļ patiesi Es saku jums, Mani adraugi, sasauciet svētu sapulci, kā Es jums esmu pavēlējis.

118 Un tā kā visiem nav ticības, meklējiet uzcītīgi un amāciet cits citam bgudrības vārdus; jā, meklējiet labākajās cgrāmatās gudrības vārdus; meklējiet zināšanas studējot un arī ar ticību.

119 Organizējieties; sagatavojiet katru nepieciešamo lietu; un izveidojiet anamu, patiesi lūgšanu namu, gavēņa namu, ticības namu, mācīšanās namu, godības namu, kārtības namu, Dieva namu;

120 lai jūsu ienākšana būtu Tā Kunga Vārdā; lai jūsu iznākšana būtu Tā Kunga Vārdā; lai visi jūsu sveicieni būtu Tā Kunga Vārdā ar paceltām rokām uz Visuaugstāko.

121 Tādēļ anovērsieties no visām jūsu vieglajām runām, visiem bsmiekliem, visām jūsu cmiesaskārīgajām vēlmēm, visas jūsu dlepnības un vieglprātības, un visiem jūsu ļaunajiem darbiem.

122 Nozīmējiet savā starpā skolotāju, un lai visi nav runātāji vienlaicīgi; bet lai viens runā noteiktā laikā un lai visi klausās viņa vārdos, lai, kad visi būs runājuši, visi būtu iedvesmoti par visu, un lai katram cilvēkam būtu vienādas privilēģijas.

123 Skatieties, lai jūs amīlētu cits citu, mitējieties būt balkatīgi; mācieties dalīties cits ar citu kā evaņģēlijs prasa.

124 Mitējieties būt aslinki; mitējieties būt netīri; mitējieties bmeklēt vainu cits citā; mitējieties gulēt ilgāk nekā ir nepieciešams; dodieties savā gultā agri, lai jūs nebūtu noguruši; celieties agri, lai jūsu ķermeņi un jūsu prāti tiktu stiprināti.

125 Un pāri visam, tērpieties ažēlsirdības saitēs kā apmetnī, kas ir pilnības un bmiera saites.

126 aLūdziet vienmēr, lai jūs nepagurtu, līdz Es bnākšu. Skatieties un raugiet, Es nākšu ātri un ņemšu jūs pie Sevis. Āmen.

127 Un vēl, nama, kas sagatavots apraviešu skolas prezidijam, kārtība; šī skola izveidota viņu apmācīšanai visās lietās, kas ir tiem nepieciešamas, patiesi visām baznīcas bamatpersonām jeb, citiem vārdiem, tiem, kas ir aicināti kalpošanai baznīcā, sākot ar augstajiem priesteriem līdz pat diakoniem—

128 un šī būs skolas prezidija nama kārtība: Tas, kurš ir nozīmēts par prezidentu jeb skolotāju, būs pastāvīgi atrodams savā vietā namā, kas būs viņam sagatavots.

129 Tādēļ viņš būs pirmais Dieva namā, vietā, kur draudze tai namā var dzirdēt viņa vārdus kārtīgi un skaidri, nerunājot skaļā balsī.

130 Un kad viņš nāk Dieva namā, jo viņam ir jābūt pirmajam namā—lūk, tas ir brīnišķīgi, lai viņš būtu piemērs—

131 lai viņš aziedo sevi lūgšanā uz ceļiem Dieva priekšā, par mūžīgās derības zīmi vai atgādinājumu.

132 Un kad kāds nāks pēc viņa, lai skolotājs pieceļas un ar rokām, kas paceltas uz debesīm, jā, tieši taisni, sveic savu brāli vai brāļus ar šiem vārdiem:

133 Vai tu esi brālis (vai brāļi)? Es sveicu tevi Tā Kunga Jēzus Kristus Vārdā, par mūžīgās derības zīmi vai atgādinājumu, šajā derībā es pieņemu tevi asekot ar apņēmību, kas ir noteikta, nesatricināma un nemainīga, lai būtu par tavu draugu un bbrāli caur Dieva labvēlību mīlestības saitēs, lai staigātu pēc visām Dieva pavēlēm nevainojams, pateicībā, mūžīgi mūžos. Āmen.

134 Un tam, kurš tiek atrasts par necienīgu šim sveicienam, nebūs vietas starp jums; jo jūs nepieļausit, lai Mans nams tiek viņa aapgānīts.

135 Un tas, kurš nāk iekšā un ir uzticīgs Manā priekšā, un ir brālis vai ja viņi ir brāļi, viņš sveicinās prezidentu vai skolotāju ar rokām, kas paceltas uz debesīm, ar to pašu lūgšanu un derību vai sakot „āmen”, par zīmi tam pašam.

136 Lūk, patiesi Es saku jums, šis jums ir paraugs sveicienam savā starpā Dieva namā, praviešu skolā.

137 Un jūs esat aicināti darīt to ar lūgšanu un pateicību, kā paudīs Gars visos jūsu darbos Tā Kunga namā, praviešu skolā, lai tas varētu kļūt par svētnīcu, par Svētā Gara mājokli jūsu aiedvesmošanai.

138 Un jūs nepieņemsit nevienu savā starpā šajā skolā, kā tikai tad, ja tas ir tīrs no šīs paaudzes aasinīm;

139 un viņš tiks pieņemts ar kāju amazgāšanas priekšraksta izpildīšanu, jo šādam nolūkam kāju mazgāšanas priekšraksts tika ieviests.

140 Un vēl, kāju mazgāšanas priekšraksta izpildīšana ir jāvada prezidentam vai baznīcas prezidējošajam elderam.

141 Tas ir jāizpilda ar lūgšanu; un pēc maizes un vīna abaudīšanas viņam ir jāapsienas pēc bparauga, kas ir dots Jāņa liecības par Mani trīspadsmitajā nodaļā. Āmen.