Svētie Raksti
Mācība un Derības 5


5. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada martā, pēc Martina Herisa lūguma.

1–10, Šī paaudze saņems Tā Kunga vārdu caur Džozefu Smitu; 11–18, Trīs liecinieki liecinās par Mormona Grāmatu; 19–20, Tā Kunga vārds tiks apstiprināts tāpat kā agrākajos laikos; 21–35, Martins Heriss var nožēlot grēkus un būt viens no lieciniekiem.

1 Lūk, Es saku tev, ka tā kā Mans kalps aMartins Heriss vēlējās liecību no Manas rokas, ka tu, Mans kalps Džozefs Smits, jaunākais, esi dabūjis tās bplāksnes, par kurām tu esi liecinājis un sniedzis liecību, ka tu tās esi saņēmis no Manis;

2 un tagad lūk, to tu pateiksi viņam—Tas, kurš runāja uz tevi, sacīja tev: Es, Tas Kungs, esmu Dievs, un esmu devis šīs lietas tev, Savam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam, un esmu pavēlējis tev, lai tu stāvētu kā aliecinieks par šīm lietām;

3 un Es esmu licis tev, lai tu stātos derībā ar Mani, ka tu nerādīsi tās, izņemot tikai tiem acilvēkiem, kuriem Es tev pavēlēšu; un tev nav bvaras pār tām, ja vien Es tev to nedodu.

4 Un tev ir dota dāvana tulkot plāksnes; un šī ir pirmā dāvana, ko Es tev esmu devis; un Es esmu pavēlējis, lai tu nepretendētu ne uz vienu citu dāvanu, līdz Mans nodoms ir piepildīts šajā; jo Es nedāvāšu tev nevienu citu dāvanu, līdz tas nebūs pabeigts.

5 Patiesi Es saku tev, ka ak vai nāks pār zemes iedzīvotājiem, ja viņi aneuzklausīs Manus vārdus;

6 jo nākotnē tu tiksi aordinēts un dosies, un nodosi Manus bvārdus cilvēku bērniem.

7 Lūk, ja viņi aneticēs Maniem vārdiem, viņi neticēs tev, Manam kalpam Džozefam Smitam, pat ja būtu iespējams, ka tu parādītu viņiem visas šīs lietas, ko Es tev esmu nodevis.

8 Ak, šī aneticīgā un bstūrgalvīgā paaudze—Manas dusmas ir iedegušās pret tiem.

9 Lūk, patiesi Es saku tev, Es esmu apataupījis šīs lietas, ko Es esmu uzticējis tev, Savam kalpam Džozefam, Manam gudram nolūkam, un tas tiks darīts zināms nākamajām paaudzēm;

10 bet šī paaudze saņems Manu vārdu caur tevi;

11 un papildus tavai liecībai, aliecība no trim Maniem kalpiem, kurus Es aicināšu un ordinēšu, kuriem Es parādīšu šīs lietas, un viņi ies ar Maniem vārdiem, kas ir doti caur tevi.

12 Jā, viņi droši zinās, ka šīs lietas ir patiesas, jo no debesīm Es to paziņošu viņiem.

13 Es došu viņiem spēku, lai viņi varētu ieraudzīt un apskatīt šīs lietas, kā tās ir;

14 un anevienam citam Es nedāvāšu šo spēku saņemt šo pašu liecību šinī paaudzē, šinī pašā sākumā, kad Mana bbaznīca ceļas un iznāk no mežonīga apvidus—skaidra kā cmēness un gaiša kā saule, un briesmīga kā armija ar karogiem.

15 Un trīs aliecinieku liecību Es sūtīšu par Manu vārdu.

16 Un lūk, itin visus, kas atic Maniem vārdiem, tos bpiemeklēšu Es ar Sava cGara dizpausmēm; un tie epiedzims no Manis, patiesi no ūdens un no Gara—

17 un jums ir vēl jāpagaida mazliet, jo jūs vēl neesat aordinēti

18 un viņu liecība arī tiks sūtīta šīs paaudzes anosodīšanai, ja viņi nocietinās savas sirdis pret tiem;

19 jo iznīcinošs aposts tiks sūtīts starp zemes iedzīvotājiem, un tiks turpmāk izliets laiku pa laikam, ja viņi bnenožēlos grēkus, līdz zeme būs ctukša un tās iedzīvotāji izdeldēti un pilnīgi iznīcināti ar Manas datnākšanas spožumu.

20 Lūk, Es stāstu tev šīs lietas, tāpat kā Es astāstīju ļaudīm par Jeruzālemes izpostīšanu; un Mans bvārds tiks apstiprināts šinī laikā, kā tas līdz šim ir ticis apstiprināts.

21 Un tagad, Mans kalp Džozef, Es pavēlu tev nožēlot grēkus un staigāt taisnīgāk Manā priekšā, un nepiekāpties vairs cilvēku pierunāšanām;

22 un lai tu būtu stingrs to pavēļu aturēšanā, kuras Es tev došu; un ja tu to darīsi, lūk, Es dāvāšu tev mūžīgo dzīvi, pat ja tu tiksi bnogalināts.

23 Un tagad, Mans kalp Džozef, Es runāju uz tevi vēlreiz par to avīrieti, kas gribēja liecību—

24 lūk, Es saku viņam, viņš paaugstina pats sevi un pietiekami nepazemojas Manā priekšā; bet ja viņš metīsies ceļos Manā priekšā un pazemosies varenā lūgšanā un ticībā, ar patiesu sirdi, tad Es ļaušu viņam askatīt tās lietas, ko viņš grib redzēt.

25 Un tad viņš sacīs šīs paaudzes ļaudīm: Lūk, es esmu redzējis tās lietas, ko Tas Kungs ir rādījis Džozefam Smitam, jaunākajam, un es tiešām azinu, ka tās ir patiesas, jo es tās esmu redzējis, jo tās ir tikušas parādītas man ar Dieva un nevis ar cilvēka spēku.

26 Un Es, Tas Kungs, pavēlu viņam, Savam kalpam Martinam Herisam, lai viņš tiem neteiktu neko vairāk par šīm lietām, izņemot to, ka viņš pateiks: Es esmu redzējis tās, un tās ir tikušas parādītas man ar Dieva spēku; un šie ir tie vārdi, ko viņš sacīs.

27 Bet, ja viņš to noliegs, viņš lauzīs derību, ko viņš pirms tam ir derējis ar Mani, un lūk, viņš ir nosodīts.

28 Un tagad, ja vien viņš nepazemosies un neatzīsies Man par to, ko viņš ir darījis, kas ir bijis nepareizi, un nenoslēgs derību ar Mani, ka viņš turēs Manas pavēles, un neīstenos ticību Manī, lūk, Es saku viņam, viņš to neredzēs, jo Es neļaušu viņam skatīt tās lietas, par kurām Es esmu runājis.

29 Un ja tas ir tā, Es pavēlu tev, Mans kalp Džozef, lai tu teiktu viņam, lai viņš vairs tā nedarītu, nedz arī traucētu Mani vēl par šo lietu.

30 Un, ja tas ir tā, lūk, Es saku tev, Džozef, kad tu būsi pārtulkojis nedaudz vairāk lappušu, tu pārtrauksi uz kādu brīdi, līdz kamēr Es tev atkal nepavēlēšu; tad tu atkal varēsi tulkot.

31 Un, ja tu tā nedarīsi, lūk, tev vairs nebūs dāvanas, un Es paņemšu prom no tevis tās lietas, kuras Es tev esmu uzticējis.

32 Un tagad, lūk, tāpēc, ka Es paredzu slēpņus, kas būs, lai iznīcinātu tevi, jā, Es paredzu, ka, ja Mans kalps Martins Heriss nepazemosies un nesaņems liecību no Manas rokas, tad viņš kritīs grēkā;

33 un ir daudzi, kas ir slēpnī, lai aiznīcinātu tevi no zemes virsas; un dēļ tā, lai tavas dienas tiktu paildzinātas, Es dodu tev šīs pavēles.

34 Jā, dēļ tā Es esmu teicis: Apstājies un stāvi klusu, līdz Es tev nepavēlēšu, un Es anodrošināšu līdzekļus, ar kuriem tu varēsi paveikt to, ko Es tev esmu pavēlējis.

35 Un, ja tu būsi auzticīgs, turot Manas pavēles, tu tiksi bpaaugstināts pēdējā dienā. Āmen.