Svētie Raksti
Mācība un Derības 9
iepriekšējais nākamais

9. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Oliveram Kauderijam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada aprīlī. Olivers tiek pamācīts būt pacietīgs un tiek mudināts pagaidām drīzāk būt apmierinātam ar tā, ko diktē tulkotājs, pierakstīšanu, nekā mēģināt tulkot.

1–6, Citiem senajiem pierakstiem vēl vajadzēs tikt tulkotiem; 7–14, Mormona Grāmata jātulko ar mācīšanos un garīgu apstiprinājumu.

1 Lūk, Es saku tev, Mans dēls, ka, tāpēc ka tu anetulkoji atbilstoši tam, ko tu biji vēlējies no Manis, un iesāki atkal brakstīt Manam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam, tādēļ Es gribu, lai tu turpinātu, līdz tu būsi pabeidzis šo pierakstu, ko Es esmu uzticējis viņam.

2 Un tad, lūk, Man ir aciti bpieraksti, kurus Es došu tavā varā, lai tu varētu palīdzēt pārtulkot.

3 Esi pacietīgs, mans dēls, jo tā ir gudrība Manī, un nav nepieciešams, lai tu pašreizējā brīdī tulkotu.

4 Lūk, darbs, ko tu esi aicināts darīt, ir rakstīt Manam kalpam Džozefam.

5 Un lūk, tas ir tāpēc, ka tu neturpināji, kā tu biji iesācis, kad tu sāki tulkot, ka Es esmu paņēmis šo privilēģiju prom no tevis.

6 aNekurni, mans dēls, jo tā ir gudrība Manī, ka Es esmu rīkojies ar tevi šādā veidā.

7 Lūk, tu neesi sapratis, tu domāji, ka Es tev to došu, kad tu pats nepūlēsies, izņemot tikai, kā palūgt Man.

8 Bet, lūk, Es saku tev, ka tev ir ajānoskaidro tas savā prātā; tad tev ir bjāprasa Man, vai tas ir pareizi, un, ja tas ir pareizi, Es likšu, lai tava csirds tevī ddegtu; tādējādi tu ejutīsi, ka tas ir pareizi.

9 Bet, ja tas nav pareizi, tev nebūs tādu sajūtu, bet tev būs aprāta apstulbums, kas tev liks aizmirst to, kas ir bijis nepareizi, tādējādi tu nevarēsi rakstīt to, kas ir svēts, izņemot tikai, ja tas tev būs dots no Manis.

10 Tagad, ja tu būtu to zinājis, tu būtu varējis atulkot; tomēr nav nepieciešams, lai tu tagad tulkotu.

11 Lūk, tas bija nepieciešams, kad tu iesāki; bet tu anobijies, un laiks ir pagājis, un tagad tas nav nepieciešams.

12 Jo, vai tu neredzi, ka Es esmu devis Savam kalpam aDžozefam pietiekami spēka, ar ko tas tiek kompensēts? Un nevienu no jums Es neesmu nosodījis.

13 Dari to, ko Es esmu pavēlējis tev, un tev veiksies. Esi uzticīgs un nepadodies nevienam akārdinājumam.

14 Stāvi stingri tanī adarbā, kuram Es esmu baicinājis tevi, un neviens mats no tavas galvas nezudīs, un tu tiksi cpaaugstināts pēdējā dienā. Āmen.