Svētie Raksti
Mācība un Derības 14


14. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Deividam Vitmeram Feijetā, Ņujorkas štatā, 1829. gada jūnijā. Vitmeru ģimene bija kļuvusi dziļi ieinteresēta Mormona Grāmatas tulkošanā. Pravietis bija apmeties Pītera Vitmera, vecākā, mājā, kur viņš dzīvoja, līdz tulkošanas darbs tika novests līdz galam un autortiesības uz iznākošo grāmatu bija nostiprinātas. Trīs no Vitmera dēliem, katrs saņēmis liecību par darba patiesumu, sāka dziļi interesēties par saviem personīgajiem pienākumiem. Šī atklāsme un divas nākamās (15. un 16. nodaļa) tika dotas, atbildot caur Urīmu un Tumīmu uz vaicāto. Deivids Vitmers vēlāk kļuva par vienu no Mormona Grāmatas Trim lieciniekiem.

1–6, Vīna dārza strādnieki iegūs glābšanu; 7–8, Mūžīgā dzīve ir lielākā no Dieva dāvanām; 9–11, Kristus radīja debesis un zemi.

1 Liels un brīnumains darbs drīz sāksies pie cilvēku bērniem.

2 Lūk, Es esmu Dievs; pievērsiet vērību Manam vārdam, kas ir dzīvs un spēcīgs, asāks par abpusgriezīgu zobenu, pāršķeļot gabalos gan locītavas, gan kaulu smadzenes; tāpēc pievērsiet vērību Manam vārdam.

3 Lūk, druva jau ir balta pļaujai; tāpēc tas, kurš vēlas pļaut, tas lai laiž darbā savu sirpi ar visu savu spēku un pļauj, līdz diena beidzas, lai viņš varētu sakrāt savai dvēselei mūžīgo glābšanu Dieva valstībā.

4 Jā, ikviens, kas laidīs darbā savu sirpi un pļaus, ir Dieva aicināts.

5 Tāpēc, ja tu lūgsi no Manis, tu saņemsi; ja tu klauvēsi, tev taps atvērts.

6 Centies radīt un nostiprināt Manu Ciānu. Turi Manas pavēles visās lietās.

7 Un, ja tu turēsi Manas pavēles un pastāvēsi līdz galam, tev būs mūžīgā dzīve, šī dāvana ir lielākā no visām Dieva dāvanām.

8 Un notiks, ka, ja tu lūgsi Tēvam Manā Vārdā, ticībā ticot, tu saņemsi Svēto Garu, kas dod atziņu, lai tu varētu stāvēt kā liecinieks par tām lietām, ko tu būsi gan dzirdējis, gan redzējis, un arī lai tu varētu sludināt grēku nožēlošanu šai paaudzei.

9 Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, dzīvā Dieva Dēls, kas radījis debesis un zemi, gaisma, kura nevar tikt noslēpta tumsībā;

10 tādēļ Man jānes Mana evaņģēlija pilnība no citticībniekiem līdz Israēla namam.

11 Un lūk, tu esi Deivids, un tu esi aicināts palīdzēt, par ko, ja tu to darīsi un būsi uzticīgs, tu tiksi svētīts gan garīgi, gan laicīgi, un liels būs tavs atalgojums. Āmen.