Svētie Raksti
Mācība un Derības 57


57. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Ciānā, Džeksonas apgabalā, Misūri štatā, 1831. gada 20. jūlijā. Pakļaujoties Tā Kunga pavēlei—doties uz Misūri, kur Viņš atklās tiem viņu „mantojuma zem[i]” (52. nodaļa), elderi bija devušies no Ohaio štata līdz Misūri štata rietumu robežai. Džozefs Smits apcerēja lamaniešu stāvokli un izbrīnā sev vaicāja: „Kad tuksnesis uzplauks kā roze? Kad Ciāna tiks uzcelta savā godībā, un kur Tavs templis stāvēs, pie kura visas tautas nāks pēdējās dienās?” Pēc tam viņš saņēma šo atklāsmi.

1–3, Independence Misūri štatā ir vieta Ciānas pilsētai un templim; 4–7, Svētajiem ir jāpērk zemes un jāsaņem mantojums šajā apgabalā; 8–16, Sidnijam Gilbertam ir jānodibina veikals, Viljamam V. Felpsam ir jābūt iespiedējam, un Oliveram Kauderijam ir jārediģē materiāls publicēšanai.

1 Klausieties, ak jūs, Manas baznīcas elderi, saka Tas Kungs, jūsu Dievs, kas ir sapulcinājis jūs kopā, saskaņā ar Manām pavēlēm, šajā zemē, kas ir Misūri zeme, kas ir zeme, ko Es esmu noteicis un iesvētījis svēto sapulcināšanai.

2 Tādēļ šī ir apsolītā zeme un vieta Ciānas pilsētai.

3 Un tā saka Tas Kungs, jūsu Dievs, ja jūs gribat saņemt gudrību, šeit ir gudrība. Lūk, šī vieta, kas tagad tiek saukta Independence, ir centrālā vieta; un vieta templim atrodas uz rietumiem, uz zemesgabala, kas nav tālu no tiesas nama.

4 Tādēļ tā ir gudrība, ka šo zemi ir jānopērk svētajiem un arī katru gabalu, kas atrodas uz rietumiem, līdz pat līnijai, kas iet tieši starp jūdiem un citticībniekiem;

5 un arī katru gabalu, kas robežojas ar prērijām, cik daudz Mani mācekļi var nopirkt zemes. Lūk, tā ir gudrība, lai viņi varētu iegūt to mūžīgā mantojumā.

6 Un lai Mans kalps Sidnijs Gilberts paliek tajā amatā, kurā Es esmu viņu nozīmējis—saņemt naudu, būt par baznīcas pārstāvi, pirkt zemes visos apgabalos visapkārt tik, cik vien var izdarīt taisnībā un kā gudrība norādīs.

7 Un lai Mans kalps Edvards Pārtridžs paliek tajā amatā, kurā Es esmu viņu nozīmējis, un izdala svētajiem viņu mantojumu, tā kā Es esmu pavēlējis; un arī tie, kurus viņš ir nozīmējis palīdzēt viņam.

8 Un vēl, patiesi Es saku jums, lai Mans kalps Sidnijs Gilberts apmetas šajā vietā un nodibina veikalu, lai viņš varētu pārdot preces bez apmāna, lai viņš varētu iegūt naudu, ar ko pirkt zemes svēto labumam, un lai viņš varētu iegūt visu, kas mācekļiem var būt nepieciešams, lai izvietotu tos viņu mantojumā.

9 Un arī lai Mans kalps Sidnijs Gilberts dabū atļauju—lūk, šeit ir gudrība, un, kas lasa, tas lai saprot—lai viņš varētu sūtīt preces arī ļaudīm, tieši ar tiem, kurus viņš kā lietvežus nodarbinās savā darbā;

10 un tā apgādāt Manus svētos, lai Mans evaņģēlijs tiktu sludināts tiem, kas sēd tumsībā un nāves zonā un ēnā.

11 Un vēl, patiesi Es saku jums, lai Mans kalps Viljams V. Felpss tiek izvietots šajā vietā un nozīmēts par iespiedēju baznīcai.

12 Un raugiet, ja pasaule pieņems viņa rakstus—lūk, šeit ir gudrība,—lai viņš iegūst visu, ko viņš var iegūt taisnībā svēto labumam.

13 Un lai Mans kalps Olivers Kauderijs palīdz viņam, tā kā Es esmu pavēlējis, katrā vietā, ko Es viņam noteikšu, kopēt, labot un atlasīt, lai viss būtu pareizi Manā priekšā, kā to pierādīs Gars caur viņu.

14 Un tā lai tie, par kuriem Es runāju, tiek izvietoti Ciānas zemē tik ātri, cik vien var, ar savām ģimenēm, lai darītu tās lietas, par kurām Es runāju.

15 Un tagad attiecībā uz sapulcināšanu,—lai bīskaps un pārstāvis veic sagatavošanas darbus priekš tām ģimenēm, kam ir pavēlēts nākt uz šo zemi, cik ātri vien iespējams, un izvieto tos viņu mantojumā.

16 Un atlikušajiem, gan elderiem, gan baznīcas locekļiem, tālākie norādījumi tiks doti vēlāk. Patiesi tā. Āmen.