Mācība un Derības 57
  Footnotes
  Theme

  57. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Ciānā, Džeksonas pavalstī, Misūri štatā, 1831. gada 20. jūlijā (History of the Church, 1. sēj., 189–190. lpp.). Pakļaujoties Tā Kunga pavēlei (52. nodaļa), elderi bija devušies no Kērtlandes uz Misūri štatu ar daudziem dažādiem piedzīvojumiem un zināmu pretestību. Domājot par lamaniešu stāvokli un civilizācijas, kultūras trūkumu, un reliģiju starp cilvēkiem vispār, Pravietis izsaucās: „Kad tuksnesis uzplauks kā roze? Kad Ciāna tiks uzcelta savā godībā, un kur Tavs templis stāvēs, pie kura visas tautas nāks pēdējās dienās?” (History of the Church, 1. sēj. 189. lpp.). Pēc tam viņš saņēma šo atklāsmi.

  1–3, Independence, Misūri štatā ir vieta Ciānas pilsētai un templim; 4–7, Svētajiem ir jāpērk zemes un jāsaņem mantojums šajā apgabalā; 8–16, Sidnijam Gilbertam ir jānodibina veikals, V. V. Felpsam ir jābūt iespiedējam un Oliveram Kauderijam ir jārediģē materiāls publicēšanai.

  1 Klausieties, ak jūs, Manas baznīcas elderi, saka Tas Kungs, jūsu Dievs, kas ir sapulcinājis jūs kopā, saskaņā ar Manām pavēlēm, šajā zemē, kas ir aMisūri zeme, kas ir bzeme, ko Es esmu noteicis un ciesvētījis dsvēto sapulcināšanai.

  2 Tādēļ šī ir apsolītā zeme un avieta bCiānas pilsētai.

  3 Un tā saka Tas Kungs, jūsu Dievs, ja jūs gribat saņemt gudrību, šeit ir gudrība. Lūk, šī vieta, kas tagad tiek saukta Independence, ir centrālā vieta; un vieta atemplim atrodas uz rietumiem, uz zemesgabala, kas nav tālu no tiesas nama.

  4 Tādēļ, tā ir gudrība, ka šo zemi ir ajānopērk svētajiem, un arī katru gabalu, kas atrodas uz rietumiem, līdz pat līnijai, kas iet tieši starp bjūdiem un citticībniekiem;

  5 un arī katru gabalu, kas robežojas ar prērijām, cik daudz Mani mācekļi var anopirkt zemes. Lūk, tā ir gudrība, lai viņi varētu biegūt to mūžīgā mantojumā.

  6 Un lai Mans kalps Sidnijs Gilberts paliek tajā amatā, kurā Es esmu viņu nozīmējis—saņemt naudu, būt par baznīcas apārstāvi, pirkt zemes visos apgabalos visapkārt tik, cik vien var izdarīt taisnībā un kā gudrība norādīs.

  7 Un lai Mans kalps aEdvards Partridžs paliek tajā amatā, kurā Es esmu viņu nozīmējis, un bizdala svētajiem viņu mantojumu, tā kā Es esmu pavēlējis; un arī tie, kurus viņš ir nozīmējis palīdzēt viņam.

  8 Un vēl, patiesi Es saku jums, lai Mans kalps Sidnijs Gilberts apmetas šajā vietā un nodibina veikalu, lai viņš varētu pārdot preces bez apmāna, lai viņš varētu iegūt naudu ar ko pirkt zemes svēto labumam, un lai viņš varētu iegūt visu, kas mācekļiem var būt nepieciešams, lai izvietotu tos viņu mantojumā.

  9 Un arī lai Mans kalps Sidnijs Gilberts dabū atļauju—lūk, šeit ir gudrība, un kas lasa, tas lai saprot—lai viņš varētu sūtīt preces arī ļaudīm, tieši ar tiem, kurus viņš kā lietvežus nodarbinās savā darbā;

  10 un tā apgādāt Manus svētos, lai Mans evaņģēlijs varētu tikt sludināts tiem, kas sēd atumsībā un bnāves zonā un ēnā.

  11 Un vēl, patiesi Es saku jums, lai Mans kalps aViljams V. Felpss tiek izvietots šajā vietā un nozīmēts par biespiedēju baznīcai.

  12 Un raugiet, ja pasaule pieņems viņa rakstus—lūk, šeit ir gudrība,—lai viņš iegūst visu, ko viņš var iegūt taisnībā svēto labumam.

  13 Un lai Mans kalps aOlivers Kauderijs palīdz viņam, tā kā Es esmu pavēlējis, katrā vietā, ko Es viņam noteikšu, kopēt, labot un atlasīt, lai viss varētu būt pareizi Manā priekšā, kā to pierādīs Gars caur viņu.

  14 Un tā, lai tie, par kuriem Es runāju, tiek izvietoti Ciānas zemē tik ātri, cik vien var, ar savām ģimenēm, lai darītu tās lietas, par kurām Es runāju.

  15 Un tagad attiecībā uz sapulcināšanu,—lai bīskaps un pārstāvis veic sagatavošanas darbus priekš tām ģimenēm, kam ir pavēlēts nākt uz šo zemi, cik ātri vien iespējams, un izvieto tos viņu mantojumā.

  16 Un atlikušajiem, gan elderiem, gan baznīcas locekļiem, tālākie norādījumi tiks doti vēlāk. Patiesi tā. Āmen.