Svētie Raksti
Mācība un Derības 103


103. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1834. gada 24. februārī. Šī atklāsme tika saņemta pēc Pārlija P. Preta un Laimena Vaita ierašanās Kērtlandē, Ohaio štatā, kuri bija nākuši no Misūri štata, lai apspriestos ar Pravieti attiecībā uz palīdzību un svēto atjaunošanu viņu zemēs Džeksonas apgabalā.

1–4, Kāpēc Tas Kungs ļāva, lai svētie Džeksonas apgabalā tiktu vajāti; 5–10, Svētie gūs virsroku, ja viņi turēs pavēles; 11–20, Ciānas pestīšana nāks ar spēku, un Tas Kungs ies Saviem ļaudīm pa priekšu; 21–28, Svētajiem ir jāsapulcējas Ciānā, un tie, kas noliek savas dzīvības, tās atkal atradīs; 29–40, Dažādi brāļi tiek aicināti veidot Ciānas nometni un doties uz Ciānu; viņiem tiek apsolīta uzvara, ja viņi būs uzticīgi.

1 Patiesi Es saku jums, Mani draugi, lūk, Es došu jums atklāsmi un pavēli, lai jūs varētu zināt, kā arīkoties, izpildot savus pienākumus, kas attiecas uz jūsu brāļu glābšanu un bpestīšanu, kuri ir tikuši izklīdināti pa Ciānas zemi;

2 tikdami adzīti un sisti no Manu ienaidnieku rokām, uz kuriem Es izliešu Savas dusmas bez mēra Manis noliktajā laikā.

3 Jo Es esmu pacietis viņus tiktāl, lai viņi apiepildītu savu nekrietnību mēru, lai viņu kauss būtu pilns;

4 un lai tie, kas saucas Manā Vārdā, tiktu apārmācīti īsu brīdi ar lielu un smagu pārmācību, tāpēc ka viņi pilnībā bneuzklausīja tos priekšrakstus un pavēles, ko Es tiem devu.

5 Bet patiesi Es saku jums, ka Es esmu pieņēmis lēmumu, ko Mani ļaudis izpildīs, tiktāl cik viņi uzklausīs no šīs pašas stundas apadomu, ko Es, Tas Kungs, viņu Dievs, tiem došu.

6 Lūk, viņi sāks—tāpēc ka Es to esmu nolēmis—gūt virsroku pār Maniem ienaidniekiem no šīs pašas stundas.

7 Un araugoties pildīt visus vārdus, ko Es, Tas Kungs, viņu Dievs, runāšu uz tiem, viņi nekad nepārstās gūt virsroku, līdz pasaules bķēniņvalstis būs pakļautas zem Manām kājām un zeme tiks catdota dsvētajiem, lai ebūtu tiem mūžīgi mūžos.

8 Bet ciktāl viņi aneturēs Manas pavēles un neraudzīsies ievērot visus Manus vārdus, pasaules ķēniņvalstis gūs virsroku pār tiem.

9 Jo viņi bija nolikti būt par pasaules agaismu un par cilvēku glābējiem;

10 un ciktāl viņi nav cilvēku glābēji, viņi ir kā asāls, kas zaudējusi savu garšu, un no tā laika kļūst nekam nederīga, bet kā vien ārā izmetama un saminama zem cilvēku kājām.

11 Bet patiesi Es saku jums, Es esmu nolēmis, ka jūsu brāļi, kas ir tikuši izklīdināti, atgriezīsies savu mantojumu azemēs un atjaunos Ciānas izpostītās vietas.

12 Jo pēc adaudzām bēdām, kā Es teicu jums iepriekšējā pavēlē, nāk svētība.

13 Lūk, šī ir tā svētība, ko Es jums esmu apsolījis pēc jūsu bēdām un jūsu brāļu bēdām—jūsu pestīšana un jūsu brāļu pestīšana, patiesi viņu atjaunošana Ciānas zemē, lai tiktu nostiprināti un nekad vairs netiktu gāzti.

14 Tomēr, ja viņi apgānīs savus mantojumus, viņi tiks gāzti; jo Es nesaudzēšu viņus, ja viņi apgāna savus mantojumus.

15 Lūk, Es saku jums, Ciānas pestīšanai jānāk ar spēku;

16 tādēļ Es celšu Saviem ļaudīm vīru, kurš vadīs viņus, līdzīgi kā aMozus vadīja Israēla bērnus.

17 Jo jūs esat Israēla bērni un no aĀbrahāma sēklas, un jums ir jātiek izvestiem no jūga ar spēku un ar izstieptu roku.

18 Un kā jūsu tēvi tika vesti pirmo reizi, patiesi tā notiks Ciānas pestīšana.

19 Tādēļ lai jūsu sirdis nepagurst, jo Es nesaku jums, kā Es teicu jūsu tēviem: Mans aeņģelis ies jums pa priekšu, bet bEs pats ne.

20 Bet Es saku jums: Mani aeņģeļi ies jums pa priekšu, un arī Es pats būšu klāt, un pēc laika jūs biegūsit labu zemi.

21 Patiesi, patiesi Es saku jums, ka Mans kalps Džozefs Smits, jaunākais, ir tas avīrs, ko Es pielīdzināju kalpam, uz kuru bvīna dārza kungs runāja līdzībā, ko Es jums devu.

22 Tādēļ lai Mans kalps Džozefs Smits, jaunākais, saka Mana nama aspēkam, maniem jaunajiem un pusmūža vīriem: Sapulcējieties kopā Ciānas zemē, uz zemes, ko Es esmu pircis par naudu, kas tikusi Man veltīta.

23 Un lai visas draudzes sūta gudrus vīrus ar savu naudu un apērk zemes, kā Es tiem esmu pavēlējis.

24 Un cik daudz Mani ienaidnieki nāks pret jums, lai izdzītu jūs no Manas labās azemes, ko Es esmu iesvētījis būt par Ciānas zemi, patiesi no jūsu pašu zemēm, pēc šīm liecībām, ko jūs esat nesuši Manā priekšā pret tiem, jūs tos nolādēsit;

25 un kuru jūs nolādēsit, to Es nolādēšu, un jūs atriebsit par Mani Maniem ienaidniekiem.

26 Un Es būšu jums klāt, pat aatriebjot par Mani Maniem ienaidniekiem līdz trešajai un ceturtajai paaudzei tiem, kas ienīst Mani.

27 Lai neviens cilvēks nebīstas nolikt savu dzīvību Manis dēļ, jo kurš anoliek savu dzīvību Manis dēļ, to atkal atradīs.

28 Un kurš nevēlas nolikt savu dzīvību Manis dēļ, nav Mans māceklis.

29 Tā ir Mana griba, lai Mans kalps aSidnijs Rigdons paceltu savu balsi draudzēs austrumu zemēs, sagatavojot draudzes turēt tās pavēles, ko Es esmu devis tiem attiecībā par Ciānas atjaunošanu un pestīšanu.

30 Tā ir Mana griba, lai Mans kalps aPārlijs P. Prets un Mans kalps Laimens Vaits neatgrieztos savu brāļu zemē, līdz viņi nesavāks grupas, lai dotos uz Ciānas zemi, pa desmit vai pa divdesmit, vai pa piecdesmit, vai pa simts, līdz viņi savāks skaitā pieci simti no Mana nama bspēka.

31 Lūk, tā ir Mana griba, lūdziet un jūs saņemsit, bet cilvēki ane vienmēr dara Manu gribu.

32 Tādēļ, ja jūs nevarat savākt piecus simtus, centieties uzcītīgi, lai varbūt jūs varētu savākt trīs simtus.

33 Un, ja jūs nevarat savākt trīs simtus, centieties uzcītīgi, lai varbūt jūs varētu savākt vienu simtu.

34 Bet patiesi Es saku jums, pavēli Es dodu jums, lai jūs nedotos uz Ciānas zemi, līdz jūs nebūsit savākuši simtu no Mana nama spēka, lai dotos ar jums uz Ciānas zemi.

35 Tādēļ, kā Es jums teicu, lūdziet, un jūs saņemsit, lūdziet nopietni, lai varbūt Mans kalps Džozefs Smits, jaunākais, varētu iet ar jums un vadīt Manus ļaudis, un organizēt Manu valstību uz aiesvētītās zemes, un nostiprināt Ciānas bērnus uz likumiem un pavēlēm, kas ir tikušas un kas tiks dotas jums.

36 Visa uzvara un godība tiks īstenota caur jūsu auzcītību, uzticību un ticības blūgšanām.

37 Lai Mans kalps Pārlijs P. Prets ceļo ar Manu kalpu Džozefu Smitu, jaunāko.

38 Lai Mans kalps Laimens Vaits ceļo ar Manu kalpu Sidniju Rigdonu.

39 Lai Mans kalps Hairams Smits ceļo ar Manu kalpu Frederiku G. Viljamsu.

40 Lai Mans kalps Orsons Haids ceļo ar Manu kalpu Orsonu Pretu, kur vien Mans kalps Džozefs Smits, jaunākais, tiem ieteiks, izpildot šīs pavēles, ko Es esmu jums devis, un pārējo atstājiet Manās rokās. Patiesi tā. Āmen.