Mācība un Derības 15
  Footnotes
  Theme

  15. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Džonam Vitmeram Faijetā, Ņujorkas štatā, 1829. gada jūnijā (History of the Church, 1. sēj., 50. lpp.). (Skat. 14. nodaļas priekšvārdu.) Vēstījums ir ļoti un iespaidīgi personisks tajā apstāklī, ka Tas Kungs pasaka par to, kas bija zināms tikai Džonam Vitmeram un Viņam pašam. Džons Vitmers vēlāk kļuva par vienu no Mormona Grāmatas Astoņiem lieciniekiem.

  1–2, Tā Kunga roka ir pār visu zemi; 3–6, Sludināt evaņģēliju un glābt dvēseles ir pati vērtīgākā lieta.

  1 Klausies, manu kalp Džon, un ieklausies Jēzus Kristus, Tava Kunga un Tava Pestītāja, vārdos.

  2 Jo lūk, Es runāju uz tevi bargi un ar aspēku, jo Mana roka ir pār visu zemi.

  3 Un Es pateikšu tev to, ko nezina neviens cilvēks, izņemot tikai Mani un tevi—

  4 jo daudzas reizes tu esi vēlējies uzzināt no Manis to, kas būtu visvērtīgākais tev.

  5 Lūk, svētīts tu esi par to un par to, ka runāji Manus vārdus, kurus Es devu tev saskaņā ar Savām pavēlēm.

  6 Un tagad, lūk, Es saku tev, ka tas, kas būs visvērtīgākais priekš tevis, būs asludināt grēku nožēlošanu šai tautai, lai tu varētu vest dvēseles pie Manis, lai tu varētu batpūsties ar viņiem Mana cTēva dvalstībā. Āmen.

  True