Svētie Raksti
Mācība un Derības 81
iepriekšējais nākamais

81. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 1832. gada 15. martā. Frederiks G. Viljamss tiek aicināts būt par augsto priesteri un padomnieku Augstās priesterības prezidijā. Vēsturiskie pieraksti rāda, ka tad, kad šī atklāsme tika saņemta 1832. gada martā, tā aicināja Džesiju Gauzi prezidijā Džozefa Smita padomnieka amatā. Tomēr, kad viņš nespēja turpināt dzīvot tādā veidā, kas atbilstu šim aicinājumam, aicinājums pēc tam tika pārcelts uz Frederiku G. Viljamsu. Atklāsme (datēta ar 1832. gada martu) ir jāuzskata par soli uz oficiālu Augstākā prezidija izveidošanu, konkrēti aicinot padomnieka amatā šajā institūcijā un izskaidrojot šīs iecelšanas dievišķīgumu. Brālis Gauze kalpoja kādu laiku, bet tika izslēgts no Baznīcas 1832. gada decembrī. Brālis Viljamss tika iecelts minētajā amatā 1833. gada 18. martā.

1–2, Valstības atslēgas vienmēr tur Augstākais prezidijs; 3–7, Ja Frederiks G. Viljamss būs uzticīgs šajā kalpošanā, viņam būs mūžīgā dzīve.

1 Patiesi, patiesi Es saku tev, Mans kalp Frederik G. Viljams: Uzklausi Tā, kurš runā, balsi, Tā Kunga, tava Dieva, vārdu un ieklausies tajā aicinājumā, kurā tu tiec aicināts, patiesi būt par aaugsto priesteri Manā baznīcā un par padomnieku Manam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam;

2 kuram Es esmu devis valstības aatslēgas, kas vienmēr pieder Augstās priesterības bprezidijam;

3 tādēļ patiesi Es atzīstu viņu un svētīšu viņu, un arī tevi, ciktāl tu būsi uzticīgs padomē, amatā, kuru Es tev esmu nozīmējis, lūdzot vienmēr, balsī un savā sirdī, publiski un personiski, arī tavā kalpošanā, pasludinot evaņģēliju dzīvo zemē un starp taviem brāļiem.

4 Un darot to, tu darīsi lielāko labumu saviem apkārtējiem un veicināsi Tā, kurš ir tavs Kungs, agodību.

5 Tādēļ esi uzticīgs, paliec tajā amatā, ko Es tev esmu nozīmējis; apalīdzi vājajiem, pacel gurdenās rokas un bstiprini cnespēcīgos ceļus.

6 Un, ja tu būsi uzticīgs līdz galam, tev būs anemirstības kronis, un bmūžīgā dzīve cmājokļos, ko Es esmu sagatavojis Sava Tēva namā.

7 Skaties un raugi, šie ir Alfas un Omegas, patiesi Jēzus Kristus, vārdi. Āmen.