Svētie Raksti
Mācība un Derības 98


98. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1833. gada 6. augustā. Šī atklāsme nāca dēļ svēto vajāšanām Misūri štatā. Baznīcas locekļu, kuri pārvācās uz dzīvi Misūri štatā, pieaugošais skaits uztrauca dažus citus pārceļotājus, kuri jutās apdraudēti svēto skaita, politiskās un ekonomiskās ietekmes, kā arī kultūras un reliģisko atšķirību dēļ. 1833. gada jūlijā saniknots pūlis iznīcināja Baznīcas īpašumu, nosmērēja ar darvu un izvārtīja spalvās divus Baznīcas locekļus un pieprasīja, lai svētie pamet Džeksonas apgabalu. Kaut arī daži jaunumi par problēmām Misūri, bez šaubām, bija sasnieguši Pravieti Kērtlandē (deviņsimt jūdžu attālumā), situācijas nopietnība šajā datumā viņam varēja būt zināma tikai ar atklāsmi.

1–3, Svēto ciešanas būs viņu labumam; 4–8, Svētajiem ir jāatbalsta zemes konstitucionālais likums; 9–10, Godīgi, gudri un labi cilvēki ir jāatbalsta laicīgajā valdībā; 11–15, Tiem, kuri noliks savas dzīvības Tā Kunga lietā, būs mūžīgā dzīve; 16–18, Atsauciet karu un pasludiniet mieru; 19–22, Svētie Kērtlandē tiek norāti, un tiem tiek pavēlēts nožēlot grēkus; 23–32, Tas Kungs atklāj Savus likumus, kas nosaka vajāšanas un ciešanas, kuras uzspiestas Viņa ļaudīm; 33–38, Karš ir attaisnojams vienīgi tad, kad Tas Kungs to pavēl; 39–48, Svētajiem ir jāpiedod saviem ienaidniekiem, kuri, ja viņi nožēlos grēkus, arī izbēgs no Tā Kunga atriebības.

1 Patiesi Es saku jums, Mani draugi, anebīstieties, lai jūsu sirdis top mierinātas; jā, esiet priecīgi vienmēr un bpateicieties visās lietās;

2 agaidot pacietīgi uz To Kungu, jo jūsu lūgšanas ir nākušas Tā Kunga Cebaota ausīs un ir pierakstītas ar šo zīmogu un liecību—Tas Kungs ir zvērējis un noteicis, ka tās tiks apmierinātas.

3 Tādēļ Viņš dod jums šo solījumu ar nemainīgu derību, ka tās tiks piepildītas; un visas lietas, ar ko jums ir sagādātas aciešanas, darbosies kopā jūsu labumam un Mana Vārda godībai, saka Tas Kungs.

4 Un tagad, patiesi Es saku jums attiecībā uz zemes likumiem, tā ir Mana griba, lai Mani ļaudis ievērotu darīt visas lietas, ko vien Es tiem pavēlu.

5 Un tas zemes alikums, kurš ir bkonstitucionāls, atbalstot to brīvības principu tiesību un priekšrocību saglabāšanā, pieder visai cilvēcei un ir attaisnojams Manā priekšā.

6 Tādēļ Es, Tas Kungs, attaisnoju jūs un jūsu brāļus no Manas baznīcas, atbalstot to likumu, kas ir konstitucionāls zemes likums;

7 un kas attiecas uz cilvēku likumu, kas ir vairāk vai mazāk nekā šis, nāk no ļaunā.

8 Es, Tas Kungs, daru jūs abrīvus, tādēļ jūs esat patiesi brīvi; un likums arī dara jūs brīvus.

9 Tomēr, kad abezdievis valda, ļaudis sēro.

10 Tādēļ agodīgi cilvēki un gudri cilvēki ir uzcītīgi jāmeklē, un labus cilvēkus un gudrus cilvēkus jums jārauga atbalstīt; citādāk, kas ir mazāk nekā šie, nāk no ļaunā.

11 Un Es dodu jums pavēli, lai jūs atmestu visu ļauno un paliktu pie visa labā, lai jūs dzīvotu ar katru avārdu, kas nāk no Dieva mutes.

12 Jo Viņš ados uzticīgajiem rindiņu pēc rindiņas, priekšrakstu pēc priekšraksta; un Es bizmēģināšu jūs un pārbaudīšu jūs ar to.

13 Un kas anoliek savu dzīvību par Manu lietu, Mana Vārda dēļ, atradīs to atkal, patiesi mūžīgo dzīvi.

14 Tādēļ anebīstieties no saviem ienaidniekiem, jo Es esmu noteicis Savā sirdī, saka Tas Kungs, ka Es bpārbaudīšu jūs visās lietās, vai jūs paliksit Manā derībā pat līdz cnāvei, lai jūs tiktu atrasti par cienīgiem.

15 Jo, ja jūs nepaliksit Manā derībā, jūs neesat Manis cienīgi.

16 Tādēļ aatsauciet bkaru un pasludiniet cmieru, un uzcītīgi centieties dpievērst bērnu sirdis viņu tēviem un tēvu sirdis bērniem;

17 un vēl, ajūdu sirdis praviešiem un praviešu—jūdiem, lai Es nenāktu un nesistu visu zemi ar lāstu, un visa miesa netiktu iznīcināta Manā priekšā.

18 Lai jūsu sirdis neuztraucas; jo Mana Tēva namā ir adaudz mājokļu, un Es esmu sagatavojis vietu jums; un kur Mans Tēvs un Es esmu, tur jūs arī būsit.

19 Lūk, Es, Tas Kungs, neesmu apmierināts ar daudziem, kuri ir baznīcā Kērtlandē;

20 jo viņi neatmet savus grēkus un savus negantos ceļus, savu siržu lepnību un savas iekāres, un visas savas riebīgās lietas un neievēro gudrības un mūžīgās dzīves vārdus, ko Es tiem esmu devis.

21 Patiesi Es saku jums, ka Es, Tas Kungs, apārmācīšu tos un darīšu visu, ko vien Es gribēšu, ja viņi nenožēlos grēkus un neievēros visu, ko Es tiem esmu teicis.

22 Un vēl Es saku jums, ja jūs ievērosit adarīt visu, ko Es jums pavēlu, Es, Tas Kungs, novērsīšu no jums visu niknumu un sašutumu, un elles bvārtiem nebūs jūs uzvarēt.

23 Tagad Es runāju uz jums attiecībā par jūsu ģimenēm,—ja cilvēki asitīs jūs vai jūsu ģimenes vienreiz un jūs to panesīsit pacietīgi, un nezaimosit pret tiem, nedz meklēsit atmaksu—jūs tiksi atalgoti;

24 bet, ja jūs to nepanesīsit pacietīgi, tas tiks ieskaitīts jums kā apiešķirts taisnīgs mērs.

25 Un vēl, ja jūsu ienaidnieks sitīs jūs otrreiz un jūs nezaimosit pret savu ienaidnieku, un panesīsit to pacietīgi, jūsu alga būs simtkārtīga.

26 Un vēl, ja viņš sitīs jūs trešo reizi un jūs panesīsit to apacietīgi, jūsu alga tiks dubultota jums četrkārtīgi;

27 un šīs trīs liecības stāvēs pret jūsu ienaidnieku, ja viņš nenožēlos, un netiks izdzēstas.

28 Un tagad, patiesi Es saku jums, ja šis ienaidnieks izbēgs no Manas atriebības, ka viņš netiks atvests uz tiesu Manā priekšā, jūs skatīsities, lai jūs abrīdinātu viņu Manā Vārdā, lai viņš vairs nenāk uz jums, nedz uz jūsu ģimeni, pat uz jūsu bērnu bērniem līdz trešajai un ceturtajai paaudzei.

29 Un tad, ja viņš nāks uz jums vai jūsu bērniem, vai jūsu bērnu bērniem līdz trešajai un ceturtajai paaudzei, Es esmu nodevis tavu ienaidnieku tavās rokās;

30 un tad, ja tu viņu saudzēsi, tu tiksi atalgots par savu taisnīgumu; un arī tavi bērni un tavu bērnu bērni līdz trešajai un ceturtajai paaudzei.

31 Tomēr tavs ienaidnieks ir tavās rokās; un ja tu atmaksāsi viņam atbilstoši viņa darbiem, tu esi attaisnots; ja viņš meklēja tavu dzīvību un tava dzīvība ir apdraudēta no viņa, tavs ienaidnieks ir tavās rokās, un tu esi attaisnots.

32 Lūk, šis ir tas likums, ko Es devu Savam kalpam Nefijam un taviem atēviem Jāzepam un Jēkabam, un Īzākam, un Ābrahāmam, un visiem Saviem senajiem praviešiem un apustuļiem.

33 Un vēl, šis ir tas alikums, ko Es devu Saviem senajiem, ka viņiem nebūs iet kaujā ne pret vienu tautu, cilti, valodu vai tautību, ja vien Es, Tas Kungs, viņiem nepavēlēšu.

34 Un ja kāda tauta, cilts vai tautība pasludinās karu pret tiem, viņiem vispirms vajadzēs pacelt amiera karogu pret tādu tautību, tautu vai valodu;

35 un ja šie ļaudis nepieņems miera piedāvājumu, nedz otro, nedz trešo reizi, viņi nesīs savas liecības Tā Kunga priekšā;

36 tad Es, Tas Kungs, došu viņiem pavēli un attaisnošu viņus par to, ka viņi ies kaujā pret to tautu, valodu vai tautību.

37 Un Es, Tas Kungs, aizcīnīšu viņu kaujas un viņu bērnu kaujas, un viņu bērnu bērnu kaujas, līdz viņi būs atriebušies visiem saviem ienaidniekiem līdz trešajai un ceturtajai paaudzei.

38 Lūk, tas ir piemērs visiem ļaudīm, saka Tas Kungs, jūsu Dievs, attaisnošanai Manā priekšā.

39 Un vēl, patiesi es saku jums, ja pēc tam, kad tavs ienaidnieks ir nācis pret tevi pirmo reizi, viņš nožēlo un nāk pie tevis, lūdzot tavu piedošanu, tev būs tam piedot un nebūs turēt to vairs kā liecību pret tavu ienaidnieku—

40 un tā tālāk otro un trešo reizi; un tik bieži, cik tavs ienaidnieks nožēlo pārkāpumu, ar ko viņš ir pārkāpis pret tevi, tev būs apiedot viņam, līdz septiņdesmit septiņām reizēm.

41 Un ja viņš pārkāpj pret tevi un nenožēlo pirmo reizi, tomēr tev būs viņam piedot.

42 Un ja viņš pārkāpj pret tevi otro reizi un nenožēlo, tomēr tev būs viņam piedot.

43 Un ja viņš pārkāpj pret tevi trešo reizi un nenožēlo, tev arī būs viņam piedot.

44 Bet, ja viņš pārkāpj pret tevi ceturto reizi, tev nebūs viņam piedot, bet būs nest šīs liecības Tā Kunga priekšā; un tās netiks izdzēstas, līdz viņš nenožēlos grēkus un neatalgos tev četrkārtīgi visās lietās, kurās viņš ir pārkāpis pret tevi.

45 Un ja viņš to dara, tev būs piedot viņam ar visu savu sirdi; un ja viņš to nedara, Es, Tas Kungs, aatriebšu par tevi tavam ienaidniekam simtkārtīgi;

46 un viņa bērniem un visu to bērnu bērniem, kas ienīst Mani, līdz atrešajai un ceturtajai paaudzei.

47 Bet, ja bērni nožēlos grēkus vai bērnu bērni un apievērsīsies Tam Kungam, viņu Dievam, ar visu savu sirdi un visu savu spēku, prātu un izturību, un atjaunos četrkārtīgi par visiem saviem pārkāpumiem, ko viņi ir pārkāpuši vai ar ko viņu tēvi ir pārkāpuši, vai viņu tēvu tēvi, tad tavs sašutums ir jānovērš;

48 un aatriebība vairs nenāks pār tiem, saka Tas Kungs, tavs Dievs, un viņu pārkāpumi vairs nekad netiks nesti kā liecība pret tiem Tā Kunga priekšā. Āmen.