Svētie Raksti
Mācība un Derības 7
iepriekšējais nākamais

7. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada aprīlī, kad viņi jautāja caur Urīmu un Tumīmu, vai Jānis, mīļotais māceklis, palika miesā, vai viņš nomira. Atklāsme ir tulkotā versija no pieraksta, ko Jānis bija taisījis uz pergamenta un pats noslēpis.

1–3, Mīļotais Jānis dzīvos, līdz Tas Kungs nāks; 4–8, Pēterim, Jēkabam un Jānim ir evaņģēlija atslēgas.

1 Un Tas Kungs sacīja man: aJāni, Mans mīļotais, ko tu bvēlies? Jo, ja tu lūgsi, ko tu gribi, tas tiks tev dāvāts.

2 Un es sacīju viņam: Kungs, dod man varu pār anāvi, lai es varu dzīvot un vest dvēseles pie Tevis.

3 Un Tas Kungs sacīja man: Patiesi, patiesi Es saku tev, tāpēc ka tu to vēlējies, tu apaliksi, līdz Es nākšu Savā bgodībā, un cpravietosi tautu, cilšu, valodu un tautību priekšā.

4 Un šī iemesla dēļ Tas Kungs sacīja Pēterim: Ja Es gribu, lai viņš paliek, tiekāms Es nāku, kāda tev daļa? Jo viņš vēlējās no Manis, lai viņš varētu vest dvēseles pie Manis, bet tu vēlējies, lai tu varētu ātrāk nākt pie Manis Manā avalstībā.

5 Es saku tev, Pēter, tā bija laba vēlēšanās, bet Mans mīļotais ir vēlējies, lai viņš varētu darīt vairāk jeb vēl lielāku darbu starp cilvēkiem, nekā viņš iepriekš bija darījis.

6 Jā viņš ir uzņēmies lielāku darbu; tādēļ Es darīšu viņu kā liesmojošu uguni un par akalpojošu eņģeli; viņš kalpos tiem, kas būs glābšanas bmantinieki un kas dzīvo uz czemes.

7 Un Es darīšu tevi par kalpotāju viņam un tavam brālim Jēkabam; un jums trijiem Es došu šo varu un šīs kalpošanas aatslēgas, līdz Es nākšu.

8 Patiesi Es saku jums, jums abiem ir ticis atbilstoši jūsu vēlmēm, jo jūs abi apriecājaties tanī, ko jūs esat vēlējušies.