Svētie Raksti
Mācība un Derības 63


63. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 30. augustā. Pravietis, Sidnijs Rigdons un Olivers Kauderijs bija ieradušies Kērtlandē 27. augustā no sava Misūri apmeklējuma. Džozefa Smita vēsturē šī atklāsme ir raksturota šādi: „Šajās Baznīcas bērnu dienās bija dedzīga vēlēšanās saņemt Tā Kunga vārdu par katru jautājumu, kas jebkādā veidā attiecās uz mūsu glābšanu; un tā kā Ciānas zeme tagad bija vissvarīgākais laicīgais objekts acu priekšā, es jautāju Tam Kungam pēc tālākās informācijas par svēto sapulcināšanu un šīs zemes pirkšanu, un citiem jautājumiem.”

1–6, Dusmu diena nāks pār ļaunajiem; 7–12, Zīmes nāk ar ticību; 13–19, Laulības pārkāpējs sirdī noliegs ticību un tiks iemests uguns jūrā; 20, Uzticīgie saņems mantojumu uz apskaidrotās zemes; 21, Pilna atskaite par notikumiem Apskaidrošanas kalnā vēl nav tikusi atklāta; 22–23, Paklausīgie saņem valstības noslēpumus; 24–31, Zeme mantojumiem Ciānā ir jānopērk; 32–35, Tas Kungs nosaka karus, un ļaunie nogalina ļaunos; 36–48, Svētajiem ir jāsapulcējas Ciānā un jānodrošina nauda, lai to uzceltu; 49–54, Uzticīgajiem ir nodrošinātas svētības Otrajā Atnākšanā, augšāmcelšanās reizē un Tūkstošgades laikā; 55–58, Šī ir brīdināšanas diena; 59–66, Tā Kunga Vārdu nelietīgi valkā tie, kas to izmanto bez pilnvarām.

1 Klausieties, ak jūs, ļaudis, un atveriet savas sirdis, un pievērsiet ausi no tālienes, un ieklausieties jūs, kas sevi saucat par Tā Kunga ļaudīm, un klausieties Tā Kunga vārdu un Viņa gribu attiecībā uz jums.

2 Jā, patiesi Es saku, dzirdiet Viņa vārdu, kura dusmas ir iedegušās pret ļaunajiem un adumpīgajiem;

3 kurš grib ņemt tos, kurus Viņš grib aņemt, un pasargā dzīvē tos, kurus Viņš grib pasargāt;

4 kurš ceļ pēc Savas gribas un patikas; un noposta, kad Viņam labpatīk, un var iemest dvēseli ellē.

5 Lūk, Es, Tas Kungs, runāju ar Savu balsi, un ļaudīm būs tai klausīt.

6 Tādēļ patiesi Es saku, lai ļaunie piesargās un lai dumpīgie bīstas un trīc; un lai neticīgie pietur savas lūpas, jo dusmu adiena nāks pār tiem kā bviesulis, un visa miesa czinās, ka Es esmu Dievs.

7 Un tas, kas meklē azīmes, redzēs zīmes, bet ne uz glābšanu.

8 Patiesi Es saku jums, starp jums ir tie, kas meklē zīmes, un tādi ir bijuši no paša sākuma;

9 bet, lūk, ticība nenāk ar zīmēm, bet zīmes seko tiem, kas tic.

10 Jā, zīmes nāk ar aticību, nevis pēc cilvēku gribas, nevis kā tiem labpatiktu, bet pēc Dieva gribas.

11 Jā, zīmes nāk ar ticību, līdz pat vareniem darbiem, jo bez aticības neviens cilvēks nepatīk Dievam; un ar to, uz ko Dievs ir nikns, Viņš nav apmierināts; tādēļ tādiem Viņš nerāda zīmes, tikai bdusmās viņu cnosodīšanai.

12 Tādēļ Es, Tas Kungs, neesmu apmierināts ar tiem starp jums, kas meklē zīmes un brīnumus ticībai un nevis cilvēku labumam Manai godībai.

13 Tomēr Es dodu pavēles, bet daudzi ir novērsušies no Manām pavēlēm un nav tās turējuši.

14 Starp jums bija alaulības pārkāpēji un laulības pārkāpējas; daži no tiem ir novērsušies no jums, un citi paliek ar jums, kas vēlāk tiks atklāti.

15 Lai tādi sargās un steidzīgi nožēlo grēkus, lai tiesa nenāktu pār tiem kā valgs, un viņu neprātība netiktu pasludināta, un viņu darbi cilvēku acīs nesekotu tiem.

16 Un patiesi Es saku jums, kā Es jau teicu iepriekš, tas, kas auzlūko sievieti, to biekārodams, jeb, ja kādi cpārkāpj laulību savās sirdīs, viņiem nebūs Gara, bet viņi noliegs ticību un bīsies.

17 Tādēļ Es, Tas Kungs, esmu teicis, ka abaiļpilnais un neticīgais, un visi bmeļi, un ikviens, kas mīl un crunā melus, un netikļi, un burvji—tiem būs vieta tai degošajā uguns un sēra djūrā, kas ir eotrā nāve.

18 Patiesi Es saku, ka viņiem nebūs daļas pie apirmās augšāmcelšanās.

19 Un tagad lūk, Es, Tas Kungs, saku jums, ka jūs netiekat aattaisnoti tāpēc, ka šīs lietas ir starp jums.

20 Tomēr tas, kas apastāv ticībā un pilda Manu gribu, tas pārvarēs un saņems bmantojumu uz zemes, kad pienāks apskaidrošanas diena;

21 Kad azeme tiks bapskaidrota, patiesi pēc tā parauga, kas Maniem apustuļiem ckalnā tika parādīts; par ko pilnu atskaiti jūs vēl neesat saņēmuši.

22 Un tagad, patiesi Es saku jums, ka tā, kā Es teicu, ka Es darīšu jums zināmu Savu gribu, lūk, Es darīšu to zināmu jums, bet ne pavēles veidā, jo ir daudzi, kas necenšas turēt Manas pavēles.

23 Bet tam, kas tur Manas pavēles, Es došu Savas valstības anoslēpumus, un tie kļūs viņā par bdzīvā ūdens avotu, kas cverd mūžīgai dzīvībai.

24 Un tagad, lūk, šī ir Tā Kunga, jūsu Dieva, griba attiecībā uz Viņa svētajiem, lai viņi sapulcētos kopā Ciānas zemē, bet ne steigā, lai nebūtu apjukuma, kas nes sērgu.

25 Lūk, aCiānas zeme—Es, Tas Kungs, turu to Savās paša rokās;

26 tomēr Es, Tas Kungs, dodu aķeizaram to, kas pieder ķeizaram.

27 Tādēļ Es, Tas Kungs, gribu, lai jūs nopirktu šīs zemes, lai jums būtu pasaules priekšrocības, lai jums būtu tiesības pret pasauli, lai viņi netiktu uzkūdīti dusmās.

28 Jo aSātans ieliek to viņu sirdīs—dusmoties uz jums un izliet asinis.

29 Tādēļ Ciānas zeme netiks iegūta savādāk, kā tikai caur pirkšanu vai asinīm, savādāk jums nebūs mantojuma.

30 Un, ja caur pirkšanu, lūk, svētīti jūs esat;

31 un, ja caur asinīm, tā kā jums ir aizliegts izliet asinis, raug, jūsu ienaidnieki ir pār jums, un jūs tiksit šaustīti no pilsētas pilsētā, no sinagogas sinagogā, un tikai nedaudzi izturēs, lai saņemtu mantojumu.

32 Es, Tas Kungs, esmu dusmīgs uz ļaunajiem; Es atturu Savu Garu no zemes iedzīvotājiem.

33 Es esmu zvērējis Savās dusmās un noteicis akarus uz zemes virsas, un ļaunie nokaus ļaunos, un bailes nāks pār katru cilvēku;

34 un asvētie tik tikko izbēgs; tomēr Es, Tas Kungs, esmu ar tiem un bnākšu lejā debesīs no Sava Tēva vaiga, un aprīšu cļaunos ar nedzēšamu duguni.

35 Un lūk, tas vēl nav tagad, bet ar laiku.

36 Tādēļ redzot, ka Es, Tas Kungs, esmu noteicis visas šīs lietas uz zemes virsas, Es gribu, lai Mani svētie sapulcētos Ciānas zemē;

37 un lai katrs cilvēks paņemtu ataisnīgumu savās rokās un uzticību ap saviem gurniem un paceltu brīdinājuma bbalsi uz zemes iedzīvotājiem; un paziņotu gan ar vārdu, gan ar bēgšanu, ka ciznīcība nāks pār ļaunajiem.

38 Tādēļ lai Mani mācekļi Kērtlandē saved kārtībā savas pasaulīgās lietas, kuri dzīvo šai fermā.

39 Lai Mans kalps Tituss Bilingss, kurš rūpējas par to, atbrīvojas no zemes, lai viņš būtu gatavs nākamajā pavasarī doties ceļā uz Ciānas zemi ar tiem, kas dzīvo uz tās, izņemot tos, kurus Es pataupīšu Sev, kas neies, līdz Es tiem pavēlēšu.

40 Un lai visa nauda, kas var tikt atlicināta—Man nav svarīgi, vai tas būs maz vai daudz—tiek sūtīta uz Ciānas zemi tiem, kurus Es esmu noteicis to saņemt.

41 Lūk, Es, Tas Kungs, došu Savam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam, varu, lai viņš varētu aatšķirt ar Garu tos, kam jāiet uz Ciānas zemi, un tos Manus mācekļus, kam jāpaliek.

42 Lai Mans kalps Ņūels K. Vitnijs saglabā savu veikalu jeb, citiem vārdiem, to veikalu vēl tikai uz neilgu laiku.

43 Tomēr lai viņš dod visu naudu, ko viņš var dot, lai sūtītu uz Ciānas zemi.

44 Lūk, tas ir viņa paša rokās, lai viņš rīkojas pēc gudrības.

45 Patiesi Es saku, lai viņš tiek ordinēts kā pārstāvis tiem mācekļiem, kas paliks, un lai viņš tiek ordinēts šai varā;

46 un tagad steidzīgi apmeklē draudzes, izskaidrodams šīs lietas tiem, ar Manu kalpu Oliveru Kauderiju. Lūk, tā ir Mana griba, iegūt naudu tā, kā Es esmu norādījis.

47 Tas, kas ir auzticīgs un pastāv, uzvarēs pasauli.

48 Tas, kas sūta dārgumus uz Ciānas zemi, saņems amantojumu šajā pasaulē, un viņa darbi sekos tam, un arī alga nākamajā pasaulē.

49 Jā, un svētīti ir mirušie, kas amirst Tajā Kungā no šī brīža, kad Tas Kungs nāks un vecais bpaies, un viss kļūs jauns, viņi cuzcelsies no mirušajiem un vairs dnemirs, un saņems mantojumu Tā Kunga priekšā svētajā pilsētā.

50 Un tas, kas dzīvo, kad Tas Kungs nāks, un būs turējis ticību, asvētīts viņš ir; tomēr viņam ir noteikts bmirt cilvēka vecumā.

51 Tādēļ bērni aaugs, līdz tie kļūs veci; veci cilvēki mirs, bet viņi negulēs pīšļos, bet viņi tiks bizmainīti acumirklī.

52 Tādējādi, šī iemesla dēļ apustuļi sludināja pasaulei mirušo augšāmcelšanos.

53 Šīs lietas ir tās lietas, pēc kurām jums jāraugās; un, runājot Tā Kunga veidā, tās tagad ir atuvu un ar laiku nāks, patiesi Cilvēka Dēla atnākšanas dienā.

54 Un līdz tai stundai būs ģeķīgās ajaunavas starp gudrajām; un tajā stundā nāk pilnīga taisnīgo atdalīšana no ļaunajiem; un tajā dienā Es sūtīšu Savus eņģeļus bizraut ļaunos un iemest tos nedzēšamā ugunī.

55 Un tagad, lūk, patiesi Es saku jums, Es, Tas Kungs, neesmu apmierināts ar Savu kalpu aSidniju Rigdonu; viņš pats sevi bcēlis godā savā sirdī un nav pieņēmis padomu, bet apbēdinājis Garu;

56 tādēļ viņa araksti nav pieņemami Tam Kungam, un viņam ir jāuzraksta citi, un, ja Tas Kungs tos nepieņems, lūk, viņš vairs nepaliks tajā amatā, kurā Es esmu nozīmējis viņu.

57 Un vēl, patiesi Es saku jums, atie, kas vēlas savās sirdīs lēnprātībā bbrīdināt grēciniekus nožēlot grēkus, lai tie tiek ordinēti šīm pilnvarām.

58 Jo šī ir brīdināšanas diena un nevis daudzu vārdu diena. Jo Mani, To Kungu, nebūs apsmiet pēdējās dienās.

59 Lūk, Es esmu no augšienes, un Mana vara ir apakšā. Es esmu pār visu un visā, un viscaur, un aizdibinu visas lietas, un tā diena nāk, kad visas lietas būs pakļautas Man.

60 Lūk, Es esmu aAlfa un Omega, patiesi Jēzus Kristus.

61 Tādēļ lai visi cilvēki piesargās, kā viņi ņem Manu aVārdu uz savām lūpām—

62 jo lūk, patiesi Es saku, ka ir daudzi, kas ir zem šī nosodījuma, kas lieto Tā Kunga Vārdu un valkā to velti, būdami bez pilnvarām.

63 Tādēļ lai baznīca nožēlo savus grēkus, un Es, Tas Kungs, atzīšu tos; savādāk viņi tiks padzīti.

64 Atcerieties, ka tas, kas nāk no augšienes, ir asvēts, un par to ir bjārunā uzmanīgi un ar Gara pamudinājumu; un šajā nav nosodījuma, un jūs saņemat Garu ccaur lūgšanu, tādēļ bez tā paliek nosodījums.

65 Lai Mans kalps Džozefs Smits, jaunākais, un Sidnijs Rigdons meklē sev māju, kā viņi ir mācīti caur alūgšanu ar Garu.

66 Šīs lietas atliek pārvarēt caur pacietību, lai tādi varētu saņemt alielāku mūžīgo bgodību, savādāk lielāku nosodījumu. Āmen.