Svētie Raksti
Mācība un Derības 46
iepriekšējais nākamais

46. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Baznīcai Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 8. martā. Šajā Baznīcas pirmsākuma laikā vēl nebija izstrādāti vienoti paraugi Baznīcas sanāksmju vadīšanai. Tomēr paraža pielaist tikai Baznīcas locekļus un nopietnus interesentus Vakarēdiena sapulcēs un citās Baznīcas sanāksmēs bija kļuvusi savā ziņā vispārēja. Šī atklāsme izsaka Tā Kunga gribu attiecībā uz sapulču pārvaldīšanu un vadīšanu un Viņa norādījumus par Gara dāvanu meklēšanu un atpazīšanu.

1–2, Elderiem ir jāvada sapulces, kā vada Svētais Gars; 3–6, Patiesi meklētāji nav jāizslēdz no Vakarēdiena rituāla; 7–12, Lūdziet Dievu un meklējiet Gara dāvanas; 13–26, Tiek dots dažu šo dāvanu uzskaitījums; 27–33, Baznīcas vadītājiem tiek dota spēja atšķirt Gara dāvanas.

1 Klausieties, ak jūs, Manas baznīcas ļaudis; jo patiesi Es saku jums, ka šīs lietas tika runātas uz jums jūsu alabumam un mācībai.

2 Bet neskatoties uz to, kas ir rakstīts, tas vienmēr ir ticis dots Manas baznīcas aelderiem no paša iesākuma, un vienmēr tiks dots bvadīt visas sanāksmes, kā vada un norāda Svētais Gars.

3 Tomēr jums tiek pavēlēts nekad nevienu aneizdzīt no jūsu publiskajām sanāksmēm, kas tiek noturētas pasaules priekšā.

4 Jums arī tiek pavēlēts neizdzīt nevienu, kas pieder pie aBaznīcas, no jūsu Vakarēdiena sanāksmēm, tomēr, ja kāds ir izdarījis pārkāpumu, lai viņš bnebauda, līdz viņš nav izlīdzis.

5 Un vēl Es saku jums, jums nebūs izdzīt nevienu no jūsu Vakarēdiena sanāksmēm, kurš nopietni meklē valstību—Es runāju to attiecībā par tiem, kas nav no Baznīcas.

6 Un vēl Es saku jums attiecībā par jūsu akonfirmācijas sanāksmēm, ja būs kāds, kas nav no Baznīcas, kurš nopietni meklē pēc valstības, jums nebūs viņu izdzīt.

7 Bet jums tiek pavēlēts visās lietās alūgt Dievu, kurš dod devīgi; un tas, ko Gars liecina jums, tieši tā Es gribu, lai jūs darītu visā sirds bsvētumā, staigādami taisnīgi Manā priekšā, cpārdomādami jūsu glābšanas nobeigumu, darīdami visas lietas ar lūgšanu un dpateicību, lai jūs netiktu eaizvilināti no ļauniem gariem, fvelnu mācībām vai cilvēku gpavēlēm; jo dažas ir no cilvēkiem, un citas no velniem.

8 Tādēļ sargieties, lai jūs netiktu pievilti; un lai jūs netiktu pievilti, atiecieties nopietni pēc labākajām dāvanām, vienmēr atcerēdamies, kādēļ tās tiek dotas;

9 jo patiesi Es saku jums, tās tiek dotas to labumam, kas mīl Mani un tur Manas pavēles, un to, kas tiecas to darīt; lai viss būtu par labumu tam, kas meklē vai kas lūdz no Manis, kas lūdz, un ne jau azīmi, lai bšķiestu to savās kārībās.

10 Un vēl, patiesi Es saku jums, Es gribu, lai jūs vienmēr atcerētos, un vienmēr paturētu savos aprātos, kas ir tās bdāvanas, kas tiek dotas baznīcai.

11 Jo visiem nav katra dāvana dota, jo ir daudz dāvanu, un akatram cilvēkam tiek dota dāvana ar Dieva Garu.

12 Dažiem tiek dota viena, un citiem tiek dota cita, lai visi tādējādi gūtu labumu.

13 Dažiem tiek dots ar Svēto Garu azināt, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls un ka Viņš tika sists krustā par pasaules grēkiem.

14 Citiem tiek dots aticēt viņu vārdiem, lai tiem arī būtu mūžīgā dzīve, ja viņi paliek uzticīgi.

15 Un vēl, dažiem tiek dots ar Svēto Garu zināt adažādas kalpošanas, kā tās būs tīkamas Tam pašam Kungam, atbilstoši tam, kā Tas Kungs grib, kas piemēro Savu žēlastību atbilstoši cilvēku bērnu apstākļiem.

16 Un vēl, ar Svēto Garu tiek dots dažiem zināt dažādas izpausmes, vai tās ir no Dieva, lai Gara izpausmes tiktu dotas ikvienam cilvēkam, lai ar to dotu labumu.

17 Un vēl, patiesi Es saku jums, dažiem ir dots ar Dieva Garu agudrības vārds.

18 Citiem tiek dots aatziņas vārds, lai visi tiktu mācīti būt gudri un būt ar zināšanām.

19 Un vēl, dažiem tiek dota aticība tikt dziedinātiem;

20 un citiem tiek dota ticība, lai adziedinātu.

21 Un vēl, citiem tiek dots darīt abrīnumus;

22 un citiem tiek dots apravietot;

23 un citiem apazīt garus.

24 Un vēl, dažiem tiek dots runāt amēlēs;

25 un citiem ir dota mēļu tulkošana.

26 Un visas šīs adāvanas nāk no Dieva, Dieva bbērnu labumam.

27 Un baznīcas abīskapam un tiem, ko Dievs nozīmēs un ordinēs uzraudzīt baznīcas locekļus un būt par elderiem baznīcai, tiem tiks dots bpazīt visas šīs dāvanas, lai nebūtu neviena, kas uzdodas un tomēr nav no Dieva.

28 Un notiks, ka tas, kas lūdz aGarā, saņems Garā;

29 lai dažiem tiktu dotas visas šīs dāvanas, lai būtu vadītājs, tādā veidā, lai katrs loceklis gūtu ar to labumu.

30 Tas, kas alūdz bGarā, lūdz atbilstoši Dieva cgribai; tādējādi tas tiek darīts tieši tā, kā viņš lūdz.

31 Un vēl, Es saku jums, visam ir jātiek darītam Kristus Vārdā, lai arī ko jūs darāt Garā;

32 Un jums ir ajāpateicas Dieva Garā par katru svētību, ar ko jūs tiekat svētīti.

33 Un jums ir jāīsteno ašķīstība un bsvētums Manā priekšā.