Svētie Raksti
Mācība un Derības 11


11. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu viņa brālim Hairamam Smitam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada maijā. Šī atklāsme tika saņemta caur Urīmu un Tumīmu, atbildot uz Džozefa lūgumu un jautājumu. Džozefa Smita vēsturē ir izteikta doma, ka tā tika saņemta pēc Ārona priesterības atjaunošanas.

1–6, Strādnieki vīna dārzā iegūs glābšanu; 7–14, Meklē gudrību, piesauc grēku nožēlošanu, paļaujies uz Garu; 15–22, Turi pavēles un mācies Tā Kunga darbu; 23–27, Nenoliedz atklāsmes un pravietojuma garu; 28–30, Tie, kas pieņem Kristu, kļūst par Dieva dēliem.

1 aLiels un brīnumains darbs drīz sāksies starp cilvēku bērniem.

2 Lūk, Es esmu Dievs; apievērsiet vērību Manam bvārdam, kas ir dzīvs un cspēcīgs, dasāks par abpusgriezīgu zobenu, pāršķeļot gabalos gan locītavas, gan kaulu smadzenes; tāpēc pievērsiet vērību Manam vārdam.

3 Lūk, druva jau ir abalta pļaujai; tāpēc, kurš vēlas pļaut, tas lai laiž darbā savu sirpi ar visu savu spēku un pļauj, līdz diena beidzas, lai viņš varētu bsakrāt savai dvēselei cmūžīgo glābšanu Dieva valstībā.

4 Jā, ikviens, kas laidīs darbā savu asirpi un pļaus, tas ir Dieva aicināts.

5 Tāpēc, ja jūs alūgsit no Manis, jūs saņemsit; ja jūs klauvēsit, jums taps atvērts.

6 Tagad, tā kā jūs esat lūguši, lūk, Es saku jums, turiet Manas pavēles, un centieties radīt un nodibināt aCiānas lietu.

7 Nemeklējiet abagātību, bet bgudrību; un, lūk, Dieva noslēpumi tiks atklāti jums, un tad jūs būsit padarīti bagāti. Lūk, tas, kuram ir mūžīgā dzīve, ir bagāts.

8 Patiesi, patiesi Es saku tev, tā kā tu vēlies no Manis, tā tev tas tiks darīts; un, ja tu vēlies, tu būsi līdzeklis, lai darītu daudz laba šajā paaudzē.

9 aNeteic neko, kā vien bgrēku nožēlošanu šai paaudzei. Turi Manas pavēles un palīdzi izplatīt Manu darbu, csaskaņā ar Manām pavēlēm, un tu tiksi svētīts.

10 Lūk, tev ir adāvana, jeb tev būs dāvana, ja tu vēlēsies no Manis ticībā, ar bgodīgu sirdi, ticot Jēzus Kristus spēkam jeb Manam, kurš runāju uz tevi, spēkam;

11 jo lūk, Tas esmu Es, kas runā; lūk, Es esmu agaisma, kas spīd tumsībā, un ar Savu bspēku Es dodu šos vārdus tev.

12 Un tagad, patiesi, patiesi Es saku tev, auzticies tam bGaram, kas vada darīt labu—jā, rīkoties taisnīgi, cstaigāt dpazemīgi, etiesāt taisnīgi; un tas ir Mans Gars.

13 Patiesi, patiesi Es saku tev, Es došu tev no Sava Gara, kas aapgaismos tavu bprātu, kas piepildīs tavu dvēseli ar cprieku;

14 un tad tu zināsi, jeb ar to tu zināsi visas lietas, kuras tu vēlēsies no Manis, kuras piederas ataisnības lietām, ticībā ticot Man, ka tu saņemsi.

15 Lūk, Es pavēlu, ka tev nevajag domāt, ka tu esi aicināts sludināt, līdz tu tiksi aaicināts.

16 Pagaidi mazliet ilgāk, līdz tev būs Mans vārds, Mana aklints, Mana baznīca un Mans evaņģēlijs, lai tu droši varētu zināt Manu mācību.

17 Un tad, lūk, pēc tavām vēlmēm, jā, patiesi pēc tavas ticības tas tiks darīts tev.

18 Turi Manas pavēles; ciet klusu, piesauc Manu Garu;

19 jā, apaliec Man uzticīgs ar visu savu sirdi, lai tu varētu palīdzēt, nesot gaismā tās lietas, par kurām ir ticis runāts—jā, Mana darba tulkojumu; esi pacietīgs, līdz tu paveiksi to.

20 Lūk, šis ir tavs darbs—aturēt Manas pavēles, jā, ar visu savu spēku, prātu un izturību.

21 Nemeklē paziņot Manu vārdu, bet vispirms meklē aiegūt Manu vārdu, un tad tava mēle tiks atraisīta; un tad, ja tu vēlēsies, tev būs Mans Gars un Mans vārds, jā, Dieva spēks cilvēku pārliecināšanai.

22 Bet tagad ciet klusu; mācies aManu vārdu, kas ir nonācis starp cilvēku bērniem, un arī bmācies cManu vārdu, kas nonāks starp cilvēku bērniem, jeb to, kas tagad tiek tulkots, jā, līdz tu būsi ieguvis visu, ko Es ddāvāšu cilvēku bērniem šai paaudzē, un tad taps visas lietas piemestas pie tā.

23 Lūk, tu esi aHairams, Mans dēls; bdzenies pēc Dieva valstības, un visas lietas taps piemestas saskaņā ar to, kas ir taisnīgi.

24 aCel uz Manas klints, kas ir Mans bevaņģēlijs;

25 nenoliedz aatklāsmes garu, nedz bpravietojuma garu, jo ak vai tam, kas noliedz šīs lietas;

26 tāpēc akrāj savā sirdī, līdz laikam, kad pēc Manas gudrības tu iziesi.

27 Lūk, Es runāju uz visiem, kam ir labas vēlmes un kas alaiduši darbā savus sirpjus, lai pļautu.

28 Lūk, Es esmu aJēzus Kristus, Dieva Dēls. Es esmu pasaules dzīvība un bgaisma.

29 Es esmu Tas, kurš nāca pie savējiem, un savējie Mani neuzņēma;

30 bet patiesi, patiesi Es saku jums, ka visiem, kas Mani uzņem, tiem Es dodu avaru kļūt par Dieva bdēliem, tieši tiem, kas tic Manam Vārdam. Āmen.