Svētie Raksti
Mācība un Derības 106


106. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1834. gada 25. novembrī. Šī atklāsme ir vērsta uz Vorenu A. Kauderiju, Olivera Kauderija vecāko brāli.

1–3, Vorens A. Kauderijs tiek aicināts kā vietējā prezidējošā amatpersona; 4–5, Otrā Atnākšana nepārsteigs gaismas bērnus kā zaglis; 6–8, Lielas svētības seko uzticīgai kalpošanai Baznīcā.

1 Tā ir Mana griba, lai Mans kalps Vorens A. Kauderijs tiktu nozīmēts un ordinēts kā prezidējošais augstais priesteris pār Manu draudzi aFrīdomas zemē un apkārtējos apgabalos;

2 un sludinātu Manu mūžīgo evaņģēliju un paceltu savu balsi, un brīdinātu ļaudis ne tikai savā vietā, bet arī blakus apgabalos;

3 un ziedotu visu savu laiku šim augstajam un svētajam aicinājumam, ko Es tagad dodu viņam, uzcītīgi atiekdamies pēc Debesu bvalstības un tās taisnības, un visas nepieciešamās lietas tad tiks piemestas; jo cstrādnieks ir savas algas cienīgs.

4 Un vēl, patiesi Es saku jums, Tā Kunga aatnākšana btuvojas, un tā pārsteidz pasauli kā czaglis naktī—

5 tādēļ apjoziet savus gurnus, lai jūs būtu agaismas bērni, un tā diena bnepārsteigs jūs kā zaglis.

6 Un vēl, patiesi Es saku jums, debesīs bija prieks, kad Mans kalps Vorens klanījās Manam zizlim un novērsās no cilvēku viltībām;

7 tādēļ svētīts ir Mans kalps Vorens, jo Es apžēlojos par viņu; un, neskatoties uz viņa sirds auzpūtību, Es viņu pacelšu augšup, cik daudz viņš zemosies Manā priekšā.

8 Un Es došu viņam alabvēlību un paļāvību, ar ko viņš varēs pastāvēt; un ja viņš turpinās būt uzticīgs liecinieks un gaisma baznīcai, Es esmu sagatavojis kroni viņam Sava Tēva bmājokļos. Patiesi tā. Āmen.