Svētie Raksti
Mācība un Derības 25
iepriekšējais nākamais

25. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1830. gada jūlijā (skat. 24. nodaļas ievadu). Šī atklāsme pavēsta Tā Kunga gribu Emmai Smitai, Pravieša sievai.

1–6, Emma Smita, izredzēta kundze, ir aicināta palīdzēt un mierināt savu vīru; 7–11, Viņa arī ir aicināta rakstīt, izskaidrot Svētos Rakstus un atlasīt garīgās dziesmas; 12–14, Taisnīgo dziesmas ir lūgšana Tam Kungam; 15–16, Paklausības principi šajā atklāsmē attiecas uz visiem.

1 Uzklausi Tā Kunga, tava Dieva, balsi, kamēr Es runāju uz tevi, Emma Smita, Mana meita; jo patiesi Es saku tev, visi, kas apieņem Manu evaņģēliju, ir dēli un meitas Manā bvalstībā.

2 Atklāsmi Es dodu tev attiecībā uz Manu gribu, un, ja tu esi uzticīga un astaigā bšķīstības takas Manā priekšā, Es saglabāšu tavu dzīvību, un tu saņemsi cmantojumu Ciānā.

3 Lūk, tavi agrēki ir tev piedoti, un tu esi izredzēta kundze, kuru Es esmu baicinājis.

4 Nekurni par tām lietām, kuras tu neesi redzējusi, jo tās ir noslēptas no tevis un no pasaules, kas ir gudrība Manī nākamajam laikam.

5 Un tava aicinājuma pienākums būs būt par amierinājumu Manam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam, tavam vīram, viņa ciešanās, ar mierinošiem vārdiem, lēnprātīgā garā.

6 Un tu iesi ar viņu tad, kad viņam būs jāiet, un būsi viņam par pierakstītāju, kad viņam nebūs neviena cita pierakstītāja, lai Es varētu sūtīt Savu kalpu Oliveru Kauderiju, kurp vien Es gribēšu.

7 Un tu tiksi aordinēta zem viņa rokas izskaidrot Svētos Rakstus, un skubināt baznīcu, atbilstoši tam, kā tas tiks tev dots ar Manu Garu.

8 Jo viņš uzliks tev savas arokas, un tu saņemsi Svēto Garu, un tavs laiks daudz tiks veltīts rakstīšanai un mācīšanai.

9 Un tev nevajag baidīties, jo tavs vīrs atbalstīs tevi baznīcā; jo priekš viņiem ir viņa aaicinājums, lai visas lietas tiktu batklātas tiem, ko vien Es gribēšu, saskaņā ar viņu ticību.

10 Un patiesi Es saku tev, ka tu noliksi šīs apasaules blietas un cmeklēsi pēc labākām lietām.

11 Un tev tiks dots arī izveidot svēto agarīgo dziesmu izlasi, kā tas tiks tev dots, kas Man ir patīkami, lai būtu Manā baznīcā.

12 Jo Mana dvēsele priecājas asirds bdziesmā; jā, taisnīgo dziesma ir lūgšana Man, un tā tiks atbildēta ar svētību uz viņu galvām.

13 Tādēļ priecājies savā sirdī un līksmojies, un paliec pie derībām, kuras tu esi noslēgusi.

14 Turpini alēnprātīgā garā un bīsties blepnības. Lai tava dvēsele priecājas par tavu vīru un godību, kas nāks uz viņu.

15 Turi Manas pavēles nepārtraukti, un ataisnības bkroni tu saņemsi. Un ja tu to nedarīsi, tad kur Es esmu, tu cnevari nākt.

16 Un patiesi, patiesi Es saku tev, ka šī ir Mana abalss visiem. Āmen.