Svētie Raksti
Mācība un Derības 107


107. nodaļa

Atklāsme par priesterību, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, aptuveni 1835. gada aprīlī. Lai arī šī nodaļa tika pierakstīta 1835. gadā, vēsturiskie pieraksti apstiprina, ka lielākā daļa pantu no 60. līdz 100. ietver sevī atklāsmi, kas dota caur Džozefu Smitu 1831. gada 11. novembrī. Šī nodaļa bija saistīta ar Divpadsmito kvoruma organizēšanu 1835. gada februārī un martā. Pravietis, visticamāk, to deva, klātesot tiem, kas 1835. gada 3. maijā gatavojās doties savā pirmajā kvoruma misijā.

1–6, Ir divas priesterības—Melhisedeka un Ārona; 7–12, Tiem, kam ir Melhisedeka priesterība, ir vara darboties visos amatos Baznīcā; 13–17, Bīskapija prezidē pār Ārona priesterību, kas izpilda ārīgos priekšrakstus; 18–20, Melhisedeka priesterība tur visu garīgo svētību atslēgas; Ārona priesterība tur eņģeļu kalpošanas atslēgas; 21–38, Augstākais prezidijs, Divpadsmitie un Septiņdesmitie veido prezidējošos kvorumus, kuru lēmumi ir jāpieņem vienotībā un taisnīgumā; 39–52, Patriarhālā kārtība ir izveidota no Ādama līdz Noam; 53–57, Senie svētie sapulcējās Ādam-ondi-Āmanā, un Tas Kungs parādījās tiem; 58–67, Divpadsmitajiem ir jāorganizē Baznīcas amatpersonas; 68–76, Bīskapi kalpo kā soģi Israēlā; 77–84, Augstākais prezidijs un Divpadsmitie veido Baznīcas augstāko tiesu; 85–100, Priesterību prezidenti pārvalda savus attiecīgos kvorumus.

1 Baznīcā ir divas priesterības, proti—aMelhisedeka un bĀrona, kas ietver Levija priesterību.

2 Kāpēc pirmā tiek saukta par Melhisedeka priesterību?—tas ir tāpēc, ka aMelhisedeks bija tāds dižs augstais priesteris.

3 Pirms viņa dienām tā tika saukta Svētā priesterība pēc Dieva Dēla akārtas.

4 Bet aiz cieņas jeb agodbijības pret Augstākās Būtnes Vārdu, lai novērstu pārāk biežu Viņa Vārda atkārtošanu, viņi—baznīca senās dienās—nosauca šo priesterību pēc Melhisedeka jeb par Melhisedeka priesterību.

5 Visas citas pilnvaras vai amati baznīcā ir apielikumi šai priesterībai.

6 Bet ir divas daļas jeb galvenās iedaļas—viena ir Melhisedeka priesterība, un otra ir Ārona jeb aLevija priesterība.

7 aEldera amats ir Melhisedeka priesterībā.

8 Melhisedeka priesterība tur virsvadības tiesības, un tai ir vara un apilnvaras pār visiem amatiem baznīcā visos pasaules laikos, lai vadītu garīgās lietas.

9 Augstās priesterības pēc Melhisedeka kārtas aprezidijam ir tiesības pildīt pienākumus visos amatos baznīcā.

10 aAugstajiem priesteriem pēc Melhisedeka priesterības kārtas ir btiesības pildīt pienākumus viņu pašu amatos prezidija vadībā, vadot garīgās lietas, un arī eldera, priestera (pēc Levija kārtas), skolotāja, diakona un baznīcas locekļa amatā.

11 Elderam ir tiesības pildīt pienākumus viņa vietā, kad augstā priestera nav klāt.

12 Augstajam priesterim un elderam ir jāvada garīgās lietas, atbilstoši baznīcas derībām un pavēlēm; un viņiem ir tiesības pildīt pienākumus visos šajos baznīcas amatos, kad augstāku pilnvaroto nav klāt.

13 Otrā priesterība tiek saukta par aĀrona priesterību tāpēc, ka tā tika piešķirta bĀronam un viņa pēctečiem caur visām viņu paaudzēm.

14 Kāpēc tā tiek saukta par mazāko priesterību?—tas ir tāpēc, ka tā ir apielikums lielākajai jeb Melhisedeka priesterībai, un tai ir vara pildīt ārīgos priekšrakstus.

15 aBīskapība ir šīs priesterības prezidijs un tur tās atslēgas jeb pilnvaras.

16 Nevienam cilvēkam nav likumīgu tiesību uz šo amatu, turēt šīs priesterības atslēgas, ja vien viņš nav Ārona aīstenais pēctecis.

17 Bet tā kā augstajam priesterim Melhisedeka priesterībā ir pilnvaras pildīt pienākumus visos mazākos amatos, viņš var pildīt pienākumus bīskapa amatā, kad neviens īstenais Ārona pēctecis nav atrodams, ar noteikumu, ka viņš ir aicināts un iecelts, un aordinēts šai varā ar Melhisedeka priesterības bprezidija rokām.

18 Augstākās jeb Melhisedeka priesterības spēks un pilnvaras ir turēt visu baznīcas garīgo svētību aatslēgas;

19 priekšrocības saņemt Debesu valstības anoslēpumus, redzēt debesis tiem atvērtas, satikties ar bvispārējo sapulci un Pirmdzimtā baznīcu un baudīt Dieva Tēva un Jēzus—Jaunās Derības cStarpnieka, sazināšanos un klātbūtni.

20 Mazākās jeb Ārona priesterības spēks un pilnvaras ir turēt eņģeļu kalpošanas aatslēgas un vadīt ārīgos bpriekšrakstus, evaņģēlija burtu, grēku nožēlošanas ckristīšanu grēku dpiedošanai, atbilstoši derībām un pavēlēm.

21 Ir nepieciešams, lai būtu prezidenti jeb prezidējošās amatpersonas, kas izaug jeb tiek nozīmētas no vai starp tiem, kas ir ordinēti dažādos amatos šajās divās priesterībās.

22 No aMelhisedeka priesterības—trīs bprezidējošie augstie priesteri, ko izvēlējis kolektīvs, nozīmēti un ordinēti šajā amatā, un catbalstīti ar uzticību, ticību un baznīcas lūgšanu, veido baznīcas Prezidija kvorumu.

23 aDivpadsmit ceļojošie padomnieki tiek saukti par Divpadsmit bapustuļiem jeb īpašiem Kristus Vārda lieciniekiem visā pasaulē—tā atšķiroties no citām amatpersonām baznīcā savu aicinājumu pienākumos.

24 Un viņi veido kvorumu, vienlīdzīgu pilnvarās un spēkā trīs iepriekš minētajiem prezidentiem.

25 aSeptiņdesmitie arī tiek aicināti sludināt evaņģēliju un būt par īpašiem lieciniekiem citticībniekiem un visai pasaulei, tā atšķiroties no citām amatpersonām baznīcā savu aicinājumu pienākumos.

26 Un viņi veido kvorumu, vienlīdzīgu pilnvarās ar to, kas ir no tikko minētajiem Divpadsmit īpašajiem lieciniekiem jeb apustuļiem.

27 Un katram lēmumam, ko pieņēmis kāds no šiem kvorumiem, ir jābūt vienbalsīgam; tas ir—katram katra kvoruma loceklim ir jāpiekrīt tā lēmumiem, lai padarītu viņu lēmumus vienu ar otru vienlīdz spēkā esošus jeb likumīgus—

28 kad apstākļi savādāk neļauj, kvorumu var izveidot vairākums,

29 pretējā gadījumā viņu lēmumiem nav tās pašas svētības, kas trīs prezidentu kvorumam bija senatnē, kuri tika ordinēti pēc Melhisedeka kārtas un bija taisnīgi un svēti vīri.

30 Šo kvorumu vai katra no tiem lēmumi ir jāpieņem visā ataisnīgumā, svētumā un sirds pazemībā, lēnprātībā un daudz izciešot, un ticībā, un btikumībā, un atziņā, atturībā, pacietībā, dievbijībā, brālīgā laipnībā un žēlsirdībā;

31 tāpēc ka solījums ir, ja šīs lietas būs viņos papilnam, viņi nebūs aneauglīgi Tā Kunga atziņā.

32 Un gadījumā, ja kāds no šo kvorumu lēmumiem tiek pieņems netaisnībā, tas var tikt nests dažādu kvorumu vispārējās sapulces priekšā, kas veido baznīcas garīgo varu; savādāk viņu lēmumus nevar pārsūdzēt.

33 Divpadsmitie ir Ceļojošā Prezidējošā Augstā padome, lai pildītu pienākumus Tā Kunga Vārdā baznīcas Prezidija vadībā, atbilstoši debesu organizācijai; lai izveidotu baznīcu un vadītu visas tās lietas visās tautās, pirmkārt pie acitticībniekiem un otrkārt pie jūdiem.

34 Septiņdesmitiem ir jādarbojas Tā Kunga Vārdā aDivpadsmito jeb Ceļojošās Augstās padomes vadībā, veidojot baznīcu un vadot visas tās lietas visās tautās, vispirms pie citticībniekiem un tad pie jūdiem—

35 Divpadsmitie, turēdami atslēgas, tiek izsūtīti, lai atvērtu durvis, pasludinot Jēzus Kristus evaņģēliju vispirms citticībniekiem un tad jūdiem.

36 Pastāvīgās aAugstās padomes Ciānas stabos veido kvorumu vienlīdzīgu pilnvarās attiecībā uz baznīcas lietām visos to lēmumos ar Prezidija kvorumu vai Ceļojošo Augsto padomi.

37 Augstā padome Ciānā veido kvorumu, vienlīdzīgu pilnvarās attiecībā uz baznīcas lietām visos viņu lēmumos ar Divpadsmito padomēm Ciānas stabos.

38 Tas ir Ceļojošās Augstās padomes pienākums aicināt aSeptiņdesmitos, kad viņiem vajadzīga palīdzība, lai izpildītu dažādus aicinājumus evaņģēlija sludināšanā un vadīšanā, jebkuru citu vietā.

39 Tas ir Divpadsmito pienākums visās baznīcas lielās draudzēs ordinēt aevaņģēlistus, kā tie tiks viņiem norādīti atklāsmē—

40 šī priesterības kārta bija apstiprināta, lai tiktu nodota no tēva dēlam, un taisnīgi pienākas izraudzīto pēcnācēju—kuriem tika dots solījums—īstenajiem pēctečiem.

41 Šī kārta tika nodibināta aĀdama dienās un turpinājās tālāk pa bizcelsmi sekojošā veidā:

42 No Ādama aSetam, kurš tika Ādama ordinēts sešdesmit deviņu gadu vecumā un tika viņa svētīts trīs gadus pirms viņa (Ādama) nāves, un saņēma Dieva solījumu caur savu tēvu, ka viņa pēcteči būs Tā Kunga izraudzīti un ka viņi tiks saglabāti līdz pat zemes galam;

43 tāpēc viņš (Sets) bija apilnīgs vīrs, un tā bizskats bija ļoti līdzīgs viņa tēva izskatam, tiktāl, ka viņš izskatījās līdzīgs savam tēvam visās lietās un varētu tikt atšķirts no tā tikai ar savu vecumu.

44 Ēnošs tika ordinēts simts un trīsdesmit četru gadu un četru mēnešu vecumā ar Ādama roku.

45 Dievs aicināja Kānaānu tuksnesī viņa četrdesmitajā mūža gadā; un viņš sastapa Ādamu, ceļojot uz Šedolamaku. Viņš bija astoņdesmit septiņus gadus vecs, kad viņš saņēma savu ordināciju.

46 Mahalaleēls bija četri simti un deviņdesmit seši gadi un septiņas dienas vecs, kad viņš tika ordinēts ar Ādama roku, kurš viņu arī svētīja.

47 Jareds bija divi simti gadus vecs, kad viņš tika ordinēts zem Ādama rokas, kurš viņu arī svētīja.

48 aĒnohs bija divdesmit piecus gadus vecs, kad viņš tika ordinēts zem Ādama rokas; un viņam bija sešdesmit pieci, un Ādams viņu svētīja.

49 Un viņš redzēja To Kungu, un viņš vadīja savas gaitas ar Viņu un bija Viņa vaiga priekšā nepārtraukti; un viņš avadīja savas gaitas ar Dievu trīs simti un sešdesmit piecus gadus, kas darīja viņu četri simti un trīsdesmit gadus vecu, kad viņš tika bpārveidots.

50 aMetuzāls bija simts gadus vecs, kad viņš tika ordinēts zem Ādama rokas.

51 Lamehs bija trīsdesmit divus gadus vecs, kad viņš tika ordinēts zem Seta rokas.

52 aNoa bija desmit gadus vecs, kad viņš tika ordinēts zem Metuzāla rokas.

53 Trīs gadus pirms Ādama nāves viņš aicināja Setu, Ēnošu, Kānaānu, Mahalaleēlu, Jaredu, Ēnohu un Metuzālu, kuri visi bija aaugstie priesteri, ar saviem atlikušajiem pēctečiem, kas bija taisnīgi, bĀdam-ondi-Āmana ielejā un tur dāvāja tiem savu pēdējo svētību.

54 Un Tas Kungs tiem parādījās, un viņi cēlās un svētīja aĀdamu, un nosauca viņu par bMihaēlu, vadoni, erceņģeli.

55 Un Tas Kungs sniedza mierinājumu Ādamam un sacīja tam: Es esmu sūtījis tevi būt priekšgalā; daudzums tautu nāks no tevis, un tu esi avadonis pār tiem mūžīgi.

56 Un Ādams piecēlās sanākušo vidū; un, neskatoties, ka viņu nospieda vecums, būdams Svētā Gara pilns, apareģoja, kas notiks ar viņa pēctečiem līdz pat pēdējai paaudzei.

57 Šīs lietas visas tika rakstītas Ēnoha grāmatā un tiks apliecinātas noteiktā laikā.

58 Tas arī ir aDivpadsmito pienākums bordinēt un noteikt kārtību visām baznīcas amatpersonām, atbilstoši atklāsmei, kas saka:

59 Kristus baznīcai Ciānas zemē, papildus baznīcas alikumiem attiecībā uz baznīcas lietām—

60 patiesi Es saku jums, saka Pulku Kungs, ir jābūt aprezidējošajiem elderiem, lai prezidētu pār tiem, kas ir eldera amatā;

61 un arī apriesteriem, lai prezidētu pār tiem, kas ir priestera amatā;

62 un arī skolotājiem, lai aprezidētu pār tiem, kas ir skolotāja amatā, tādā pašā veidā, un arī diakoniem—

63 tādēļ no diakoniem līdz skolotājiem, un no skolotājiem līdz priesteriem, un no priesteriem līdz elderiem, atsevišķi, kā viņi ir iecelti, saskaņā ar baznīcas derībām un pavēlēm.

64 Tad nāk Augstā priesterība, kas ir pati lielākā.

65 Tādēļ ir vajadzīgs, lai viens tiktu nozīmēts no Augstās priesterības prezidēt to priesterību, un viņš tiks saukts par baznīcas Augstās priesterības prezidentu;

66 jeb, citiem vārdiem, aPrezidējošais augstais priesteris pār baznīcas Augsto priesterību.

67 No viņa nāk priekšrakstu un svētību izpildīšana baznīcā caur aroku uzlikšanu.

68 Tādēļ bīskapa amats nav vienāds ar to; jo abīskapa amats ir vadīt visas laicīgās lietas;

69 tomēr bīskapam ir jātiek izraudzītam no aAugstās priesterības, ja vien viņš nav Ārona bīstenais pēctecis;

70 jo, ja vien viņš nav Ārona īstenais pēctecis, viņš nevar turēt tās priesterības atslēgas.

71 Tomēr augstais priesteris, tas ir—pēc Melhisedeka kārtas, var tikt nozīmēts kalpošanai laicīgajās lietās, un viņam būs zināšanas par tām ar patiesības Garu;

72 un arī būt par asoģi Israēlā, vadīt baznīcas lietas, spriest tiesu pār pārkāpējiem, balstoties uz liecību, kā tā tiks nolikta viņa priekšā, saskaņā ar likumiem, ar savu padomnieku palīdzību, kurus viņš ir izraudzījis starp baznīcas elderiem.

73 Tie ir bīskapa pienākumi, kurš nav Ārona īstenais pēctecis, bet ir ticis ordinēts Augstajā priesterībā pēc Melhisedeka kārtas.

74 Tā viņš būs soģis, patiesi soģis starp Ciānas vai Ciānas staba iedzīvotājiem, vai jebkurā baznīcas draudzē, kur viņš tiks iecelts šai kalpošanai, līdz Ciānas robežas tiks paplašinātas un būs vajadzīgi vēl citi bīskapi vai soģi Ciānā vai kur citur.

75 Un tā kā tiks nozīmēti citi bīskapi, viņi darbosies tajā pašā amatā.

76 Bet Ārona īstenajam pēctecim ir likumīgas tiesības prezidēt pār šo priesterību, uz šīs kalpošanas aatslēgām, darboties šajā bīskapa amatā neatkarīgi, bez padomniekiem, būt par soģi Israēlā, izņemot gadījumu, kad Augstās priesterības, pēc Melhisedeka kārtas, prezidents tiek tiesāts.

77 Un jebkuram no šo padomju lēmumiem ir jābūt atbilstoši pavēlei, kas saka:

78 Vēl patiesi Es saku jums, pašas svarīgākās baznīcas lietas un pašas asarežģītākās lietas baznīcā, ciktāl kāds nav apmierināts ar bīskapa vai soģu lēmumu, tām jātiek nodotām un nosūtītām baznīcas padomei, Augstās priesterības bprezidijam.

79 Un Augstās priesterības padomes prezidijam būs vara aicināt citus augstos priesterus, tieši divpadsmit, lai palīdzētu kā padomnieki, un tā Augstās priesterības prezidijam un tā padomniekiem būs vara izlemt, pamatojoties uz liecību, saskaņā ar baznīcas likumiem.

80 Un pēc šī lēmuma tā vairs netiks pieminēta Tā Kunga priekšā; jo šī ir Dieva baznīcas Augstā padome, un tas ir galīgais lēmums par strīdiem garīgajās lietās.

81 Nav neviena cilvēka, kas pieder baznīcai, kas nav pakļauts šai baznīcas padomei.

82 Un tādā mērā, kā Augstās priesterības prezidents izdarīs pārkāpumu, viņš tiks tiesāts baznīcas vispārīgās padomes priekšā, kurai palīdzēs divpadsmit padomnieki no Augstās priesterības;

83 un viņu lēmums pār viņa galvu būs beigas strīdiem attiecībā uz viņu.

84 Tā neviens netiks atbrīvots no Dieva ataisnības un likumiem, lai visas lietas tiktu darītas kārtībā un nopietnībā Viņa priekšā, saskaņā ar patiesību un taisnīgumu.

85 Un vēl, patiesi Es saku jums, adiakona amata prezidenta pienākums ir prezidēt pār divpadsmit diakoniem, apspriesties ar tiem un bmācīt tiem viņu pienākumus, apmācot citam citu, kā tas ir dots saskaņā ar derībām.

86 Un arī askolotāja amata prezidenta pienākums ir prezidēt pār divdesmit četriem skolotājiem un apspriesties ar tiem, mācot tiem viņu amatu pienākumus, kā dots derībās.

87 Arī Ārona priesterības prezidenta pienākums ir prezidēt pār četrdesmit astoņiem apriesteriem un apspriesties ar tiem, mācīt tiem viņu amata pienākumus, kā dots derībās—

88 šim prezidentam ir jābūt abīskapam; jo šis ir viens no šīs priesterības pienākumiem.

89 Vēl—aeldera amata prezidenta pienākums ir prezidēt pār deviņdesmit sešiem elderiem un apspriesties ar tiem, un mācīt tos saskaņā ar derībām.

90 Šis prezidijs ir atšķirīgs no tā, kas ir Septiņdesmitajiem, un ir noteikts tiem, kas aneceļo pa visu pasauli.

91 Un vēl, Augstās priesterības amata prezidenta pienākums ir aprezidēt pār visu baznīcu un būt kā bMozum

92 lūk, šeit ir gudrība; jā, būt par agaišreģi, batklājēju, tulku un cpravieti, esot ar visām Dieva ddāvanām, kuras Viņš dāvā baznīcas galvai.

93 Un tas ir saskaņā ar vīziju, kas parāda aSeptiņdesmito kārtību, ka viņiem ir jābūt septiņiem prezidentiem, lai prezidētu pār tiem, izraudzītiem no Septiņdesmito skaita;

94 un septītajam prezidentam no šiem prezidentiem ir jāprezidē pār sešiem;

95 un šiem septiņiem prezidentiem ir jāizrauga citi septiņdesmit, bez tiem pirmajiem septiņdesmit, pie kuriem viņi pieder, un ir jāprezidē pār tiem;

96 un arī citiem septiņdesmit, līdz septiņas reizes pa septiņdesmit, ja to prasa darba nepieciešamība vīna dārzā.

97 Un šiem septiņdesmit ir jābūt aceļojošajiem kalpotājiem, vispirms citticībniekiem un arī jūdiem.

98 Turpretim citām baznīcas amatpersonām, kas nepieder pie Divpadsmitajiem, nedz pie Septiņdesmitajiem, nav pienākuma ceļot starp visām tautām, bet ir jāceļo, kā viņu apstākļi to atļaus, neskatoties uz to, kādus augstus un atbildīgus amatus baznīcā viņi var ieņemt.

99 Tādēļ lai katrs vīrs tagad mācās savu apienākumu un darbojas savā amatā, kurā viņš ir nozīmēts, ar visu buzcītību.

100 Tas, kurš ir akūtrs, netiks uzskatīts par bcienīgu nostāvēt, un tas, kas nemācās savus pienākumus un parāda, ka viņš nav atzīts, netiks uzskatīts par cienīgu nostāvēt. Patiesi tā. Āmen.