Svētie Raksti
Mācība un Derības 110
iepriekšējais nākamais

110. nodaļa

Vīzija, parādīta pravietim Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam Kērtlandes templī, Ohaio štatā, 1836. gada 3. aprīlī. Tajā laikā notika sabata dienas sanāksme. Džozefa Smita vēsturē ir teikts: „Pēcpusdienā es palīdzēju citiem prezidentiem izdalīt Tā Kunga mielastu Baznīcai, saņemot to no Divpadsmitajiem, kuru privilēģija bija pildīt pienākumus pie svētā galda tanī dienā. Pēc tam, kad biju izpildījis šo kalpošanu saviem brāļiem, es aizgāju aiz kanceles, priekškari bija nolaisti, un es nometos ceļos kopā ar Oliveru Kauderiju svinīgā un klusā lūgšanā. Pieceļoties no lūgšanas, sekojošā vīzija tika atklāta mums abiem.”

1–10, Tas Kungs Jehova parādās godībā un pieņem Kērtlandes templi kā Savu namu; 11–12, Mozus un Ēlija katrs parādās un nodod savas atslēgas un atklājamo; 13–16, Elija atgriežas un nodod sava atklājamā atslēgas, kā solījis Maleahijs.

1 aPriekškars tika noņemts no mūsu prātiem, un mūsu sapratnes bacis tika atvērtas.

2 Mēs redzējām To Kungu stāvam uz kanceles margām mūsu priekšā; un zem Viņa kājām bija noklāts pamats no tīra zelta dzintara krāsā.

3 Viņa aacis bija kā uguns liesma; mati uz Viņa galvas bija balti kā tīrs sniegs; Viņa bvaigs spīdēja spožāk par sauli; un Viņa cbalss bija kā lielu bangojošu ūdeņu skaņa, patiesi dJehovas balss, sakot:

4 Es esmu apirmais un pēdējais; Es esmu Tas, kurš bdzīvo, Es esmu Tas, kurš tika nokauts; Es esmu jūsu caizstāvis Tēva priekšā.

5 Lūk, jūsu grēki ir jums apiedoti; jūs esat tīri Manā priekšā; tādēļ paceliet savas galvas un priecājieties.

6 Lai jūsu brāļu sirdis priecājas, un lai visu Manu ļaužu sirdis priecājas, kuri ir ar savu spēku auzcēluši šo namu Manam Vārdam.

7 Jo lūk, Es esmu apieņēmis šo bnamu, un Mans Vārds būs šeit; un Es parādīšos Saviem ļaudīm žēlastībā šajā namā.

8 Jā, Es aparādīšos Saviem kalpiem un runāšu uz tiem ar Savu paša balsi, ja Mani ļaudis turēs Manas pavēles un bneapgānīs šo csvēto namu.

9 Jā, tūkstošiem un desmitiem tūkstošu sirdis priecāsies dēļ tām asvētībām, kuras tiks izlietas, un dēļ bendaumenta, ar ko Mani kalpi tiks apdāvināti šajā namā.

10 Un šī nama slava izplatīsies svešās zemēs; un šis ir sākums tai svētībai, kas tiks aizlieta pār Manu ļaužu galvām. Patiesi tā. Āmen.

11 Pēc tam, kad šī avīzija beidzās, debesis atkal tika mums atvērtas, un bMozus parādījās mūsu priekšā un nodeva mums catslēgas Israēla dsapulcināšanai no četrām zemes daļām un desmit cilšu atvešanai no eziemeļu zemes.

12 Pēc tam aĒlija parādījās un nodeva mums Ābrahāma bevaņģēlija catklāšanu, sakot, ka mūsos un mūsu pēcnācējos visas paaudzes pēc mums tiks svētītas.

13 Pēc tam, kad šī vīzija bija beigusies, cita dižena un brīnišķīga vīzija pēkšņi mums parādījās, jo pravietis aElija, kurš tika bpaņemts debesīs, nebaudot nāvi, stāvēja mūsu priekšā un teica:

14 Lūk, tas laiks ir pienācis, par kuru tika runāts ar Maleahija muti—liecinot, ka viņš [Elija] tiks sūtīts, iekams nāks Tā Kunga lielā un šausmu pilnā diena—

15 lai apievērstu tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis tēviem, lai visa zeme netiktu sista ar lāstu—

16 tādēļ šīs atklāšanas atslēgas tiek nodotas jūsu rokās; un ar šo jūs varat zināt, ka Tā Kunga lielā un šausmu pilnā adiena ir tuvu, patiesi durvju priekšā.