Mācība un Derības 41
  Footnotes
  Theme

  41. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Baznīcai Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 4. februārī (History of the Church, 1. sēj., 146–147. lpp.). Šajā laikā Baznīcas Kērtlandes draudze skaitliski strauji auga. Ievadot šo atklāsmi, Pravietis rakstīja: „Baznīcas locekļi centās pildīt Dieva gribu, tiktāl, cik viņi to zināja, kaut arī daži dīvaini priekšstati un viltus gari bija iezagušies starp viņiem…[un] Tas Kungs deva Baznīcai sekojošo” (History of the Church, 1. sēj., 146–147. lpp.).

  1–3, Elderi pārvaldīs Baznīcu ar atklāsmes garu; 4–6, Patiesi mācekļi pieņems un turēs Tā Kunga likumu; 7–12, Edvards Partridžs tiek nosaukts par Baznīcas bīskapu.

  1 Klausieties un dzirdiet, ak jūs, Mani ļaudis, saka Tas Kungs un jūsu Dievs, jūs, ko Man ir prieks asvētīt ar vislielākajām no visām svētībām, jūs, kas dzirdat Mani; un jūs, kas Mani nedzirdat, Es bnolādēšu, jūs, kas esat cteikušies pazīstam Manu Vārdu, ar vissmagāko no visiem lāstiem.

  2 Klausieties, ak jūs, Manas baznīcas elderi, kurus Es esmu aicinājis, lūk, Es dodu jums pavēli, lai jūs sapulcētos kopā, lai avienotos par Manu vārdu;

  3 un ar jūsu ticības lūgšanu jūs saņemsit Manu alikumu, lai jūs varētu zināt, kā pārvaldīt Manu baznīcu un lai viss būtu pareizi Manā priekšā.

  4 Un Es būšu jūsu avaldnieks, kad Es bnākšu; un lūk, Es nākšu ātri, un jūs skatīsities, lai Mans likums tiktu turēts.

  5 Tas, kas apieņem Manu likumu un bpilda to, tas ir Mans māceklis; un tas, kas saka, ka viņš pieņem to un to nepilda, tas nav Mans māceklis, un tiks cpadzīts no jūsu vidus;

  6 jo nav pareizi, ka tas, kas piederas valstības bērniem, tiktu dots tiem, kas nav cienīgi, jeb asuņiem, vai ka bpērles tiktu mestas cūkām priekšā.

  7 Un vēl, ir pareizi, lai Manam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam, tiktu auzcelta māja, kurā dzīvot un btulkot.

  8 Un vēl, ir pareizi, ka Mans kalps Sidnijs Rigdons dzīvo kā viņam šķiet labi, ja vien viņš tur Manas pavēles.

  9 Un vēl, Es esmu aicinājis Manu kalpu aEdvardu Partridžu; un Es dodu pavēli, ka viņam ir jātiek nozīmētam ar baznīcas balsi un ordinētam par baznīcas bbīskapu, pamest savu tirdzniecību un cpavadīt visu savu laiku baznīcas darbā;

  10 lai skatītos par visām lietām, kā tas tiks viņam nozīmēts Manos likumos tanī dienā, kad Es tos došu.

  11 Un tas tādēļ, ka viņa sirds ir šķīsta Manā priekšā, jo viņš ir līdzīgs seno laiku aNātānaēlam, kurā nav bviltības.

  12 Šie vārdi tiek doti jums, un tie ir tīri Manā priekšā; tādēļ, sargieties, kā jūs tos turat, jo par tiem tiks prasīta atbildība no jūsu dvēselēm tiesas dienā. Patiesi tā. Āmen.

  True