Svētie Raksti
Mācība un Derības 41


41. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Baznīcai Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 4. februārī. Šajā atklāsmē Pravietim un Baznīcas elderiem ir norādīts lūgt Dievu, lai saņemtu Dieva „likumu” (skat. 42. nodaļu). Džozefs Smits bija tikko ieradies Kērtlandē no Ņujorkas štata, un Lemans Kaplijs, Baznīcas loceklis no tuvējās Tompsonas, Ohaio štata, „lūdza, lai brālis Džozefs un Sidnijs [Rigdons] … dzīvotu ar viņu, un viņš nodrošinātu viņiem mājas un pārtiku”. Tālāk dotajā atklāsmē ir paskaidrots, kur Džozefam un Sidnijam būtu jādzīvo, kā arī Edvards Pārtridžs tiek aicināts būt par Baznīcas pirmo bīskapu.

1–3, Elderi pārvaldīs Baznīcu ar atklāsmes garu; 4–6, Patiesi mācekļi pieņems un turēs Tā Kunga likumu; 7–12, Edvards Pārtridžs tiek nosaukts par Baznīcas bīskapu.

1 Klausieties un dzirdiet, ak jūs, Mani ļaudis, saka Tas Kungs un jūsu Dievs, jūs, ko Man ir prieks svētīt ar vislielākajām no visām svētībām, jūs, kas dzirdat Mani; un jūs, kas Mani nedzirdat, Es nolādēšu, jūs, kas esat teikušies pazīstam Manu Vārdu, ar vissmagāko no visiem lāstiem.

2 Klausieties, ak jūs, Manas baznīcas elderi, kurus Es esmu aicinājis, lūk, Es dodu jums pavēli, lai jūs sapulcētos kopā, lai vienotos par Manu vārdu;

3 un ar jūsu ticības lūgšanu jūs saņemsit Manu likumu, lai jūs varētu zināt, kā pārvaldīt Manu baznīcu, un lai viss būtu pareizi Manā priekšā.

4 Un Es būšu jūsu valdnieks, kad Es nākšu; un lūk, Es nākšu ātri, un jūs skatīsities, lai Mans likums tiktu turēts.

5 Tas, kas pieņem Manu likumu un pilda to, tas ir Mans māceklis; un tas, kas saka, ka viņš pieņem to un to nepilda, tas nav Mans māceklis un tiks padzīts no jūsu vidus;

6 jo nav pareizi, ka tas, kas piederas valstības bērniem, tiktu dots tiem, kas nav cienīgi, jeb suņiem, vai ka pērles tiktu mestas cūkām priekšā.

7 Un vēl, ir pareizi, lai Manam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam, tiktu uzcelta māja, kurā dzīvot un tulkot.

8 Un vēl, ir pareizi, ka Mans kalps Sidnijs Rigdons dzīvo, kā viņam šķiet labi, ja vien viņš tur Manas pavēles.

9 Un vēl, Es esmu aicinājis Manu kalpu Edvardu Pārtridžu; un Es dodu pavēli, ka viņam ir jātiek nozīmētam ar baznīcas balsi un ordinētam par baznīcas bīskapu, pamest savu tirdzniecību un pavadīt visu savu laiku baznīcas darbā;

10 lai pārraudzītu visu, kā tas tiks viņam nozīmēts Manos likumos tanī dienā, kad Es tos došu.

11 Un tas tādēļ, ka viņa sirds ir šķīsta Manā priekšā, jo viņš ir līdzīgs seno laiku Nātānaēlam, kurā nav viltības.

12 Šie vārdi tiek doti jums, un tie ir tīri Manā priekšā; tādēļ sargieties, kā jūs tos turat, jo par tiem tiks prasīta atbildība no jūsu dvēselēm tiesas dienā. Patiesi tā. Āmen.