Mācība un Derības 65
  Footnotes
  Theme

  65. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Hiramā, Ohaio štatā, 1831. gada oktobrī (History of the Church, 1. sēj., 218. lpp.). Pravietis apzīmēja šo atklāsmi kā lūgšanu.

  1–2, Dieva valstības atslēgas ir nodotas cilvēkam uz zemes, un evaņģēlija lieta triumfēs; 3–6, Debesu Tūkstošgades valstība nāks un pievienosies Dieva valstībai uz zemes.

  1 Klausieties, un rau, balss, kā no kāda, kas sūtīts no augšienes, kas ir varens un spēcīgs, kas iet līdz zemes galiem, jā, kura balss ir uz cilvēkiem: aSagatavojiet Tam Kungam ceļu un taisiet taisnas Viņa takas.

  2 aDieva valstības batslēgas ir nodotas cilvēkam uz zemes, un no šejienes evaņģēlijs aizvelsies līdz zemes galiem kā cakmens, kas, atraisījies no kalna, bez kādas cilvēku roku palīdzības velsies, līdz tas būs dpiepildījis visu zemi.

  3 Jā, balss, kas sauc: Sagatavojiet Tam Kungam ceļu, sagatavojiet aJēra mielastu, sagatavojieties bLīgavaiņa atnākšanai.

  4 Lūdziet To Kungu, piesauciet Viņa svēto Vārdu, dariet zināmus Viņa brīnumainos darbus starp ļaudīm.

  5 Piesauciet To Kungu, lai Viņa valstība varētu izplatīties uz zemes, lai tās iedzīvotāji varētu to saņemt un būt gatavi nākamajām dienām, kurās Cilvēka Dēls anāks lejā debesīs, btērpts Savas cgodības spožumā, lai satiktu dDieva valstību, kas ir nodibināta uz zemes.

  6 Tādēļ, lai aDieva valstība izplatās, lai bdebesu valstība varētu nākt, lai Tu, ak Dievs, varētu tikt godināts kā debesīs, tā uz zemes, lai Tavi ienaidnieki varētu tikt pakļauti; jo cTev pieder slava, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

  True