Svētie Raksti
Mācība un Derības 61
iepriekšējais nākamais

61. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Misūri upes krastā, Makilveinbendā, 1831. gada 12. augustā. Atpakaļceļā uz Kērtlandi Pravietis un desmit elderi ceļoja lejup pa Misūri upi kanoe laivās. Ceļojuma trešajā dienā bija piedzīvotas daudzas bīstamas situācijas. Elders Viljams V. Felpss vīzijā dienas gaismā redzēja postītāju, brāžoties spēkā pār ūdens virsu.

1–12, Tas Kungs ir noteicis daudzas iznīcības uz ūdeņiem; 13–22, Ūdeņi tika Jāņa nolādēti, un postītājs brāžas pār to virsu; 23–29, Dažiem ir vara pavēlēt ūdeņiem; 30–35, Elderiem ir jāceļo pa divi un jāsludina evaņģēlijs; 36–39, Viņiem ir jāsagatavojas Cilvēka Dēla atnākšanai.

1 Skatieties un klausieties Viņa balsi, kuram ir visa avara, kurš ir no mūžības uz mūžību, patiesi bAlfa un Omega, sākums un gals.

2 Lūk, patiesi tā saka Tas Kungs uz jums: Ak jūs, Manas baznīcas elderi, kas esat sapulcējušies šajā vietā, jūsu grēki tagad jums ir piedoti, jo Es, Tas Kungs, apiedodu grēkus un esmu bžēlīgs pret tiem, kas catzīst savus grēkus ar pazemīgām sirdīm;

3 bet patiesi Es saku jums, ka nav vajadzīgs visai šai Manu elderu grupai ātri pārvietoties pa ūdeņiem, kamēr iedzīvotāji abos krastos iet bojā neticībā.

4 Tomēr Es to pieļāvu, lai jūs varētu liecināt; lūk, ir daudz briesmu uz ūdeņiem un it īpaši turpmāk;

5 jo Es, Tas Kungs, esmu noteicis Savās dusmās daudzas iznīcības uz ūdeņiem, jā, un īpaši uz šiem ūdeņiem.

6 Tomēr visa miesa ir Manā rokā un tas, kas ir uzticīgs starp jums, neies bojā no ūdeņiem.

7 Tādēļ ir nepieciešams, lai Mans kalps Sidnijs Gilberts un Mans kalps aViljams V. Felpss steigtos uz savu uzdevumu un norīkojumu.

8 Tomēr Es negribēju pieļaut, lai jūs sadalītos, kamēr jūs nebijāt apārmācīti par visiem saviem grēkiem, lai jūs būtu vienoti, lai jūs neietu bojā bļaundarībā;

9 bet tagad, patiesi Es saku, Man vajadzīgs, lai jūs sadalītos. Tādēļ lai Mani kalpi Sidnijs Gilberts un Viljams V. Felpss ņem savu iepriekšējo grupu, un lai viņi steidzīgi dodas ceļā, lai viņi varētu izpildīt savu norīkojumu, un caur ticību viņi uzvarēs.

10 Un cik daudz viņi būs uzticīgi, tik viņi tiks pasargāti, un Es, Tas Kungs, būšu ar viņiem.

11 Un lai pārējie paņem to, kas ir nepieciešams apģērbam.

12 Lai Mans kalps Sidnijs Gilberts paņem līdzi sev to, kas nebūs vajadzīgs, kā jūs vienosities.

13 Un tagad, lūk, jūsu alabumam Es devu jums bpavēli attiecībā uz šīm lietām, un Es, Tas Kungs, pārspriedīšu ar jums kā ar cilvēkiem senās dienās.

14 Lūk, Es, Tas Kungs, sākumā svētīju aūdeņus; bet pēdējās dienās ar Sava kalpa Jāņa muti Es bnolādēju ūdeņus.

15 Tādēļ pienāks diena, kad neviena miesa nebūs droša uz ūdeņiem.

16 Un nākamajās dienās tiks teikts, ka neviens nespēj nokļūt Ciānas zemē pa ūdeņiem, kā vien tikai tas, kas ir taisns sirdī.

17 Un kā Es, Tas Kungs, sākumā anolādēju zemi, patiesi tā pēdējās dienās Es esmu to svētījis tās laikā Saviem svētajiem izmantošanai, lai viņi varētu baudīt tās treknumu.

18 Un tagad Es dodu jums pavēli, ka tas, ko Es saku vienam, Es saku visiem, lai jūs brīdinātu savus brāļus attiecībā uz šiem ūdeņiem, lai viņi nenāktu, ceļojot pa tiem, lai viņu ticība nemitētos un viņi netiktu notverti lamatās;

19 Es, Tas Kungs, esmu noteicis, un postītājs brāžas pār to virsu, un Es neatsaucu lēmumu.

20 Es, Tas Kungs, biju dusmīgs uz jums vakar, bet šodien Manas dusmas ir rimušās.

21 Tādēļ lai tie, par kuriem Es runāju, lai steidzīgi dodas ceļā—vēlreiz Es saku jums, lai viņi steidzīgi dodas ceļā.

22 Un Man nebūs svarīgi, pēc kāda laiciņa, ja būs tā, ka viņi izpilda savu misiju, vai viņi dodas pa ūdeni vai pa zemi; lai tas ir tā, kā tas tiks darīts vēlāk tiem zināms pēc viņu pašu spriedumiem.

23 Un tagad, attiecībā uz Maniem kalpiem Sidniju Rigdonu, Džozefu Smitu, jaunāko, un Oliveru Kauderiju, lai viņi vairs nenāk uz ūdeņiem, izņemot ja tas būs kanāls, dodoties uz savām mājām; jeb, citiem vārdiem, viņiem nebūs nākt uz ūdeņiem, lai ceļotu, izņemot tikai kanālu.

24 Lūk, Es, Tas Kungs, esmu nolicis ceļu Savu svēto ceļojumiem; un lūk, šis ir tas ceļš—ka pēc tam, kad viņi pamet kanālu, viņiem jāceļo pa zemi, cik daudz viņiem tiks pavēlēts ceļot un doties uz Ciānas zemi;

25 un viņi to darīs līdzīgi Israēla bērniem, auzslejot savas teltis pa ceļam.

26 Un lūk, šo pavēli jūs dosit visiem saviem brāļiem.

27 Tomēr tam, kam ir dota avara pavēlēt ūdeņiem, tam ir dots ar Garu zināt visus Viņa ceļus;

28 tādēļ lai tas dara, kā dzīvā Dieva Gars viņam pavēl, vai uz zemes, vai ūdeņiem, Man paliek tas, kā rīkoties tālāk.

29 un jums tiek dots virziens svētajiem jeb ceļš Tā Kunga nometnes svētajiem, pa kuru doties.

30 Un vēl, patiesi Es saku jums: Maniem kalpiem Sidnijam Rigdonam, Džozefam Smitam, jaunākajam, un Oliveram Kauderijam nebūs atvērt savas mutes ļauno sanāksmēs, līdz viņi sasniegs Cincinati;

31 un tajā vietā viņi pacels savas balsis uz Dievu pret tiem ļaudīm, jā, uz Viņu, kura dusmas ir iedegušās pret viņu ļaundarību, ļaudīm, kas ir gandrīz anobrieduši iznīcībai.

32 Un no turienes lai viņi dodas uz savu brāļu draudzēm, jo viņu darbi vairāk tiek gaidīti starp tiem nekā ļauno draudzēs.

33 Un tagad attiecībā uz pārējiem, lai viņi dodas ceļā un asludina vārdu ļauno sanāksmēs tik daudz, kā tas tiek dots;

34 un cik daudz viņi to darīs, viņi aattīrīs savas drānas un viņi būs neaptraipīti Manā priekšā.

35 Un lai viņi ceļo kopā jeb apa divi, kā viņiem šķiet labi, tikai lai Mans kalps Reinolds Kahūns un Mans kalps Samuēls H. Smits, ar ko Es esmu ļoti apmierināts, nešķiras, pirms tie atgriezīsies savās mājās, un tas ir gudram nolūkam Manī.

36 Un tagad, patiesi Es saku jums, un, ko Es saku vienam, Es saku visiem, turiet drošu prātu, abērniņi, jo Es esmu jūsu bvidū un Es jūs neesmu cpametis;

37 un cik daudz jūs pazemosities Manā priekšā, tik avalstības svētības ir jūsu.

38 Apjoziet savus gurnus un esiet amodri un prātīgi, raudzīdamies pēc Cilvēka Dēla atnākšanas, jo Viņš nāks tanī stundā, ko jūs nedomājat.

39 aLūdziet vienmēr, lai jūs nekristu bkārdinājumā, lai jūs varētu izturēt Viņa atnākšanas dienu, vai dzīvē vai nāvē. Patiesi tā. Āmen.