Svētie Raksti
Mācība un Derības 12


12. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Džozefam Naitam vecākajam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1829. gada maijā. Džozefs Naits noticēja Džozefa Smita paziņojumiem par to, ka viņa valdījumā ir Mormona Grāmatas plāksnes, un tulkošanas darbam, kas tiek veikts, un vairākas reizes sniedza materiālu palīdzību Džozefam Smitam un viņa pierakstītājam, kas ļāva tiem turpināt tulkošanu. Pēc Džozefa Naita lūguma Pravietis vaicāja Tam Kungam un saņēma atklāsmi.

1–6, Strādnieki vīna dārzā iegūs glābšanu; 7–9, Visi, kas vēlas un ir apmācīti, var palīdzēt Tā Kunga darbā.

1 Liels un brīnumains darbs drīz sāksies starp cilvēku bērniem.

2 Lūk, Es esmu Dievs; pievērsiet vērību Manam vārdam, kas ir dzīvs un spēcīgs, asāks par abpusgriezīgu zobenu, pāršķeļot gabalos gan locītavas, gan kaulu smadzenes; tāpēc pievērsiet vērību Manam vārdam.

3 Lūk, druva jau ir balta pļaujai; tāpēc, kurš vēlas pļaut, tas lai laiž darbā savu sirpi ar visu savu spēku un pļauj, līdz diena beidzas, lai viņš varētu sakrāt savai dvēselei mūžīgo glābšanu Dieva valstībā.

4 Jā, ikviens, kas laidīs darbā savu sirpi un pļaus, ir Dieva aicināts.

5 Tāpēc, ja jūs lūgsit no Manis, jūs saņemsit; ja jūs klauvēsit, jums taps atvērts.

6 Tagad, tā kā jūs esat lūguši, lūk, Es saku jums, turiet Manas pavēles un centieties radīt un nodibināt Ciānas lietu.

7 Lūk, Es runāju uz tevi un arī uz visiem tiem, kam ir vēlēšanās iesākt un nostiprināt šo darbu.

8 Un neviens nevar palīdzēt šinī darbā, izņemot, ja viņš būs pazemīgs un pilns mīlestības, būdams ar ticību, cerību un žēlsirdību, būdams atturīgs visās lietās, lai arī kas tiktu uzticēts viņa gādībai.

9 Lūk, Es esmu pasaules gaisma un dzīvība, kas runāju šos vārdus, tādēļ pievērs vērību ar visu savu spēku, un tad tu esi aicināts. Āmen.