Svētie Raksti
Mācība un Derības 45


45. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Baznīcai Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 7. martā. Ievadot šīs atklāsmes pierakstu, Džozefa Smita vēsturē ir teikts, ka „šajā Baznīcas laikā … daudzi viltus ziņojumi … un muļķīgi izdomājumi tika izdoti … un klīda, … lai atturētu ļaudis no darba pētīšanas jeb ticības pieņemšanas … Bet svētajiem par prieku, … es saņēmu sekojošo”.

1–5, Kristus ir mūsu aizstāvis Tēva priekšā; 6–10, Evaņģēlijs ir vēstnesis, kas sagatavo ceļu Tā Kunga priekšā; 11–15, Ēnohu un viņa brāļus Tas Kungs paņēma pie Sevis; 16–23, Kristus atklāja zīmes par Savu atnākšanu, kā tās tika dotas Eļļas kalnā; 24–38, Evaņģēlijs tiks atjaunots, citticībnieku laiki būs piepildīti un iznīcinoša slimība pārklās zemi; 39–47, Zīmes, brīnumi un augšāmcelšanās pavadīs Otro Atnākšanu; 48–53, Kristus stāvēs Eļļas kalnā un jūdi redzēs brūces Viņa rokās un kājās; 54–59, Tas Kungs valdīs Tūkstošgades laikā; 60–62, Pravietim tiek norādīts sākt Jaunās Derības tulkošanu, caur ko tiks darīta zināma svarīga informācija; 63–75, Svētiem tiek pavēlēts sapulcēties un uzcelt Jauno Jeruzālemi, uz kuru nāks ļaudis no visām tautām.

1 Klausieties, ak jūs, Manas abaznīcas ļaudis, kuriem bvalstība ir tikusi dota; klausieties jūs un pievērsiet ausi Viņam, kurš ielika zemes pamatus, kurš cizveidoja debesis un visus tās pulkus, un ar kuru viss, kas dzīvo, kustas un eksistē, tika radīts.

2 Un vēl Es saku, klausieties Manu balsi, lai anāve jūs nepārsteigtu; tanī bstundā, ko jūs nedomājat, vasara būs pagājusi un cpļaujamais laiks beidzies, un jūsu dvēseles nebūs izglābtas.

3 Uzklausiet To, kas ir aaizstāvis Tēva priekšā, kas aizstāv jūsu lietu Viņa priekšā—

4 sacīdams: Tēvs, redzi Tā, kurš nav darījis agrēku, pie kura Tev labs prāts, bciešanas un nāvi; redzi Tava Dēla asinis, kas tika izlietas, Tā asinis, kuru Tu atdevi, lai Tu tiktu cpagodināts;

5 tādēļ, Tēvs, saudzē šos Manus brāļus, kas atic Manam Vārdam, lai viņi varētu nākt pie Manis un tiem būtu bmūžīgā dzīve.

6 Klausieties, ak jūs, Manas baznīcas ļaudis, un jūs, elderi, klausieties kopā, un dzirdiet Manu balsi, kamēr tā sauc ašodien, un nenocietiniet savas sirdis;

7 jo patiesi Es saku jums, ka Es esmu aAlfa un Omega, sākums un gals, pasaules gaisma un dzīvība—bgaisma, kas spīd tumsībā un tumsība to nesaprot.

8 Es nācu pie savējiem, un savējie Mani neuzņēma; bet visiem, kas Mani uzņēma, Es devu aspēku darīt daudzus bbrīnumus un kļūt par Dieva cdēliem; un patiesi tiem, kas dticēja Manam Vārdam, Es devu spēju iegūt emūžīgo dzīvi.

9 Un tāpat Es sūtīju Savu amūžīgo bderību pasaulē būt par gaismu pasaulei un būt par ckarogu Maniem ļaudīm un dcitticībniekiem, lai to meklētu, un būt par evēstnesi Manā priekšā, lai sagatavotu ceļu Manā priekšā.

10 Tādēļ nāciet jūs pie tās, un ar to, kas nāk, Es pārspriedīšu kā ar cilvēkiem senās dienās, un Es rādīšu jums Savu aspēcīgo spriešanu.

11 Tādēļ klausieties jūs kopā un ļaujiet Man rādīt jums patiesi Manu gudrību—Tā gudrību, kurš, jūs sakāt, ir Dievs aĒnoham un viņa brāļiem,

12 kas tika aatšķirti no zemes un tika pieņemti pie Manis—bpilsētā, kas pataupīta, līdz taisnības diena nāks—diena, kuru gaidīja visi svētie vīri, un viņi to neatrada ļaundarības un negantību dēļ;

13 un atzinuši, ka viņi bija asvešinieki un svētceļnieki uz zemes;

14 bet ieguvuši asolījumu, ka viņi to atradīs un redzēs savā miesā.

15 Tādēļ klausieties un Es pārspriedīšu ar jums, un Es runāšu uz jums un pravietošu kā uz seno dienu cilvēkiem.

16 Un Es rādīšu to skaidri, kā Es arādīju to Saviem mācekļiem, kad Es stāvēju viņu priekšā miesā un runāju uz tiem, sacīdams: Tā kā jūs prasījāt Man par Manas atnākšanas bzīmēm, tanī dienā, kad Es nākšu Savā godībā debesu mākoņos, lai izpildītu solījumus, ko es devu jūsu tēviem,

17 jo kā jūs raudzījāties uz savu agaru ilgo bprombūtni no jūsu ķermeņiem kā uz jūgu, Es rādīšu jums, kā nāks pestīšanas un arī cizkaisītā Israēla datjaunošanas diena.

18 Un tagad jūs redzat šo templi, kas ir Jeruzālemē, kuru jūs saucat par Dieva namu, un jūsu ienaidnieki saka, ka šis nams nekad nekritīs.

19 Bet patiesi Es saku jums, ka iznīcība nāks pār šo paaudzi kā zaglis naktī, un šī tauta tiks iznīcināta un izkaisīta starp visām tautām.

20 Un šis templis, kuru jūs tagad redzat, tiks nopostīts, ka akmens uz akmens nepaliks.

21 Un notiks, ka šī jūdu paaudze nepaies, līdz katra iznīcība, par ko Es jums teicu attiecībā uz tiem, nebūs īstenojusies.

22 Jūs sakāt, ka jūs zināt, ka pasaules agals nāk; jūs sakāt arī, ka jūs zināt, ka debesis un zeme zudīs;

23 un šajā ziņā jūs runājat patiesi, jo tā tas ir; bet šīs lietas, ko Es jums pateicu, nezudīs, līdz viss tiks piepildīts.

24 Un šo Es teicu jums attiecībā par Jeruzālemi, un kad tā diena nāks, atlikums tiks aizkaisīts starp visām tautām;

25 bet viņi tiks asapulcināti atkal; bet viņi paliks, līdz bcitticībnieku laiki būs piepildīti.

26 Un atanī dienā būs dzirdams par bkariem un karu daudzināšanu, un visa zeme būs satraukta un cilvēku sirdis cpamirs izbailēs, un viņi sacīs, ka Kristus dkavē Savu atnākšanu līdz zemes galam.

27 Un cilvēku mīlestība kļūs vēsa, un nekrietnība ies vairumā.

28 Un kad acitticībnieku laiki būs pienākuši, bgaisma izplūdīs pie tiem, kas sēd tumsā, un tā būs Mana evaņģēlija pilnība;

29 bet viņi to anepieņems; jo viņi nesaprot gaismu, un viņi novērsīs savas bsirdis no Manis dēļ cilvēku cpriekšrakstiem.

30 Un tajā paaudzē citticībnieku laiki būs piepildīti.

31 Un būs cilvēki, kas paliks tajā paaudzē, kas nenomirs, līdz viņi neredzēs apostu pārpilnībā; jo iznīcinoša slimība pārklās zemi.

32 Bet Mani mācekļi astāvēs svētajās vietās un netiks izkustināti; bet starp bezdievīgajiem cilvēki pacels savas balsis un bnolādēs Dievu, un mirs.

33 Un būs arī azemestrīces dažādās vietās un liels posts; tomēr cilvēki nocietinās savas sirdis pret Mani, un viņi pacels bzobenu cits pret citu, un viņi nogalinās cits citu.

34 Un tad, kad Es, Tas Kungs, biju runājis šos vārdus uz Saviem mācekļiem, viņi bija satraukti.

35 Un Es sacīju uz tiem: aNeuztraucieties, jo, kad visas šīs lietas notiks, jūs varēsit zināt, ka solījumi, kas ir doti jums, tiks izpildīti.

36 Un kad gaisma sāks izlauzties, tā būs ar tiem kā līdzība, ko Es jums parādīšu—

37 jūs raugāties un redzat avīģes kokus, un skatāt tos ar savām acīm, un jūs sakāt, kad pumpuri sāk raisīties, un viņu lapas vēl nav nobriedušas, ka vasara jau ir tuvu;

38 patiesi tā tas būs tanī dienā, kad viņi redzēs visas šīs lietas, tad viņi zinās, ka tā stunda ir tuvu.

39 Un notiks, ka tas, kas Mani abīstas, braudzīsies pēc Tā Kunga lielās cdienas atnākšanas, patiesi pēc dCilvēka Dēla atnākšanas ezīmēm.

40 Un viņi redzēs zīmes un brīnumus, jo tie tiks rādīti augšā debesīs un apakšā virs zemes.

41 Un viņi redzēs asinis un auguni, un dūmu miglu.

42 Un pirms Tā Kunga diena nāks, asaule aptumšosies un mēness pārvērtīsies asinīs, un zvaigznes kritīs no debesīm.

43 Un atlikums tiks sapulcināts šajā vietā;

44 un tad viņi raudzīsies pēc Manis, un lūk, Es nākšu; un viņi redzēs Mani debesu mākoņos, tērptu spēkā un lielā agodībā; ar visiem svētajiem eņģeļiem, un tas, kas bnevēro pēc Manis, tiks izdeldēts.

45 Bet pirms Tā Kunga roka kritīs, eņģelis pūtīs savu abazūni, un svētie, kas būs dusējuši, bcelsies, lai satiktu Mani cmākonī.

46 Tādēļ, ja jūs būsit dusējuši amierā, svētīti jūs būsit; jo, kā jūs tagad skatāt Mani un zināt, ka Es esmu, patiesi tā jūs bnāksit pie Manis un jūsu dvēseles cdzīvos, un jūsu pestīšana tiks pilnveidota; un svētie iznāks no četriem zemes galiem.

47 Tad Tā Kunga aroka kritīs pār tautām.

48 Un tad Tas Kungs nostāsies ar Savām kājām uz šī akalna, un tas pāršķelsies divās daļās, un zeme bdrebēs un zvalstīsies šurp un turp, un arī debesis ctrīcēs.

49 Un Tas Kungs runās ar Savu balsi, un visi zemes gali dzirdēs to; un zemes tautas asēros, un tie, kas būs smējušies, redzēs savu muļķību.

50 Un posts pārņems to, kas ņirgājās, un paļātāja vairs nebūs; un visi, kas tiecas uz nekrietnību, tiks nocirsti un iemesti ugunī.

51 Un tad ajūdi braudzīsies uz Mani un sacīs: Kas tās ir par brūcēm tavās rokās un tavās pēdās?

52 Tad viņi zinās, ka Es esmu Tas Kungs; jo es sacīšu uz tiem: Šīs brūces ir tās brūces, ar ko es tiku aievainots manu draugu namā. Es esmu tas, kurš tika paaugstināts. Es esmu Jēzus, kas tika bsists krustā. Es esmu Dieva Dēls.

53 Un tad viņi araudās dēļ savām nekrietnībām; tad viņi vaimanās dēļ tā, ka viņi vajāja savu bķēniņu.

54 Un tad apagānu tautas tiks pestītas, un tiem, kas nezināja likumu, būs daļa pie pirmās baugšāmcelšanās; un tas viņiem būs cpaciešams.

55 Un aSātans tiks bsasiets, ka viņam nebūs vietas cilvēku bērnu sirdīs.

56 Un tanī adienā, kad Es nākšu Savā godībā, tiks piepildīta līdzība, ko Es stāstīju par desmit bjaunavām.

57 Jo tie, kas ir gudri un ir pieņēmuši apatiesību, un ņēmuši Svēto Garu par savu bceļvedi, un nav tikuši cpievilti—patiesi Es saku jums, tie netiks nocirsti un iemesti dugunī, bet izturēs to dienu.

58 Un azeme tiem tiks dota bmantojumā; un viņi vairosies un kļūs stipri, un viņu bērni caugs bez grēka uz dglābšanu.

59 Jo Tas Kungs būs viņu avidū, un Viņa godība būs pār tiem, un Viņš būs viņu ķēniņš un viņu blikumu devējs.

60 Un tagad, lūk, Es saku tev: Tev netiks dots zināt jebko vairāk par šo nodaļu, līdz aJaunā Derība nebūs iztulkota, un tanī visas šīs lietas tiks darītas zināmas;

61 tādēļ Es dodu tev, lai tu tagad varētu to tulkot, lai jūs varētu sagatavoties tam, kas nāks.

62 Jo patiesi Es saku jums, ka lielas lietas jūs sagaida;

63 jūs dzirdat par akariem svešās valstīs; bet, lūk, Es saku jums, tie ir tuvu, patiesi pie jūsu durvīm, un tikai pēc dažiem gadiem jūs dzirdēsit par kariem jūsu pašu zemēs.

64 Tādēļ Es, Tas Kungs, esmu teicis: Sapulcējieties jūs no aaustrumu zemēm, sapulcējieties kopā jūs, Manas baznīcas elderi, ejiet jūs uz rietumu zemēm, aiciniet iedzīvotājus nožēlot grēkus, un kā viņi nožēlos, celiet baznīcas Man.

65 Un ar vienu sirdi un vienu prātu, savāciet savas bagātības, lai jūs varētu anopirkt mantojumu, kas nākotnē ir nozīmēts jums.

66 Un tas tiks saukts par aJauno Jeruzālemi, bmiera czemi, dpatvēruma pilsētu, drošu vietu Visuaugstā Dieva svētajiem.

67 Un Tā Kunga agodība būs tur, un Tā Kunga šausmas arī būs tur, tā ka bezdievīgie tur nenāks, un tas tiks saukts par Ciānu.

68 Un notiks starp bezdievīgajiem, ka katram cilvēkam, kas necels zobenu pret savu tuvāko, vajadzēs bēgt uz Ciānu pēc drošības.

69 Un tanī tiks asapulcināti no visām zemes tautām zem debess; un tie būs vienīgie ļaudis, kas nekaros cits ar citu.

70 Un tiks sacīts starp bezdievīgajiem: Neiesim cīnīties pret Ciānu, jo Ciānas iedzīvotāji ir briesmīgi; tādēļ mēs nevaram stāvēt pretī.

71 Un notiks, ka taisnīgie tiks sapulcināti no visām tautām un nāks uz Ciānu, dziedādami mūžīgā prieka dziesmas.

72 Un tagad Es saku jums, turiet šīs lietas, lai tās neizplatītos pasaulē, līdz tas būs noderīgi Manī, lai jūs varētu izpildīt šo darbu ļaužu acu priekšā un jūsu ienaidnieku acu priekšā, lai viņi nezinātu jūsu darbus, līdz jūs būsit izpildījuši to, ko Es jums esmu pavēlējis;

73 lai tad, kad viņi to uzzinās, lai viņi varētu pārdomāt šīs lietas.

74 Jo kad Tas Kungs parādīsies, Viņš tiem būs abriesmīgs, lai bailes tos varētu sagrābt, un viņi stāvēs tālu nost un drebēs.

75 Un visas tautas bīsies dēļ Tā Kunga šausmām un Viņa varenības spēka. Patiesi tā. Āmen.