Svētie Raksti
Mācība un Derības 45


45. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Baznīcai Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 7. martā. Ievadot šīs atklāsmes pierakstu, Džozefa Smita vēsturē ir teikts, ka „šajā Baznīcas laikā … daudzi viltus ziņojumi … un muļķīgi izdomājumi tika izdoti … un klīda, … lai atturētu ļaudis no darba pētīšanas jeb ticības pieņemšanas … Bet svētajiem par prieku, … es saņēmu sekojošo”.

1–5, Kristus ir mūsu aizstāvis Tēva priekšā; 6–10, Evaņģēlijs ir vēstnesis, kas sagatavo ceļu Tā Kunga priekšā; 11–15, Ēnohu un viņa brāļus Tas Kungs paņēma pie Sevis; 16–23, Kristus atklāja zīmes par Savu atnākšanu, kā tās tika dotas Eļļas kalnā; 24–38, Evaņģēlijs tiks atjaunots, citticībnieku laiki būs piepildīti un iznīcinoša slimība pārklās zemi; 39–47, Zīmes, brīnumi un augšāmcelšanās pavadīs Otro Atnākšanu; 48–53, Kristus stāvēs Eļļas kalnā un jūdi redzēs brūces Viņa rokās un kājās; 54–59, Tas Kungs valdīs Tūkstošgades laikā; 60–62, Pravietim tiek norādīts sākt Jaunās Derības tulkošanu, caur ko tiks darīta zināma svarīga informācija; 63–75, Svētiem tiek pavēlēts sapulcēties un uzcelt Jauno Jeruzālemi, uz kuru nāks ļaudis no visām tautām.

1 Klausieties, ak jūs, Manas baznīcas ļaudis, kuriem valstība ir tikusi dota; klausieties jūs un pievērsiet ausi Viņam, kurš ielika zemes pamatus, kurš izveidoja debesis un visus tās pulkus, un ar kuru viss, kas dzīvo, kustas un eksistē, tika radīts.

2 Un vēl Es saku, klausieties Manu balsi, lai nāve jūs nepārsteigtu; tanī stundā, ko jūs nedomājat, vasara būs pagājusi un pļaujamais laiks beidzies, un jūsu dvēseles nebūs izglābtas.

3 Uzklausiet To, kas ir aizstāvis Tēva priekšā, kas aizstāv jūsu lietu Viņa priekšā—

4 sacīdams: Tēvs, redzi Tā, kurš nav darījis grēku, pie kura Tev labs prāts, ciešanas un nāvi; redzi Tava Dēla asinis, kas tika izlietas, Tā asinis, kuru Tu atdevi, lai Tu tiktu pagodināts;

5 tādēļ, Tēvs, saudzē šos Manus brāļus, kas tic Manam Vārdam, lai viņi varētu nākt pie Manis un tiem būtu mūžīgā dzīve.

6 Klausieties, ak jūs, Manas baznīcas ļaudis, un jūs, elderi, klausieties kopā, un dzirdiet Manu balsi, kamēr tā sauc šodien, un nenocietiniet savas sirdis;

7 jo patiesi Es saku jums, ka Es esmu Alfa un Omega, sākums un gals, pasaules gaisma un dzīvība—gaisma, kas spīd tumsībā un tumsība to nesaprot.

8 Es nācu pie savējiem, un savējie Mani neuzņēma; bet visiem, kas Mani uzņēma, Es devu spēku darīt daudzus brīnumus un kļūt par Dieva dēliem; un patiesi tiem, kas ticēja Manam Vārdam, Es devu spēju iegūt mūžīgo dzīvi.

9 Un tāpat Es sūtīju Savu mūžīgo derību pasaulē būt par gaismu pasaulei un būt par karogu Maniem ļaudīm un citticībniekiem, lai to meklētu, un būt par vēstnesi Manā priekšā, lai sagatavotu ceļu Manā priekšā.

10 Tādēļ nāciet jūs pie tās, un ar to, kas nāk, Es pārspriedīšu kā ar cilvēkiem senās dienās, un Es rādīšu jums Savu spēcīgo spriešanu.

11 Tādēļ klausieties jūs kopā un ļaujiet Man rādīt jums patiesi Manu gudrību—Tā gudrību, kurš, jūs sakāt, ir Dievs Ēnoham un viņa brāļiem,

12 kas tika atšķirti no zemes un tika pieņemti pie Manis—pilsētā, kas pataupīta, līdz taisnības diena nāks—diena, kuru gaidīja visi svētie vīri, un viņi to neatrada ļaundarības un negantību dēļ;

13 un atzinuši, ka viņi bija svešinieki un svētceļnieki uz zemes;

14 bet ieguvuši solījumu, ka viņi to atradīs un redzēs savā miesā.

15 Tādēļ klausieties un Es pārspriedīšu ar jums, un Es runāšu uz jums un pravietošu kā uz seno dienu cilvēkiem.

16 Un Es rādīšu to skaidri, kā Es rādīju to Saviem mācekļiem, kad Es stāvēju viņu priekšā miesā un runāju uz tiem, sacīdams: Tā kā jūs prasījāt Man par Manas atnākšanas zīmēm, tanī dienā, kad Es nākšu Savā godībā debesu mākoņos, lai izpildītu solījumus, ko es devu jūsu tēviem,

17 jo kā jūs raudzījāties uz savu garu ilgo prombūtni no jūsu ķermeņiem kā uz jūgu, Es rādīšu jums, kā nāks pestīšanas un arī izkaisītā Israēla atjaunošanas diena.

18 Un tagad jūs redzat šo templi, kas ir Jeruzālemē, kuru jūs saucat par Dieva namu, un jūsu ienaidnieki saka, ka šis nams nekad nekritīs.

19 Bet patiesi Es saku jums, ka iznīcība nāks pār šo paaudzi kā zaglis naktī, un šī tauta tiks iznīcināta un izkaisīta starp visām tautām.

20 Un šis templis, kuru jūs tagad redzat, tiks nopostīts, ka akmens uz akmens nepaliks.

21 Un notiks, ka šī jūdu paaudze nepaies, līdz katra iznīcība, par ko Es jums teicu attiecībā uz tiem, nebūs īstenojusies.

22 Jūs sakāt, ka jūs zināt, ka pasaules gals nāk; jūs sakāt arī, ka jūs zināt, ka debesis un zeme zudīs;

23 un šajā ziņā jūs runājat patiesi, jo tā tas ir; bet šīs lietas, ko Es jums pateicu, nezudīs, līdz viss tiks piepildīts.

24 Un šo Es teicu jums attiecībā par Jeruzālemi, un kad tā diena nāks, atlikums tiks izkaisīts starp visām tautām;

25 bet viņi tiks sapulcināti atkal; bet viņi paliks, līdz citticībnieku laiki būs piepildīti.

26 Un tanī dienā būs dzirdams par kariem un karu daudzināšanu, un visa zeme būs satraukta un cilvēku sirdis pamirs izbailēs, un viņi sacīs, ka Kristus kavē Savu atnākšanu līdz zemes galam.

27 Un cilvēku mīlestība kļūs vēsa, un nekrietnība ies vairumā.

28 Un kad citticībnieku laiki būs pienākuši, gaisma izplūdīs pie tiem, kas sēd tumsā, un tā būs Mana evaņģēlija pilnība;

29 bet viņi to nepieņems; jo viņi nesaprot gaismu, un viņi novērsīs savas sirdis no Manis dēļ cilvēku priekšrakstiem.

30 Un tajā paaudzē citticībnieku laiki būs piepildīti.

31 Un būs cilvēki, kas paliks tajā paaudzē, kas nenomirs, līdz viņi neredzēs postu pārpilnībā; jo iznīcinoša slimība pārklās zemi.

32 Bet Mani mācekļi stāvēs svētajās vietās un netiks izkustināti; bet starp bezdievīgajiem cilvēki pacels savas balsis un nolādēs Dievu, un mirs.

33 Un būs arī zemestrīces dažādās vietās un liels posts; tomēr cilvēki nocietinās savas sirdis pret Mani, un viņi pacels zobenu cits pret citu, un viņi nogalinās cits citu.

34 Un tad, kad Es, Tas Kungs, biju runājis šos vārdus uz Saviem mācekļiem, viņi bija satraukti.

35 Un Es sacīju uz tiem: Neuztraucieties, jo, kad visas šīs lietas notiks, jūs varēsit zināt, ka solījumi, kas ir doti jums, tiks izpildīti.

36 Un kad gaisma sāks izlauzties, tā būs ar tiem kā līdzība, ko Es jums parādīšu—

37 jūs raugāties un redzat vīģes kokus, un skatāt tos ar savām acīm, un jūs sakāt, kad pumpuri sāk raisīties, un viņu lapas vēl nav nobriedušas, ka vasara jau ir tuvu;

38 patiesi tā tas būs tanī dienā, kad viņi redzēs visas šīs lietas, tad viņi zinās, ka tā stunda ir tuvu.

39 Un notiks, ka tas, kas Mani bīstas, raudzīsies pēc Tā Kunga lielās dienas atnākšanas, patiesi pēc Cilvēka Dēla atnākšanas zīmēm.

40 Un viņi redzēs zīmes un brīnumus, jo tie tiks rādīti augšā debesīs un apakšā virs zemes.

41 Un viņi redzēs asinis un uguni, un dūmu miglu.

42 Un pirms Tā Kunga diena nāks, saule aptumšosies un mēness pārvērtīsies asinīs, un zvaigznes kritīs no debesīm.

43 Un atlikums tiks sapulcināts šajā vietā;

44 un tad viņi raudzīsies pēc Manis, un lūk, Es nākšu; un viņi redzēs Mani debesu mākoņos, tērptu spēkā un lielā godībā; ar visiem svētajiem eņģeļiem, un tas, kas nevēro pēc Manis, tiks izdeldēts.

45 Bet pirms Tā Kunga roka kritīs, eņģelis pūtīs savu bazūni, un svētie, kas būs dusējuši, celsies, lai satiktu Mani mākonī.

46 Tādēļ, ja jūs būsit dusējuši mierā, svētīti jūs būsit; jo, kā jūs tagad skatāt Mani un zināt, ka Es esmu, patiesi tā jūs nāksit pie Manis un jūsu dvēseles dzīvos, un jūsu pestīšana tiks pilnveidota; un svētie iznāks no četriem zemes galiem.

47 Tad Tā Kunga roka kritīs pār tautām.

48 Un tad Tas Kungs nostāsies ar Savām kājām uz šī kalna, un tas pāršķelsies divās daļās, un zeme drebēs un zvalstīsies šurp un turp, un arī debesis trīcēs.

49 Un Tas Kungs runās ar Savu balsi, un visi zemes gali dzirdēs to; un zemes tautas sēros, un tie, kas būs smējušies, redzēs savu muļķību.

50 Un posts pārņems to, kas ņirgājās, un paļātāja vairs nebūs; un visi, kas tiecas uz nekrietnību, tiks nocirsti un iemesti ugunī.

51 Un tad jūdi raudzīsies uz Mani un sacīs: Kas tās ir par brūcēm tavās rokās un tavās pēdās?

52 Tad viņi zinās, ka Es esmu Tas Kungs; jo es sacīšu uz tiem: Šīs brūces ir tās brūces, ar ko es tiku ievainots manu draugu namā. Es esmu tas, kurš tika paaugstināts. Es esmu Jēzus, kas tika sists krustā. Es esmu Dieva Dēls.

53 Un tad viņi raudās dēļ savām nekrietnībām; tad viņi vaimanās dēļ tā, ka viņi vajāja savu ķēniņu.

54 Un tad pagānu tautas tiks pestītas, un tiem, kas nezināja likumu, būs daļa pie pirmās augšāmcelšanās; un tas viņiem būs paciešams.

55 Un Sātans tiks sasiets, ka viņam nebūs vietas cilvēku bērnu sirdīs.

56 Un tanī dienā, kad Es nākšu Savā godībā, tiks piepildīta līdzība, ko Es stāstīju par desmit jaunavām.

57 Jo tie, kas ir gudri un ir pieņēmuši patiesību, un ņēmuši Svēto Garu par savu ceļvedi, un nav tikuši pievilti—patiesi Es saku jums, tie netiks nocirsti un iemesti ugunī, bet izturēs to dienu.

58 Un zeme tiem tiks dota mantojumā; un viņi vairosies un kļūs stipri, un viņu bērni augs bez grēka uz glābšanu.

59 Jo Tas Kungs būs viņu vidū, un Viņa godība būs pār tiem, un Viņš būs viņu ķēniņš un viņu likumu devējs.

60 Un tagad, lūk, Es saku tev: Tev netiks dots zināt jebko vairāk par šo nodaļu, līdz Jaunā Derība nebūs iztulkota, un tanī visas šīs lietas tiks darītas zināmas;

61 tādēļ Es dodu tev, lai tu tagad varētu to tulkot, lai jūs varētu sagatavoties tam, kas nāks.

62 Jo patiesi Es saku jums, ka lielas lietas jūs sagaida;

63 jūs dzirdat par kariem svešās valstīs; bet, lūk, Es saku jums, tie ir tuvu, patiesi pie jūsu durvīm, un tikai pēc dažiem gadiem jūs dzirdēsit par kariem jūsu pašu zemēs.

64 Tādēļ Es, Tas Kungs, esmu teicis: Sapulcējieties jūs no austrumu zemēm, sapulcējieties kopā jūs, Manas baznīcas elderi, ejiet jūs uz rietumu zemēm, aiciniet iedzīvotājus nožēlot grēkus, un kā viņi nožēlos, celiet baznīcas Man.

65 Un ar vienu sirdi un vienu prātu, savāciet savas bagātības, lai jūs varētu nopirkt mantojumu, kas nākotnē ir nozīmēts jums.

66 Un tas tiks saukts par Jauno Jeruzālemi, miera zemi, patvēruma pilsētu, drošu vietu Visuaugstā Dieva svētajiem.

67 Un Tā Kunga godība būs tur, un Tā Kunga šausmas arī būs tur, tā ka bezdievīgie tur nenāks, un tas tiks saukts par Ciānu.

68 Un notiks starp bezdievīgajiem, ka katram cilvēkam, kas necels zobenu pret savu tuvāko, vajadzēs bēgt uz Ciānu pēc drošības.

69 Un tanī tiks sapulcināti no visām zemes tautām zem debess; un tie būs vienīgie ļaudis, kas nekaros cits ar citu.

70 Un tiks sacīts starp bezdievīgajiem: Neiesim cīnīties pret Ciānu, jo Ciānas iedzīvotāji ir briesmīgi; tādēļ mēs nevaram stāvēt pretī.

71 Un notiks, ka taisnīgie tiks sapulcināti no visām tautām un nāks uz Ciānu, dziedādami mūžīgā prieka dziesmas.

72 Un tagad Es saku jums, turiet šīs lietas, lai tās neizplatītos pasaulē, līdz tas būs noderīgi Manī, lai jūs varētu izpildīt šo darbu ļaužu acu priekšā un jūsu ienaidnieku acu priekšā, lai viņi nezinātu jūsu darbus, līdz jūs būsit izpildījuši to, ko Es jums esmu pavēlējis;

73 lai tad, kad viņi to uzzinās, lai viņi varētu pārdomāt šīs lietas.

74 Jo kad Tas Kungs parādīsies, Viņš tiem būs briesmīgs, lai bailes tos varētu sagrābt, un viņi stāvēs tālu nost un drebēs.

75 Un visas tautas bīsies dēļ Tā Kunga šausmām un Viņa varenības spēka. Patiesi tā. Āmen.