Mācība un Derības 27
  Footnotes
  Theme

  27. nodaļa

  Atklāsme, dota Pravietim Džozefam Smitam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1830. gada augustā (History of the Church, 1. sēj., 106–108. lpp.). Gatavojot dievkalpojumu, kurā bija jāsniedz Svētais Vakarēdiens no maizes un vīna, Džozefs devās sagādāt vīnu. Viņš sastapa debesu vēstnesi un saņēma šo atklāsmi, daļa no kuras tika pierakstīta tajā brīdī un atlikusī daļa pēc tam septembrī. Tagad Baznīcas Svētā Vakarēdiena dievkalpojumos vīna vietā tiek izmantots ūdens.

  1–4, Tiek izskaidroti simboli, kas jāizmanto Svētā Vakarēdiena izdalīšanā; 5–14, Kristus un Viņa kalpi no visiem laikiem pieņems Svēto Vakarēdienu; 15–18, Apvelciet visas Dieva bruņas.

  1 Uzklausiet Jēzus Kristus, jūsu Kunga, jūsu Dieva un jūsu Pestītāja balsi, kura vārds ir adzīvs un spēcīgs.

  2 Jo lūk, Es saku jums, ka nav svarīgi, ko jūs ēdīsit vai ko jūs dzersit, kad jūs pieņemat aSvēto Vakarēdienu, ja būs tā, ka jūs to darāt ar aci, vērstu tikai uz Manu bgodību—atceroties Tēva priekšā Manu miesu, kas tika nolikta par jums, un Manas casinis, kas tika izlietas djūsu grēku piedošanai.

  3 Tādēļ pavēli Es dodu jums, lai jūs nepirktu nedz vīnu, nedz stipru dzērienu no jūsu ienaidniekiem;

  4 tādēļ jūs nebaudīsiet neko tādu, izņemot tikai, ja tas ir jauns vīns, pagatavots starp jums; jā, šajā Mana Tēva valstībā, kura tiks uzcelta uz zemes.

  5 Lūk, šī ir gudrība Manī; tādēļ nebrīnieties, jo nāk stunda, kad es adzeršu no vīna koka augļiem kopā ar jums uz zemes, un ar bMoroniju, kuru Es esmu sūtījis pie jums atklāt Mormona Grāmatu, kas satur Mana mūžīgā evaņģēlija pilnību, kuram Es esmu uzticējis cEfraima vēzdas pieraksta atslēgas;

  6 un arī ar aĒliju, kuram Es esmu uzticējis atslēgas visu lietu īstenošanai, kas ir runātas ar visu svēto praviešu muti kopš pasaules sākuma, attiecībā uz pēdējām dienām;

  7 un arī Jāni, Caharijas dēlu, tā Caharijas, kuru viņš a(Ēlija) apmeklēja un deva solījumu, ka viņam būs dēls, un viņa vārds būs bJānis, un viņš tiks piepildīts ar Ēlijas garu;

  8 to Jāni Es sūtīju pie jums, Saviem kalpiem, Džozefa Smita, jaunākā, un Olivera Kauderija, lai ordinētu jūs pirmajā apriesterībā, ko jūs esat saņēmuši, lai jūs varētu tikt aicināti un bordinēti tāpat kā cĀrons;

  9 un arī aEliju, kuram Es esmu uzticējis atslēgas spēkam bpievērst tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis tēviem, lai visa zeme netiktu sista ar lāstu;

  10 un arī ar Jāzepu un Jēkabu, un Īzāku, un Ābrahāmu, jūsu tēviem, pie kuriem asolījumi paliek;

  11 un arī ar Mihaēlu jeb aĀdamu, visu tēvu, visu vadoni, senāko pēc dienām;

  12 un arī ar Pēteri un Jēkabu, un Jāni, kurus Es sūtīju pie jums, ar kuriem Es esmu aordinējis jūs un apstiprinājis jūs par bapustuļiem un cMana Vārda īpašiem lieciniekiem, un nest jūsu kalpošanas un to pašu lietu atslēgas, ko Es esmu atklājis viņiem;

  13 jums, kam Es esmu auzticējis bManas valstības atslēgas un cevaņģēlija datklāšanu epēdējos laikos; un flaiku pilnībā, kurā Es sapulcināšu kopā gvienā visu, gan kas ir debesīs, gan kas ir uz zemes;

  14 un arī visiem tiem, kurus Mans Tēvs ir adevis Man no pasaules.

  15 Tādēļ, priecājieties savās sirdīs un līksmojieties, un apjoziet savu gurnus, un uzvelciet visas Manas abruņas, lai jūs varētu nostāvēt tajā ļaunajā dienā, izdarījuši visu, lai jūs varētu bpastāvēt.

  16 Tāpēc stāviet, apjozuši savus agurnus ar bpatiesību, uzvilkuši ctaisnības dkrūšu bruņas un savas kājas apāvušu ar gatavību emiera evaņģēlijam, ko Es esmu sūtījis Savus feņģeļus jums nodot;

  17 satvēruši ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā augunīgās bultas;

  18 un ņemiet glābšanas bruņu cepuri, un Mana Gara, kuru Es izliešu pār jums, zobenu, un Manu vārdu, ko Es atklāšu jums, un esiet vienoti attiecībā par visām lietām, ko jūs prasāt no Manis, un esiet uzticīgi, līdz Es nākšu, un jūs tiksit aaizrauti, lai tur, kur Es esmu, būtu barī jūs. Āmen.

  True