Svētie Raksti
Mācība un Derības 90
iepriekšējais nākamais

90. nodaļa

Atklāsme pravietim Džozefam Smitam, dota Kērtlandē, Ohaio štatā, 1833. gada 8. martā. Šī atklāsme ir nākamais solis Augstākā prezidija izveidošanā (skat. 81. nodaļas ievadu); tās rezultātā minētie padomnieki tika iecelti 1833. gada 18. martā.

1–5, Valstības atslēgas ir nodotas Džozefam Smitam un caur viņu Baznīcai; 6–7, Sidnijam Rigdonam un Frederikam G. Viljamsam ir jākalpo Augstākajā prezidijā; 8–11, Evaņģēlijam ir jātiek sludinātam Israēla tautām, citticībniekiem un jūdiem, katram cilvēkam dzirdot to savā mēlē; 12–18, Džozefam Smitam un viņa padomniekiem ir jāsaved kārtībā Baznīca; 19–37, Dažādiem cilvēkiem Tas Kungs dod padomu staigāt taisnīgi un kalpot Viņa valstībā.

1 Tā saka Tas Kungs, patiesi, patiesi Es saku tev, Mans dēls, tavi grēki ir tev apiedoti, atbilstoši tavam lūgumam, jo tavas lūgšanas un tavu brāļu lūgšanas ir nonākušas Manās ausīs.

2 Tādēļ tu esi svētīts no šī brīža, kas nes tev dotās valstības aatslēgas; šī bvalstība nāk pēdējo reizi.

3 Patiesi Es saku tev, šīs valstības atslēgas nekad tev netiks atņemtas, kamēr tu esi pasaulē, nedz arī nākamajā pasaulē;

4 tomēr caur tevi aDieva vārdi tiks nodoti citiem, jā, patiesi baznīcai.

5 Un visi tie, kas saņem Dieva vārdus no Dieva, lai viņi apiesargās, kā viņi tos tur, lai tie netiktu uzskatīti par mazsvarīgu lietu un viņi ar to nenokļūtu zem nosodījuma, un nepakluptu, un nekristu, kad straumes nāk un vēji pūš, un blietus līst un gāžas virsū viņu namam.

6 Un vēl, patiesi Es saku tavam brālim Sidnijam Rigdonam un Frederikam G. Viljamsam, viņu grēki tiem arī ir piedoti, un viņi tiek uzskatīti par vienlīdzīgiem ar tevi, turot šīs pēdējās valstības atslēgas;

7 kā arī caur tavu vadību apraviešu skolas, ko Es pavēlēju izveidot, atslēgas;

8 lai tādējādi viņi tiktu pilnveidoti savā kalpošanā Ciānas un Israēla tautu, un citticībnieku, tik daudzu, cik ticēs, glābšanai;

9 lai caur tavu vadību viņi varētu saņemt vārdu, un caur viņu vadību vārds varētu iet līdz zemes galiem, avispirms pie bcitticībniekiem un tad, skaties un raugi, viņiem jāpievēršas jūdiem.

10 Un tad nāk diena, kad Tā Kunga elkonis tiks aatsegts spēkā visu tautu pārliecināšanai—pagānu tautu, bJāzepa nama—par viņu glābšanas evaņģēliju.

11 Jo notiks tanī dienā, ka katrs cilvēks adzirdēs evaņģēlija pilnību savā mēlē un savā valodā caur tiem, kas ir bordinēti šai cvarā, ar dMierinātāja vadību, kas izliets pār tiem Jēzus Kristus atklāšanai.

12 Un tagad, patiesi Es saku jums, Es dodu jums pavēli, lai jūs turpinātu akalpošanā un virsvadībā.

13 Un kad jūs būsit pabeiguši praviešu tulkošanu, no tā brīža jūs avadīsit baznīcas un bskolas lietas;

14 un laiku pa laikam, kā pavēstīs Mierinātājs, saņemsit aatklāsmes, lai atklātu valstības bnoslēpumus;

15 un savestu kārtībā draudzes, un astudēsit un bmācīsities, un iepazīsit visas labas grāmatas un cvalodas, mēles un ļaudis.

16 Un tas būs jūsu pienākums un jūsu misija visās jūsu dzīvēs, prezidēt padomēs un savest kārtībā visas šīs baznīcas un valstības lietas.

17 Netopiet aapkaunoti, nedz satriekti; bet esiet brīdināti par visu savu augstprātību un blepnību, jo tās nes slazdus jūsu dvēselēm.

18 Savediet kārtībā savas mājas; turiet alaiskumu un bnešķīstību tālu no sevis.

19 Tagad, patiesi Es saku jums, lai tiek dota vieta, tiklīdz tas ir iespējams, tava padomnieka un rakstītāja, patiesi Frederika G. Viljamsa, ģimenei.

20 Un lai Mans kalps gados, aDžozefs Smits, vecākais, turpina ar savu ģimeni tajā vietā, kur viņš patlaban dzīvo; un lai tā netiek pārdota, līdz Tā Kunga mute noteiks.

21 Un lai mans padomnieks, patiesi aSidnijs Rigdons, paliek, kur viņš patlaban dzīvo, līdz Tā Kunga mute noteiks.

22 Un lai bīskaps uzcītīgi meklē dabūt apārstāvi, un lai tas ir vīrs, kam ir bbagātības krātuvē—Dieva vīrs un stipras ticības—

23 lai tādējādi viņš varētu samaksāt katru parādu, lai Tā Kunga krātuve nevarētu nokļūt negodā ļaužu acīs.

24 Meklējiet auzcītīgi, blūdziet vienmēr un esiet ticīgi, un cvisas lietas strādās kopā jūsu labumam, ja jūs staigāsit taisnīgi un atcerēsities dderību, ko jūs esat derējuši viens ar otru.

25 Lai jūsu aģimenes ir mazas, it īpaši mana kalpa gados Džozefa Smita, vecākā, attiecībā uz tiem, kas nepieder jūsu ģimenēm;

26 lai šīs lietas, kas tiek dotas jums, lai īstenotu Manu darbu, netiktu atņemtas jums un atdotas tiem, kas nav cienīgi—

27 un tādējādi jūs tiktu kavēti pildīt to, ko Es esmu jums pavēlējis.

28 Un vēl, patiesi Es saku jums, tā ir Mana griba, lai Mana kalpone Vjēna Džeiksa saņemtu naudu, ko segt savus izdevumus, un dotos uz Ciānas zemi;

29 un atlikusī nauda tiktu ziedota Man, un viņa tiktu atalgota Manis noliktajā laikā.

30 Patiesi Es saku jums, ka tas ir pareizi Manās acīs, lai viņa ietu uz Ciānas zemi un saņemtu mantojumu no bīskapa rokas;

31 lai viņa varētu apmesties mierā, ciktāl viņa ir uzticīga, un nebūtu slinka savās dienās kopš šī brīža.

32 Un lūk, patiesi Es saku jums, lai jūs rakstītu šo pavēli un sacītu saviem brāļiem Ciānā, mīlestībā sveicinot, ka Es esmu jūs aicinājis arī aprezidēt Ciānā Manis noliktajā laikā.

33 Tādēļ lai viņi pārstāj Mani nogurdināt par šo lietu.

34 Lūk, Es saku jums, ka jūsu brāļi Ciānā sāk nožēlot grēkus, un eņģeļi priecājas par viņiem.

35 Tomēr Es neesmu apmierināts ar daudzām lietām, un Es neesmu apmierināts ar Savu kalpu aViljamu E. Maklelinu, nedz ar Savu kalpu Sidniju Gilbertu, nedz arī ar bīskapu, un citiem ir daudz ko nožēlot.

36 Bet patiesi Es saku jums, ka Es, Tas Kungs, cīnīšos ar aCiānu un lūgšu viņas stipros, un bpārmācīšu viņu, līdz viņa uzvarēs un būs ctīra Manā priekšā.

37 Jo viņa netiks izkustināta no savas vietas. Es, Tas Kungs, esmu to runājis. Āmen.