Mācība un Derības 16
  Footnotes
  Theme

  16. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Pīteram Vitmeram, jaunākajam, Faijetā, Ņujorkas štatā, 1829. gada jūnijā (History of the Church, 1. sēj., 51. lpp.). (Skat. 14. nodaļas priekšvārdu.) Pīters Vitmers, jaunākais, vēlāk kļuva par vienu no Mormona Grāmatas Astoņiem lieciniekiem.

  1–2, Tā Kunga roka ir pār visu zemi; 3–6, Sludināt evaņģēliju un glābt dvēseles ir pati vērtīgākā lieta.

  1 aKlausies, manu kalp Pīter, un ieklausies Jēzus Kristus, Tava Kunga un Tava Pestītāja, vārdos.

  2 Jo lūk, Es runāju uz tevi bargi un ar spēku, jo Mana roka ir pār visu zemi.

  3 Un Es pateikšu tev to, ko nezina neviens cilvēks, izņemot tikai Mani un tevi—

  4 jo daudzas reizes tu esi vēlējies uzzināt no Manis to, kas būtu visvērtīgākais tev.

  5 Lūk, svētīts tu esi par to un par to, ka runāji Manus vārdus, kurus Es devu tev saskaņā ar Savām pavēlēm.

  6 Un tagad, lūk, Es saku tev, ka tas, kas būs visvērtīgākais priekš tevis, būs sludināt grēku nožēlošanu šai tautai, lai tu varētu vest dvēseles pie Manis, lai tu varētu atpūsties ar viņiem Mana Tēva valstībā. Āmen.