Svētie Raksti
Mācība un Derības 39
iepriekšējais nākamais

39. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Džeimsam Kovelam Feijetā, Ņujorkas štatā, 1831. gada 5. janvārī. Džeimss Kovels, kurš bija bijis metodistu kalpotājs apmēram četrdesmit gadus, noslēdza derību ar To Kungu, ka viņš paklausīs jebkurai pavēlei, ko Tas Kungs dos viņam caur Pravieti Džozefu.

1–4, Svētajiem ir spēks kļūt par Dieva dēliem; 5–6, Pieņemt evaņģēliju nozīmē pieņemt Kristu; 7–14, Džeimsam Kovelam tiek pavēlēts kristīties un strādāt Tā Kunga vīna dārzā; 15–21, Tā Kunga kalpiem ir jāsludina evaņģēlijs pirms Otrās Atnākšanas; 22–24, Tie, kas pieņem evaņģēliju, tiks sapulcināti laikā un mūžībā.

1 Klausieties un uzklausiet Tā balsi, kurš ir no visas amūžības uz visu mūžību, Diženais bEs Esmu, patiesi Jēzus Kristus—

2 pasaules agaisma un dzīvība; gaisma, kas spīd tumsībā, un tumsība to nesaprot;

3 tas pats, kurš nāca alaika zenītā pie savējiem, un savējie Mani neuzņēma;

4 bet visiem, kas Mani uzņēma, Es devu spēku kļūt par Maniem adēliem; un tāpat Es došu visiem, kas pieņems Mani, spēku kļūt par Maniem dēliem.

5 Un patiesi, patiesi Es saku tev, tas, kurš apieņem Manu evaņģēliju, pieņem Mani, un tas, kurš nepieņem Manu evaņģēliju, nepieņem Mani.

6 Un šis ir Mans aevaņģēlijs—grēku nožēlošana un kristīšana ar ūdeni, un tad nāk bkristīšana ar uguni un Svēto Garu, tieši Mierinātāju, kas parāda visu un cmāca valstības miermīlīgās lietas.

7 Un tagad, lūk, Es saku tev, mans kalp aDžeims, Es esmu raudzījies uz taviem darbiem un Es tevi pazīstu.

8 Un patiesi Es saku tev, tava sirds tagad ir taisna Manā priekšā šajā brīdī; un lūk, Es esmu dāvājis lielas svētības pār tavu galvu;

9 tomēr tu esi redzējis lielas bēdas, jo tu esi noliedzis Mani daudzas reizes dēļ lepnības un apasaulīgajām rūpēm.

10 Bet, lūk, tavas izglābšanas dienas ir pienākušas, ja tu paklausīsi Manai balsij, kas saka tev: Celies augšā, liecies akristīties un nomazgā savus grēkus, piesaukdams Manu Vārdu, un tu saņemsi Manu Garu, un tik lielu svētību, kādu tu nekad neesi redzējis.

11 Un ja tu to darīsi, Es esmu sagatavojis tevi lielākam darbam. Tu sludināsi Mana evaņģēlija pilnību, ko Es esmu sūtījis pēdējās dienās, derību, ko Es esmu sūtījis, lai aatgūtu Manus ļaudis, kas ir no Israēla nama.

12 Un notiks, ka spēks anāks pār tevi; tev būs liela ticība, un Es būšu ar tevi un iešu tavā priekšā.

13 Tu tiec aicināts astrādāt Manā vīna dārzā un uzcelt Manu baznīcu, un bnostiprināt Ciānu, lai tā līksmotu uz kalniem un cplauktu.

14 Lūk, patiesi, patiesi Es saku tev, tu netiec aicināts iet uz austrumu zemēm, bet tu tiec aicināts iet uz Ohaio.

15 Un tā, kā Mani ļaudis sapulcēsies Ohaio, Es esmu paglabājis tādu asvētību, kāda nekad nav redzēta starp cilvēku bērniem, un tā tiks izlieta pār viņu galvām. Un no turienes vīri dosies starp bvisām ctautām.

16 Lūk, patiesi, patiesi Es saku jums, ka ļaudis Ohaio piesauc Mani lielā ticībā, domādami, ka Es apturēšu Savu roku, lai netiesātu tautas, bet Es nevaru noliegt Savu vārdu.

17 Tādēļ sāciet ar visu savu spēku un aiciniet uzticamus strādniekus Manā vīna dārzā, lai tas tiktu aapgriezts pēdējo reizi.

18 Un cik daudz viņi nožēlos grēkus un pieņems Mana evaņģēlija pilnību, un taps iesvētīti, Es apturēšu Savu roku atiesā.

19 Tādēļ ejiet, saukdami skaļā balsī, sakot: Debesu valstība ir tuvu; saukdami: Ozianna! Svētīts lai ir Visuaugstā Dieva Vārds!

20 Ejiet, kristīdami ar ūdeni, sagatavodami ceļu Manā priekšā Manas aatnākšanas laikam;

21 jo laiks ir tuvu; adienu vai stundu bnezina neviens cilvēks, bet tā noteikti nāks.

22 Un tas, kas pieņem šīs lietas, pieņem Mani; un tie tiks sapulcināti Man laikā un mūžībā.

23 Un vēl, notiks, ka uz visiem, ko jūs kristīsit ar ūdeni, jūs uzliksit savas arokas, un viņi saņems Svētā Gara bdāvanu un craudzīsies pēc Manas datnākšanas zīmēm, un pazīs Mani.

24 Lūk, Es nākšu ātri. Patiesi tā. Āmen.