Svētie Raksti
Mācība un Derības 84
iepriekšējais nākamais

84. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1832. gada 22. un 23. septembrī. Septembra mēnesī elderi sāka atgriezties no savām misijām austrumu zemēs un atskaitīties par saviem darbiem. Tas bija tad, kad viņi bija kopā šajā prieka laikā, kad sekojošais ziņojums tika saņemts. Pravietis to nosauca par atklāsmi par priesterību.

1–5, Jaunā Jeruzāleme un templis tiks uzcelts Misūri štatā; 6–17, Tiek dota priesterības līnija no Mozus līdz Ādamam; 18–25, Lielākā priesterība tur Dieva atziņas atslēgas; 26–32, Mazākā priesterība tur eņģeļu kalpošanas un sagatavošanas evaņģēlija atslēgas; 33–44, Vīrieši iegūst mūžīgo dzīvi caur priesterības zvērestu un derību; 45–53, Kristus Gars apgaismo cilvēkus, un pasaule guļ grēkā; 54–61, Svētajiem ir jāliecina par tām lietām, ko viņi ir saņēmuši; 62–76, Viņiem ir jāsludina evaņģēlijs, un zīmes sekos; 77–91, Elderiem ir jādodas uz priekšu bez naudas maka un ceļa somas, un Tas Kungs parūpēsies par viņu vajadzībām; 92–97, Sērgas un lāsti gaida tos, kas noraida evaņģēliju; 98–102, Tiek dota jauna Ciānas pestīšanas dziesma; 103–110, Lai katrs cilvēks paliek savā paša amatā un strādā savā paša aicinājumā; 111–120, Tā Kunga kalpiem ir jāpasludina pēdējo dienu postīšanas negantība.

1 Atklāsme no Jēzus Kristus viņa kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam, un sešiem elderiem, kad viņi apvienoja savas sirdis un araidīja savas balsis uz augstumiem.

2 Jā, Tā Kunga vārds attiecībā uz Viņa baznīcu, nodibinātu pēdējās dienās Viņa ļaužu aatjaunošanai, kā Viņš ir teicis ar Savu bpraviešu muti, un Viņa csvēto sapulcināšanai, lai stāvētu uz dCiānas kalna, kas būs eJaunās Jeruzālemes pilsēta.

3 Šī pilsēta tiks uzcelta, sākot ar atempļa zemesgabalu, kas ir nozīmēts ar Tā Kunga pirkstu Misūri štata rietumu robežās un iesvētīts ar Džozefa Smita, jaunākā, roku, un citiem, ar kuriem Tas Kungs ir ļoti apmierināts.

4 Patiesi šis ir Tā Kunga vārds, ka pilsētai aJaunā Jeruzāleme ir jātop uzceltai, sapulcinot svētos, sākot no šīs vietas, tas ir, no btempļa vietas, šis templis tiks uzcelts šinī paaudzē.

5 Jo patiesi visa šī paaudze nezudīs, tiekams tiks uzcelts nams Tam Kungam, un mākonis nolaidīsies pār to, šis mākonis patiesi būs Tā Kunga agodība, kas piepildīs to namu.

6 Un Mozus dēli, saskaņā ar svēto priesterību, ko viņš saņēma zem sava sievastēva aJetrus brokas;

7 un Jetrus saņēma to zem Kāleba rokas;

8 un Kālebs saņēma to zem Ēlihus rokas;

9 un Ēlihus zem Jeremaja rokas;

10 un Jeremaja zem Gada rokas;

11 un Gads zem Esajas rokas;

12 un Esaja saņēma to zem Dieva rokas.

13 Esaja arī dzīvoja Ābrahāma dienās un tika viņa svētīts—

14 šis aĀbrahāms saņēma priesterību no bMelhisedeka, kurš saņēma to caur savu tēvu izcelsmi līdz pat cNoam;

15 un no Noas līdz aĒnoham caur viņu tēvu izcelsmi;

16 un no Ēnoha līdz aĀbelam, kurš tika nokauts ar sava brāļa bsazvērestību un csaņēma priesterību pēc Dieva pavēles ar sava tēva dĀdama roku, kurš bija pirmais cilvēks—

17 šī apriesterība turpinās Dieva baznīcā visās paaudzēs un ir bez dienu sākuma vai gadu gala.

18 Un Tas Kungs piešķīra apriesterību arī bĀronam un viņa pēcnācējiem caur visām viņu paaudzēm, šī priesterība arī turpinās un cpaliek mūžīgi ar priesterību, kas ir pēc Dieva svētākās kārtas.

19 Un šī lielākā priesterība vada evaņģēliju un tur valstības anoslēpumu atslēgu, patiesi Dieva batziņas atslēgu.

20 Tādēļ tās apriekšrakstos tiek pasludināts dievišķības spēks.

21 Un bez tās priekšrakstiem un priesterības apilnvarām dievišķības spēks netiek pasludināts cilvēkiem miesā;

22 jo bez tām neviens acilvēks nevar redzēt Dieva, patiesi Tēva, seju un palikt dzīvs.

23 Tad nu šis aMozus skaidri mācīja Israēla bērniem tuksnesī un uzcītīgi centās biesvētīt savus ļaudis, lai viņi varētu credzēt Dieva seju;

24 bet viņi anocietināja savas sirdis un nevarēja izturēt Viņa klātbūtni; tādēļ Tas Kungs Savās bdusmās, jo Viņa niknums bija iededzies pret tiem, zvērēja, ka tie cneieies Viņa atdusā, būdami tuksnesī, kura atdusa ir Viņa godības pilnība.

25 Tādēļ Viņš paņēma aMozu no viņu vidus un svēto bpriesterību arī;

26 un mazākā apriesterība turpinājās, šī priesterība tur eņģeļu bkalpošanas un sagatavošanas evaņģēlija catslēgas;

27 kurš evaņģēlijs ir agrēku nožēlošanas un bkristīšanas, un grēku cpiedošanas evaņģēlijs, un dmiesīgo baušļu elikums, ko Tas Kungs Savās dusmās lika turpināt Ārona namam starp Israēla bērniem līdz fJānim, kuru Dievs cēla gpiepildītu ar Svēto Garu jau no mātes miesām.

28 Jo viņš tika kristīts jau savā bērnībā un tika Dieva eņģeļa ordinēts tajā laikā, kad viņš vēl bija astoņas dienas vecs, šai varai—uzvarēt jūdu valstību un adarīt taisnu Tā Kunga ceļu Viņa ļaužu priekšā, lai sagatavotu tos Tā Kunga atnākšanai, kura rokās ir dota bvisa vara.

29 Un vēl, eldera un bīskapa amati ir nepieciešams apielikums, kas pieder augstajai priesterībai.

30 Un vēl, skolotāja un diakona amati ir nepieciešams pielikums, kas pieder mazākajai priesterībai, kura tika piešķirta Āronam un viņa dēliem.

31 Tādēļ, kā Es sacīju attiecībā uz Mozus dēliem—jo Mozus dēli un arī Ārona dēli ziedos pieņemamu aziedojumu un upuri Tā Kunga namā, šis nams tiks uzcelts Tam Kungam šajā paaudzē uz šī iesvētītā bzemes gabala, ko Es esmu noteicis—

32 un Mozus un Ārona dēli tiks piepildīti ar Tā Kunga agodību bCiānas kalnā Tā Kunga namā, šie dēli esat jūs; un arī daudzi, kurus Es esmu aicinājis un sūtījis uz priekšu celt Manu cbaznīcu.

33 Jo tie, kas ir auzticīgi, iegūstot šīs divas bpriesterības, par kurām Es runāju, un vairojot savus aicinājumus, tiek ciesvētīti ar Garu savu ķermeņu atjaunošanai.

34 Viņi kļūst par Mozus un Ārona dēliem un aĀbrahāma bpēcnācējiem, un Dieva baznīcu un valstību, un cizredzētajiem.

35 Un arī, visi tie, kas pieņem šo priesterību, pieņem Mani, saka Tas Kungs;

36 jo kas pieņem Manus kalpus, apieņem Mani;

37 un kas apieņem Mani, pieņem Manu Tēvu;

38 un kas pieņem Manu Tēvu, pieņem Mana Tēva valstību; tādēļ tam tiks dots aviss, kas ir Manam Tēvam.

39 Un šis ir saskaņā ar azvērestu un derību, kas piederas priesterībai.

40 Tādēļ visi tie, kas pieņem priesterību, pieņem šo zvērestu un derību no Mana Tēva, ko tie nevar lauzt, nedz arī tā var tikt izmainīta.

41 Bet tam, kurš alauž šo derību pēc tam, kad viņš to ir pieņēmis, un pilnīgi novēršas no tās, bnebūs grēku piedošanas nedz šinī pasaulē, nedz nākamajā pasaulē.

42 Un ak vai visiem tiem, kas nenāk pie šīs priesterības, ko jūs esat saņēmuši, ko Es tagad piešķiru jums, kas esat klāt šajā dienā, ar Savu paša balsi no debesīm, un patiesi Es esmu uzdevis debesu pulkiem un Saviem aeņģeļiem rūpēties par jums.

43 Un tagad Es dodu jums pavēli piesargāties, uzcītīgi pievērst avērību mūžīgās dzīves vārdiem.

44 Jo jūs adzīvosit ar katru vārdu, kas nāk no Dieva mutes.

45 Jo Tā Kunga avārds ir patiesība, un kas ir bpatiesība, ir gaisma, un kas ir gaisma, ir Gars, patiesi Jēzus Kristus Gars.

46 Un Gars dod agaismu bkatram cilvēkam, kas nāk pasaulē; un Gars apgaismo katru cilvēku visā pasaulē, kas uzklausa Gara balsi.

47 Un katrs, kas uzklausa Gara balsi, nāk pie Dieva, patiesi Tēva.

48 Un Tēvs amāca tam par bderību, ko Viņš ir atjaunojis un piešķīris jums, kas ir piešķirta jums jūsu labumam un ne tikai jūsu labumam, bet arī visas pasaules labumam.

49 Un visa apasaule guļ grēkā un sten zem btumsības un zem grēka jūga.

50 Un ar šo jūs varat zināt, ka tie ir zem agrēka bjūga, tāpēc ka tie nenāk pie Manis.

51 Jo kas nenāk pie Manis, ir zem grēka jūga.

52 Un kas nepieņem Manu balsi, nepazīst aManu balsi un nav no Manis.

53 Un ar šo jūs varat atšķirt taisnīgos no ļaunajiem un zināt, ka visa apasaule pat tagad bsten zem cgrēka un tumsības.

54 Un jūsu prāti iepriekš ir bijuši aptumšoti aneticības dēļ un tādēļ, ka jūs esat nevērīgi izturējušies pret to, ko jūs esat saņēmuši—

55 šī auzpūtība un neticība ir novedusi visu baznīcu zem nosodījuma.

56 Un šis nosodījums gulstas uz visiem Ciānas bērniem, patiesi visiem.

57 Un viņi paliks zem šī nosodījuma, līdz viņi nožēlos grēkus un atcerēsies jauno aderību, tieši bMormona Grāmatu un ciepriekšējās pavēles, ko Es tiem esmu devis, ne tikai runāt, bet drīkoties atbilstoši tam, ko Es esmu rakstījis—

58 lai viņi varētu nest Tēva valstībai pienācīgu augli, savādāk paliek pletne un sods, kas tiks izlieti pār Ciānas bērniem.

59 Jo vai valstības bērni apgānīs Manu svēto zemi? Patiesi Es saku jums: Nē.

60 Patiesi, patiesi Es saku jums, kas tagad dzirdat Manus avārdus, kas ir Mana balss, svētīti jūs esat, ciktāl jūs pieņemat šīs lietas;

61 jo Es apiedošu jums jūsu grēkus ar šo pavēli—ka jūs paliekat nelokāmi savos prātos bnopietnībā un lūgšanas garā, liecinot visai pasaulei par tām lietām, kas jums ir darītas zināmas.

62 Tādēļ aeita pa visu pasauli; un uz katru vietu, kurp jūs nevarat iet, jūs sūtīsit, lai liecība varētu iziet no jums pa visu pasauli pie katras radības.

63 Un kā Es sacīju Saviem apustuļiem, patiesi tā Es saku jums, jo jūs esat Mani aapustuļi, patiesi Dieva augstie priesteri; jūs esat tie, kurus Mans Tēvs ir bdevis Man; jūs esat Mani cdraugi;

64 tādēļ, kā Es sacīju Saviem apustuļiem, Es saku jums atkal, ka katra advēsele, kas btic jūsu vārdiem un top kristīta ar ūdeni grēku cpiedošanai, saņems dSvēto Garu.

65 Un šīs azīmes sekos tiem, kas tic—

66 Manā Vārdā tie darīs daudz abrīnumu;

67 Manā aVārdā tie izdzīs velnus;

68 Manā Vārdā tie adziedinās slimos;

69 Manā Vārdā tie atvērs acis aklajiem un atdarīs ausis kurlajiem;

70 un mēmo mēles runās;

71 un ja kāds cilvēks iedos tiem aindi, tā tiem nekaitēs;

72 un čūskas indei nebūs spēka tiem nodarīt ļaunu.

73 Bet pavēli Es dodu tiem, ka tiem nebūs alielīties ar šīm lietām, nedz runāt par tām pasaules priekšā; jo šīs lietas ir dotas jums jūsu labumam un glābšanai.

74 Patiesi, patiesi Es saku jums, tie, kuri netic jūsu vārdiem un netop akristīti ūdenī Manā Vārdā savu grēku piedošanai, lai viņi varētu saņemt Svēto Garu, tiks bpazudināti un nenāks Mana Tēva valstībā, kur Mans Tēvs un Es esam.

75 Un šī atklāsme jums un pavēle ir spēkā no šīs pašas stundas visai pasaulei, un evaņģēlijs ir visiem, kas to nav saņēmuši.

76 Bet patiesi Es saku visiem tiem, kam valstība ir tikusi dota—no jums tam jātiek sludinātam tiem, lai viņi nožēlotu savus agrākos ļaunos darbus; jo viņi ir jāsabar par viņu ļaunajām neticības sirdīm un jūsu brāļi Ciānā par viņu sacelšanos pret jums tajā laikā, kad Es jūs sūtīju.

77 Un vēl Es saku jums, Mani draugi, jo no šī brīža Es saukšu jūs par draugiem, ir noderīgi, lai Es jums dotu šo pavēli, ka jūs kļūstat tāpat kā Mani draugi tanīs dienās, kad Es biju ar viņiem, ceļodams sludināt evaņģēliju Savā spēkā,

78 jo Es neļāvu, ka tiem būtu anaudas maks vai ceļa soma, nedz divi svārki.

79 Lūk, Es izsūtu jūs pārbaudīt pasauli, un strādnieks ir savas aalgas cienīgs.

80 Un katrs cilvēks, kas ies un asludinās šo valstības bevaņģēliju, un necietīs neveiksmi palikt uzticīgam visās lietās, netiks aptumšots un noguris nedz prātā, nedz miesā, nedz locekļos, nedz locītavās; un neviens cmats no viņa galvas nenokritīs zemē nepamanīts. Un viņi neies nedz izsalkuši, nedz izslāpuši.

81 Tādēļ anezūdaities nākamā rīta dēļ, ko jūs ēdīsit vai ko jūs dzersit, vai ar ko ģērbsities.

82 Jo padomājiet par lilijām laukā, kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērpj; un visas pasaules ķēniņvalstis visā savā godībā nav bijušas tā apģērbtas kā viena no tām.

83 Jo jūsu Debesu aTēvs bzina, ka jums vajag visas šīs lietas.

84 Tādēļ lai rītdiena pati par sevi azūdās.

85 Nedz uztraucieties iepriekš, ako jūs runāsit; bet bpaglabājiet savos prātos nepārtraukti dzīvības vārdus, un jums tiks cdota tanī pašā stundā tā daļa, kas tiks piešķirta katram cilvēkam.

86 Tādēļ lai neviens cilvēks no jums, jo šī pavēle ir visiem auzticīgajiem, kas ir Dieva aicināti baznīcā kalpošanai, no šīs stundas neņem nedz naudas maku, nedz ceļa somu, kas dodas uz priekšu sludināt valstības evaņģēliju.

87 Lūk, Es aizsūtu jūs norāt pasauli par visiem viņu netaisnīgajiem darbiem un mācīt tos par tiesu, kas nāks.

88 Un kas apieņems jūs, tur Es būšu arī, jo Es iešu jūsu vaiga priekšā. Es būšu pie jūsu labās rokas un jūsu kreisās, un Mans Gars būs jūsu sirdīs, un Mani beņģeļi jums apkārt, lai jūs atbalstītu.

89 Kas pieņem jūs, pieņem Mani; un tas jūs pabaros un apģērbs jūs, un dos jums naudu.

90 Un tas, kurš pabaro jūs vai apģērbj jūs, vai dod jums naudu, nekādā ziņā anezaudēs savu algu.

91 Un tas, kas to nedara, nav Mans māceklis; ar šo jūs varēsit pazīt aManus mācekļus.

92 Tas, kas jūs nepieņem, ejiet prom no viņa vieni paši un anotīriet savas kājas patiesi ar ūdeni, tīru ūdeni, vai nu karstumā vai aukstumā, un lieciniet par to savam Tēvam, kas ir debesīs, un neatgriezieties vairs pie tā cilvēka.

93 Un kurā ciemā vai pilsētā jūs ieiesit, dariet tāpat.

94 Tomēr meklējiet uzcītīgi un netaupieties; un ak vai tam namam, ciemam vai pilsētai, kas noraida jūs vai jūsu vārdus, vai jūsu liecību attiecībā uz Mani.

95 Ak vai, Es saku vēlreiz, tam namam vai tam ciemam, vai pilsētai, kas noraida jūs, vai jūsu vārdus, vai jūsu liecību par Mani;

96 jo Es, aVisuvarenais, esmu sagrābis tautas, lai bšaustītu tās par viņu cļaundarību.

97 Un sērgas izplatīsies, un tās netiks paņemtas no zemes, līdz Es būšu pabeidzis Savu darbu, kas tiks aātri pabeigts taisnībā—

98 līdz visi Mani pazīs, kas paliks, no paša mazākā līdz lielākajam, un tiks piepildīti ar Tā Kunga atziņu, un aredzēs paši savām acīm, un pacels balsi, un vienā balsī bdziedās šo jauno dziesmu, sakot:

99 Tas Kungs atkal ir atjaunojis Ciānu;Tas Kungs ir aatpestījis Savu tautu, bIsraēlu,Pēc clabvēlības dizredzēšanas,Kas tika īstenota ar ticībuUn viņu tēvu ederību.

100 Tas Kungs ir atpestījis Savu tautu;Un Sātans ir asasiets, un laiks vairs nepastāv.Tas Kungs visu ir bapvienojis.Tas Kungs ir nonesis cCiānu lejā no augšas.Tas Kungs ir duznesis Ciānu no lejas.

101 aZeme ir izcietusi dzemdību sāpes un dzemdējusi tās spēku;Un patiesība ir nostiprināta tās dzīlēs;Un debesis smaida pār to;Un tā ir tērpta sava Dieva bgodībā;Jo Viņš stāv savu ļaužu vidū.

102 Gods un slava, un spēks, un varaIr mūsu Dievam, jo Viņš ir ažēlastības,Taisnības, labvēlības un patiesības, un bmiera pilns,Mūžīgi mūžos, Āmen.

103 Un vēl, patiesi, patiesi Es saku jums, ir noderīgi, lai visi cilvēki, kas dodas sludināt Manu mūžīgo evaņģēliju, ja viņiem ir ģimenes un ja tie saņem naudu dāvanā, lai tie sūtītu to tām vai izmantotu to viņu labā, kā Tas Kungs viņiem to norādīs, jo tas Man šķiet labi.

104 Un lai visi tie, kam nav ģimenes, kas saņem anaudu, sūta to bīskapam Ciānā vai bīskapam Ohaio, lai tā tiktu veltīta atklāsmju izplatīšanai un to publicēšanai, un Ciānas nostiprināšanai.

105 Un ja kāds cilvēks dos kādam no jums mēteli vai uzvalku, ņemiet veco un atdodiet to anabagam, un ejiet savu ceļu līksmi.

106 Un ja kāds cilvēks starp jums būs stiprs Garā, lai viņš aņem sev līdzi to, kas ir vājš, lai tas tiktu iedvesmots visā blēnprātībā, lai tas arī kļūtu stiprs.

107 Tādēļ ņemiet sev līdzi tos, kas ir ordinēti šajā amazākajā priesterībā, un sūtiet tos sev pa priekšu norunāt tikšanās un sagatavot ceļu, un apmeklēt tās tikšanās, kuras jūs paši nevarat apmeklēt.

108 Lūk, tas ir tas ceļš kā Mani apustuļi senās dienās cēla Manu baznīcu Man.

109 Tādēļ lai katrs cilvēks paliek savā paša amatā un strādā savā paša aicinājumā; un lai galva nesaka kājām, ka viņai nevajag kāju; jo kā ķermenis bez kājām varēs nostāvēt?

110 Arī ķermenim ir vajadzīgs katrs aloceklis, lai visi varētu iedvesmoties kopā, lai sistēma varētu palikt pilnīga.

111 Un lūk, aaugstajiem priesteriem ir jāceļo, un arī elderiem, un arī mazākajiem bpriesteriem, bet cdiakoniem un dskolotājiem ir jātiek nozīmētiem euzraudzīt baznīcu, būt par pastāvīgajiem kalpotājiem draudzei.

112 Un bīskapam Ņūelam K. Vitnijam arī ir jāceļo visapkārt un pa visām draudzēm, meklējot pēc nabagajiem, lai asniegtu palīdzību viņu vajadzībās, bpazemojot bagātos un lepnos.

113 Viņam arī ir jānoalgo apārstāvis, lai rūpētos un pildītu viņa pasaulīgās lietas, kā viņš norādīs.

114 Tomēr lai bīskaps iet uz Ņujorkas pilsētu, arī uz Olbanī pilsētu, un arī uz Bostonas pilsētu, un brīdina šo pilsētu ļaudis ar evaņģēlija skaņu skaļā balsī par aizpostīšanu un pilnīgu iznīcināšanu, kas tos gaida, ja viņi noraidīs šīs lietas.

115 Jo, ja viņi noliedz šīs lietas, viņu tiesas stunda ir tuvu, un viņu nams tiks tiem atstāts aizpostīts.

116 Lai viņš auzticas Man, un viņš netiks bsamulsināts, un neviens cmats no viņa galvas nenokritīs zemē nepamanīts.

117 Un patiesi Es saku jums, Mani atlikušie kalpi, dodieties uz priekšu kā jūsu apstākļi ļaus, savos dažādajos aicinājumos, uz lielām un nozīmīgām pilsētām un ciemiem, norājot pasauli taisnībā par visiem viņu netaisnīgajiem un bezdievīgajiem darbiem, izklāstot skaidri un saprotami negantības postu pēdējās dienās.

118 Jo ar jums, saka Visvarenais Kungs, Es asaplosīšu viņu valstības, Es ne tikai bsatricināšu zemi, bet zvaigžņotā debess trīcēs.

119 Jo Es, Tas Kungs, esmu izstiepis Savu roku, lai izrādītu debesu spēkus; jūs to tagad nevarat redzēt, vēl mazliet, un jūs to redzēsit un zināsit, ka Es esmu un ka Es anākšu un bvaldīšu ar Savu tautu.

120 Es esmu aAlfa un Omega, sākums un gals. Āmen.