Mācība un Derības 60
  Footnotes
  Theme

  60. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Džeksonas apgabalā, Misūri štatā, 1831. gada 8. augustā (History of the Church, 1. sēj., 201–202. lpp.). Šajā gadījumā elderi, kuri bija nozīmēti atgriezties Austrumu daļā, vēlējās zināt kā viņiem rīkoties un pa kādu maršrutu un kādā veidā doties.

  1–9, Elderiem ir jāsludina evaņģēlijs ļauno sanāksmēs; 10–14, Viņi nedrīkst veltīgi izšķiest savu laiku, nedz aprakt savus talantus; 15–17, Viņi var mazgāt savas kājas kā liecību pret tiem, kas atraidīs evaņģēliju.

  1 Lūk, tā saka Tas Kungs Savas baznīcas elderiem, kuriem ir steidzīgi jāatgriežas tajā zemē, no kurienes tie nākuši: Lūk, Man labpatīk, ka jūs esat nākuši šurp;

  2 bet ar dažiem Es neesmu apmierināts, jo viņi negrib aatvērt savas mutes, bet viņi, bbīstoties cilvēka, cslēpj talantu, kuru Es tiem esmu devis. Ak vai tādiem, jo Manas dusmas ir iedegušās pret viņiem.

  3 Un notiks, ja viņi vairs nebūs Man uzticīgi, tas viņiem tiks aatņemts, patiesi tas, kas viņiem ir.

  4 Jo Es, Tas Kungs, valdu augšā debesīs un pār akarapulkiem uz zemes; un tanī dienā, kad Es savākšu Savus bdārgakmeņus, visi cilvēki zinās, kas tas ir, kas vēsta par Dieva spēku.

  5 Bet patiesi, Es runāšu uz jums par jūsu ceļojumu uz zemi, no kurienes jūs atnācāt. Lai tiek pagatavots kuģis, vai nopirkts, kā jums šķitīs labāk, tas Man nav svarīgi, un dodieties steidzīgi uz vietu, kas tiek saukta Sentluisa.

  6 Un no turienes lai Mani kalpi Sidnijs Rigdons, Džozefs Smits, jaunākais, un Olivers Kauderijs dodas ceļā uz Cincinati.

  7 Un tur lai viņi paceļ savu balsi un pasludina Manu vārdu skaļās balsīs, bez dusmām vai šaubām paceldami svētās rokas pār tiem. Jo Es varu padarīt jūs asvētus, un jūsu grēki ir jums bpiedoti.

  8 Un lai atlikušie dodas ceļā no Sentluisas pa divi, un sludina vārdu, bet ne steigā, ļauno sanāksmēs, līdz viņi atgriezīsies draudzēs, no kurienes tie atnāca.

  9 Un viss tas draudžu labumam; šim nolūkam Es viņus esmu sūtījis.

  10 Un lai Mans kalps aEdvards Partridžs dod no naudas, kuru Es viņam esmu devis, daļu Maniem elderiem, kuriem ir pavēlēts atgriezties;

  11 un lai tas, kas ir spējīgs, lai tas atdod to pārstāvim, un tas, kas nav, no viņa tā netiek prasīta.

  12 Un tagad Es runāju uz atlikušajiem, kuriem ir jānāk uz šo zemi.

  13 Lūk, viņi tika sūtīti sludināt Manu evaņģēliju ļauno sanāksmēs; tādēļ Es dodu tiem šādu pavēli: Tev nebūs veltīgi aizšķiest savu laiku, nedz arī aprakt savu btalantu, ka tas netop zināms.

  14 Un pēc tam, kad tu būsi nonācis līdz Ciānas zemei, un pasludinājis Manu vārdu, tev būs steidzīgi atgriezties, pasludinot Manu vārdu ļauno sanāksmēs, bet ne steigā, nedz ar adusmām, nedz ķildām.

  15 Un nokrati apīšļus no savām kājām pret tiem, kas tevi nepieņem, taču ne viņu klātbūtnē, lai tu tos nekaitinātu, bet slepenībā, un mazgā savas kājas kā liecību pret tiem tiesas dienā.

  16 Lūk, šis jums ir pietiekami, un Viņa, kurš jūs ir sūtījis, griba.

  17 Un ar Viņa kalpa Džozefa Smita, jaunākā, muti tiks darīts zināms attiecībā uz Sidniju Rigdonu un Oliveru Kauderiju. Pārējais vēlāk. Patiesi tā. Āmen.