Svētie Raksti
Mācība un Derības 60
iepriekšējais nākamais

60. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Independencē, Džeksonas apgabalā, Misūri štatā, 1831. gada 8. augustā. Šajā gadījumā elderi, kuri bija ieradušies Džeksonas apgabalā un piedalījušies zemes un tempļa vietas iesvētīšanā, vēlējās zināt, kas viņiem jādara.

1–9, Elderiem ir jāsludina evaņģēlijs ļauno sanāksmēs; 10–14, Viņi nedrīkst veltīgi izšķiest savu laiku nedz aprakt savus talantus; 15–17, Viņi var mazgāt savas kājas kā liecību pret tiem, kas atraidīs evaņģēliju.

1 Lūk, tā saka Tas Kungs Savas baznīcas elderiem, kuriem ir steidzīgi jāatgriežas tajā zemē, no kurienes tie nākuši: Lūk, Man labpatīk, ka jūs esat nākuši šurp;

2 bet ar dažiem Es neesmu apmierināts, jo viņi negrib atvērt savas amutes, bet viņi, bbīstoties cilvēka, cslēpj talantu, kuru Es tiem esmu devis. Ak vai tādiem, jo Manas dusmas ir iedegušās pret viņiem.

3 Un notiks, ja viņi vairs nebūs Man uzticīgi, tas viņiem tiks aatņemts, patiesi tas, kas viņiem ir.

4 Jo Es, Tas Kungs, valdu augšā debesīs un pār akarapulkiem uz zemes; un tanī dienā, kad Es savākšu Savus bdārgakmeņus, visi cilvēki zinās, kas tas ir, kas vēsta par Dieva spēku.

5 Bet, patiesi, Es runāšu uz jums par jūsu ceļojumu uz zemi, no kurienes jūs atnācāt. Lai tiek pagatavots kuģis vai nopirkts, kā jums šķitīs labāk, tas Man nav svarīgi, un dodieties steidzīgi uz vietu, kas tiek saukta Sentluisa.

6 Un no turienes lai Mani kalpi Sidnijs Rigdons, Džozefs Smits, jaunākais, un Olivers Kauderijs dodas ceļā uz Cincinati.

7 Un tur lai viņi paceļ savu balsi un pasludina Manu vārdu skaļās balsīs, bez dusmām vai šaubām paceldami svētās rokas pār tiem. Jo Es varu padarīt jūs asvētus, un jūsu grēki ir jums bpiedoti.

8 Un lai atlikušie dodas ceļā no Sentluisas pa divi un sludina vārdu, bet ne steigā, ļauno sanāksmēs, līdz viņi atgriezīsies draudzēs, no kurienes tie atnāca.

9 Un viss tas draudžu labumam; šim nolūkam Es viņus esmu sūtījis.

10 Un lai Mans kalps aEdvards Pārtridžs dod no naudas, kuru Es viņam esmu devis, daļu Maniem elderiem, kuriem ir pavēlēts atgriezties;

11 un lai tas, kas ir spējīgs, lai tas atdod to pārstāvim, un tas, kas nav, no viņa tā netiek prasīta.

12 Un tagad Es runāju uz atlikušajiem, kuriem ir jānāk uz šo zemi.

13 Lūk, viņi tika sūtīti sludināt Manu evaņģēliju ļauno sanāksmēs; tādēļ Es dodu tiem šādu pavēli: Tev nebūs veltīgi aizšķiest savu laiku, nedz arī aprakt savu btalantu, ka tas netop zināms.

14 Un pēc tam, kad tu būsi nonācis līdz Ciānas zemei, un pasludinājis Manu vārdu, tev būs steidzīgi atgriezties, pasludinot Manu vārdu ļauno sanāksmēs, bet ne steigā, nedz ar adusmām, nedz ķildām.

15 Un nokrati apīšļus no savām kājām pret tiem, kas tevi nepieņem, taču ne viņu klātbūtnē, lai tu tos nekaitinātu, bet slepenībā, un mazgā savas kājas kā liecību pret tiem tiesas dienā.

16 Lūk, šis jums ir pietiekami un Viņa, kurš jūs ir sūtījis, griba.

17 Un ar Viņa kalpa Džozefa Smita, jaunākā, muti tiks darīts zināms attiecībā uz Sidniju Rigdonu un Oliveru Kauderiju. Pārējais vēlāk. Patiesi tā. Āmen.