Svētie Raksti
Mācība un Derības 72
iepriekšējais nākamais

72. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 4. decembrī. Daži elderi un Baznīcas locekļi bija sapulcējušies, lai mācītos savus pienākumus un tiktu tālāk izglītoti Baznīcas mācībās. Šī nodaļa ir trīs atklāsmju apkopojums, kuras tika saņemtas tajā pašā dienā. 1. līdz 8. pants pavēsta par Ņūela K. Vitnija aicinājumu būt par bīskapu. Viņš tika aicināts un iecelts, pēc tam tika saņemts 9. līdz 23. pants, kas sniedz papildus informāciju attiecībā uz bīskapa pienākumiem. Pēc tam tika dots 24. līdz 26. pants, kas sniedza norādījumus par pulcēšanos Ciānā.

1–8, Elderiem ir jāsniedz atskaite par viņu pārvaldījumu bīskapam; 9–15, Bīskapam ir jātur krātuve un jārūpējas par nabagiem un trūkumcietējiem; 16–26, Bīskapiem ir jāapliecina elderu cienīgums.

1 Klausieties un uzklausiet Tā Kunga balsi, ak jūs, kas esat sapulcējušies kopā, kas esat Manas baznīcas aaugstie priesteri, kuriem bvalstība un vara ir tikusi dota.

2 Jo patiesi tā saka Tas Kungs, ir noderīgi Manī, lai abīskaps tiktu jums nozīmēts jeb no jums baznīcai šajā Tā Kunga vīna dārza daļā.

3 Un patiesi šajā lietā jūs esat rīkojušies gudri, jo to prasa Tas Kungs no katra apārvaldnieka rokas, sniegt batskaiti par viņa cpārvaldījumu gan laikā, gan mūžībā.

4 Jo tas, kas ir uzticīgs un agudrs laikā, tiek uzskatīts par cienīgu iemantot bmājokļus, ko tam ir sagatavojis Mans Tēvs.

5 Patiesi Es saku jums, baznīcas elderiem šajā Mana avīna dārza daļā ir jāsniedz atskaites par viņu pārvaldījumu bīskapam, kurš tiks Manis iecelts šajā Mana vīna dārza daļā.

6 Tām ir jātiek pierakstītām, lai tiktu nodotas Ciānas bīskapam.

7 Un abīskapa pienākumi tiks darīti zināmi ar pavēlēm, kuras ir dotas, un ar konferences balsi.

8 Un tagad, patiesi Es saku jums, Mans kalps aŅūels K. Vitnijs ir tas vīrs, kam jātiek nozīmētam un ordinētam šai varā. Tā ir Tā Kunga, jūsu Dieva, jūsu Pestītāja, griba. Patiesi tā. Āmen.

9 Tā Kunga vārds pie likuma, kas tika dots, darot zināmus bīskapa pienākumus, kurš ir ticis ordinēts baznīcai šajā vīna dārza daļā, kas ir patiesi šie—

10 turēt Tā Kunga akrātuvi; saņemt baznīcas līdzekļus šajā vīna dārza daļā;

11 pieņemt atskaiti no elderiem, kā iepriekš tika pavēlēts; un asniegt palīdzību atbilstoši viņu vajadzībām, kuriem būs jāmaksā par to, ko viņi saņem, tik daudz, cik viņiem būs ko maksāt;

12 lai tas arī tiktu veltīts baznīcas labumam, nabagiem un trūkumcietējiem.

13 Un tas, kuram anav ko maksāt, atskaitei ir jātiek ņemtai un nodotai Ciānas bīskapam, kuram ir jāsamaksā parāds no tā, ko Tas Kungs liks viņa rokās.

14 Un uzticīgo darbi, kuri pildīs garīgas lietas, vadot evaņģēliju un valstības lietas baznīcai un pasaulei, būs samaksa par parādu bīskapam Ciānā;

15 tā tas nāk no baznīcas, jo saskaņā ar alikumu katram cilvēkam, kas nāk uz Ciānu, ir jānoliek viss bīskapa priekšā Ciānā.

16 Un tagad, patiesi Es saku jums, tā kā katram elderam šajā vīna dārza daļā ir jāsniedz atskaite par savu pārvaldījumu bīskapam šajā vīna dārza daļā—

17 aapliecība no soģa jeb bīskapa šajā vīna dārza daļā bīskapam Ciānā padara katru cilvēku pieņemamu un izpilda visas mantojuma prasības, lai viņš tiktu pieņemts kā gudrs bpārvaldnieks un kā uzticīgs strādnieks;

18 savādāk bīskaps Ciānā viņu nepieņems.

19 Un tagad, patiesi Es saku jums, lai katru elderu, kam ir jādod atskaite baznīcas bīskapam šajā vīna dārza daļā, ieteic draudze vai draudzes, kurās viņš darbojas, lai viņš varētu darīt sevi un savas atskaites pieņemamas visos veidos.

20 Un vēl, lai Maniem kalpiem, kas ir iecelti par pārvaldniekiem pār Manas baznīcas aliterārajām lietām, ir tiesības uz palīdzību no bīskapa vai bīskapiem visās lietās,—

21 lai aatklāsmes tiktu publicētas un izplatītos līdz zemes galiem; lai viņi arī iegūtu līdzekļus, kas dotu labumu baznīcai visos veidos;

22 lai viņi arī varētu padarīt sevi pieņemamu visos veidos un tiktu uzskatīti par gudriem pārvaldniekiem.

23 Un tagad lūk, tas būs par paraugu visām plaši izplatītajām Manas baznīcas draudzēm, lai arī kurā zemē tās tiktu nodibinātas. Un tagad Es beidzu Savu sakāmo. Āmen.

24 Daži vārdi, papildus likumiem par valstību, attiecībā uz Baznīcas locekļiem—tiem, kas ir aiecelti no Svētā Gara doties uz Ciānu, un tiem, kam ir tās priekšrocības iet uz Ciānu—

25 lai viņi aiznes bīskapam apliecību no trīs baznīcas elderiem vai apliecību no bīskapa.

26 Savādāk tas, kurš ies uz Ciānas zemi, netiks uzskatīts par gudru pārvaldnieku. Šis arī ir paraugs. Āmen.