Svētie Raksti
Mācība un Derības 89
iepriekšējais nākamais

89. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1833. gada 27. februārī. Kā sekas tam, ka agrīnie brāļi lietoja tabaku savās sapulcēs, Pravietis sāka pārdomāt šo lietu, rezultātā viņš jautāja Tam Kungam par to. Sekoja šī atklāsme, kas zināma kā Gudrības vārds.

1–9, Tiek aizliegta vīna, stipru dzērienu, tabakas un karstu dzērienu lietošana; 10–17, Augi, augļi, gaļa un graudi ir nolemti cilvēka un dzīvnieku lietošanai; 18–21, Paklausība evaņģēlija likumam, ieskaitot Gudrības vārdu, nes laicīgas un garīgas svētības.

1 aGudrības vārds, augsto priesteru, kas sapulcējušies Kērtlandē, padomes un baznīcas, un visu svēto Ciānā labumam—

2 lai tiktu sūtīts kā sveiciens; nevis ar pavēli vai piespiešanu, bet ar atklāsmi un gudrības vārdu, parādot Dieva kārtību un agribu visu pēdējo dienu svēto laicīgajā glābšanā—

3 dots par principu ar asolījumu, pielāgots vājo un visvājāko no visiem bsvētajiem spējām, kas tiek vai var tikt saukti par svētajiem.

4 Lūk, patiesi tā saka Tas Kungs jums: Kā rezultāts aļaunumam un nodomiem, kas ir un būs cilvēku, kas rīko bsazvērestības, sirdīs pēdējās dienās, Es esmu cbrīdinājis un brīdinu jūs, dodams jums šo gudrības vārdu ar atklāsmi—

5 ka tiktāl, cik kāds cilvēks dzer avīnu vai stipru dzērienu jūsu vidū, lūk, tas nav labi, nedz pareizi jūsu Tēva acīs, kā vienīgi sapulcējoties kopā, lai upurētu jūsu Svēto Vakarēdienu Viņa priekšā.

6 Un lūk, tam jābūt vīnam, jā, atīram vīnam no vīnogām, jūsu pašu taisītam.

7 Un vēl, astipri dzērieni nav vēderam, bet jūsu ķermeņu mazgāšanai.

8 Un vēl, tabaka nav nedz aķermenim, nedz vēderam un nav laba cilvēkam, bet ir augs sasitumiem un visiem slimiem liellopiem, lai tiktu lietota ar saprātu un iemaņām.

9 Un vēl, karstie dzērieni nav nedz ķermenim, nedz vēderam.

10 Un vēl, patiesi Es saku jums, visus vērtīgos aaugus Dievs ir noteicis cilvēka veselībai, organismam un lietošanai—

11 katrs augs savā laikā, un katrs auglis savā laikā; tiem visiem jātiek lietotiem ar piesardzību un apateicību.

12 Jā, un adzīvnieku un gaisa putnu bgaļu arī Es, Tas Kungs, esmu noteicis cilvēka lietošanai ar pateicību; tomēr tā ir jālieto catturīgi;

13 un Man ir patīkami, ja tā netiek lietota, kā vien ziemas jeb aukstuma, jeb bada laikā.

14 Visi agraudi ir noteikti cilvēka un dzīvnieku lietošanai, lai būtu par dzīvības atbalstu, ne tikai cilvēkam, bet arī lauka dzīvniekiem un putniem debesīs, un visiem mežonīgiem zvēriem, kas skraida vai rāpo pa zemi;

15 un tos visus Dievs ir radījis cilvēka lietošanai tikai bada un ārkārtīga izsalkuma laikos.

16 Visi graudi ir labi cilvēka uzturam, kā arī vīnakoku augļi; tie, kas nes augļus, vai nu zemē vai virs zemes—

17 tomēr kvieši cilvēkam un kukurūza ragulopam, un auzas zirgam, un rudzi putniem un cūkai, un visiem lauka dzīvniekiem, un mieži visiem noderīgajiem dzīvniekiem un viegliem dzērieniem, kā arī citi graudi.

18 Un visi svētie, kas atceras turēt un pildīt šos vārdus, staigājot paklausībā pavēlēm, saņems aveselību nabā un smadzenes kaulos;

19 un atradīs agudrību un lielus bzināšanu dārgumus, patiesi apslēptus dārgumus;

20 un askries un nepiekusīs, un staigās un nepagurs.

21 Un Es, Tas Kungs, dodu viņiem asolījumu, ka iznīcināšanas eņģelis bpaies tiem garām kā Israēla bērniem un nenogalinās viņus. Āmen.