Svētie Raksti
Mācība un Derības 95
iepriekšējais nākamais

95. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1833. gada 1. jūnijā. Šī atklāsme ir turpinājums dievišķajiem norādījumiem uzcelt namu pielūgšanai un apmācībai, Tā Kunga namu (skat. 88:119–136).

1–6, Svētie tiek pārmācīti par viņu nespēju uzcelt Tā Kunga namu; 7–10, Tas Kungs vēlas izmantot Savu namu, lai apdavinātu Savus ļaudis ar spēku no augšienes; 11–17, Namam ir jātop iesvētītam kā pielūgšanas vietai un Apustuļu skolai.

1 Patiesi tā saka Tas Kungs uz jums, kurus Es mīlu, un kurus Es mīlu—Es arī apārmācu, lai viņu grēki taptu bpiedoti, jo ar pārmācīšanu Es sagatavoju ceļu viņu catbrīvošanai visās lietās no dkārdinājumiem, un Es jūs esmu mīlējis,—

2 tādēļ jūs ir jāpārmāca, un jums ir jāstāv norātiem Mana vaiga priekšā;

3 jo jūs esat grēkojuši pret Mani ļoti smagu grēku tanī, ka jūs neesat apdomājuši to lielo pavēli visās lietās, ko Es jums esmu devis attiecībā uz Mana anama uzcelšanu;

4 tai sagatavošanai, ar ko Es esmu iecerējis sagatavot Manus apustuļus, lai aapgrieztu Manu vīna dārzu pēdējo reizi, lai Es varētu īstenot Savu bneparasto rīcību, lai es varētu cizliet Savu Garu pār visu miesu,—

5 bet lūk, patiesi Es saku jums, ka ir daudzi, kas ir tikuši ordinēti starp jums, kurus Es esmu aicinājis, bet tikai daži no tiem ir aizredzēti.

6 Tie, kas nav izredzēti, ir grēkojuši ļoti smagu grēku tanī, ka viņi staigā atumsībā dienas vidū.

7 Un šī iemesla dēļ Es devu jums pavēli, lai jūs sasauktu jūsu asvēto sapulci, lai jūsu bgavēņi un jūsu sērošana varētu nonākt Tā Kunga cCebaota ausīs, kurš, iztulkojot, ir pirmās dienas dradītājs, sākums un gals.

8 Jā, patiesi Es saku jums, Es dodu jums pavēli, lai jūs uzceltu namu, šajā namā Es domāju aapdāvināt tos, kurus Es esmu izraudzījis, ar spēku no augšienes;

9 jo šis ir Tēva asolījums jums; tādēļ Es pavēlu jums palikt, tāpat kā Maniem apustuļiem Jeruzālemē.

10 Tomēr Mani kalpi grēkoja ļoti smagu grēku; un astrīdi izcēlās praviešu bskolā, kas bija ļoti smagi Man, saka jūsu Kungs; tādēļ Es tos sūtīju prom, lai pārmācītu.

11 Patiesi Es saku jums, tā ir Mana griba, lai jūs celtu namu. Ja jūs turat Manas pavēles, jums būs spēks to uzbūvēt.

12 Ja jūs aneturat Manas pavēles, Tēva bmīlestības nebūs jūsos, tādēļ jūs staigāsit tumsībā.

13 Tagad šeit ir gudrība un Tā Kunga prāts—lai nams tiek uzcelts, nevis pēc pasaules veida, jo Es nedodu jums, ka jums būtu jādzīvo pēc pasaules veida;

14 tādēļ lai tas tiek uzbūvēts pēc tā veida, ko Es parādīšu trijiem no jums, kurus jūs nozīmēsit un ordinēsit šai varai.

15 Un tā izmērs būs piecdesmit un piecas pēdas platumā, un lai tas ir sešdesmit un piecas pēdas garumā, tā iekšējā telpā.

16 Un lai iekšējās telpas zemākā daļa tiek iesvētīta Man jūsu Svētā Vakarēdiena ziedojumiem un jūsu sludināšanai, un jūsu gavēšanai, un jūsu lūgšanām, un jūsu vissvētāko vēlmju aupurēšanai Man, saka jūsu Kungs.

17 Un lai iekšējās telpas augšējā daļa tiek iesvētīta Man Manu apustuļu skolai, saka Dēls aĀmans; jeb, citiem vārdiem, Alfa; jeb, citiem vārdiem, Omega—patiesi Jēzus Kristus, jūsu bKungs. Āmen.