Svētie Raksti
Mācība un Derības 113


113. nodaļa

Atbildes uz dažiem jautājumiem par Jesajas rakstiem, dotas pravietim Džozefam Smitam Fārvestā vai netālu no tās, Misūri štatā, 1838. gada martā.

1–6, Tiek noteikts Isaja celms, zars, kas no tā riešas, un Isaja sakne; 7–10, Izklīdinātajam Ciānas atlikumam ir tiesības uz priesterību, un tas tiek aicināts atgriezties pie Tā Kunga.

1 Kas ir Isaja celms, par ko tiek runāts Jesajas 11. nodaļas 1., 2., 3., 4., un 5. pantā?

2 Patiesi tā saka Tas Kungs: Tas ir Kristus.

3 Kas ir tas zars, par ko runāts Jesajas 11. nodaļas pirmajā pantā, kas riesīsies no Isaja celma?

4 Lūk, tā saka Tas Kungs: Tas ir kalps Kristus rokās, kurš daļēji ir Isaja pēctecis, tāpat kā Efraima, jeb no Jāzepa nama, kuram ir dots liels spēks.

5 Kas ir Isaja saknes atvase, par ko runāts 11. nodaļas 10. pantā?

6 Lūk, tā saka Tas Kungs, tas ir Isaja pēctecis, tāpat kā Jāzepa, kuram likumīgi pieder priesterība un valstības atslēgas par karogu un Manu ļaužu sapulcināšanai pēdējās dienās.

7 Ēlijas Higbī jautājumi: Kas ir domāts ar pavēli Jesajas 52. nodaļas 1. pantā, kas saka: Apjoz savu spēku, ak Ciāna—un uz kuriem ļaudīm Jesaja ir norādījis?

8 Viņš ir norādījis uz tiem, kurus Dievs aicinās pēdējās dienās, kuriem būs priesterības spēks, lai nestu Ciānas atjaunošanu un Israēla pestīšanu; un apjozt viņas spēku nozīmē apjozt priesterības pilnvaras, uz ko viņai—Ciānai, ir tiesības pēc izcelsmes; arī atgriezt to spēku, ko viņa ir zaudējusi.

9 Kas mums ir jāsaprot, kad Ciāna atraisa savas kakla važas; 2. pants?

10 Mums ir jāsaprot, ka izklīdinātais atlikums tiek skubināts atgriezties pie Tā Kunga, no kura tie ir atkrituši; ja viņi to darīs, Tā Kunga solījums ir, ka Viņš runās uz tiem jeb dos tiem atklāsmi. Skatīt 6., 7. un 8. pantu. Važas uz viņas kakla ir Dieva lāsti pār to jeb pār Israēla atlikumu tā izklīdinātajā stāvoklī starp citticībniekiem.