Svētie Raksti
Mācība un Derības 31


31. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Tomasam B. Māršam 1830. gada septembrī. Šis notikums sekoja tūlīt pēc Baznīcas konferences (skat. 30. nodaļas ievadu). Tomass B. Māršs bija ticis kristīts agrāk tajā mēnesī un bija ticis iesvētīts par Baznīcas elderu, pirms šī atklāsme tika dota.

1–6, Tomass B. Māršs tiek aicināts sludināt evaņģēliju un saņem apstiprinājumu, ka viņa ģimenei klājas labi; 7–13, Viņam tiek dots padoms būt pacietīgam, vienmēr lūgt un sekot Mierinātājam.

1 aTomas, Mans dēls, svētīts tu esi dēļ savas ticības Manam darbam.

2 Lūk, tev ir bijis daudz ciešanu dēļ savas ģimenes; tomēr Es svētīšu tevi un tavu ģimeni, jā, tavus mazos; un nāk diena, kad viņi ticēs un zinās patiesību, un būs vienoti ar tevi Manā baznīcā.

3 Priecājies savā sirdī un līksmojies, jo tavas misijas stunda ir pienākusi; un tava mēle tiks atraisīta, un tu sludināsi aliela prieka vēstis šai paaudzei.

4 Tu apasludināsi tās lietas, kas ir tikušas atklātas Manam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam. Tu sāksi sludināt no šī brīža, jā, lai pļautu tai druvā, kas ir jau bbalta sadedzināšanai.

5 Tāpēc alaid darbā savu sirpi ar visu savu dvēseli, un tavi grēki ir tev bpiedoti, un tev uz muguras tiks sakrauti ckūlīši, jo dstrādnieks ir savas algas cienīgs. Tādēļ tava ģimene dzīvos.

6 Lūk, patiesi Es saku tev, aizej no viņiem tikai uz neilgu laiku un sludini Manu vārdu, un Es sagatavošu viņiem vietu.

7 Jā, Es aatvēršu ļaužu sirdis un tie tevi pieņems. Un Es nodibināšu draudzi ar tavu roku;

8 un tu viņus astiprināsi un sagatavosi viņus tam laikam, kad tie tiks sapulcināti.

9 Esi apacietīgs bciešanās, nezaimo pret tiem, kas zaimo. Pārvaldi savu cmāju lēnprātībā un esi nelokāms.

10 Lūk, Es saku tev, ka tu būsi ārsts baznīcai, bet ne pasaulei, jo viņi tevi nepieņems.

11 Ej savu ceļu kurp vien Es gribēšu, un tev tiks dots ar aMierinātāju, kas tev būs jādara un kurp tev būs jāiet.

12 aLūdz vienmēr, lai tu nekristu bkārdinājumā un nepazaudētu savu algu.

13 Esi auzticīgs līdz galam, un raugi, Es esmu bar tevi. Šie vārdi nav no cilvēka, nedz no cilvēkiem, bet no Manis, patiesi Jēzus Kristus, tava Pestītāja, pēc Tēva cgribas. Āmen.