Studiju palīglīdzekļi
Jēzus Kristus
iepriekšējais nākamais

Jēzus Kristus

Kristus (grieķu vārds) un Mesija (ebreju vārds) nozīmē „iesvaidītais”. Jēzus Kristus ir Tēva Pirmdzimtais garā (Ebr. 1:6; M&D 93:21). Viņš ir Tēva vienpiedzimušais miesā (Jāņa 1:14; 3:16). Viņš ir Jehova (M&D 110:3–4) un tika iepriekš ordinēts Savam dižajam aicinājumam pirms pasaules radīšanas. Tēva vadībā Jēzus radīja Zemi un visu, kas ir uz tās (Jāņa 1:3, 14; Moz. 1:31–33). Viņš piedzima Marijai Bētlemē, dzīvoja dzīvi bez grēka un paveica pilnīgu Izpirkšanu par visas cilvēces grēkiem, izlejot Savas asinis un atdodot Savu dzīvību uz krusta (Mat. 2:1; 1. Nef. 11:13–33; 3. Nef. 27:13–16; M&D 76:40–42). Viņš uzcēlās no mirušajiem, tādējādi nodrošinot, ka ir iespējama visas cilvēces Augšāmcelšanās. Caur Jēzus veikto Izpirkšanu un Augšāmcelšanos tie, kas nožēlo savus grēkus un paklausa Dieva pavēlēm, var dzīvot mūžīgi ar Jēzu un Tēvu (2. Nef. 9:10–12; 21–22; M&D 76:50–53, 62).

Jēzus Kristus ir dižākā būtne, kas ir dzimusi uz Zemes. Viņa dzīve ir pilnīgs piemērs, kā visai cilvēcei vajadzētu dzīvot. Visas lūgšanas, svētības un priesterības priekšraksti ir jāizpilda Viņa Vārdā. Viņš ir kungu Kungs, ķēniņu Ķēniņš, Radītājs, Glābējs un visas Zemes Dievs.

Jēzus Kristus nāks atkal spēkā un godībā, lai valdītu uz Zemes Tūkstošgades laikā. Pēdējā dienā Viņš tiesās visu cilvēci (Al. 11:40–41; DžS—M 1).

Viņa dzīves īss izklāsts (notikumu secībā)

Baznīcas galva

Jēzus Kristus godība

Jēzus Kristus piemērs

Kristus pēcnāves parādīšanās

Kristus pirmsmirstīgā eksistence

Kristus valdīšana Tūkstošgadē

Kristus zīmes jeb simboli

Liecība par Jēzu Kristu

Pilnvaras

Pravietojumi par Jēzus Kristus dzimšanu un nāvi

Soģis

Uzņemties Jēzus Kristus Vārdu