Studiju palīglīdzekļi
Svētais Gars
iepriekšējais nākamais

Svētais Gars

Trešais Dievības loceklis (1. Jāņa v. 5:7; M&D 20:28). Tas ir gars bez ķermeņa no miesas un kauliem (M&D 130:22). Uz Svēto Garu bieži atsaucas kā uz Garu vai Dieva Garu.

Svētais Gars pilda vairākas ļoti svarīgas lomas glābšanas iecerē. (1) Viņš liecina par Tēvu un par Dēlu (1. kor. 12:3; 3. Nef. 28:11; Et. 12:41). (2) Viņš atklāj patiesību par visām lietām (Jāņa 14:26; 16:13; Mor. 10:5; M&D 39:6). (3) Viņš iesvēta tos, kas nožēlojuši grēkus un tapuši kristīti (Jāņa 3:5; 3. Nef. 27:20; Moz. 6:64–68). (4) Viņš ir Svētais apsolījuma Gars (M&D 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).

Svētā Gara spēks var nāk pār cilvēku pirms kristīšanās un liecināt, ka evaņģēlijs ir patiess. Bet tiesības uz Svētā Gara pastāvīgu klātbūtni, ja kāds ir cienīgs, ir dāvana, kas var tikt saņemta tikai ar roku uzlikšanu, ko izpilda Melhisedeka priesterības nesējs, pēc pilnvarotas kristīšanas patiesajā Jēzus Kristus Baznīcā.

Jēzus mācīja, ka visi grēki var tikt piedoti, izņemot Svētā Gara zaimošanu (Mat. 12:31–32; Marka 3:28–29; Lūk. 12:10; Ebr. 6:4–8; M&D 76:34–35).