Studiju palīglīdzekļi
Svētie Raksti
iepriekšējais nākamais

Svētie Raksti

Vārdi, gan rakstītie, gan runātie, kas nāk no Dieva svētajiem vīriem, kad tie ir Svētā Gara iedvesmoti. Oficiāli kanonizētie Baznīcas Svētie Raksti šodien sastāv no Bībeles, Mormona Grāmatas, Mācības un Derībām un Dārgās Pērles. Jēzus un Jaunās Derības sarakstītāji Vecās Derības grāmatas uzskatīja par Svētajiem Rakstiem (Mat. 22:29; Jāņa 5:39; 2. Tim. 3:15; 2. Pēt. v. 1:20–21). Skat. arī Hronoloģija pielikumā.

Zudušie Raksti

Ir daudz svētu darbu, kas minēti Svētajos Rakstos, bet kuru mums šodien nav, starp kuriem ir šadas grāmatas un autori: derības grāmata (2. Moz. 24:7), Tā Kunga karu grāmata (4. Moz. 21:14), Varoņu grāmata (Joz. 10:13; 2. Sam. 1:18), Salamana darbu grāmata (1. Ķēn. 11:41), redzētāja Samuēla grāmata (1. Laiku 29:29), pravieša Nātāna laiku grāmata (2. Laiku 9:29), pravieša Šemajas grāmata (2. Laiku 12:15), pravieša Ido stāsti (2. Laiku 13:22), Jehus apraksti (2. Laiku 20:34), redzētāju stāsti (2. Laiku 33:19), Ēnohs (Jūd. v. 1:14), Zēnoka, Neuma un Zēnosa vārdi (1. Nef. 19:10), Zēnoss (Jēk. 5:1), Zēnoks un Eziass (Hel. 8:20) un piemiņas grāmata (Moz. 6:5); un vēstules korintiešiem (1. kor. 5:9), efeziešiem (Ef. 3:3), no Lāodikejas (Kol. 4:16) un no Jūdas (Jūd. v. 1:3).

Svētie Raksti ir jāsaglabā

Svēto Rakstu nozīmība

Svētie Raksti, par kuru parādīšanos ir pravietots