Studiju palīglīdzekļi
Atklāsme
iepriekšējais nākamais

Atklāsme

Dieva sazināšanās ar Saviem bērniem uz Zemes. Atklāsme var nākt caur Kristus gaismu un Svēto Garu caur iedvesmu, vīzijām, sapņiem vai eņģeļu apmeklējumiem. Atklāsme dod padomus, kas var vest uzticīgos uz mūžīgo glābšanu celestiālajā valstībā.

Tas Kungs atklāj Savus darbus Saviem praviešiem un apstiprina ticīgajiem, ka atklāsmes praviešiem ir patiesas (Am. 3:7). Caur atklāsmi Tas Kungs dod personiskus padomus ikvienam cilvēkam, kas meklē pēc tiem un kam ir ticība, kas nožēlo grēkus un ir paklausīgs Jēzus Kristus evaņģēlijam. „Svētais Gars ir atklājējs,” saka Džozefs Smits, un „neviens cilvēks nevar saņemt Svēto Garu, nesaņemot atklāsmes.”

Tā Kunga Baznīcā Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums ir pravieši, gaišreģi un atklājēji Baznīcai un pasaulei. Baznīcas prezidents ir vienīgais, kuru Tas Kungs ir pilnvarojis saņemt atklāsmi Baznīcai (M&D 28:2–7). Katrs cilvēks var saņemt personisku atklāsmi savam paša labumam.